Voice Assistant בטלפון הנייד

נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

Voice Assistant
ו‏‫ערכת הלימוד‬ של Voice Assistant

Voice Assistant יכול להפוך לעיניים שלך כשאתה משתמש בטלפון. תכונה זו מספקת לך שליטה מלאה בטלפון, גם אם אינך יכול לראות אותו. כאשר Voice Assistant מופעל, הטלפון מספק משוב בדיבור כדי לסייע למשתמשים עיוורים ולקויי ראיה. לדוגמה, היא מתארת את מה שנוגעים בו, בוחרים בו או מפעילים אותו. תוכל גם לערוך טקסט או לשנות הגדרות מסוימות כמו עוצמת קול או קצב הדיבר באמצעות מחוות החלקה והקשה מוכרות.

מוצג התפריט של 'קורא מסך'. התכונה Voice Assistant מופעלת.

ניווט בטלפון

בעת אינטרקציה עם פריט על המסך מקיפה אותו תיבת מיקוד. ניתן להשתמש במחוות הקשה והחלקה באמצעות האצבעות כדי לשלוט בהתמקדות. כשתזיז אותו ממקום למקום במסך, Voice Assistant יסביר לך מהו כל פריט.

 • כדי לשמוע מה נמצא מתחת לאצבע שלך

  הקש על המסך וגרור את האצבע סביבו.

 • כדי להפעיל פריט

  הקש פעמיים באמצעות אצבע אחת.

 • כדי להעביר את תיבת המיקוד לפריט אחר על המסך

  החלק שמאלה או ימינה באמצעות אצבע אחת.

 • כדי לעבור לדף הבא או הדף הקודם

  החלק שמאלה או ימינה באמצעות שתי אצבעות

 • כדי לגלול למעלה או למטה לאורך רשימה

  החלק למעלה או למטה באמצעות שתי אצבעות.

 • כדי לגלול למעלה או למטה לאורך התוכן שעל נמסך

  החלק מצד לצד באמצעות אצבע אחת (שמאלה ואז ימינה כלי לגלול למעלה, ימינה ואז שמאלה כדי לגלול למטה).

 • כדי להעביר את תיבת המיקוד לפריט הראשון או האחרון על המסך

  באמצעות אצבע אחת, החלק למעלה ואז למטה כדי לעבור לפריט הראשון, או למטה ואז למעלה כדי לעבור לפריט האחור.

מוצג התפריט של 'קורא מסך'. התכונות Voice Assistant ו'הקלדה מהירה' מופעלות. מוצגת הבקרה של קצב הדיבור.

לבצע פעולות במהירות

Voice Assistant מספק קיצורי דרך לפונקציות שנמצאות בשימוש לעיתים קרובות. תוכל לשנות את ההגדרות או לעצור את המשוב הקולי באמצעות כמה מחוות פשוטות.

 • כדי לשנות את ההגדרות של Voice Assistant

  החלק שמאלה או ימינה באמצעות שלוש אצבעות כדי לבחור בהגדרה שברצונך לשנות (רשומות להלן) ולאחר מכן החלקה מעלה או מטה באצבע אחת כדי להתאים אותן.
  - קצב דיבור: הגבר או האט את קצב הדיבור
  - ניקוד: כלול או השמט ניקוד במשוב הקולי
  - מסך מוחשך: הפעל או כבה את תצוגת המסך
  - גבולות עבים: הפעל או בטל גבולות עבים מסביב למיקוד
  - צבע מחוון מיקוד: בחר בצבע הגבול מסביב למיקוד
  - התראה: פתח או סגור את לוח ההתראות
  - משוב צלילים: הפעל או כבה משוב צלילים
  - משוב ברטט: הפעל או כבה משוב ברטט
  - הקלדה מהירה: השתמש במקלדת Samsung ובלוח המקשים על-ידי הקשה פעם אחת על המקשים
  - התמקד בשמע של דיבור: החלש את העוצמה הקולית של שאר השמע כאשר Voice Assistant מקריא בקול

 • כדי להתאים את יחידת הטקסט שה-Voice Assistant מקריא

  החלק למעלה או למטה באמצעות שלוש אצבעות כדי לבחור מתוך שלוש יחידות הטקסט שמופיעות להלן, לאחר כן החלק למעלה או למטה באמצעות אצבע אחת כדי ליישם את יחידת הטקסט שנבחרה.
  - תווים: מקריא כל תו
  - מילים: מקריא כל מילה
  - שורות: מקריא שורה אחת בכל פעם
  - פסקה: מקריא פסקה אחת בכל פעם

נבחר משפט ותפריט מוקפץ של עריכת טקסט מוצג עם האפשרויות 'חתוך', 'העתק', 'הדבק', ו'בחר הכל'.

