ELEKTRONINĖS PREKYVIETĖS
NAUDOTOJO SUTARTIS

Įsigaliojimo data: 2019.08.02

Ši NAUDOTOJO SUTARTIS (toliau tekste vadinama „Sutartimi“) sudaryta tarp:

SIA “SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS”, ribotos atsakomybės akcinės bendrovės, įsteigtos ir vykdančios veiklą pagal Latvijos įstatymus, įregistruotos Latvijos Įmonių registre, registracijos numeris 40003963909, kurios registruota buveinė yra adresu: Duntes g. 6, Ryga LV-1013 Latvija (toliau tekste vadinamos, „SEB“)

ir

Elektroninės prekyvietės naudotojo (kaip šis terminas apibrėžiamas kitoje pastraipoje), kuris priima šios Sutarties sąlygas (toliau tekste vadinamo, „Jūs“).  

Šia Sutartimi nustatomos bendrosios sąlygos, kurios suteikia Jums galimybę gauti prieigą ir, be apribojimų, naudotis SEB tiesioginės kreipties režimu veikiančia internetine prekyvietės platforma, kurią sudaro SEB elektroninės prekybos portalas, programinė įranga, užtikrinanti tokio portalo funkcionavimą, produkto katalogai, paieškos sistema, visa eilė elektroninio apsipirkimo parinkčių ir visas susijęs turinys bei medžiaga (toliau tekste vadinama „E. prekyviete“).  

Ši Sutartis įsigalioja dieną, kurią jūs priimate šią Sutartį (toliau tekste vadinamą „Įsigaliojimo data“).

JŪS SUPRANTATE, KAD NAUDODAMASIS E. PREKYVIETE, JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ. JEI JŪS NESUTINKATE SU KURIA NORS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, JŪS PRIVALOTE NESINAUDOTI ŠIA INTERNETO SVETAINE. 

JEI JŪS SUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS KOKIO NORS SUBJEKTO VARDU, ARBA RYŠIUM SU PASLAUGŲ TEIKIMU AR JŲ GAVIMU SUBJEKTO VARDU, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD JŪS TURITE ĮGALIOJIMĄ SUBJEKTO VARDU ĮSIPAREIGOTI LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ. TOKIU ATVEJU ŽODŽIAI “JŪS” IR “JŪSŲ”, NAUDOJAMI ŠIOJE SUTARTYJE, BUS NUORODA Į ŠĮ SUBJEKTĄ IR TAIKOMI JAM.

1.         Bendrosios naudojimo sąlygos

1.1       Jūsų naudojimasis E. prekyviete. Jūs sutinkate naudoti E. prekyvietę pagal visus galiojančius įstatymus bei šios Sutarties sąlygas ir jų laikydamasis. Jūs taip pat sutinkate, kad Jūs neskatinsite ar neprašysite trečiųjų šalių vykdyti neteisėtus veiksmus ryšium su E. prekyviete arba gauti neteisėtą prieigą prie E. prekyvietės. Be to, Jūs sutinkate netrukdyti SEB pasinaudoti galimybe pasiūlyti arba pateikti programinę įrangą ar paslaugas, būdingas arba susijusias su E. prekyviete, arba pateikti bet kokią programinę įrangą ar paslaugas, panašias į tas, kurios suteikia galimybę naudotis E. prekyviete, bet kokiam kitam naudotojui, arba kito naudotojo galimybe gauti prieigą prie ar naudotis bet kokia iš paslaugų, kurios yra būdingos ar susijusios su E. prekyviete.

1.2       Trečiųjų šalių naudojimasis E. prekyviete. Tuo atveju, kai Jūs suteikiate tretiesiems asmenims prieigą prie E. prekyvietės (toliau – Jūsų Naudotojai), Jūs esate atsakingas už bet kokios trečiosios šalies, kuriai Jūs suteikėte galimybę ar leidimą turėti prieigą prie E. prekyvietės, veiksmus. Jūs būsite įpareigotas užtikrinti, kad Jūsų Naudotojai laikytųsi šios Sutarties sąlygų, ir Jūs sutinkate, kad, tuo atveju, jei Jūs sužinosite apie bet kokį šios Sutarties sąlygų pažeidimą, kurį įvykdė vienas ar daugiau Jūsų Naudotojų, Jūs nedelsiant užblokuosite prieigą tokiam(-iems) Naudotojui(-ams).  

