رهنمای دسترسی‌پذیری

راهنمای پیمایش جامع

استفاده از نوار پیمایش جامع در وب‌سایت ما

1. نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش جامع ما

نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش جامع ما

1.1 برای یافتن منوهای فرعی هر آیتم در نوار پیمایش جامع ما، کلید Tab را آنقدر فشار دهید تا به آیتم مورد نظر برسید.

با فشار دادن کلید Enter بر روی آن آیتم، منوهای فرعی مربوطه خود به خود نشان داده خواهد شد.

برای مثال، برای یافتن منوهای فرعی "PRODUCT" («محصولات»)، کلید Tab را چندین بار فشار دهید تا به آن برسید.  با زدن کلید Enter بر روی آن، منوهای فرعی مختلفی همچون « نمایشگرها، سیستم‌های تهویه 

1.2 برای مرور آیتم‌های فرعی یک گروه در نوار پیمایش جامع ما، وقتی نشانگر روی آیتم اصلی است کلید Tab را فشار دهید.  به عنوان مثال، برای رفتن به آیتم‌های فرعی «تلفن‌های هوشمند»، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی آن است کلید Tab را فشار دهید.

1.3 برای رفتن به گروه بعدی در نوار پیمایش جامع ما، کلید Tab را آنقدر فشار دهید تا از میان همه آیتم‌های فرعی در گروه جاری رد شوید.  سپس نشانگر روی گروه بعدی قرار خواهد گرفت.

ه عنوان مثال، برای رفتن به گروهی که بعد از «اسمارت ساینیج »، کلید Tab را آنقدر فشار دهید تا از میان همه آیتم‌های فرعی در گروه جاری رد شوید.  با فشار دادن دکمه Tab پس از اینکه نشانگر روی آخرین آیتم فرعی گروه قرار گرفت، نشانگر صفحه‌کلید شما به گروه بعدی («Air Conditioners») می‌رود.

1.4 برای بازگشت به آیتم قبلی در نوار پیمایش جامع ما، کلید Shift را نگه داشته و کلید Tab را یکبار بزنید.  این عمل نشانگر صفحه‌کلید را روی آیتم قبلی می‌برد.  در صورت لزوم می‌توانید Shift+Tab را چندین بار فشار دهید تا به عقب بازگردید.

برای مثال، جهت بازگشت به «Residential(RAC)» در هنگامی که نشانگر صفحه‌کلید روی «Commercial(CAC) » قرار دارد، کلید Shift+Tab را یکبار فشار دهید

2. نحوه استفاده از قابلیت جستجو در نوار پیمایش جامع ما

نحوه استفاده از قابلیت جستجو در نوار پیمایش جامع ما

2.1 برای قرار دادن نشانگر روی قسمت جستجوی نوار پیمایش جامع ما، کلید Tab را آنقدر فشار دهید که از میان کلیه گزینه‌های موجود در منو بگذرید و نشانگر صفحه‌کلید روی نماد «جستجو» قرار بگیرد؛ سپس کلید Enter را فشار دهید.

2.2 برای وارد کردن واژه‌ در کادر جستجوی نوار پیمایش جامع ما، وقتی نشانگر کلید روی نماد جستجو است کلید Tab را یکبار فشار دهید.

این عمل باعث جابجا شدن نشانگر از نماد جستجو به کادر جستجو خواهد شد.  در این لحظه می‌توانید کلیدواژه‌ مورد نظرتان را تایپ کنید.

2.3 برای مرور پیشنهادات جستجو در نوار پیمایش جامع ما، پس از وارد کردن کلیدواژه در داخل کادر جستجو، کلید Tab را فشار دهید تا نشانگر صفحه‌کلید روی اولین پیشنهاد در فهرست قرار بگیرد.

در این لحظه می‌توانید با فشار دادن مجدد کلید Tab، به پیشنهادات بعدی بروید.

2.4 جهت جستجوی واژه پیشنهادی در نوار پیمایش جامع ما، وقتی نشانگر صفحه‌کلیدتان روی واژه پیشنهادی برای جستجو  قرار گرفت کلید Enter را فشار دهید.

بدین ترتیب، وارد صفحه نتایج جستجو خواهید شد که شامل محصولات و محتواهای مرتبط با کلیدواژه پیشنهادی است.

2.5 برای جستجوی عین کلیدواژه‌ای که در نوار پیمایش جامع ما وارد کرده‌اید، پس از تایپ کلیدواژه در کادر جستجو، کلید Enter را فشار دهید.

بدین ترتیب، وارد صفحه نتایج جستجو خواهید شد که شامل محصولات و محتواهای مرتبط با کلیدواژه واردشده است.