עריכת טקסט בקלות

עם Voice Assistant תצטרך רק לבצע מחוות החלקה עם האצבעות כדי להעתיק ולהדביק.

 • כדי להפעיל או לבטל את מצב הבחירה

  הקש פעמיים והחזק באמצעות שתי אצבעות

 • כדי לבחור תווים

  החלק כלפי מעלה או מטה באמצעות אצבע אחת כאשר מצב הבחירה מופעל

 • כדי לחתוך את התווים שנבחרו

  החלק שמאלה באמצעות שתי אצבעות

 • כדי להדביק תווים

  החלק ימינה באמצעות שתי אצבעות

 • כדי לבחור את כל התווים

  החלק למטה באמצעות שתי אצבעות

 • כדי להעתיק את התווים שנבחרו

  החלק למעלה באמצעות שתי אצבעות

 • כדי להזיז את הסמן לשדה הזנה של טקסט

  לחץ על מקשי הגברה/הפחתה של עוצמת הקול

 • כדי להעביר סמן ההזנה להתחלה או לסוף

  החלק כלפי מעלה ואז כלפי מטה או כלפי מטה ואז כלפי מעלה באמצעות אצבע אחת

מוצג התפריט של 'קורא מסך'. התכונה 'הקלדה מהירה' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: השתמש במקלדת של Samsung ומקשי הטלפון‬ על-ידי הקשה על המקשים פעם אחת.

התאמה של Voice Assistant כדי שיתאים לצרכים שלך

Voice Assistant מעניק לך כמה דרכים לגשת למידע.

 • כדי ש-Voice Assistant יקריא את המידע שמוצג בשורת המצב‬

  הקש שלוש פעמים באמצעות שתי אצבעות. תוכל גם לבחור במידע מסוים שברצונך לשמוע: זמן, תאריך, עוצמת סוללה, עוצמת אות, מצב Bluetooth.

 • כדי ש-Voice Assistant יקריא בקול רם את כל הפריטים על המסך, מהראשון עד האחרון.

  הקש על המסך באמצעות שלוש אצבעות.

 • כדי לשמוע את הפריטים שמופיעים על המסך אחרי הפריט הנבחר, לפי הסדר

  הקש פעמיים באמצעות שלוש אצבעות.

 • כדי לשמוע ולהעתיק את הדבר האחרון שנאמר על-ידי Voice Assistant

  הקש שלוש פעמים באמצעות שלוש אצבעות.

 • לחזרה, ביטול או כדי לסגור חלון מוקפץ

  הקש באמצעות ארבע אצבעות או החלק למעלה ואז למטה באמצעות שלוש אצבעות.

 • כדי לעבור למסך הבית

  הקש פעמיים באמצעות ארבע אצבעות או החלק למטה ואז למעלה באמצעות שלוש אצבעות.

 • כדי להציג את רשימת היישומים האחרונים

  הקש שלוש פעמים באמצעות ארבע אצבעות.

 • כדי להשתיק את המשוב הקולי

  הקש פעמיים באמצעות שתי אצבעות

כדי לנווט בדפי מסך הבית ומסך היישום באמצעות Voice Assistant, החלק ימינה או שמאלה עם 2 אצבעות. נסה זאת כעת. כאשר תגיע לדף האחרון, ערכת הלימוד תמשיך

תחילה עבודה עם Voice Assistant

 • לקבלת ערכת לימוד מלאה ומפורטת

  עבור אל הגדרות > נגישות > ‏‫קורא מסך‬ > ערכת לימוד.