1.3       Sutarties sąlygų nesilaikymas arba jų pažeidimas. Jei SEB turi pagrindo manyti, kad Jūs arba Jūsų Naudotojai pažeidė šią Sutartį, SEB arba jos paskirtasis atstovas gali patikrinti, kaip Jūs naudojatės E. prekyviete,  siekiant patikrinti, ar Jūs laikotės šios Sutarties. Jūs netrukdysite tokiam SEB vykdomam monitoringui ir suteiksite informaciją, kurios pagrįstai gali pareikalauti SEB, siekiant įsitikinti, kad Jūsų naudojimasis atitinka šios Sutarties sąlygas. SEB pasilieka teisę (bet neįsipareigoja) laikinai sustabdyti arba užblokuoti Jūsų prieigą prie E. prekyvietės, jei SEB išimtinai savo nuožiūra mano, kad Jūs pažeidėte Sutarties sąlygas, bet kokią politiką, į kurią yra padaryta nuoroda šioje Sutartyje, arba pažeidėte bet kokį galiojantį įstatymą. SEB neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio laikino sustabdymo ar užblokavimo.

1.4       Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos. SEB arba trečiosios šalys gali suteikti Jums galimybę naudotis trečiosios šalies programine įranga ir (arba) paslaugomis E. prekyvietėje ar ryšium su ja, arba kitaip, ryšium su Jūsų naudojimusi E. prekyviete (toliau tekste – „Trečiosios šalies paslauga(-os)“). SEB nesuteikia jokios garantijos, nebūtinai palaiko ir nebūtinai patvirtino tokių Trečiosios šalies paslaugų galiojimą, funkcionalumą ar ekrane atvaizduojamą turinį, ir Jūs prisiimate riziką dėl bet kokio naudojimosi Trečiosios šalies paslaugomis. Tokių Trečiosios šalies paslaugų prieinamumas nereiškia, kad SEB jas patvirtina, ir Trečiosios šalies paslaugų prieinamumas nebūtinai reiškia, kad Trečiosios šalies paslaugos bus suderinamos su visomis SEB teikiamomis paslaugomis. Jūsų naudojimasis Trečiosios šalies paslaugomis priklauso nuo Trečiosios šalies paslaugų teikimo politikos. Bet kokioms Trečiosios šalies paslaugoms, kurias Jūs gaunate, galioja paslaugų teikimo sąlygos, kurias nustato trečiosios šalies paslaugų teikėjas, su sąlyga, kad jūs priėmėte tokias trečiosios šalies paslaugų teikėjo sąlygas. SEB ir jos licencijų išdavėjai bei pardavėjai nėra įpareigoti ir (arba) neprisiima jokios atsakomybės dėl tokios trečiosios šalies arba Trečiosios šalies paslaugų. Jei Jūs išreiškėte pageidavimą gauti Trečiosios šalies paslaugas, Jūs duodate leidimą SEB suteikti tokių Trečiosios šalies paslaugų teikėjui prieigą prie Jūsų informacijos tokia apimtimi, kokia yra reikalinga norint teikti Trečiosios šalies paslaugas, arba tokia apimtimi, kokia yra būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su Trečiosios šalies paslaugomis. Trečiosios šalies paslaugos gali būti pašalintos arba prieiga prie jų per E. prekyvietę gali būti užblokuota bet kuriuo metu.

1.5       Prašymai pateikti komentarus ir atsiliepimus. Jums naudojantis E. prekyviete, SEB gali paprašyti, kad Jūs pateiktumėte komentarus arba atsiliepimus apie E. prekyvietę (toliau tekste vadinamus „Grįžtamuoju ryšiu“). Jūs suprantate ir sutinkate, kad SEB gali naudoti bet kokį tokį Grįžtamąjį ryšį anonimine forma, bet kokiu tikslu, įskaitant tikslą grįžtamąjį ryšį įdiegti naujose E. prekyvietės versijose ir (arba) kituose siūlymuose, be priskyrimo ar bet kokio pobūdžio kompensacijos arba E. prekyvietės paslaugų rinkodaros tikslais. Jūs suteikiate SEB teisę naudotis visu Jūsų Grįžtamuoju ryšiu anonimine forma, bet kokiam tikslui. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad Jūsų Grįžtamajame ryšyje nėra jokios Jūsų privačios ar konfidencialios informacijos arba bet kokios trečiosios šalies konfidencialios informacijos, ir kad Jūs turite visus įgaliojimus suteikti SEB pirmiau nurodytą teisę.

