Darbas ir žmonių teisės

Darbas ir žmonių teisės

Mes siekiame
išlaikyti aukščiausius
standartus

Mes siekiame išlaikyti aukščiausius standartus

Dvi moterys ir vyras sėdi krėsluose šviesioje biuro erdvėje ir šypsosi. Moterys spaudžia rankas. Dvi moterys ir vyras sėdi krėsluose šviesioje biuro erdvėje ir šypsosi. Moterys spaudžia rankas.

Gerbiame laisvę ir pagrindines teises, kurias turi visi žmonės

Mes užtikriname lygias galimybes visiems savo darbuotojams ir kandidatams ir netoleruojame diskriminacijos. Mes taip pat gerbiame visų mūsų darbuotojų teisę jungtis į asociacijas. Be to, stengiamės įtvirtinti ir integruoti pagarbą žmogaus teisėms kaip neatskiriamą mūsų verslo dalį, kad apsaugotume ir remtume savo darbuotojų ir tiekimo grandinės žmonių teises.

Mūsų darbo ir žmonių teisių sistema

Įgyvendindami JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus (VŽTPP) mes sukūrėme ir įtvirtinome savo žmogaus teisių sistemą, kad galėtume nustatyti, sušvelninti ir atsižvelgti į bet kokį neigiamą poveikį žmogaus teisėms mūsų verslo veikloje ir užkirsti jam kelią.

Mes taip pat stengiamės užtikrinti, kad vykdydami savo veiklą mūsų pirmojo lygio tiekėjai su žmogaus teisėmis susijusią riziką stebėtų ir vertintų taip pat nuosekliai kaip ir mes. Mes taip pat juos įpareigojame, kad jų arba „Samsung“ tiekėjai taikytų tokio paties lygio darbo aplinkos politiką.

Šešiakampiame žiede pavaizduota šešių teisių ir principų schema: politika, išsamus patikrinimas, prieinamumas prie teisių gynimo priemonių, skaidrumas ir ataskaitų teikimas, suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir valdymas. Šešiakampiame žiede pavaizduota šešių teisių ir principų schema: politika, išsamus patikrinimas, prieinamumas prie teisių gynimo priemonių, skaidrumas ir ataskaitų teikimas, suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir valdymas.

Valdymas

Mūsų Pasaulinis darbo reikalų (PDR) komitetas yra atsakingas už poveikio ir darbui bei žmogus teisėms iškylančių rizikų valdymą. PDR komitetą, kuris susirenka kartą per dvi savaites aptarti su darbu ir žmogaus teisėmis susijusius klausimus, sudaro šešių padalinių (Žmogiškųjų išteklių komanda, Teisės skyrius, Bendradarbiavimo su partneriais centras, Įmonės tvarumo centras, Pasaulinis EHS centras, Ryšių su investuotojais komanda) vadovai ir darbuotojai. Visi svarbiausi klausimai perduodami spręsti aukštesniu lygiu Tvarumo tarybai, kurią sudaro svarbiausieji vadovai, ir ataskaita teikiama aukščiausiems vadovams.

Iliustracinis struktūros vaizdas piramidės pavidalu. Iš viršaus į apačią išdėstyta: direktorių valdyba, valdymo komitetas, Tvarumo taryba, GLI (pasaulinių darbo klausimų) komitetas. Iliustracinis struktūros vaizdas piramidės pavidalu. Iš viršaus į apačią išdėstyta: direktorių valdyba, valdymo komitetas, Tvarumo taryba, GLI (pasaulinių darbo klausimų) komitetas.

Politika

Esame patvirtinę solidų darbo ir žmogaus teisių nuostatų rinkinį, kuris pagrįstas Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais (VŽTPP), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairėmis daugiašalėms įmonėms, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (JTVTK), Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe. Laikomės Atsakingo verslo aljanso (RBA) elgesio kodekso ir visų šalių, kuriose veikiame, įstatymų ir kitų teisės aktų.

