Su klimatu susijusi veikla

Siekiant sukurti tvarią, ekologišką ateitį, reikia veikti dabar

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Klimato kaita“ vaizdas

Klimato kaita, kurią bent iš dalies lėmė iškastinio kuro naudojimas ir dėl kurios pasireiškė visuotinis atšilimas, yra rimta, visam pasauliui poveikį daranti problema. „Samsung Electronics“ pripažino krizės realumą, todėl toliau tęsia savo veiklą įvairiose srityse. Šią veiklą sudaro energiją labai efektyviai naudojančių produktų kūrimas, įrangos įrengimas užtikrinant minimalią šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą ir naudojant naujos bei atsinaujinančios energijos rūšis.

Klimato kaitos rezultatai 2020 KPI

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša pagal
darbo vietose visame pasaulyje

Informaciniuose paveikslėliuose pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų KRW vienetais intensyvumo tikslai „Samsung“ priklausančiose ir naudojamose veiklos vietose visame pasaulyje. Bazinis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 2018 m. siekė 3,59 tonos CO2e/mln. KRW, o mūsų tikslas 2020 m. yra 1,55 tonos CO2e/mln. KRW.

Bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
produkto naudojimo etape

Šis informacinis paveikslėlis rodo sumažėjusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį produkto naudojimo etape. Suminis išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas produkto naudojimo etape nuo 2009 m. iki 2018 m. yra 243 mln. tonų CO2. Suminio sumažinimo tikslas 2020 m., pradedant nuo 2008 m., yra 250 mln. tonų CO2.

Dedame pastangas reaguoti į klimato kaitos krizę

Keturis kartus per metus renkasi šiltnamio efektą sukeliančių dujų taryba, kad sudarytų kovos su klimato kaita planą ir apžvelgtų rezultatus. Dalyviai dalijasi naujausia informacija apie klimato kaitą, sudaro išsamų veiksmų planą ir apžvelgia pasiekimus praėjusį ketvirtį. „Samsung Electronics“ yra įdiegusi sisteminio valdymo procesą (pavaizduotas toliau), kad sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą visu mūsų produktų gyvavimo laikotarpiu, įskaitant gamybos, platinimo ir naudojimo laikotarpius.

Kovos su klimato kaita strategija ir veiksmų planai

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažinimo darbo aikštelėse piktograma

· „F-Gas“ sumažinimo įrangos puslaidininkių gamybos procese naudojimas
· Energijos naudojimo mažinimo projektų valdymas, energijos naudojimo efektyvumo didinimas

Energijos naudojimo valdymo plėtimo darbo aikštelėse piktograma

· Energijos naudojimo valdymo sistemų įdiegimas visose darbo aikštelėse ir sertifikatų išlaikymas (nuo 2013-ųjų)
· Visų darbo aikštelių energijos sąnaudų ir rodiklių valdymas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos produktų naudojimo etape sumažinimo piktograma

· Energiją labai efektyviai naudojančių produktų kūrimas ir pristatymas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos kituose etapuose valdymo piktograma

· Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos produktų logistikoje, verslo kelionėse ir pan. (nuo 2009-ųjų)

Tiekėjų valdymo piktograma

· Tiekėjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos stebėjimas (nuo 2012-ųjų)

Taršos valdymą plečiame visuose lygiuose

Kad problemos būtų išspręstos, reikalinga tiksli informacija. Kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų tašą galėtume tiksliai išmatuoti ir valdyti, ją suskirstėme į sferas, kurias apibrėžia šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas atsižvelgiant į taršos artumą prie įmonės ir veiklos operacijų. Tikslios taršos vietos nustatymas kiekviename lygyje – tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų optimalaus valdymo pagrindas. „Scope 1“ nurodo šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios išskiriamos produktus gaminant „Samsung Electronics“ darbo aikštelėse, „Scope 2“ nurodo netiesioginę taršą, kuri susijusi su darbo aikštelių energijos pirkimu elektrai ir garams generuoti. „Scope 3“ apima taršą ne darbo aikštelėse, pavyzdžiui, taršą dėl logistikos veiklos, verslo kelionių, mūsų tiekimo grandinės ir mūsų produktų naudojimo. Šią analizę naudojame tam, kad sistemingai valdytume visą tiesioginę ar netiesioginę darbo aikštelių, produktų naudojimo ir mūsų tiekėjų taršą.

