آمار و ارقام

آمار کلیدی، داده‌ها و غیره

اجازه دهید ما دستاوردهای خود در پیشبرد مدیریت پایایی در شرکت سامسونگ الکترونیکس را با افتخار به اشتراک بگذاریم.

 
Customer value enhancement information
2017 2016 2015 ارتقای ارزش مشتری
83.9 84.0 83.7 رضایت مشتری (%)
95.8 95 97 نسبت مسیر شغلی علوم رایانه‌ای ‎(برنامه صدور گواهینامه درون‌سازمانی) ‎
-کارمندان دارای گواهینامه 1) ‎(امتیاز)‎
 • در بین کلیه نیروی علوم رایانه‌ای ‎1)‎
An Eco-friendly and safe workplace information
2017 2016 2015 یک محیط کار ایمن و سازگار با محیط زیست
0.086 0.227 0.240 نرخ وقوع 2)3)
0.017 0.044 0.045 نرخ آسیب 2)4)
 • بر مبنای کلیه کارمندان درون‌مرزی و کارمندان برون‌مرزی مشغول به کار در شرکت‌های تولیدی فرعی ‎2)‎
 • ‎(تعداد دفعات آسیب ÷ تعداد ساعات کار در سال) ‎ x 1,000,000 ‎3)‎
 • ‎(تعداد کارگران آسیب‌دیده ÷ تعداد کل کارگران) ‎ x 100 ‎4)‎
Sustainable supply chain information
2017 2016 2015 زنجیره تأمین پایدار
60 70 70 تأمین‌کنندگان دارای رتبه عالی (%)
8228 8232 8649 سرمایه‌گذاری در صندوق همکاری شرکا
‎(100 میلیون وون) ‎
16209 13089 12694 شرکت‌کنندگان آموزش‌های مربوط به تأمین ‎(تعداد افراد) ‎
12687 12673 11002 تأمین‌کنندگان رده اول ‎(تعداد افراد) ‎
3522 416 1692 تأمین‌کنندگان رده دوم ‎(تعداد افراد)‎
487 479 120 ذینفعان برنامه «کارخانه هوشمند»5)
‎(تعداد شرکت‌ها)‎
66 39 24 تأمین‌کنندگان Samsung ‎(تعداد شرکت‌ها)‎
421 440 96 بنگاه‌های کوچک فاقد معاملات تجاری با Samsung
‎(تعداد شرکت‌ها)‎
214 190 170 حسابرسی‌های ابتدایی شخص ثالث در
محیط کار تأمین‌کننده 6) ‎(تعداد دفعات)‎
252 163 483 حسابرسی در محل برای سوی تأمین‌کننده
مدیریت تعارض مواد معدنی از 6) ‎(تعداد دفعات)‎
 • هدف مبنی بر پشتیبانی از بیش از 1,000 شرکت تا سال 2017 ‎5)‎
 • انباشته‌شده از سال 2013 ‎6)‎
employees information
2017 2016 2015 اول مردم
320671 308745 325677 کل کارمندان ‎(تعداد افراد)‎
96458 93204 96902 کره
145577 134386 140437 آسیای جنوب شرقی/آسیای جنوب غربی/ژاپن
34843 37070 44948 چین
25814 25988 23947 آمریکای شمالی/آمریکای مرکزی و لاتین
14711 14445 15487 اروپا/کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
2592 2810 2998 خاورمیانه
676 842 958 آفریقا
45 44 46 نسبت کارمندان زن 7) (%)
73.5 71 78 متوسط ساعات آموزش به ازای هر نفر 8) ‎(تعداد ساعات)‎
1137 1198 1335 مخارج آموزشی به ازای هر نفر 9) ‎(1,000 وون) ‎
 • حیطه جمع‌آوری داده‌ها: کارمندان درون‌مرزی ‎7)‎
 • بر مبنای آموزش آنلاین/آفلاین ‎8)‎
 • کل مخارج آموزشی ÷ تعداد کل کارمندان در کره ‎9)‎
Employees who received compliance information
2017 2016 2015 مدیریت قانون‌مندی
260032 210229 190919 کارمندانی که از آموزش در حوزه قانون‌مندی برخوردار شدند 7)10)
‎(تعداد افراد)‎
317965 313590 320399 کارمندانی که از آموزش در حوزه قانون‌مندی برخوردار شدند 7)
‎(تعداد افراد)‎
 • بر اساس تعداد کل کارمندان جهان ‎7)‎
 • با احتساب نیروی کار مازاد ‎10)‎
Corporate Citizenship information
2017 2016 2015 شهروندی شرکتی
385571 444789 523395 کل مخارج ناشی از مدیریت شهروندی شرکتی
‎(میلیون وون)‎
1259893 1083849 1044847 کل ساعات کار کارمندان در سایت‌های درون‌مرزی و جهانی
‎(تعداد ساعات)‎
2228150 1401776 667326 تعداد انباشته ذینفعان مدرسه هوشمند Samsung
‎(تعداد افراد)‎
3587 3231 2360 تعداد برنامه مدرسه هوشمند Samsung 11)
‎(تعداد برنامه‌ها)‎
85388 74192 39659 مخارج مؤسسه فناوری Samsung
‎(تعداد افراد)‎
 • انباشته‌ شده از سال 2013 ‎11)‎

گزارش عملکرد اجتماعی