Vaizdas iš arti: vyro rankos rašo nešiojamuoju kompiuteriu, priešais kurio ekraną matomas iliustracinis dokumento atvaizdas su kontroliniu sąrašu. Vaizdas iš arti: vyro rankos rašo nešiojamuoju kompiuteriu, priešais kurio ekraną matomas iliustracinis dokumento atvaizdas su kontroliniu sąrašu.

Pasaulinis elgesio kodeksas ir gairės

Visi darbuotojai privalo laikytis Pasaulinio elgesio kodekso ir Verslo elgesio gairių, kurie yra dalis mūsų pastangų būti atsakingesniais už savo verslo veiklą.

Darbo politika

Kuriame ir įgyvendiname politikos nuostatas, skirtas apsaugoti pažeidžiamas grupes.

Savo darbuotojams parengėme mokymo programas, pritaikytas kiekvienai mūsų įmonei, siekdami laikytis mūsų žmogaus teisių politikos ir didinti informuotumą apie pagarbą žmogaus teisėms. Bendradarbiaudami su JT agentūromis, taip pat su verslo ir žmogaus teisių švietimo organizacijomis, stengiamės padidinti jų gebėjimus nagrinėti darbo ir žmogaus teisių temas, siūlydami konkrečioms pareigybėms pritaikytus mokymus. Bendradarbiaudami su BSR sukūrėme mokymų medžiagą, pritaikytą visoms pareigoms, 2020 m. pradėjome vykdyti išsamią darbo ir žmogaus teisių mokymo programą. Ir toliau tęsime tokius pritaikytus mokymus visomis svarbiomis temomis.

Išsamus patikrinimas

Naudojame sistemą, kuria vadovaudamiesi vidiniais ir išoriniais protokolais nustatome ir stebime žmogaus teisių riziką mūsų darbo vietose ir visoje tiekimo grandinėje.

Neoninę saugos liemenę dėvintis vyras ir moteris, vilkinti dalykinius drabužius, stovi šalia lentynų dideliame pakavimo sandėlyje ir rodo į sąrašą iškarpinėje. Neoninę saugos liemenę dėvintis vyras ir moteris, vilkinti dalykinius drabužius, stovi šalia lentynų dideliame pakavimo sandėlyje ir rodo į sąrašą iškarpinėje.

Mūsų darbo vietos

Vertiname atitikties darbo ir žmogaus teisių apsaugos reikalavimus ir stebime padėties gerinimo veiklas naudodami tris skirtingus protokolus: RBA auditas vietoje, „Samsung Electronics“ vidinis rizikos vertinimas ir Poveikio žmogaus teisėms vertinimas (HRIA).

Žmogaus dėvinčio pirštines rankų, dedančių „Galaxy S21“ išmaniuosius telefonus į juodas pakavimo dėžutes ant žalio darbinio paviršiaus, vaizdas iš arti. Žmogaus dėvinčio pirštines rankų, dedančių „Galaxy S21“ išmaniuosius telefonus į juodas pakavimo dėžutes ant žalio darbinio paviršiaus, vaizdas iš arti.

Atsakingo verslo aljanso auditas vietoje

Būdami Atsakingo verslo aljanso (RBA) nariu, vadovaudami mūsų darbo vietoms remiamės RBA Elgesio kodeksu. Remdamiesi RBA savęs vertinimo mūsų darbo vietose rezultatais (įsivertinimo klausimynas), mes kasmet išrenkame šešias ar septynias tokias vietas ir nustatome darbo aplinkos riziką tose darbo vietose, vadovaudamiesi RBA audito protokolu. Remiantis protokolu, RBA patvirtinta trečiosios šalies audito įmonė atlieka darbo, sveikatos ir saugos, aplinkos, etikos ir valdymo sistemų auditus. Nustačius kokius nors neatitikimus, darbo vietos pateikia ir įgyvendina taisomųjų veiksmų planus.

„Samsung Electronics“ vidaus rizikos vertinimo procesas

 • 01. Pasirinkti vertinimo objektus

  Kasmet pasirinkite šešias ar septynias darbo vietas, kurios turi padidinti pajėgumus ir apskritai patobulėti, atsižvelgiant į
  stebėjimo sistemos
  vertinimo rezultatus.