Šiame informaciniame grafike pateikta šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša atitinkamose sferose. „Scope 1“ nurodo tiesioginę šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, „Scope 2“ nurodo taršą dėl elektros energijos, garų ir pan. generavimo, o „Scope 3“ nurodo visą kitą netiesioginę taršą dėl logistikos veiklos, tiekėjų, produktų naudojimo ir t. t.
„Scope 1“ (tiesioginė šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša) ir „Scope 2“(dėl elektros energijos, garų ir pan. generavimo)

· Darbo aikštelių visame pasaulyje taršos pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų valdymo sistemą mėnesinė analizė
· Įrengta šiltnamio efektą sukeliančių dujų skaidymo įranga puslaidininkių apdorojimo linijoje; skaidymo rodiklis yra 90 % arba daugiau
· Darbo aikštelėse visame pasaulyje rengta dideliu efektyvumu pasižyminti įranga ir vidaus apšvietimo sistemoje pereita prie šviesos diodų lempų naudojimo

„Samsung Electronics“ darbo aikštelės panoraminė nuotrauka
„Scope 3“ (visa kita netiesioginė tarša dėl logistikos veiklos, tiekėjų, produktų naudojimo ir t. t.)

∙ Vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus, siekiant pagerinti energijos efektyvumą logistikos srityje.
∙ Atrasti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus kaip gamybos vietoje pagrindiniams tiekėjams skirtą palaikymą.
∙ Dažniau organizuoti vaizdo konferencijas ir mažinti tarptautinių verslo kelionių skaičių.

Logistikos sunkvežimio nuotrauka („Samsung Electronics“ „Safety Truck“
F-Gas emisiju samazināšana produkta lietošanas posmā
Šioje diagramoje pateikiamas bendras nuo 2009 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo mūsų 7 pagrindinėse gamybos linijose – mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių, televizorių, monitorių, šaldytuvų, skalbyklių ir oro kondicionierių – kiekis. 2014 m. jis siekė 128 mln. tonų CO2, 2015 m. – 156 mln. tonų CO2, 2016 m. – 188 mln. tonų CO2. Apskaičiuotasis kiekis 2017 ir 2018 m. atitinkamai buvo 217 ir 243 mln. tonų CO2.

* Vienetai: mln. t CO2
* Duomenų rinkimo apimtis: pagrindinių produktų kategorijos (mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių, televizorių, monitorių, šaldytuvų, skalbyklių ir oro kondicionierių)
* Suminis kiekis nuo 2009 m.

Energijos naudojimo efektyvumui padidinti naudojame pažangią technologiją

Naudodama pažangias technologijas, „Samsung Electronics“ tobulėja, nes siekia sudaryti sąlygas gyventi aplinkos apsaugos atžvilgiu atsakingą ir patogų gyvenimą. Tam, kad pasiektų šį tikslą, „Samsung“ bendrovės mastu du kartus per metus organizuoja konsultavimo ekologijos temomis grupių susitikimus. Šiuose susitikimuose „Samsung“ dalijasi informacija apie aplinkosaugos reikalavimus ir naujausias technologijas su aplinkosaugos ekspertais iš verslo padalinių ir tyrinėja energiją taupančias technologijas, kad galėtų kurti produktus, pasižyminčius dideliu energijos vartojimo efektyvumu. 2018 m. „Samsung“ pristatė produktus, kuriuose įdiegtos didelio energinio efektyvumo technologijos, pvz., labai našius variklius skalbyklėms ir kompresorius šaldytuvams, kurie pagerino energinį efektyvumą vidutiniškai 39 %, palyginti su 2008 m. Dėl šio energijos suvartojimo efektyvumo padidinimo sumažėjo vartotojų suvartojamas energijos kiekis ir išlaidos energijai, taip pat išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas energetinis efektyvumas produkto naudojimo etape.  2017 m. vidutinis energijos suvartojimas sumažėjo 36 %, o suminis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažėjimas sudaro 217 mln. tonų, palyginti su 2008 m.
Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas energijos suvartojimas ir tikslai „Samsung“ gamybos vietose visame pasaulyje. 2018 m. dėl mažesnių elektros ir komunalinių paslaugų išlaidų užsienyje sutaupėme 34,3 mlrd. KRW. Sutaupyta 53 % elektros, 9 % šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), 11 % suslėgto oro, 0,1 % azoto generatorių, 6 % vandens, 3 % garo, 3 % dujų ir 13 % išlaidų įvairiose kitose srityse.

