Ekologiškos darbo aikštelės

Mūsų ekologinės darbo aikštelės puikiai koegzistuoja su gamta

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Ekologiškos darbo aikštelės“ vaizdas

Visos „Samsung Electronics“ darbo aikštelės yra gavusios aplinkos valdymo sistemos sertifikatą, todėl jose vykdomas aplinkosaugos valdymas. Tačiau mūsų aplinkosauginė veikla vyksta ne tik darbo aikštelių ribose. Visose mūsų darbo aikštelėse mes identifikuojame aplinkosaugos problemas ir siūlome sprendimus. Nustatydami problemos priežastį ir imdamiesi prevencinių veiksmų visoje darbo aikštelės sistemoje, užtikriname, kad šie sprendimai nebūtų tik laikini arba „per daug menki ir per daug pavėlavę“. Tuo pačiu metu už darbo aikštelių ribų mes kartu su vietos bendruomenėmis su užsidegimu dalyvaujame biologinės įvairovės apsaugos darbe, kad apsaugotume ekosistemą.

2020 m. KPI: ekologiškų darbo aikštelių valdymas

Aplinkosaugos valdymo sistemos sertifikavimo rodiklis
Tai yra ekologiškų darbo aikštelių tikslo vaizdas Siekiama iki 2020-ųjų pasiekti 100 % aplinkosaugos valdymo sistemos sertifikavimo rodiklį. Kalbant tiksliau, visos mūsų 36 pasaulinės gamybos darbo aikštelės turi tenkinti ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

Įdiegdami aplinkosaugos valdymo sistemą visose darbo aikštelėse, įdiegėme integruotą valdymą

Kad galėtų vykdyti ekologišką valdymą, „Samsung Electronics“ darbo aikšteles valdė remdamasi tarptautiniais aplinkosaugos valdymo standartais. Visos mūsų darbo aikštelės visame pasaulyje yra gavusios Tarptautinės standartizacijos organizacijos aplinkosaugos valdymo sertifikatą ISO 14001 ir jos energijos valdymo sistemos sertifikatą ISO 50001. Be to, „Samsung Electronics“ nustatė nuosavus standartus, kurie yra net griežtesni už tarptautinius sertifikatus. Mes taip pat atidžiai valdome visus darbo aikštelių aspektus. Ir dar: esame įkūrę „Global EHS“ (aplinkos, sveikatos ir saugos) centrą bei „Global CS“ (klientų pasitenkinimo) centrą, kuriems tiesiogiai vadovauja generalinis direktorius, – taip užtikrinama, kad ši sistema veiktų sistemingai ir organiškai.

100 % aplinkosaugos valdymo pasiekimas

Tarptautiniai standartai ISO 14001 ir ISO 50001 – tai atitinkamai aplinkosaugos valdymo ir energijos valdymo sistemos, kurias sudarė ISO techniniai komitetai. Sertifikato siekiančios įmonės turi būti parengusios aplinkosaugos valdymo politiką ir sudariusios išsamius aplinkosaugos tikslus bei veiksmų planus. Kad išlaikytų griežtus ISO reikalaujamus įvertinimus, pareiškėjas turi pademonstruoti savo gebėjimą atlikti įvairias užduotis, pavyzdžiui, išteklių paskyrimo sudėtingose operacijose ir atitinkamas užduotis atlikti efektyviai. Sertifikatas nėra vienkartinis pasiekimas, nes kasmet turi būti atliekamas auditas, o kas trejus metus – pakartotinis sertifikavimas.
„Samsung Electronics“ darbo aikštelės visame pasaulyje sėkmingai įveikė visus šiuos sunkius sertifikavimo procesus, o tam, kad aplinkosaugos valdymo sistema būtų dar pažangesnė, užuot pasikliovę išorės auditu, mūsų pačių specialistai atlieka vidinius auditus.

„Samsung Electronics“ gamybos vietose visame pasaulyje sėkmingai atliko šiuos sunkius sertifikavimo procesus; laikantis dar pažangesnės aplinkosaugos valdymo sistemos, ne tik išoriniai, bet ir mūsų pačių ekspertai atlieka vidinius auditus.

Mes sudarėme šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo politikos nuostatas ir jas įgyvendiname praktiškai

Yra veiksmai, kurių galima imtis bendrovės lygiu, siekiant kovoti su klimato kaita. Viena iš tokių priemonių yra objektyviai ir skaidriai išmatuoti esamą padėtį ir nustatyti potencialius būdus jai pagerinti. Šiuo tikslu bendrovė „Samsung Electronics“ kasmet tikrina savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, užsakydama tyrimą iš trečiųjų šalių. Be to, remdamiesi vidinių įmonės tikrintojų išvadomis, mes ieškome būdų emisijoms sumažinti ir nuolat imamės veiksmų situacijai gerinti. Viena iš pagrindinių sričių, kuriai skiriame dėmesio, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, yra nuolatinės pastangos mažinti fluorintų dujų emisijas, kurios daro didelę įtaką globaliniam atšilimui. Dėl šios priežasties buvo pasiekta žymi pažanga, ypač mūsų puslaidininkių gamyboje.