  Mūsų darbo vietų
  stebėjimo sistema

  Ši sistema padeda vykdyti darbo
  ir žmogaus teisių standartų laikymąsi
  bei atitikties valdymą; ji veikia kaip
  stebėjimo sistema, skirta įvertinti mūsų
  darbo
  aplinką, darbo vietos kultūrą, atstovaujančias institucijas, tiekėjų valdymą ir kt.

 • 02. Audito komandos pareigos

  Organizuoti ekspertų grupę, sudarytą iš kvalifikuotų darbuotojų, įskaitant RBA auditorius.

 • 03. Savęs įvertinimas

  Savęs įvertinimas darbo vietose remiantis kontroliniu klausimų sąrašu

 • 04. Auditas įmonėse

  Auditą vietoje, remiantis „Samsung Electronics“ standartais

 • 05. Paskesnis valdymas

  Dalytis patikrinimo rezultatais su atitinkamos darbo vietos vadovų komanda

  Per vieną savaitę nuo patikrinimo pabaigos parengti būsimus tobulinimo planus ir priemones, kad būtų išvengta
  pasikartojimų

  Įgyvendinti tobulinimo už
  duotis iš žmogiškųjų išteklių ir
  aplinkosaugos ekspertų sudarant darbo grupę

  Stebėti tobulinimo užduočių vykdymo pažangą kas mėnesį naudojantis darbo vietos stebėjimo sistema.

Poveikio žmogaus teisėms vertinimas (HRIA)

Vertiname poveikį žmogaus teisėms, siekdami nustatyti esamą ir galimą riziką bei neigiamą poveikį žmogaus teisėms, kuriuos galėjome sukelti, su kuriais esame galimai susiję ar prie kurių prisidėjome. Mūsų pirmas poveikio žmogaus teisėms vertinimas buvo atliktas Vietname, 2018 m. Norėdami išlaikyti objektyvų požiūrį į procesą tuomet bendradarbiavome su pelno nesiekiančia organizacija BSR (angl. Business for Social Responsibility), kuri specializuojasi verslo ir žmogaus teisių srityje.

Siekiame išspręsti išsamaus patikrinimo metu nustatytas problemas taikydami taisymo, švelninimo ir prevencijos priemones, be kita ko, formuojame ir peržiūrime politikos nuostatas, rengiame gebėjimų ugdymo programas ir tobuliname darbo procesus visose mūsų veiklos srityse.

Tiekimo grandinė

Savo Tiekėjo elgesio kodeksą deriname su RBA kodeksu, ir informuojame mūsų tiekėjus apie visus Kodekso pakeitimus. Taip pat teikiame rekomendacijas, padėdami jiems laikytis Elgesio kodekso ir įgyvendinti atitikties valdymą. Vadovaudamiesi RBA patikrinimo standartais reguliariai stebime visus savo tiekėjus, norėdami įsitikinti, kad jie geba aptikti problemas ir imtis būtinų tobulinimo veiksmų. 1-ojo lygmens tiekėjai taip pat privalo skatinti savo tiekėjus, ir pagalbinius „Samsung“ tiekėjus užtikrinti saugią darbo aplinką.

Žmogaus, dėvinčio apsauginį šalmą, apsauginius akinius ir storas pirštines, vaizdas iš arti. Jis yra lauke ir priešais akis, netoli fotoaparato, laiko mažą žaliavos gabalėlį. Žmogaus, dėvinčio apsauginį šalmą, apsauginius akinius ir storas pirštines, vaizdas iš arti. Jis yra lauke ir priešais akis, netoli fotoaparato, laiko mažą žaliavos gabalėlį.

