آمار و ارقام

آمار کلیدی، داده‌ها و غیره

اجازه دهید ما دستاوردهای خود در پیشبرد مدیریت پایایی در شرکت سامسونگ الکترونیکس را با افتخار به اشتراک بگذاریم.

 

نسبت ارزش اقتصادی توزیع‌ شده

Economic value distribution information
2019 2018 2017 توزیع ارزش اقتصادی
173.3 156 135.2 ‎[تأمین‌کننده]‎ هزینه‌های تدارکات ‎(تریلیون وون)‎
0.53 0.44 0.47 ‎[جامعه محلی]‎ کمک‌های اجتماعی ‎(تریلیون وون)‎
9.6 9.6 5.8 ‎[کارمند]‎ پاداش ‎(تریلیون وون)‎
28.1 27.8 27.2 ‎[سهامدار/سرمایه‌گذار]‎ نسبت پرداخت سود سهام ‎(تریلیون وون)‎
0.7 0.7 0.7 ‎[بستانکار]‎ هزینه‌های بهره ‎(تریلیون وون)‎
9.7 17.8 15.1 ‎[کارمند]‎ پاداش ‎(تریلیون وون)‎
نسبت ارزش اقتصادی توزیع ‌شده (%)
74 تأمین‌کننده
0.2 جامعه محلی
4.1 سهامدار و سرمایه‌گذار
0.3 بستانکار
12 کارمند
4.1 دولت
5.3 درآمد انباشته