 • כדי להתאמן על המחוות שלמדת

  עבור אל הגדרות > נגישות > ‏‫קורא מסך‬ > ערכת לימוד-> 1. שימוש בערכת לימוד זו

מוצג התפריט של '‏‫קיצורי מקשים‬'. נבחר מיפוי מקשים.

קיצורי מקשים

קיצורי המקשים הבאים זמינים:

 • מעבר לפריט הבא

  Alt + חץ ימינה

 • מעבר לפריט הקודם

  Alt + חץ שמאלה

 • מעבר לפריט הראשון

  Alt + Ctrl + חץ שמאלה

 • מעבר לפריט האחרון

  Alt + Ctrl + חץ ימינה

 • מעבר לחלון הבא

  Alt + Ctrl + חץ למטה

 • מעבר לחלון הקודם

  Alt + Ctrl + חץ למעלה

 • הקשה

  Alt + Enter

 • מגע ממשוך

  Alt + Shift + Enter

 • מעבר למסך הראשון

  Alt + Delete

 • מעבר למסך הבית

  Alt + Ctrl + H

 • מעבר ליישומים אחרונים

  Alt + Ctrl + R

 • פתיחה של לוח ההודעות

  Alt + Ctrl + N

 • השבתה או הפעלה של משוב קולי

  Alt + מקש רווח

 • ביצוע פעולות מיוחדות

  Alt + Shift + מקש רווח

 • גלילה ‏‫בתפריט המהיר

  Shift + Ctrl + חץ ימינה או שמאלה

 • שינוי הגדרת אפשרויות של התפריט המהיר

  Ctrl + חץ למעלה או למטה

 • בחירה ביחידת הטקסט הבאה/הקודמת

  Shift + Ctrl + חץ למעלה או למטה

 • קריאה מלמעלה

  Alt + Ctrl + Enter

 • קריאה מהפריט הבא

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • הצגה של פעולות מותאמות אישית

  Alt + Ctrl + מקש רווח

 • חיפוש פריטים במסך

  Alt + Ctrl + קו נטוי

 • קריאה של המידע שמופיע בשורת המצב בקול רם

  Alt + Shift + S

מוצג המקטע 'ניווט באינטרנט' של התפריט 'קיצורי מקשים'.

קיצורי מקשים

ניווט באינטרנט

 • מעבר ללחצן הבא

  Alt + B

 • מעבר ללחצן הקודם

  Alt + Shift + B

 • מעבר לבקר הבא

  Alt + C

 • מעבר לבקר הקודם

  Alt + Shift + C

 • מעבר לציון הדרך הבא מסוג ARIA

  Alt + D

 • מעבר לציון הדרך הקודם מסוג ARIA

  Alt + Shift + D

 • מעבר לתיבת העריכה הבאה

  Alt + E

 • מעבר לתיבת העריכה הקודמת

  Alt + Shift + E

 • מעבר לפריט הבא

  Alt + F

 • מעבר לפריט הקודם

  Alt + Shift + F

 • מעבר לתמונה הבאה

  Alt + G

 • מעבר לתמונה הקודמת

  Alt + Shift + G

 • מעבר לכותרת הבאה

  Alt + H

 • מעבר לכותרת הקודמת

  Alt + Shift + H

 • מעבר לכותרת הבאה לפי מספר הכותרת

  Alt + [מספר]

 • מעבר לכותרת הקודמת לפי מספר הכותרת

  Alt + Shift + [מספר]

 • מעבר לפריט הבא ברשימה

  Alt + I

 • מעבר לפריט הקודם ברשימה

  Alt + Shift + I

 • מעבר לקישור הבא

  Alt + L

 • מעבר לקישור הקודם

  Alt + Shift + L

 • מעבר לרשימה הבאה

  Alt + O

 • מעבר לרשימה הקודמת

  Alt + Shift + O

 • מעבר לטבלה הבאה

  Alt + T

 • מעבר לטבלה הקודמת

  Alt + Shift + T

 • מעבר לתיבת הקומבינציה הבאה

  Alt + Z

 • מעבר לתיבת הקומבינציה הקודמת

  Alt + Shift + Z

 • מעבר לתיבת הסימון הבאה

  Alt + X

 • מעבר לתיבת הסימון הקודמת

  Alt + Shift + X

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.