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodyta fluorintų dujų mažinimo būsena „Samsung“ vietose Korėjoje, kur vyksta didžioji puslaidininkių gamybos dalis. Suminis fluorintų dujų mažinimas pagerėjo metai iš metų nuo 1,98 mln. Co2eq 2015 m. iki 3,63 mln. Co2eq 2016 m. ir 5,48 mln. Co2eq 2017 m. Suminiai sumažėjimai per pastaruosius trejus metus sudaro 5,48 mln. CO2eq.

„Samsung Electronics“ pastangos sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
Puslaidininkių apdorojimo procese atliekant silicio plokštelių paviršiaus valymą naudojamos „F-Gas“ – šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšis. Plokštelė – tai plonas silicio sluoksnis, kuris atlieka puslaidininkio pagrindo funkciją. Puslaidininkio kokybė ir veikimas labai priklauso nuo plokštelės paviršiaus būklės, tad būtina naudoti „F-Gas“. Todėl „Samsung Electronics“ vykdė tyrimus, norėdama rasti būdų, kaip kiek įmanoma labiau sumažinti „F-Gas“ taršą, ir vykdydami šiuos tyrimus sukūrėme bei įdiegėme naują įrangą, skirtą šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršai sumažinti. Ši įranga – „Samsung Electronics“ ir „Samsung Engineering“ bendradarbiavimo kūrinys – smarkiai sumažino „F-Gas“ naudojimą ne tik dėl dujų suskaidymo, bet ir žymiai sumažino energijos, reikalingos šiai įrangai valdyti, kiekį. Taikant ankstesnį dujų suskaidymo būdą naudojant karštį reikėdavo daug energijos, todėl šio proceso metu buvo generuojamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau naudojant naują technologiją dujos suskaidomos žemesnėje temperatūroje, todėl naudojama mažiau energijos. Šių pastangų rezultatas: dabar apdorojame daugiau kaip 90 % mūsų darbo aikštelėse sugeneruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Savo poveikį aplinkai sumažiname mažindami mūsų darbo aikštelėse išmetamų teršalų kiekį

Gamybos procese neįmanoma išvengti šalutinių produktų, kurie gali paveikti atmosferos ir vandens kokybę. „Samsung Electronics“ imasi daug veiksmų siekdama sumažinti neigiamą tokių teršalų poveikį aplinkai, pavyzdžiui, pakeičia įrangą ir tobulina procesus. Mes įrengėme savo boilerius, kuriuose naudojami mažai „NOx“ išmetantys degikliai, – šie boileriai naudoja mažiau energijos ir žymiai sumažina „NOx“ ir CO2 taršą. Be to, įrengdami gamybos liniją įrengiame konkrečiai tai linijai optimizuotą taršos kontrolės įrangą. Kalbant konkrečiai, mes įrengėme vandens apdorojimo įrenginius savo Korėjos darbo aikštelėse, todėl dabar pašalinama 97,6 % teršalų. Be to, kad pavojingos atliekos neištekėtų, jos saugomos specialiuose konteineriuose – taip panaikinama dirvožemio užteršimo tikimybė. Mes taip pat imamės taršos prevencijos iniciatyvų, pagal kurias atliekame elementų, galinčių generuoti teršalų, patikrą ir teršalus pašaliname iš anksto. Siekdami sumažinti savo poveikį aplinkai mes imamės įvairių teršalų kontrolės ir prevencijos iniciatyvų, kurios pradedamos vykdyti dar prieš pradedant gamybos procesą ir kurios tęsiamos gerokai šiam procesui pasibaigus.

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateiktos „Samsung“ kapitalo investicijos gerinant gamybos ekologinius rodiklius. „Samsung“ aplinkosaugos investicijos 2013 m. buvo 5,82 mlrd. KRW, 2014 m. – 6,883 mlrd. KRW, 2015 m. – 6,59 mlrd. KRW, 2016 m. – 9,334 mlrd. KRW ir 9,513 mlrd. KRW – 2017 m. Palyginti su 2013 m., aplinkosaugos investicijos 2017 m. padidėjo 63 %.

Siekdami užtikrinti gerą Žemės sveikatą, remiame biologinės įvairovės apsaugos iniciatyvas

Ekosistemų ir aplinkos apsauga yra svarbi planetos geros būklės palaikymo dalis. „Samsung Electronics“ darbuotojai dalyvauja veikloje, kuria siekiama apsaugoti ekosistemų gerą būklę. Dalydamiesi bazine biologinės įvairovės apsaugos filosofija ir rengdami informuotumo apie apsaugos svarbą didinimo kampanijas, mes primygtinai raginame į šią veiklą įsitraukti darbuotojus.

