ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁHOZ 

A Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; a továbbiakban: „Samsung”) a közösségi médiafelületeken többször is kap felhasználói tartalmakat, például Samsung készülékkel készített képeket. 

A Samsung adott esetben fel kívánja használni ezeket a képeket marketing célból, akár saját kezdeményezése, akár az adott felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) kérése alapján. 

A Samsung a „Samsung” megjelöléssel vagy a Samsungra, különösen a Samsung termékeire vagy szolgáltatásaira utaló megjelöléssel (pl. hashtag) kapott tartalmakat a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján jogosult felhasználni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF alkalmazásában „Közösségi Média” bármely közösségi média felület, így különösen, de nem kizárólagosan a Facebook, az Instagram, a Twitter és a YouTube.

1.         A JELEN ÁSZF TÁRGYA 

1.1       A Samsung jogosult megkeresni bármely Felhasználót, aki a Közösségi Médiában bármilyen tartalmat (a továbbiakban: „Tartalom”) tesz közzé, vagy egyéb módon megoszt a Samsung-gal. Tartalom például egy „Samsung” megjelöléssel vagy a Samsungra, különösen a Samsung termékeire vagy szolgáltatásaira utaló megjelöléssel készített fénykép. A Samsung a Felhasználókat a Közösségi Médiában közzétett, vagy a Samsung-gal megosztott elérhetőségeken keresi meg. A megkeresés célja, hogy a Samsung hozzájárulást kérjen a Tartalom Samsung által - elsősorban marketing célból - történő felhasználásához. A Tartalom közzétételére nem csak a Samsung megkeresése alapján adott hozzájárulás, hanem a Samsung döntése alapján a Felhasználó által a Samsung valamely Közösségi Média felületén küldött kérelme alapján is sor kerülhet. 

1.2       A Samsung a Tartalmakat a Felhasználó hozzájárulása vagy kérelme alapján jogosult a Samsung Közösségi Média oldalain (így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi oldalakon: (https://www.facebook.com/SamsungMagyarorszag/ ; https://www.instagram.com/samsungmagyarorszag/ ; https://twitter.com/SamsungHungary) közzétenni. A közzététel során a Samsung feltünteti az eredeti közzétevő Közösségi Médiában használt nevét is. 

1.3       A Felhasználók a Tartalmak jelen ÁSZF szerinti közzétételéhez való hozzájárulásokat a jelen ÁSZF-hez 1. sz. mellékletként csatolt hozzájáruló nyilatkozattal (a továbbiakban: „Hozzájárulás”) adják meg.

 

2.         ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK, SZELLEMI TULAJDONJOGOK 

2.1       A jelen ÁSZF szerinti közzététel esetén a személyes adatok kezelésére a Samsung http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatójában, valamint a Hozzájárulásban foglaltak szerint kerül sor.  

2.2       A Hozzájárulás keretében a Felhasználó hozzájárul a Tartalmaknak a jelen ÁSZF szerinti közzététele érdekében indokolt, területi korlátozás nélküli, elektronikus vagy nyomtatott formában történő felhasználására, szerkesztésére, módosítására, átdolgozására. Ideértve különösen: kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás, más médiumra történő átvitel, tájékoztató szöveggel való ellátás, más felvételek közötti elhelyezés, más művekkel történő összekapcsolás. A Samsung a Tartalom felhasználásával kapcsolatban jogosult alfelhasználási jogot engedni. A Tartalmak és azok fentiek szerint módosított változatának bármely formában (pl. ingyenesen, ellenszolgáltatás fejében, reklám keretében, promóció keretében) történő megjelentetéséért anyagi ellenszolgáltatás nem jár. 

2.3       A Hozzájárulás keretében a Felhasználó, arra az esetre, ha a Tartalommal kapcsolatban bármilyen személyiségi jog illetné még, hozzájárul a Tartalmaknak a jelen ÁSZF szerinti közzététele érdekében indokolt mértékben történő felhasználásához. A felhasználási jog ellenében anyagi ellenszolgáltatás nem jár.