2.         Sąlygų pakeitimai ir atnaujinimai

SEB gali bet kuriuo metu pakeisti šią Sutartį įkeldama modifikuotą versiją https://www.samsung.com/lt/ informuodama Jus apie tai, kaip numatyta žemiau pateiktame 13 straipsnyje. Pakeistos sąlygos įsigalios po Jūsų priėmimo.

3.         E. prekyvietės ir Aptarnavimo lygio pakeitimai

3.1       E. prekyvietės ir Aptarnavimo lygio pakeitimai. SEB numato periodiškai atnaujinti, patobulinti ir (arba) atsisakyti tam tikrų funkcijų, susijusių su E. prekyviete ir Jūsų naudotojo patirtimi. To pasekoje E. prekyvietė ir aptarnavimo lygis, kurį ji siūlo, gali būti pakeistas iš esmės. SEB pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) užblokuoti bet kokį iš E. prekyvietės komponentų (įskaitant bazines platformas ir taikomųjų programų sąsajas (toliau tekste – „API“)). Tokie E. prekyvietės pakeitimai gali atimti Jums galimybę naudotis esamomis taikomosiomis programomis. SEB dės tinkamas pastangas, kad informuotų Jus apie E. prekyvietės esminius pakeitimus per E. prekyvietės interneto svetainę.

3.2       Aptarnavimo lygis. E. prekyvietės aptarnavimas paprastai yra atliekamas per interneto prisijungimą ir trečiosios šalies pardavėjus, kurių SEB nekontroliuoja, ir gali atsirasti uždelsimai, prastovos arba kitos problemos; SEB neprisiima atsakomybės už bet kokius tokius uždelsimus arba prastovas. Bendrai, SEB nesuteikia jokių garantijų arba neprisiima jokių įsipareigojimų dėl E. prekyvietės aptarnavimo darbinės būsenos laikotarpio, prisijungimo prie interneto, patalpinimo paslaugų teikėjo serveryje sąlygų, apkrovos subalansavimo, saugumo, monitoringo, atsarginių kopijų darymo, archyvavimo, atkūrimo, naujų versijų valdymo, pakeitimų kontrolės, priežiūros, prieinamumo ir pan.

4.         Mokesčiai ir apmokėjimas

4.1       Mokesčiai. Pati SEB per E. prekyvietę neparduoda jokių produktų. SEB tiktai suteikia galimybę naudotis E. prekyviete, kad tam tikrų produktų ir paslaugų pardavėjai galėtų parduoti savo produktus ir paslaugas internetu. SEB neima jokio mokesčio už prisijungimą, naršymą arba bet kokių produktų ar paslaugų pirkimą per E. prekyvietę. SEB pasilieka teisę kartkartėmis keisti savo apmokėjimo sąlygas. Tiksliau tariant, SEB, išimtinai savo nuožiūra, gali įdiegti naujas paslaugas ir pakeisti kai kurias arba visas esamas paslaugas, kurios yra siūlomos E. prekyvietėje. Tokiu atveju SEB pasilieka teisę įvesti mokesčius už naujas siūlomas paslaugas arba įvesti/pakeisti mokesčius už esamas paslaugas, priklausomai nuo aplinkybių. Jūs būsite tinkamai informuotas apie bet kokius apmokėjimo sąlygų pakeitimus.

4.2       Apmokėjimas už parduotus produktus ar paslaugas. Mokėjimai už produktus ir paslaugas, parduotas/nupirktas per E. prekyvietę, gali būti atliekami per elektronines transakcijas, kurias SEB gali leisti vykdyti produktų ar paslaugų pardavėjams E. prekyvietėje. SEB Jūsų paprašys atskirai priimti E. prekyvietėje atlikto pirkimo sąlygas ir kitas taisykles bei sąlygas, kurios gali būti reikalingos ir taikytinos Jūsų atžvilgiu. Dėl apmokėjimo už bet kokius produktus ir paslaugas, parduotas/ nupirktas per E. prekyvietę, Jūs sutinkate pateikti SEB galiojančią ir aktualią informaciją, reikalingą mokėjimui atlikti. Tam, kad galėtų atlikti apmokėjimą už produktus ir paslaugas, parduotas/ nupirktas per E. prekyvietę, SEB gali reikėti pasidalinti Jūsų informacija, įskaitant finansinę informaciją, su trečiosiomis šalimis, išimtinai mokėjimų apdorojimo tikslu. 

