הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות באתר סמסונג
הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות באתר סמסונג
Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
חדשות תמיכה

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה

מכשירים ניידים
Oct 18, 2020

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25 )א() 4( לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 11.10.2020 אישר בית המשפט
המחוזי מרכז בלוד )להלן: "בית המשפט"( ונתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה )להלן: "הסכם
הפשרה"(, אשר נחתם בעניין התובענה והבקשה לאישורה כתביעה ייצוגית שהוגשו על ידי גב' אורטל זעיר
וסאני תקשורת סלולרית בע"מ )להלן: Samsung Electronics Co. Ltd. שטרית )להלן: "המבקשת"( נגד
"סמסונג" ו"סאני" בהתאמה, ושתיהן יחד: "המשיבות"( )ת"צ 21510-04-18 ; להלן: "בקשת האישור"(.+Galaxy S9 - ו Galaxy S9 בקשת האישור הוגשה בטענה כי מכשירי טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג מדגם
)להלן: "המכשירים"( אשר החלו להיות משווקים בישראל ביום 11.3.2018 סבלו לכאורה מתקלה רוחבית
אשר גרמה לנתק בשמע במהלך קיום שיחות או לניתוקי שיחות, באופן אשר השפיע על היכולת לקיים שיחות
באופן תקין, במכשיר של המבקשת ובמכשירים אחרים. המבקשת טענה כי סמסונג וסאני היו מודעות
לכאורה לתקלה הנטענת במכשירים ולמרות זאת המשיכו לשווק את המכשירים לציבור תוך הסתרה כביכול
של התקלה הנטענת. המבקשת טענה כי נגרם לה ולשאר חברי הקבוצה נזק ממוני לצד נזק בלתי ממוני,
והעריכה את סך הנזק האישי שנגרם לה בכ 355- ש"ח;פלוס, וזאת S9 או גלקסי S9 קבוצת התובעים המיוצגים כוללת את כל מי שרכש מכשיר טלפון מסוג גלקסי
החל מיום 11.3.2018 ועד ליום 19.4.2018 )להלן: " חברי הקבוצה"(.בפסק דינו מיום 11.10.2020 בית המשפט אישר את הסכם הפשרה אשר הוגש לאישורו טרם החל ניהול
ההליך לגופו, לאחר שמצא כי שיעור הפיצוי הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין. לפיכך, הסכם הפשרה שאושר
כפסק דין מחייב את כל הנמנים עם קבוצת התובעים.תמצית הסכם הפשרהאף שלטענת המשיבות, לא היה בתקלה הנטענת בבקשת האישור או בהתנהלותן בקשר עם התקלה הנטענת
בכדי להוות הפרה של הדין או כדי להקים נגדן עילת תביעה כלשהי, ובפרט עילת תביעה ייצוגית, ומבלי
להודות באיזו מהטענות שהועלו בכתבי הטענות מטעם המבקשת, ניאותו המשיבות למען הסדר הטוב, ומתוך
רצון טוב, להגיע לפשרה על מנת לסיים את כל המחלוקות ביניהם ולהביא לסילוק סופי ומוחלט של הטענות,
העילות והתביעות שהועלו בכתבי הטענות שהוגשו מטעם המבקשת נגד המשיבות או מי מטעמן באופן סופי,
מלא, מוחלט ובלתי חוזר בכפוף לתשלום של סכום הפיצוי הכולל )כהגדרתו להלן( אותו סמסונג ניאותה
ליטול על עצמה מבלי שהדבר יהווה הכרה באיזו מהטענות שביסוד בקשת האישור.התחייבויות סמסונגלאחר המועד בו תהפוך החלטת בית המשפט לאשר את הסכם הפשרה לפסק דין חלוט )להלן: "המועד
הקובע
"( סמסונג תעניק פיצוי לחברי הקבוצה )למעט מי שהגיש הודעת פרישה( בסכום של 160,000 ש"ח
)לעיל ולהלן: "סכום הפיצוי הכולל"( שיחולק באופן הבא:
