مدل تلویزیون

مقدار تخفیف نقدی به ریال

88KS9800

140,000,000

70KU7970

15,000,000

70MU7970

15,000,000

55MS9995

5,000,000

55KS8985

3,000,000

55MS8985

3,000,000

60KU7970

3,000,000

60MU7970

3,000,000

55KU7975

2,500,000

55MU7975

2,500,000

49KU7975

2,000,000

49MU7975

2,000,000

50KU7970

2,000,000

50MU7970

2,000,000

55K5890

2,000,000

55M5890

2,000,000

55KU7970

2,000,000

55MU7970

2,000,000

49K5890

1,750,000

49M5890

1,750,000

49K5950

1,750,000

49M5950

1,750,000

49K6960

1,750,000

49M6960

1,750,000

49K6965

1,750,000

49M6965

1,750,000

48K5850

1,250,000

48M5850

1,250,000

43K5850

1,000,000

43M5850

1,000,000

43K5890

1,000,000

43M5890

1,000,000

  • باخرید و نصب مدل های منتخب تلویزیون های سامسونگ با ضمانت سام سرویس، هدیه بگیرید.

  • شرکت می تواند بدون اطلاع قبلی، اقدام به توقف جشنواره برای تمام یا یکی از مدل ها نماید.

  • طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

  • برای اطلاع از شرایط فروش با شماره 8255-021 تماس بگیرید.