4.3.      Verslo partneriai. SEB yra sudariusi sutartis su tam tikromis įgaliotomis trečiosiomis šalimis (toliau tekste vadinamomis „Verslo partneriais“) dėl E. prekyvietės reklamavimo, rinkodaros ir palaikymo, įskaitant dėl mokėjimų už produktus ir paslaugas, parduotas/nupirktas per E. prekyvietę, apdorojimo. Tuo atveju, kai Jūs perkate bet kokį produktą ar paslaugą per E. prekyvietę, SEB patvirtina, kad ji yra atsakinga už prieigos prie E. prekyvietės suteikimą Jums pagal šios Sutarties sąlygas. Nepaisant pirmiau išdėstyto sakinio, SEB nėra atsakinga už:

(i)       Verslo partnerių veiksmus;

(ii)      bet kokius papildomus įsipareigojimus, kuriuos Verslo partneriai turi Jūsų atžvilgiu; arba

(iii)     bet kokius produktus ar paslaugas, kuriuos Verslo partneriai Jums teikia pagal bet kokias atskiras sutartis tarp Jūsų ir Verslo partnerio.  

4.4       Pardavimo skatinimo priemonės. Kartkartėmis, SEB gali Jums pasiūlyti tam tikrą pardavimą skatinančią kainodarą ar programas per konkretų laikotarpį (toliau tekste – „Pardavimo skatinimo laikotarpį“).  

5.         Intelektinė nuosavybė

5.1       Teisė naudotis prekių ženklais nesuteikiama. SEB ir trečiųjų šalių prekių ženklai, logotipai, firminiai pavadinimai ir paslaugų ženklai (toliau tekste kartu vadinami „Prekių ženklais“), atvaizduojami kaip E. prekyvietės dalis, yra SEB ir kitų šalių nuosavybė. Jums neleidžiama naudotis Prekių ženklais be SEB arba trečiosios šalies – prekės ženklo savininkės - išankstinio raštiško sutikimo. Ši Sutartis tokio sutikimo nesuteikia.  

5.2       Intelektinės nuosavybės teisės E. prekyvietėje. Jūs sutinkate, kad SEB ir jos licencijų išdavėjams priklauso visos juridinės teisės ir nuosavybės teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, į E. prekyvietę ir bet kokias paslaugas, susietas ar susijusias su E. prekyviete. Kaip prieigos prie E. prekyvietės dalį, Jūs galite gauti prieigą prie tam tikros programinės įrangos. Jūsų naudojimasis visa tokia programine įranga priklauso nuo galiojančios(-ių) licencijos(-ų). SEB suteikia Jums teisę prisijungti ir naudotis E. prekyviete, kaip numatyta šia Sutartimi, su sąlyga, kad Jūs laikotės šios Sutarties sąlygų. Jūs tik įgyjate teisę naudotis E. prekyviete ir neįgyjate jokių nuosavybės teisių į bet kurį E. prekyvietės elementą. Jūs negalite:

(i)       E. prekyvietės ar bet kokio jos elemento sublicencijuoti, parduoti, nuomoti, platinti, perduoti ar kitaip perleisti;

(ii)      taikyti E. prekyvietei apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti arba bandyti atkurti pradinį programos kodą, išskyrus tokia apimtimi, kokia tokie veiksmai yra leidžiami pagal galiojančius įstatymus nepaisant šio apribojimo;

(iii)     pašalinti arba modifikuoti bet kokias autorių teises, prekės ženklus ar kitus privačius pranešimus, esančius E. prekyvietėje;

(iv)     modifikuoti arba kurti E. prekyvietės išvestinius produktus;

(v)      kopijuoti E. prekyvietę arba bet kokią E. prekyvietės bazinę programinę įrangą, kitą nei ta, kurią kitaip gali būti leidžiama kopijuoti, sutinkamai su galiojančia programinės įrangos licencija; arba

(vi)     naudoti E. prekyviete produktų ar paslaugų, konkuruojančių su E. prekyviete, kūrimui.