א. בתוך 30 ימים לאחר המועד הקובע, סמסונג תשלח ל- 900 הלקוחות שהתלוננו למוקד סמסונג )כהגדרתו
בה יתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים לטובת זיהוי )שם מלא, מס' ,SMS בהסכם הפשרה( הודעת
טלפון/מס' סידורי, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת פיזית(, וכן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות לקבלת
) בשווי 50 ש"ח; ) 2( קבלת המחאה בדואר רגיל; ) 3 )BUYME( פיצוי בסך 50 ש"ח: ) 1( שובר קניה דיגיטלי
איסוף המחאה מאחד מסניפי סאני לפי רשימה. אם לקוח מסוים לא יממש את הפיצוי הפרטני )לרבות אי
הפקדת המחאה(, סמסונג תעביר את ההפרש באמצעות מתן המחאה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו
כסעד.
ב. תרומה לטובת הציבור: הצדדים מניחים כי קיימת קבוצת לקוחות נוספים, בלתי מזוהים, שחוו את
התופעה. הוסכם כי לחברי קבוצה אלו יינתן פיצוי בסך של פי שניים וחצי מהפיצוי הכולל שהוענק ללקוחות
המתלוננים, בסך כולל של 115,000 ש"ח, שיוענקו לחברי הקבוצה על דרך של תרומה לקרן לניהול וחלוקת
כספים שנפסקו כסעד, בתוך 90 ימים לאחר המועד הקובע. בהתאם לפסק-הדין, הסכום שיועבר לקרן ייועד
לנושאים הקשורים לצרכנות בתחום התקשורת.ויתור על תביעותבכפוף לאישורו וביצועו של ההסכם, מוותרים המבקשת והתובעים המיוצגים שלא מסרו הודעת פרישה,
כהגדרתה לעיל, כלפי סמסונג ו/או סאני ו/או כל שלוחיהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, באופן סופי ומוחלט,על כל טענה
ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישות
הכלולות בתובענה ובבקשת האישור.מעשה בית דין:פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי התובעים המיוצגים לטובת המשיבות או מי
מטעמן ולרבות מבטחיהן, בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים הנזכרים בכל כתבי הטענות מטעם מי
מהצדדים בהליך, לרבות בתובענה ובבקשת האישור, וזאת, בין היתר, בעילות והסעדים מכוח הוראות חוק
הגנת הצרכן, חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק המכר, חוק החוזים ופקודת הנזיקין וכל עילה אחרת
הכלולה בתובענה או בבקשת האישור או המשתמעת מהן.גמול ושכר טרחה:המלצת הצדדים המוסכמת היא סך של 10,000 ש"ח כגמול למבקשת, וסך של 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ
כדין כשכר טרחה לבאי כוח ה. על -פי פסק- הדין, מחצית מן הגמול ושכר הטרחה ישולמו למבקשת ולבאי
כוחה בתוך 45 ימים, והיתרה תשולם לפי החלטה נוספת שתינתן ולאחר שסמסונג תמציא אישור רו"ח
מטעמה בדבר ביצוע ההסדר, וב"כ המבקשת יודיע כי בדק את האישור ומצאו מתאים לפרטי ההסדר.הסכם הפשרה עומד לעיון במשרדי באי כוח הצדדים:משרד ב"כ המבקשת - משרד מרקמן את טומשין, עורכי דין, ממרכז רורברג, אגף איינשטיין, קומה ה', רח'
פקריס 3 )פארק ת.מ.ר.(, רחובות 7670203 . טלפון: 08-9393100 ; פקסימיליה: 08-9393101 ; דוא"ל:
. mail@mt-law.co.il
. משרד ב"כ המשיבים - משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב- יפו 6473104
. fbc@fbclawyers.com : טלפון: 03-6944111 ; פקסימיליה: 03-6091116 ; דוא"ל
. www.samsung.com : אתר האינטרנט של סמסונג
נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.לצפייה במסמך הרשמי לחץ כאן