Filosofija

Ką mes žadame

Mes, kaip pirmaujanti pasaulinė įmonė, pažadame veiklą vykdyti atsakingai

 
 • Filosofija

„Samsung“ yra įsipareigojusi laikytis vietos įstatymų ir reglamentų, taip pat visi darbuotojai turi griežtai laikytis pasaulinio elgesio kodekso. Įmonė yra įsitikinusi, kad etikos valdymas yra ne tik priemonė reaguoti į sparčius pokyčius pasaulinėje verslo aplinkoje, bet ir pagrindas, kuriuo grindžiamas įvairių suinteresuotųjų asmenų, įskaitant klientus, akcininkus, darbuotojus, verslo partnerius ir vietos bendruomenes, pasitikėjimas. Siekdama tapti viena labiausiai etiškų įmonių pasaulyje, „Samsung“ tęsia savo darbuotojų mokymą bei stebėjimo sistemų valdymą ir tuo pačiu metu vykdo sąžiningą bei skaidrų įmonės valdymą.

Penki „Samsung“ verslo principai

Siekdama išreikšti savo, kai pasaulyje pirmaujančios bendrovės, įsipareigojimą būti socialiai atsakinga, 2005-aisiais „Samsung Electronics“ paskelbė „Penkis „Samsung“ verslo principus“. Šie principai sudaro įmonės pasaulinio elgesio kodekso, kuris atitinka teisinius bei etinius standartus, ir įmonės socialinių įsipareigojimų pagrindą.

1Mes laikomės įstatymų ir etikos standartų.

 • Mes gerbiame asmenų orumą ir įvairovę.

  Mes gerbiame pagrindines visų žmonių teises. Jokiomis aplinkybėmis neleidžiamas prievartinis darbas, darbo užmokesčio išnaudojimas ir vaikų vergija. Mes nevykdome diskriminacijos tautybės, rasės, lyties, religijos bei kitų aspektų pagrindu ir su visais suinteresuotaisiais asmenims bei šalims elgiamės taip pat, kaip su klientais arba darbuotojais.

 • Mes konkuruojame sąžiningai ir laikydamiesi įstatymų bei verslo etikos normų.

  Mes laikomės visų kitų šalių ir regioninių bendruomenių taisyklių, gerbiame rinkos konkurencijos tvarką ir konkuruojame sąžiningai. Nes negauname nesąžiningo pelno naudodami neteisėtas priemones ar nesilaikydami prekybos etikos normų. Vykdydami verslo veiklą mes neduodame ir neimame kompensacinių dovanų, kyšių ir žmonių nevaišiname.

 • Mes vedame skaidrią apskaitą naudodami tikslius apskaitos įrašus.

  Mes tiksliai registruojame ir valdome visas operacijas, kad visi suinteresuotieji asmenys aiškiai suprastų, kad mūsų verslo veikla atitinka tarptautiniu mastu naudojamus apskaitos standartus, taip pat kiekvienos šalies apskaitos reglamentus. Kaip tai numato įstatymai, mūsų įmonės informacija ir pagrindiniai valdymo aspektai, pavyzdžiui, finansiniai pokyčiai įmonėje, yra skaidrūs.

 • Mes nesikišame į politiką ir išliekame neutralūs.

  Mes gerbiame politines teises bei asmens politinius sprendimus ir įmonėje nevykdome politinės veiklos. Politiniams tikslams nenaudojame įmonės lėšų, darbo jėgos, patalpų ir pan.

2Organizacijoje laikomės skaidrios kultūros.

 • Mes griežtai atskiriame žmogaus privatų ir viešą gyvenimą nuo visos verslo veiklos.

  Jei kyla konfliktas tarp įmonės ir asmens, pirmenybę teikiame įmonės teisėtiems interesams. Mes nepalaikome asmens interesų naudodami įmonės turtą ir užimamą padėtį, taip pat neužsiimame jokia netinkama veikla, pavyzdžiui, įmonės turto nenaudojame netinkamai, jo negrobstome. Mes nedalyvaujame rinkoje parduodamų vertybinių popierių sandoriuose, pavyzdžiui, mes neperkame ir neparduodame akcijų, naudodami oficialiai gauta informacija.

 • Mes saugome ir gerbiame įmonės ir kitų žmonių intelektinę nuosavybę.

  Intelektinis turtas ir konfidenciali informacija nepatenka už įmonės ribų, jei neturimas išankstinis leidimas arba patvirtinimas. Mes gerbiame kitų intelektinę nuosavybę ir neužsiimame jokia pažeidimo veikla, pavyzdžiui, neįgaliotu naudojimu, atkūrimu, platinimu, pakeitimu ir pan.

