سور تابستانی گلکسی

 
اعتبار از 2017-09-01 تا 2017-09-09 منقضی