A SAMSUNG B2B „ROBOGJ A NYÁRBA – NYERJ EGY PIAGGO ROBOGÓT SAMSUNG DISPLAY TERMÉKEKKEL” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1.           A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1.        A SAMSUNG B2B „ROBOGJ A NYÁRBA – NYERJ EGY PIAGGO ROBOGÓT SAMSUNG DISPLAY TERMÉKEKKEL” NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/; a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.        A Nyereményjátékban Résztvevő Termékek értékesítésével, valamint az értékesítési adatok összesítésével és kiértékelésével összefüggő feladatokat a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok önállóan, egymástól függetlenül végzik el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

2.           RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.        A Nyereményjátékban kizárólag azon kiskereskedelmi partnerek vehetnek részt (a továbbiakban: „Kiskereskedelmi Partner”), akik 2020. április 01napja és 2020. július 31napja között

 

2.1.1.     a Szervező által forgalmazott Samsung Display termékeket (LCD, SmartSignage HW, SW, HTV) vásárolnak legalább 5.000.000,- HUF (azaz Ötmillió forint) értékben (a továbbiakban a termékek együttesen: „Nyereményjátékban Résztvevő Termékek”),

 

2.1.2.     az alábbi 4 (négy) disztribútor valamelyikén keresztül:

(a továbbiakban a disztribútorok bármelyike: „Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútor” vagy együttesen: „Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok”).

 

2.2.       A Nyereményjáték kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorokon keresztül értékesített, valamint a Szervező által forgalmazott Nyereményjátékban Résztvevő Termékekre vonatkozik.

 

2.3.       A Szervező a jelen Nyereményjátékot kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartam alatt, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékeknek a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál elérhető készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.           A NYEREMÉNYJÁTÉK TÁRGYA

 

3.1.        A Nyereményjáték során a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok értékesítési adatai alapján disztribútoronként 1 (egy) nyertes Kiskereskedelmi Partner, azaz összesen 4 (négy) nyertes Kiskereskedelmi Partner kerül kihirdetésre a jelen 3. pontban megjelölt feltételek alapján.

 

3.2.        Az egyes Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál az a Kiskereskedelmi Partner kerül kihirdetésre nyertes Kiskereskedelmi Partnerként

  • amely cég a 2019. április 01. napjától 2019. július 31. napjáig tartó, valamint a 2020. április 01. napjától 2020. július 31. napjáig tartó időszakot összehasonlítva a legnagyobb százalékos növekedést éri el Nyereményjátékban Résztvevő Termékek értékesítését tekintve, valamint
  • amely cég eleget tesz a jelen Szabályzatban megjelölt valamennyi további feltételnek. 

 

3.3.        Az értékesítési adatok összehasonlítását (a jelen Szabályzatban külön-külön: „Összesítés” vagy együttesen „Összesítések”), valamint a nyertes Kiskereskedelmi Partnerek kijelölését a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok önállóan, egymástól függetlenül végzik el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt. Az értékesítési adatok Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoronként kerülnek összesítésre Kiskereskedelmi Partnerenként. Egy adott Kiskereskedelmi Partner különböző Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorokon keresztül történő vásárlásai nem adódnak össze, az Összesítés minden esetben a különböző Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok által önállóan, egymástól függetlenül történik.

 

3.4.        A Nyereményjátékban az alábbi nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”) kerülnek kiosztásra a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint:

  • 4 (négy) darab Piaggio Zip 50 4TE4 robogó, a Szervező által biztosított színekben. 
  • 1 (egy) darab Kiskereskedelmi Partner kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre válhat jogosulttá a Nyereményjáték során. 
  • A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény típusának, valamint színének megváltoztatására vonatkozóan.

3.5.        A Nyereményjáték során megnyerhető Nyereményeket a Szervező biztosítja. A Nyeremények az adott Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál kerülnek kiállításra a Nyereményjáték Időtartama alatt.

 

3.6.        A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, valamint készpénzre át nem válthatóak.

 

3.7.        A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

3.8.        A Szervezőt a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok által kiértékelt Összesítésekkel kapcsolatban, a nyertes Kiskereskedelmi Partnerek kijelölésével kapcsolatban, valamint a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően semmilyen felelősség nem terheli.

4.           A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

 

4.1.       A Nyereményjáték 2020. április 01. napjától – 2020. július 31. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Nyereményjáték Időtartama”).

 

4.2.       A Szervező a jelen Nyereményjátékot kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartam alatt, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékeknek a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál elérhető készleteinek erejéig tudja biztosítani.

5.           AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ÖSSZESÍTÉSE, NYERTES KISKERESKEDELMI PARTNEREK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1.        Az értékesítési adatok Összesítését, valamint a nyertes Kiskereskedelmi Partnerek kijelölését a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok önállóan, egymástól függetlenül végzik el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt. Az értékesítési adatok Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoronként kerülnek összesítésre Kiskereskedelmi Partnerenként.

 

5.2.        A nyertes Kiskereskedelmi Partnereket a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok értesítik az Összesítések kiértékelését követően, valamint a Nyeremények átadása is a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok által történik meg az Összesítések
kiértékelését követő 15. (tizenötödik) naptári napon, de legkésőbb 2020. augusztus 31. napján. A kapcsolatfelvétel az adott Kiskereskedelmi Partner által megadott elérhetőségen történik.

 

5.3.        Amennyiben az adott nyertes Kiskereskedelmi Partner a Nyereményt bármely oknál fogva nem veszi át, illetve bármely oknál fogva nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, úgy az adott Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútor jogosult az Összesítésben az értékesítési adatok alapján soron következő Kiskereskedelmi Partner kijelölésére.

 

5.4.        A Nyereményjátékból kizárásra kerül azon a Kiskereskedelmi Partner, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az adott Kiskereskedelmi Partner nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek.

 

5.5.        A Szervezőt a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok által kiértékelt Összesítésekkel kapcsolatban, a nyertes Kiskereskedelmi Partnerek kijelölésével kapcsolatban, valamint a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően semmilyen felelősség nem terheli.

6.           ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.       A Nyereményjátékhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.           SZEMÉLYES ADATOK

 

7.1.        A Szervező tájékoztatja a Kiskereskedelmi Partnereket, hogy a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken található további tájékoztatás: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

8.           VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.        A Nyeremény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Kiskereskedelmi Partnerek a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Nyereményjátékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Nyereményjáték feltételeivel. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.3.        Szervező nem tehető felelőssé a Nyereményjáték téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.4.        A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútor, a Kiskereskedelmi Partner, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve
következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

8.5.        Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

8.6.        Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Kiskereskedelmi Partner és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek,
jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.7.        Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/robogj-a-nyarba.

Budapest, 2020. április 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!