راهنمای منوی فیلتر

استفاده از منوی فیلتر در وب‌سایت ما

1. نحوه دسترسی به منوی فیلتر یا رد کردن آن

نحوه دسترسی به منوی فیلتر یا رد کردن آن

1.1 برای دسترسی به منوی فیلتر، کلید Tab را آنقدر فشار دهید تا اینکه نشانگر صفحه‌کلید شما روی گزینه فیلتر قرار بگیرد.  از این لحظه می‌توانید با فشار دادن مجدد کلید Tab، به اولین گزینه منو بپرید.

1.2 برای رد کردن منوی فیلتر، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی آیتم فیلتر است کلید Tab را چندبار فشار دهید.

بدین ترتیب نشانگر صفحه‌کلید از روی گروه‌های فیلتر می‌گذرد.  وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی آخرین گروه فیلتر قرار گرفت، یکبار دیگر کلید Tab را فشار دهید تا از منوی فیلتر خارج شوید و به مرور عناصر بعدی در صفحه ادامه دهید.

2. نحوه مرور بر روی گزینه‌های فیلتر و انتخاب آنها

نحوه مرور بر روی گزینه‌های فیلتر و انتخاب آنها

2.1 برای باز کردن یکی از گروه‌های فیلتر و نمایش دادن گزینه‌های فیلتر آن در منوی فیلتر ما، کلید Enter را یکبار فشار دهید تا نشانگر صفحه کلید روی گروه فیلتر قرار بگیرد.

با انجام این عمل، آن گروه فیلتر باز می‌شود و گزینه‌های آن نمایان می‌گردد.

2.2 برای پریدن به اولین گزینه فیلتر در یکی از گروه‌های فیلتر در منوی فیلتر ما، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی گروه فیلتر است کلید Tab را یکبار فشار دهید.

بدین ترتیب، نشانگر روی اولین گزینه فیلتر آن گروه می‌رود.

2.3 برای پریدن به گروه فیلتر بعدی در منوی فیلتر ما، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی گروه قبلی است کلید Tab را یکبار فشار دهید. اگر گروه فیلتر باز است، باید کلید Tab را چندبار فشار دهید تا اینکه ابتدا از میان همه گزینه‌های فیلتر موجود در آن گروه بگذرید.

2.4 برای پرش به گزینه فیلتر قبلی یا گروه قبلی در منوی فیلتر، کلید Shift را نگه داشته و کلید Tab را یکبار بزنید. این عمل نشانگر صفحه‌کلید را روی آیتم قبلی می‌برد. در صورت لزوم می‌توانید Shift+Tab را چندین بار فشار دهید تا به عقب بازگردید.

2.5 برای انتخاب گزینه‌های فیلتر، کلید فاصله را یکبار فشار دهید. برای لغو انتخاب گزینه‌های فیلتر، کلید فاصله را یکبار فشار دهید.

3. نحوه پاک کردن کلیه فیلترهای انتخابی

نحوه پاک کردن کلیه فیلترهای انتخابی

3.1. برای دسترسی به گزینه «بازنشانی فیلترها» در منوی فیلتر ما، کلید Tab را چندبار فشار دهید تا اینکه از کلیه فیلترهای موجود عبور کنید. وقتی نشانگر صفحه‌کلید شما روی فیلتر آخر قرار گرفت، کلید Tab را فشار دهید تا نشانگر صفحه‌کلید به روی گزینه «بازنشانی فیلترها» برود.

3.2 برای پاک کردن همه فیلترهای انتخابی در منوی فیلتر ما، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی گزینه «بازنشانی فیلترها» قرار گرفت کلید Enter را یکبار فشار دهید. این عمل باعث پاک شدن همه گزینه‌های فیلتر خواهد شد که قبلاً انتخاب شده است.

راهنمای لینک پرش

استفاده از لینک‌های پرش در وب‌سایت ما

1. دسترسی به لینک‌های پرش و استفاده از آنها

دسترسی به لینک‌های پرش و استفاده از آنها

1.1 پرش به محتوا. این لینک پرش، اولین لینکی است که هنگام فشار دادن دکمه Tab در تمامی صفحات ما با آن مواجه می‌شوید. اگر می‌خواهید از روی نوار پیمایش جامع ما رد شوید و مستقیماً به بخش محتوای صفحه بروید، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی لینک «پرش به محتوا» قرار دارد کلید Enter را فشار دهید.

1.2 پرش به راهنمای دسترسی‌پذیری. این لینک پرش، دومین لینکی است که هنگام مرور بر گزینه‌ها با دکمه Tab در تمامی صفحات ما با آن مواجه می‌شوید. اگر می‌خواهید از روی کل صفحه ما رد شوید و مستقیماً به لینک راهنمای دسترسی‌پذیری در منوی پاورقی بروید، وقتی نشانگر صفحه‌کلید روی لینک «پرش به راهنمای دسترسی‌پذیری» قرار دارد کلید Enter را فشار دهید.