Etika

Teisinga ir skaidri įmonės kultūra

Į mūsų kasdien atliekamų operacijų visumą įtraukiame principingumą, kad gerai atliktume savo socialinį vaidmenį ir būtume atsakingi, kaip tai pridera atsižvelgiant į mūsų aukščiausios klasės pasaulinės įmonės statusą.

 


Mums ir toliau sėkmingai veikiant daugybėje šalių visame pasaulyje, siekiame atpažinti ir išanalizuoti įstatymų, taisyklių ir praktikų skirtumus kiekvienoje valstybėje ir vykdyti veiklą laikantis teisės ir etikos reikalavimų. Taip pat kuriame ir įgyvendiname pasaulines asmens duomenų saugos politikos nuostatas, kuriomis siekiame gerbti mūsų klientų ir darbuotojų privatumą bei saugoti jų asmens duomenis. „Samsung“ visuotinis elgesio kodeksas bei Verslo gairės , kurie leidžia visiems mūsų darbuotojams imtis tinkamų veiksmų bei tinkamai įvertinti situaciją, padeda mums sistemiškai valdyti atitikties ir etikos rizikas. Mūsų atitikties komanda, kuri anksčiau buvo Teisės skyriaus dalis, šiuo metu atsiskaito tiesiogiai generaliniam direktoriui, o atitikties komandos vadovas dalyvauja visuose direktorių tarybos susirinkimuose ir palaiko svarbius jos sprendimus. Visuose mūsų verslo padaliniuose ir regioniniuose skyriuose užsienyje veikia atsidavusios komandos, kurios tvarko kiekvienam verslo pobūdžiui ir regionui būdingas su atitiktimi susijusias problemas.

Etikos valdymas

Savo pasaulinį elgesio kodeksą („Samsung“ verslo vykdymo principus) savo tiekėjams, klientams, kitiems išoriniams suinteresuotiesiems asmenims ir savo darbuotojams pateikiame per etikos valdymo svetainę, taip pat suteikiame kanalą, per kurį galima pranešti apie bet kokį etikos standartų pažeidimą. Be to, „Darbuotojų elgesio vykdant verslo veiklą gairės“, kuriose išdėstyti mūsų darbuotojų etikos standartai, išversti į 15 kalbų (įskaitant korėjiečių kalbą) ir pateiktos mūsų įmonės vidiniame intranete. Aktuali išsami informacija platinama bei bendrinama su visais mūsų darbuotojais visame pasaulyje ne rečiau kaip kartą per metus, jei ne dažniau, rengiant bendrus internetinius garso / vaizdo mokymus. Mūsų tiekėjams taip pat pateikiamos atskiros „Verslo veiklos gairės“, kad būtų užtikrintas verslo praktikos skaidrumas.

Vartotojų skundai: 30 % (2016), 42 % (2017), 32 % (2018); kiti: 18 % (2016), 16 % (2017), 48 % (2018); antikorupciniai pranešimai: 52 % (2016), 42 % (2017), 20 % (2018)

Atitikties valdymas

Mūsų atitikties programa siekiama formuoti atitiktimi pagrįstą įmonės kultūrą, kad būtų sumažinta verslo rizika, galinti iškilti dėl kainų koregavimo ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, ir kad prisiimtume didesnę atsakomybę žmogaus teisių, sveikatos ir saugos bei aplinkos srityse. Atitikties programos valdymo sistema (angl. „Compliance Program Management System“, CPMS) – tai IT sistema sukurta siekiant valdyti su atitiktimi susijusią riziką. Joje pateikiamos konkrečiai sričiai taikomos politikos nuostatos ir regioninių problemų stebėjimo išsami informacija. Mūsų pagalbos tarnyba pasiruošusi padėti darbuotojams pateikti užklausas tiesiogiai specialistams, kai jiems iškyla su darbu susijusių klausimų arba kai jie mano, kad mūsų gairės nėra pakankamai išsamios, kad pagal jas jie galėtų spręsti apie neteisėtą veiklą. Mūsų informavimo apie neteisėtą veiklą sistema, kuri mūsų darbuotojams sukurta CPMS pagrindu, užtikrina informatorių konfidencialumą.

Tai yra informacinio grafiko pavadinimo ir proceso paaiškinamasis vaizdas.
Nustatytos paskirties padalinių veikimas
Sukurti privatumo biurą įmonės teisės biure, kuriam tiesiogiai vadovauja generalinis direktorius
Paskirti teisininkus, kurie atsakingi už privatumo politiką atitinkamuose verslo padaliniuose
Stebėjimas
Vykdyti reguliarų / nereguliarų stebėjimą per nustatytos paskirties padalinius arba darbuotojus
Paskesnis valdymas
Per procesų / rezultatų analizę nustatyti pagrindines problemų priežastis, įdiegti patobulinimus, užkirsti kelią tos pačios problemos pasikartojimui (pvz., faktinius atvejus įtraukti kaip dalį mokymo)

Privatumo politika

Mes oficialiai paskelbėme savo pasaulinę standartinę privatumo politiką ir suformulavome atitinkamas politikos nuostatas, kurios atspindi konkrečiam regionui būdingas reguliavimo sąlygas ir vietos charakteristikas. Todėl mūsų darbuotojams yra pateiktas „Pasaulinis asmens informacijos vadovas“ ir „Asmens duomenų apdorojimo perdavimo išorinėms šalims valdymo vadovas, kuri turi būti naudojami kaip valdymo reguliavimo priemonės. Savo procesus ir sistemas valdome taip, kad atitinkamos politikos nuostatos būtų įtrauktos į mūsų kasdienį elgesį vykdant verslo veiklą, taip pat toliau vykdome apžvalgas ir visoje įmonėje siūlome mokymą.

Nustatytos paskirties padalinių veikimas

Sukurti „Global Privacy Office“ biure „Corporate Legal Office“, kuriam tiesiogiai vadovauja generalinis direktorius
Paskirti teisininkus, kurie atsakingi už privatumo politiką atitinkamuose verslo padaliniuose

 

Privatumo politikos veikimo / valdymo sistemų išsamesnė apžvalga

Vykdyti reguliarias apžvalgas ir įdiegti būtinus patobulinimus mūsų sistemose ir paslaugose, skirtose mūsų klientų ir darbuotojų administravimo, techninės ir fizinės apsaugos sistemai, kuri valdo visą duomenų rinkimo, apdorojimo ir naikinimo procesą

 

Privatumo politikos mokymas

Teikti internetinį / neinternetinį privatumo politikos mokymą, kuriame būtų atsižvelgta į konkrečių padalinių (planavo, R&D, rinkodaros ir kt.) darbų charakteristikas, taip pat bazinį mokymą, skirtą visiems darbuotojams

 

„Privacy Legal Management System“ (PLMS) veikimas

Nustatyti privalomumą imtis prevencinių priemonių naudojant duomenų privatumo rizikos kontrolinį sąrašą, kad būtų apžvelgta duomenų privatumo rizika kiekviename produktų ir paslaugų etape nuo planavimo ir kūrimo iki operacijų bei gamybos nutraukimo ir tuo pačiu šį kontrolinį sąrašą apžvelgti naudojantis nustatytos paskirties teisininkų paslaugomis