SEB Jums suteiktos Licencijos priklauso nuo to, ar Jūs visuomet laikotės šios Sutarties sąlygų, ir jų galiojimas nedelsiant ir automatiškai pasibaigia, jei Jūs nesilaikote bet kurios šios Sutarties sąlygos.

6.         Verslo veiklos tęstinumas

Jokia šios Sutarties nuostata neužkerta kelio ar netrukdo SEB teikti programinę įrangą, medžiagą ar paslaugas savo ar kitiems klientams, neatsižvelgiant į galimą tokios programinės įrangos, medžiagos ar paslaugų panašumą į tas, kurios galėjo būti suteiktos Jums.

7.         Saistymas ir hiperteksto saistymas

E. prekyvietėje gali būti nuorodos į išorinius šaltinius, interneto svetaines ar turinį, kuris SEB nepriklauso, nebuvo jos sukurtas ar valdomas. SEB nekontroliuoja tokių interneto puslapių ar turinio ir jų neperžiūrėjo. Bet kokios nuorodos įtraukimas į interneto svetainę nereiškia SEB pritarimo interneto svetainės turiniui arba jas finansuojantiems subjektams, produktams ar paslaugoms. Jūs sutinkate, kad SEB neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių nuostolių arba išlaidų, kurios gali būti patirtos dėl to, kad Jūs naudojatės (arba remiatės) išoriniu interneto puslapiu ar turiniu.

8.         Ribota atsakomybė ir atsisakymas atlyginti žalą

NEPAISANT JOKIOS ŠIOJE SUTARTYJE ESANČIOS PRIEŠINGOS NUOSTATOS IR DIDŽIAUSIA APIMTIMI, KOKIĄ NUMATO GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, SEB, JOS SUSIJĘ ASMENYS ARBA JOS LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI AR PARDAVĖJAI JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS JŪSŲ AR JŪSŲ SUSIJUSIŲ ASMENŲ ATŽVILGIU DĖL BET KOKIOS NETIESIOGINĖS, ATSITIKTINĖS ŽALOS (ĮSKAITANT NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU PELNO PRARADIMU, REPUTACIJA, NAUDOJIMUSI ARBA DUOMENIMIS), NET JEI TOKS SUBJEKTAS BUVO INFORMUOTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. BE TO, SEB, JO SUSIJĘ ASMENYS ARBA JŲ LICENCIJŲ DAVĖJAI AR PARDAVĖJAI NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ KOMPENSACIJĄ, ATLYGINIMĄ ARBA NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL AR RYŠIUM SU:

(i)       JŪSŲ NEGALĖJIMU NAUDOTIS E. PREKYVIETE, ĮSKAITANT TĄ, KURĮ SĄLYGOJO: (a) BET KOKS ŠIOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS ARBA SUSPENDAVIMAS AR JŪSŲ NAUDOJIMASIS PRIEIGA PRIE E. PREKYVIETĖS NAUJAUSIŲ PRODUKTŲ, (b) BET KOKIOS ARBA VISŲ PASLAUGŲ, SIŪLOMŲ RYŠIUM SU E. PREKYVIETE, TEIKIMO NUTRAUKIMAS MŪSŲ INICIATYVA, ARBA (iii) BET KOKIA NETIKĖTA AR NENUMATYTA VISOS E. PREKYVIETĖS ARBA JOS DALIES PRASTOVA DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO NUTRAUKIMO, SISTEMOS GEDIMŲ AR KITŲ TRIKDŽIŲ;

(ii)      PAKEIČIAMŲ PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO KAINA; ARBA

(iii)     BET KOKIOMIS INVESTICIJOMIS, IŠLAIDOMIS ARBA JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAIS, SUSIJUSIAIS SU ŠIA SUTARTIMI ARBA JŪSŲ NAUDOJIMUSI PRIEIGA PRIE E. PREKYVIETĖS, AR PASLAUGŲ, BET KOKIU BŪDU SUSIJUSIŲ SU E. PREKYVIETE, SIŪLYMAIS.