 

Budapest, 2018.08.08. Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1. SZ. MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS

TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁHOZ

 

1.         Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/. A jelen adatkezelési tájékoztatóban és hozzájárulásban nagy betűvel használt szavak a kapcsolódó általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) kerülnek meghatározásra.

 

2.         Az adatkezelés megnevezése és célja 

A Samsung, mint adatkezelő a Felhasználók által készített Tartalmakat és a Tartalmakkal kapcsolatos személyes adatokat kezeli. Tartalom például egy „Samsung” megjelöléssel vagy a Samsungra, különösen a Samsung termékeire vagy szolgáltatásaira utaló megjelöléssel készített fénykép. Az adatkezelés célja a Tartalom Samsung általi felhasználása, elsősorban marketing célból.

 

3.         Az adatkezelés jogalapja és időtartama 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk § (1) a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A nyomtatásban már megjelent vagy interneten közzétett Tartalmak azonban nem biztos, hogy törölhetők, mert harmadik személy le is másolhatja őket.

 

4.         A kezelt adatok köre 

A Samsung a Tartalmak felhasználásával kapcsolatban a Felhasználók alábbi adatait kezeli:

-           név,

-           e-mail cím,

-           közösségi oldalon használt név, közösségi oldal címe és közösségi oldalon keresztül való elérhetőség,

-           a közösségi oldalon közzétett tartalom, amely tartalmazhatja például a Felhasználó vagy harmadik személy képmását vagy hangfelvételét,

-           a Felhasználóknak a Tartalmakkal kapcsolatban küldött üzenetei.

 

5.         Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A Tartalmakhoz a Samsung közösségi média oldalait kezelő személyek férhetnek hozzá a Samsung szervezetén belül.

 

6.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

A Felhasználók adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazzák. A Felhasználók jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adatokat (pl. arcképet) tartalmazó Tartalmak kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adataikhoz, és másolatot kérni, kérhetik a pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy töröltessék vagy eltávolíttassák személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Felhasználók kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Samsung továbbra is tárolhatja a Felhasználók személyes adatait, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Samsung a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Felhasználók jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adataik Samsung általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Felhasználók ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu). 

 

 

7.         Felhasználási engedély 

            A Felhasználó hozzájárul a Tartalmaknak az ÁSZF szerinti közzététele érdekében indokolt, területi korlátozás nélküli, elektronikus vagy nyomtatott formában történő felhasználására, szerkesztésére, módosítására, átdolgozására. Ideértve különösen: kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás, más médiumra történő átvitel, tájékoztató szöveggel való ellátás, más felvételek közötti elhelyezés, más művekkel történő összekapcsolás. A Samsung a Tartalom felhasználásával kapcsolatban jogosult alfelhasználási jogot engedni. A Tartalmak és azok fentiek szerint módosított változatának bármely formában (pl. ingyenesen, ellenszolgáltatás fejében, reklám keretében, promóció keretében) történő megjelentetéséért anyagi ellenszolgáltatás nem jár.
            Arra az esetre, ha a Felhasználót a Tartalommal kapcsolatban bármilyen személyiségi jog illetné még, hozzájárul a Tartalmaknak a jelen ÁSZF szerinti közzététele érdekében indokolt mértékben történő felhasználásához. A felhasználási jog ellenében semmilyen anyagi ellenszolgáltatás nem jár.
A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy Tartalmak a jelen hozzájárulás szerinti felhasználásának engedélyezéséhez szükséges valamennyi joggal, engedéllyel rendelkezik, az esetleges harmadik fél jogosultaktól a megfelelő engedélyeket beszerezte, ezen Tartalmak jelen hozzájárulás szerinti felhasználása harmadik személyek jogait nem sérti vagy veszélyezteti. 

 

A fenti tájékoztatás alapján hozzájárulásomat megadom.

 

Lista Előző Nincs következő oldal