Šiame informaciniame grafike pavaizduota bazinė filosofija ir veiksmų planai, kuriais „Samsung Electronics“ siekia apsaugoti biologinę įvairovę. Bazinė filosofija sako: „Samsung Electronics“ pripažįsta ekosistemų ir biologinės įvairovės naudą bei svarbą. Siekdami sumažinti neigiamą poveikį biologinei įvairovei, mes aktyviai dalyvaujame ekosistemų apsaugos iniciatyvose.“ Veiksmų planai: 1) visi darbuotojai biologinės įvairovės apsaugą pripažįsta kaip vieną iš pagrindinių ekologiško valdymo vertybių; 2) Įvertinti ir išanalizuoti produkto poveikį per jo gyvavimo ciklą ekosistemai ir biologinei įvairovei bei siekti sumažinti bet kokį neigiamą poveikį; 3) Teikti pirmenybę regionams su didesne biologinės įvairovės verte visose darbo aikštelėse Pietų Korėjoje ir užsienyje bei užsiimti biologinės įvairovės apsaugos veikla, kuri patenkina vietos poreikius; 4) nuolat palaikyti ryšį su darbuotojais, vietos bendruomenėmis, NVO bei kitais suinteresuotaisiais asmenimis ir padėti vietos bendruomenėms vykdyti biologinės įvairovės apsaugos veiklą.
Nykstančių rūšių buveinių apsauga

Regionuose, kuriuose veikia mūsų gamybos darbo aikštelės, nustatėme nykstančias rūšis ir kartu su atitinkamomis organizacijomis, įskaitant vietos bendruomenes, viešąsias institucijas ir mokslo įstaigas, rengiame biologinės įvairovės apsaugos kampanijas.

Šiame informaciniame grafike nurodytos netoli darbo aikštelių Pietų Korėjoje esančios nykstančios rūšys Suvone yra 1 žinduolių, 6 paukščių, 2 varliagyvių ir 1 augalų rūšis. Hvasonge yra 1 žinduolių, 26 paukščių, 3 varliagyvių, 1 vabzdžių ir 2 augalų rūšys. Gvangdžu yra 5 žinduolių, 6 paukščių, 1 žuvų ir 1 augalų nykstanti rūšis. Jongine yra 2 varliagyvių ir 1 vabzdžių, Asane – 1 žinduolių, 19 paukščių, 3 varliagyvių ir 2 kitos nykstančios rūšys. Gumyje yra 2 žinduolių, 7 paukščių, 1 žuvų ir 3 augalų nykstančios rūšys.

Daūrinių gervių apsauga – „Jaepyeong“ („Jaedurumi + Haepyeong“ pelkių atkūrimas)
2013-aisiais „Samsung Electronics“ darbo aikštelė Gumyje, Šiaurės Gjongsango provincijoje, buvo pirmoji Korėjoje, kuri pasirašė biologinės įvairovės apsaugos partnerystę su centrine bei vietos valdžios institucijomis ir universitetais. Nuo tada mes remiame dirbtinį dviejų nykstančių daūrinių gervių (Korėjos gamtos paminklas nr. 203) porų, kurias atgabenome iš Nyderlandų, apvaisinimą. 2016-ųjų balandį institutui „Bird Ecological Environment Research Institute“ pavyko užveisti šių paukščių. Ši veikla padės atkurti Haepyeong pelkių – migruojančių paukščių buveinės – ekosistemą ir smarkiai prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos.

Pakrantės smėlio kopų apsauga
Oniango darbo aikštelėje Pietų Čungčongo provincijoje nuo 2008-ųjų bendradarbiaujame su Geumo upės baseino aplinkos apsaugos biuru, kad apsaugotume pakrantės smėlio kopas, kuriose gyvena dvi nykstančios rūšys – kininis garnys ir mongolinis driežas. Šiuo metu Boyreonge remiame įvairią veiklą, pavyzdžiui, vandenyno valymo, invazinių svetimų augalų šalinimo ir Sohwango smėlio kopų apsaugos, o Azijoje remiame miskantų buveinės kūrimą.

Svetimų žuvų rūšių / augalų naikinimas
Mūsų Giheungo ir Hvasongo darbo aikštelėse Gjongio provincijoje kiekvienais metais vykdome Osan ir Woncheonri upelių ekosistemos apsaugos veiklą – naikiname svetimas rūšis, šeriame laukinius gyvūnus ir rengiame aplinkos apsaugos kampanijas.

Pasaulinės vandens dienos renginys

Vanduo – visos gyvybės šaltinis. Kiekvienais metais visos „Samsung Electronics“ darbo aikštelės visame pasaulyje kovo 22-ąją mini Pasaulinę vandens dieną ir vykdo veiklą, kuria siekiam apsaugoti upių ir vandenyno ekosistemas. Ne tik darbuotojai, bet ir žmonės iš vietos bendruomenių, pilietinių grupių ir universitetų susirenka paremti vandens apsaugos kampanijas, informavimo apie vandens išteklius ir kitokią apsaugos veiklą. Vandenį galime apsaugoti tik dirbdami visi kartu.

Pasaulinės vandens dienos renginio nuotrauka
Bendras ateities kūrimas: siekiame suformuoti tvarią tiekimo grandinę
Puslapio „Tvari tiekimo grandinė“ fono vaizdas