ATSAKOMYBĖ UŽ 8 STRAIPSNYJE APRAŠYTUS NUOSTOLIUS BUS RIBOTA ARBA BUS ATSISAKYTA JĄ PRISIIMTI (PRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ), NET JEI BET KOKIA IŠIMTINĖ TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖ, NUMATYTA ŠIOJE SUTARTYJE, NEPASIEKIA JOS PAGRINDINIO TIKSLO. TOKIA APIMTIMI, KOKIA ATSAKOMYBĖ UŽ TAM TIKRUS NUOSTOLIUS NEGALI BŪTI PANAIKINTA TEISIŠKAI ARBA APRIBOTA, KAIP BUVO NURODYTA PIRMIAU, ŠIO 8 STRAIPSNIO NUOSTATOS BUS ĮGYVENDINTOS TOKIA APIMTIMI, KOKIA YRA LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

9.         Jokių garantijų

Jūs suprantate ir sutinkate, kad E. prekyvietėje gali būti programos klaidų, trūkumų ir (arba) neatitikimų. ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS IR DIDŽIAUSIA APIMTIMI, KOKIĄ NUMATO GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, SEB, JOS SUSIJUSIŲ ASMENŲ IR JŲ LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ BEI PARDAVĖJŲ APTARNAVIMAS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA, IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS YRA TEIKIAMOS „KOKIOS YRA“, „KOKIOS TURIMOS“ IR BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, NEPAŽEIDŽIAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. NEI SEB, NEI JOS SUSIJĘ ASMENYS, NEI LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI AR PARDAVĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, KAD NAUDOJIMASIS E. PREKYVIETE, BET KOKIA PROGRAMINE ĮRANGA, KURIA YRA PAGRĮSTA E. PREKYVIETĖ, IR (ARBA) BET KOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOMIS, YRA SAUGI, VEIKIA BE SUTRIKIMŲ, JOJE NĖRA KLAIDŲ ARBA KAD SEB IŠTAISYS VISAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR (ARBA) SISTEMOS TARNYBINES KLAIDAS.  

 

10.       Žalos atlyginimas  

Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti SEB, jos susijusius asmenis ir jų licencijų išdavėjus bei pardavėjus, ir kiekvienos iš jų darbuotojus, tarnautojus, direktorius ir atstovus nuo bet kokių ieškinių, žalos, atsakomybės ir išlaidų (įskaitant pagrįstus teisininkų honorarus ir susijusias bylinėjimosi išlaidas), kylančių iš arba susijusių su:

(i)       Jūsų naudojimusi ir (arba) Jūsų Naudotojo naudojimusi E. prekyviete;

(ii)      Jūsų įvykdytu šios Sutarties pažeidimu, ar Jūsų ir (arba) Jūsų Naudotojų įvykdytu galiojančių įstatymų pažeidimu;

(iii)     bet kokiu ginču tarp Jūsų ir Trečiosios šalies paslaugų teikėjo arba Jūsų ir Jūsų Naudotojo.

SEB pateiks Jums raštišką pranešimą apie bet kokį ieškinį, bylą ar teismo procesą, bet jos nesugebėjimas to atlikti neatleidžia Jūsų nuo Jūsų įsipareigojimų pagal šį 10 straipsnį.

11.       Sutarties galiojimo laikotarpis ir nutraukimas

11.1      Sutarties galiojimo laikotarpis. Sutartis įsigalioja jos Įsigaliojimo data ir galioja iki jos nutraukimo, kaip išdėstyta šiame 11 straipsnyje.

11.2      Nutraukimas. Jūs galite nustoti naudotis E. prekyviete arba galite užblokuoti Jūsų Sąskaitą bet kuriuo metu. SEB gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu.

11.3      Sutarties nutraukimo pasekmės. Nutraukus šią Sutartį, visos teisės pagal šią Sutartį pasibaigia. Žemiau nurodyti šios Sutarties punktai lieka galioti po tokio sutarties nutraukimo ar pasibaigus jos galiojimui dėl bet kokios priežasties: punktai 1.4, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8, 9, 10, 11.3 ir 14.3, 14.4, 14.6 ir 14.7.

12.       Taikoma teisė/ Ginčų sprendimo vieta

Šios Sutarties galiojimui, interpretavimui ir įgyvendinimui bus taikoma ir ji bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, išskyrus šių įstatymų kolizines normas. Visi ginčai, kylantys iš arba susiję su šia Sutartimi, bus perduodami Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai, išskyrus kai galiojanti statutinė teisė nustato kitą jurisdikciją.

13.       Pranešimai

Pagal šią Sutartį SEB gali Jums pateikti pranešimą:

(i)       patalpindama pranešimą E. prekyvietės interneto svetainėje; arba

(ii)      išsiųsdama pranešimą Jūsų elektroninio pašto adresu.

