کنار یکدیگر برای فردا!
توانمندسازی افراد

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

حوزه‌های مورد توجه ما

ما از طریق برنامه‌های شهروندی شرکتی خود که مبتنی بر نیازهای اجتماعی جهانی است و هم‌راستای توانش‌های اصلی ما به عنوان یک شرکت پیشتاز جهانی در عرصه فناوری قرار دارد، با هدف ایجاد تغییرات مثبت گام برمی‌داریم.

 

آموزش و پرورش

ما با ایجاد فرصت‌های یادگیری به کمک فناوری‌های حوزه فناوری اطلاعات، کمک می‌کنیم که دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر جهان به آموزش و پرورش بهتر دسترسی پیدا کنند.

  مدرسه هوشمند   راه حلی برای آینده
 

اشتغال و جامعه

ما از آموزش فنی و حرفه‌ای برای افراد جوان حمایت می‌کنیم تا آمادگی لازم را جهت مشاغل کاربردی و آینده‌ای بهتر پیدا کنند.

  مؤسسه فناوری   روستای نانوم