 • Mes kuriame sveiką aplinką.

  Mes draudžiame elgseną, kuri gali pažeisti sveikus bendradarbių santykius, pavyzdžiui, seksualinį priekabiavimą, pinigų operacijas ar prievartą. Mes nesudarome frakcijų, dėl kurių grupėje galėtų atsirasti nesuderinamumas, taip pat neorganizuojame privačių grupių.

3Gerbiame klientus, akcininkus ir darbuotojus.

 • Savo svarbiausiu prioritetu laikome klientų pasitenkinimą.

  Mes pateikiame produktus ir paslaugas, kurios atitinka klientų poreikius ir lūkesčius. Mes palaikome nuoširdžius ir draugiškus santykius su savo klientais ir kukliai priimame pasiūlymus bei išklausome nusiskundimus. Taip pat gerbiame klientų pateiktą informaciją.

 • Mes siekiame, kad valdymas būtų orientuotas į vertės akcininkams kūrimą.

  Per pagrįstas investicijas ir operacijų vykdymo našumo didinimą akcininkams užtikriname ilgalaikę naudą. Stabilią naudą užtikriname nuoseklia valdymo veikla ir įmonės rinkos vertės didinimu. Be to, mes gerbiame akcininkų teises, pagrįstus reikalavimus ir mintis.

 • Mes dedame pastangas padidinti savo darbuotojų gyvenimo kokybę.

  Visiems darbuotojams suteikiame lygias galimybes ir su jais elgiamės sąžiningai, atsižvelgdami į jų gebėjimus ir veiklos rezultatus. Darbuotojams rekomenduojame nepaliaujamai savarankiškai tobulėti ir įsisavinti naujų įgūdžių, kurie būtini pareigoms atlikti. Be to, mes sukuriame tokią darbo aplinką, kurioje žmogus gali dirbti autonomiškai ir kūrybiškai.

4Mes rūpinamės aplinkos apsauga, sauga ir sveikata.

 • Valdymą vykdome ekologiškai.

  Mes laikomės tarptautinių aplinkos apsaugos standartų, susijusių aktų ir šalutinių statutų bei vidinių reglamentų. Mes nepaliaujamai stengiamės saugoti aplinką vykdydami visų rūšių verslo veiklą, pavyzdžiui, kurdami, gamindami, parduodami ir kt. Mes pirmaujame efektyvaus išteklių naudojimo srityse, pavyzdžiui, išteklių perdirbimo srityje.

 • Mes svarbiausiu dalyku laikome žmonių saugą ir sveikatą.

  Mes laikomės tarptautinių saugos standartų, susijusių aktų ir šalutinių statutų bei vidinių reglamentų. Mes paklūstame saugos reglamentams, kuriame patogią darbo aplinką ir užkertame kelią nelaimingiems atsitikimams dėl aplaidumo.

5Esame socialiai atsakingas korporacinis pilietis.

 • Mes, kaip korporacinis pilietis, tiksliai vykdome pagrindinius įsipareigojimus.

  Mes, kaip regioninės bendruomenės narys, dedame pastangas didinti pasitikėjimą įmonės atsakomybe ir įsipareigojimais. Mes sunkiai dirbame, kad sukurtume saugią darbo vietą ir puikiai suprantame mokesčių mokėjimo atsakomybę.

 • Mes kuriame sambūvio ir bendro klestėjimo santykius su verslo partneriais.

  Su savo verslo partneriais kuriame abipusiu pasitikėjimu paremtus santykius, pripažįstame partnerius strateginiais bendradarbiais. Siekiame bendro augimo bei stengiamės sustiprinti savo partnerių konkurencingumą teikdami jiems etišką ir teisėtą pagalbą.

 • Mes gerbiame dabartines socialines ir kultūrines realijas ir vykdome bendradarbiavimo valdymą (abipusis klestėjimas / bendradarbiavimas).

  Mes gerbiame regioninių bendruomenių įstatymus, kultūrą bei vertybes ir prisidedame prie gyvenimo kokybės didinimo. Mes stebime sveikos visuomenės vystymąsi per viešuoju interesu pagrįstą veiklą, pavyzdžiui, intelektualines ir menines studijas, kultūrą, sporto veiklą ir pan. Mes aktyviai dalyvaujame socialinių tarnybų veikloje, pavyzdžiui, savanoriško darbo, pagalbos nelaimių atveju ir kitokioje veikloje.