Pranešimai, pateikti patalpinant juos E. prekyvietės interneto svetainėje, bus laikomi galiojančiais po jų patalpinimo, o pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, bus laikomi galiojančiais, kai SEB išsiunčia elektroninio pašto pranešimą. Jūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad Jūsų elektroninio pašto adresas būtų galiojantis, ir atnaujinti Jūsų anketinius duomenis, esančius SEB, jei jie pasikeičia. Bus laikoma, kad Jūs gavote bet kokį elektroninio pašto pranešimą, išsiųstą į Jūsų elektroninio pašto adresu,  kitą darbo dieną po to, kai SEB jį išsiuntė. Norėdami pagal šią Sutartį išsiųsti pranešimą SEB, Jūs privalote susisiekti su SEB paštu, išsiųsdami pranešimus adresu: SIA „Samsung Electronics Baltics“, Priežiūros skyriaus vadovui, Duntes g. 6, LV-1013 Ryga, Latvija. SEB gali atnaujinti savo kontaktinę informaciją patalpindama pranešimą E. prekyvietės interneto puslapyje. Pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba.

14.       Kitos nuostatos

14.1      Ši Sutartis yra įpareigojanti jos šalims, ir jokia šios Sutarties nuostata nesuteikia jokiam kitam asmeniui ar subjektui jokios bet kokio pobūdžio teisės, privilegijos arba teisės gynimo priemonės. Jokia šios Sutarties nuostata negali būti vertinama kaip sukurianti darbo arba atstovavimo santykius tarp Jūsų ir SEB (arba bet kokių SEB darbuotojų).

14.2      Visos antraštės šioje Sutartyje yra įrašytos identifikavimo ir patogumo tikslu, ir negali būti laikomos šios Sutarties dalimi aiškinimo tikslais.

14.3      Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, tačiau ji būtų galiojanti ir įgyvendinama padarius atitinkamus pakeitimus, tuomet turi būti padarytas reikiamas tokios nuostatos pakeitimas, kad ji taptų galiojančia ir įgyvendinama. Jei tokia nuostata negali būti pakeista tokiu būdu, šalys susitaria, kad toks negaliojimas neturi įtakos likusių šios Sutarties nuostatų galiojimui.

14.4      Bet kurios šalies vėlavimas arba nesugebėjimas pasinaudoti bet kokiomis šia Sutartimi arba įstatymu numatytomis teisėmis nėra arba negali būti laikomas tokių teisių atsisakymu ar praradimu. Joks atsisakymas nebus galiojantis, išskyrus, kai buvo sudarytas raštu ir pasirašytas įgaliotojo atstovo tos šalies, kurios atžvilgiu tokį atsisakymą yra siekiama įgyvendinti.

14.5      Ši Sutartis, įskaitant bet kokią joje nurodytą sąlygą, yra galutinė, pilna ir vienintelė tarp šalių sudarytos sutarties formuluotė dėl šios sutarties dalyko, nepaisant bet kokių ankstesnių raštiškų susitarimų arba ankstesnių ir dabartinių žodinių susitarimų dėl šios Sutarties dalyko.

14.6      Nei viena šalis negali perleisti šios Sutarties trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo; tačiau numatyta, kad SEB gali perleisti šią Sutartį be tokio sutikimo bet kuriam susijusiam asmeniui arba bet kokiai trečiajai šaliai, ryšium su viso arba didžiosios dalies savo verslo ar turto, su kuriuo yra susijusi ši Sutartis, pardavimu.

14.7      SEB ir jos susiję asmenys neprisiima atsakomybės dėl bet kokio vėlavimo arba nesugebėjimo padaryti E. prekyvietę prieinama Jūsų arba bet kurio iš Jūsų Naudotojų naudojimui tuo atveju, kai vėlavimą arba nesugebėjimą sąlygojo bet kokia priežastis, kurios SEB ir jos susiję asmenys pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant stichines nelaimes, darbo ginčus arba kitus gamybinius konfliktus, sisteminius elektros, telekomunikacijų arba kitų inžinerinių tinklų gedimus, žemės drebėjimą, uraganus ar kitas gamtines nelaimes, blokadas, embargus, riaušes, vyriausybės veiksmus ar įsakymus, valstybės priešų veiksmus arba karą.