Didėjant gamybos apimčiai, reikia daugiau gamybos vietų, taigi išauga energijos vartojimas. Siekdama sumažinti energijos suvartojimą didinant gamybos pajėgumus; „Samsung“ nustatė 24 energijos taupymo standartus, susijusius su efektyvia gamyba. Naujose vietose sukurtos energiją taupančios technologijos, atsižvelgiant į įrangos savybes. Jos naudotos nuo pat ankstyvųjų proceso projektavimo etapų, siekiant padidinti energijos efektyvumą. Todėl, nors gamyba išaugo, 2018 m. dėl mažesnių elektros ir komunalinių paslaugų išlaidų užsienyje sutaupėme 34,3 mlrd. KRW.

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas energijos suvartojimas ir tikslai „Samsung“ gamybos vietose visame pasaulyje. 2018 m. dėl mažesnių elektros ir komunalinių paslaugų išlaidų užsienyje sutaupėme 34,3 mlrd. KRW. Sutaupyta 53 % elektros, 9 % šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), 11 % suslėgto oro, 0,1 % azoto generatorių, 6 % vandens, 3 % garo, 3 % dujų ir 13 % išlaidų įvairiose kitose srityse.
This infographic shows that Samsung Electronics constantly expanding its use of renewable energy

„Samsung Electronics“ nuolat plečia atsinaujinančiosios energijos vartojimą.

Kaip pirmaujanti pasaulinė IT bendrovė, „Samsung Electronics“ nuolat plečia atsinaujinančiosios energijos vartojimą, kovodama su klimato kaita ir siekdama 2018 m. birželį oficialiai paskelbtų pagrindinių tikslų.
 
– Iki 2020 m. visose savo veiklos vietose JAV, Europoje ir Kinijoje pereisime prie 100 % atsinaujinančios energijos.
„Samsung Electronics“ išsikėlė trumpalaikį tikslą išplėsti atsinaujinančiosios energijos vartojimą pradėdama nuo JAV, Kinijos ir Europos, kur jau sukurta reikiama infrastruktūra, kad būtų galima naudoti atsinaujinančiąją energiją, ir pastaruoju metu deda daug pastangų šiam tikslui pasiekti.
Iš pradžių 2019 m. perėjome prie 100 % atsinaujinančios energijos elektros reikmėms regionų būstinėse ir puslaidininkių gamykloje JAV. Taip pat anksčiau termino perėjome prie 100 % atsinaujinančios energijos Slovakijos gamykloje. Ilgainiui planuojame pereiti prie regione išgaunamų atsinaujinančiosios energijos išteklių naudojimo kitose savo veiklos vietose JAV ir Europoje. Be to, ant bendrovės televizorių ir puslaidininkių gamyklų stogų Kinijoje įrengėme 5,5 MW saulės energijos jėgaines. Kaip ir Korėjoje, visa jėgainių pagaminta energija suvartojama gamybos ir pagalbinėse patalpose.
 
