تنوع و شمول

تنوع و رشد

ما با پرورش فرهنگی پرتنوع که پیشران رشد پایدار است، آینده را خلق می‌کنیم.

 

درون Samsung

چرا که هریک از ما متفاوت و خاص هستیم.
توجه به تنوع باعث حصول تجارب و دیدگاه‌های گوناگونی می‌شود که ما را در ساختن فردایی بهتر یاری می‌دهد.

کارمندان زن

 
<h3>جمعاً </h3> <ul> <li>42% to the 2014</li> <li>46% to the 2015</li> <li>44% to the 2016</li> </ul> <h3>فناوری مهندسین زن </h3> <ul> <li>17.0% to the 2014</li> <li>17.1% to the 2015</li> <li>17.4% to the 2016</li> </ul> <h3>فروش بازاریابان زن</h3> <ul> <li>30.0% to the 2014</li> <li>29.4% to the 2015</li> <li>29.1% to the 2016</li> </ul> <h3>مدیریت مدیران زن </h3> <ul> <li>4.2% to the 2014</li> <li>5.0% to the 2015</li> <li>6.3% to the 2016</li> </ul>

درون Samsung
گروه‌های کارمندی در Samsung‎(ERG)‎

همگی کارمندان ما دارای ارزش‌ها و استعدادهای منحصر به‌فردی هستند، و ما معتقدیم که توجه به این تنوع و گوناگونی برای تداوم نوآوری امری ضروری است.
گروه‌های شبکه‌ای مرتبط با موضوع تنوع اکنون در حال شکل‌گیری هستند تا کارمندان بتوانند در جهت پیشبرد توسعه حرفه‌ای و ایجاد فرهنگی جامع‌تر به آنها متصل شوند.

آموزش و پرورش

ما با ایجاد آگاهی، اصلاح ذهنیت‌ها و تلاش در جهت شمول، افراد خود را در مدیریت تنوع توانا می‌سازیم.

یادگیری و پیشرفت

ما افراد خود در کل سازمان را قادر می‌سازیم که تنوع را به نحوی مؤثر مدیریت کنند و فرهنگ جامعی را رواج دهند که سازنده ارزش تجاری باشد.

 
این تصویری نمادین از موضوع تنوع و شمول در بخش آموزش و پرورش است.
<h3>تصویر اینفوگرافیک از موضوع تنوع و شمول در بخش آموزش و پرورش.</h3> <ul> <li>این تصویری نمادین از موضوع تنوع و شمول در بخش آموزش و پرورش است. موضوع مورد اول، سطح شخصی با مضمون «آموختن در </li> <li>مورد خود و دیگران». موضوع مورد دوم، سطح مدیریتی با مضمون «پیش بردن مسیر». موضوع مورد سوم، سطح تیمی با مضمون</li> <li> «توسعه روابط متنوع و جامع».</li> </ul>