Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ TELJES KOSÁRÉRTÉK PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-04-29

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ TELJES KOSÁRÉRTÉK PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ TELJES KOSÁRÉRTÉK PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező saját webáruházában, azaz a https://www.samsung.com/hu weboldalon közvetlenül történő vásárlásokra a https:/www.samsung.com/hu/estore-gtc weboldalon megtalálható általános szerződési feltételek vonatkoznak.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, valamint magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

 

2.1.1.      a Szervező saját webáruházában, azaz a https://www.samsung.com/hu weboldalon (a továbbiakban: „Samsung Webáruház”)

 

2.1.2.      legalább 150.000,- Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékben (a továbbiakban: „Promóciós Értékhatár

 

2.1.3.      Samsung terméket, vagy termékeket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék” vagy „Promócióban Résztvevő Termékek”).

 

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

 

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Samsung Webáruházban a Promóciós Értékhatárt elérő összegben, azaz legalább 150.000,- Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékben terméket, vagy termékeket vásárol, úgy az adott vásárlás végösszegéből 10% (azaz Tíz százalék kedvezményre válik jogosulttá (továbbiakban: „Kedvezmény”).

 

3.2.         A 10% (azaz Tíz százalék) Kedvezmény az adott vásárlás során véglegesített kosárérték végösszegéből, azaz a véglegesített (és több Promócióban Résztvevő Termék vásárlása esetén az összesített) végfelhasználói árból kerül levonás.

 

3.3.         A Promóció kizárólag a Samsung Webáruházban történő vásárlásokra vonatkozik, és más promóciókkal, árkedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze.

 

3.4.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

3.5.         1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény biztosítható a Promóciós Időszak alatt.

 

3.6.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

3.7.         Amennyiben a részleges visszaküldés folytán a Promóciós Értékhatár alá csökken a fennmaradó termékek vételára (azaz amennyiben vásárlás végösszege az elállási jog gyakorlását követően 150.000,- Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) alá csökken), úgy a Szervező jogosult a visszatérítendő összegből levonni a számlán összegszerűen feltüntetett 10% (azaz Tíz százalék) Kedvezmény összegét, ugyanis amennyiben a Résztvevő nem éri a Promóciós Értékhatárt a vásárlás során, úgy elesik a jelen Promóció által biztosított Kedvezménytől is.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2021. április 29. napján 14 óra 01 perctől – 2021. május 09. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

 

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Samsung Webáruházban található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

 

6.1.         A Szervező általános adatkezelési tevékenységéről, illetve a Samsung Webáruházban történő vásárlásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységről a Résztvevő az alábbi linken tájékozódhat: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

6.2.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező a Samsung Webáruház Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt adatokon felül nem kezel további személyes adatot.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1.         A Kedvezmény biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.3.         A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Samsung Webáruházat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Samsung Webáruházat, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a promócióval kapcsolatban, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

7.4.         A Szervező kizárja a felelősségét a Samsung Webáruház és a Kedvezmény érvényesíthetőségének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

7.5.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a promócióból.

 

7.6.         Amennyiben a Résztvevő a vásárlás véglegesítését megelőzően bezárja a böngésző ablakot vagy, amennyiben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.7.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.8.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.9.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.10.       Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.11.       A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2021. április 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!