– 2020 m. įrengsime saulės energijos ir geotermines jėgaines automobilių stovėjimo aikštelėse ir ant šalies gamyklų stogų, pvz., Suvone, Hvasonge ir Pjongteke.
Siekdama vykdyti Korėjos vyriausybės tikslą išplėsti atsinaujinančiosios energijos vartojimą iki 20 % iki 2030 m. ir iki 30–35 % iki 2040 m., „Samsung Electronics“ Suvono gamykla įgyvendino bandomąjį projektą įrengdama bendro 1,9 MW galingumo saulės energijos jėgaines automobilių aikštelės bokšte ir ant 5 tyrimų centro pastatų stogų. Saulės energijos jėgainių generuojama elektra vartojama automobilių aikštelių ir tyrimo centrų reikmėms. Atsižvelgdami į bandomojo saulės energijos jėgainės projekto rezultatus, 2020 m. planuojame toliau plėsti saulės ir geoterminės energijos jėgainių parką logistikos centruose ir kitose didelėse veiklos vietose Hvasongo ir Pjongteko gamyklose.

– 2019 m. prisijungėme prie CDP tiekimo grandinės ir planuojame rekomenduoti 100-ui svarbiausių savo verslo partnerių taip pat nusistatyti atsinaujinančiosios energijos vartojimo tikslus.
Siekdama paremti verslo partnerių atsinaujinančiosio energijos plėtrą, „Samsung Electronics“ planuoja prisijungti prie CDP tiekimo grandinės, kad paskatintų 100-ą svarbiausių pagal pirkimo kiekį savo verslo partnerių nusistatyti atsinaujinančiosios energijos vartojimo tikslus, išplėsti jos naudojimą ir taip prisidėti prie sveikesnės aplinkos kūrimo.

Atsinaujinančiosios energijos suvartojimas gamybos vietose pasaulyje
Šioje informacinėje diagramoje pateikiami atsinaujinančiosios energijos naudojimo darbo aikštelėse visame pasaulyje duomenys. 2015 m. buvo suvartota 92,06 GWh atsinaujinančiosios energijos, 2016 m. – 181,77 GWh, 2017 m. – 228,5 GWh, 2018 m. – 1356,5 GWh.

Bendrovė vykdo projektus, skirtus kovai su klimato kaita.

„Samsung Electronics“ vykdo projektus, kurių tikslas – ne tik sumažinti pasaulines anglies junginių išlakas, bet ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Maždaug 80 % Mombasos miesto (Kenija) gyventojų energijos reikmėms degina anglį, nes elektros tiekimas nėra pakankamas. Deginant anglį išsiskiria kenksmingi junginiai, dėl kurių gerokai padidėjo ankstyvų Kenijos gyventojų mirčių skaičius. Be to, dėl didelio masto anglies deginimo blogėja oro kokybė ir greičiau nyksta miškai.
„Samsung Electronics“ nusprendė padėti išspręsti šią problemą. Pagal savo kovos su klimato kaita veiksmų programą bendrovė pasirašė sutartį su „Green Development“ organizacija ir rado būdų padėti Mombasos gyventojams pradėti gyventi sveikesnėje aplinkoje. Kenijoje galima pigiai išgauti bioetanolį, nes čia gana daug cukraus gamybos įmonių, todėl „Samsung Electronics“ investavo 1 mln. eurų, kad aprūpintų Mombasos gyventojus viryklėmis, kurioms tinka bioetanolis. Bioetanolio karščio efektyvumo rodiklis šešis kartus viršija anglies, taigi buvo pasiektas dvigubas rezultatas – sumažėjo kenksmingų medžiagų išmetimas į orą ir padidėjo viryklių naudojimo saugumas namuose. Platindama šias virykles, „Samsung Electronics“ prisidėjo prie sveikesnio ir saugesnio Mombasos gyventojų gyvenimo ir padėjo sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
„Samsung Electronics“ kartu su „Green Development“ ir toliau dės pastangas atgaivinti regiono ekonomiką ir gerinti aplinką organizuodama gyventojams mokymus viryklių ir bioetanolio pirkimo, gamybos ir pardavimo temomis.

Nuotrauka, iliustruojanti „Samsung Electronics“ projektus, skirtus kovai su klimato kaita
Mūsų aplinką tausojantys produktai daro planetą sveikesnę
Puslapio „Ekologiški produktai“ fono vaizdas