Galimybė pasinaudoti teisės gynimo priemonėmis

Mūsų taikoma skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka buvo parengta remiantis „Neteisminio skundų nagrinėjimo tvarkos veiksmingumo kriterijais“, numatytais JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų 31 straipsnyje. Bet kuris asmuo gali pateikti oficialų skundą ir neturi būti diskriminuojamas, taip pat už problemos iškėlimą jam negali būti taikomi jokie atsakomieji veiksmai. Mes stengiamės užtikrinti, kad procedūra būtų skaidri, o dalyvaujančių asmenų teisės būtų gerbiamos visais procedūros etapais. Taip pat visiems skundus pateikusiems asmenims garantuojame anonimiškumą.

Iš arti matyti 3–4 žmonių rankos, delnais sukrautos viena ant kitos, taip simbolizuojant grupės rūpestingumą. Iš arti matyti 3–4 žmonių rankos, delnais sukrautos viena ant kitos, taip simbolizuojant grupės rūpestingumą.

Skundų pateikimo kanalai

Naudojame įvairius skundų kanalus atsižvelgdami į darbo vietos ypatybes ir konkrečią situaciją vietoje.

01. Prisijungę

Bendrovės intranetas

02. Atsijungę

Nuomonių pateikimo dėžutės, įrengtos zonose be stebėjimo kamerų

03. „Karštoji linija“

Skambutis telefonu arba el. laiškas

04. Komitetas

Darbo taryba, darbuotojų komitetas

05. Mobilieji

Įmonės intraneto taikymas

06. SNS

Bendrovės ryšių kanalas

※ Kanalai išorės suinteresuotoms šalims : https://sec-audit.com | el. paštas: civilsociety@samsung.com

※ Kanalai išorės suinteresuotoms šalims :
    https://sec-audit.com
    el. paštas: civilsociety@samsung.com

Skundų nagrinėjimo tvarka

 • 01

  Skundo
  pranešimas

  Gavimas patvirtinamas per 24 val.

  Darbuotojai ir kiti suinteresuotieji subjektai praneša apie visas su įmone susijusias problemas

  Paskiriamas bylos administratorius

 • 02

  Skundo
  patvirtinimas
  ir peržiūra

  Per 5 dienas nuo gavimo

  Patvirtinti skunde nurodytus duomenis ir faktus

  Išklausyti skundą pateikusio asmens nuomonę apie pageidaujamas priemones

  Peržiūrėti taisomąsias priemones atsižvelgiant į patvirtintą informaciją

 • 03

  Rezultatų
  pranešimas

  Per 7 dienas nuo gavimo

  Pateikti peržiūros rezultatus ir gauti skundą pateikusio asmens atsiliepimą

 • 04

  Skundų
  sprendimas

  Priklauso nuo konkretaus atvejo

  Skundą išsprendus priimami sprendimai taikyti įvairias priemones, tokias kaip mokymai, drausminės nuobaudos kaltinamajam naudingos informacijos ar palaikymo teikimas ir infrastruktūros, susijusių politikos ir procedūrų tobulinimas

※ Jeigu kuris nors procedūros etapas neįvykdomas dėl
pateisinamų priežasčių, skundą pateikusiam
asmeniui nurodomos tokios priežastys

Skaidrumas ir atskaitomybė

Apie tai, kaip vykdydami savo verslą gerbiame darbo ir žmogaus teises išsamiai pranešame savo Tvarumo ataskaitoje, parengtu vadovaujantis GRI standartu.

Be to, pagal JK Šiuolaikinės vergijos įstatymą, kiekvienais metais teikiame pranešimus Šiuolaikinės vergijos registrui.
Esame viena iš bendrovių atrinktų pagal du įtakingiausius pramonės reitingo rodiklius, t. y. įmonės žmogaus teisių rodiklį (CHRB) ir „Know the Chain“ (KTC) rodiklį. Nors CHRB daugiausia lygina ir vertina įmones pagal jų rodiklius žmogaus ir darbo teisių srityje, KTC atidžiai nagrinėja priverstinio darbo klausimus.

Nešiojamojo kompiuterio, kavos puodelio ir atspausdintos ir įrištos „Samsung Electronics“ šiuolaikinės vergovės akto kopijos ant stalo vaizdas iš paukščio skrydžio. Nešiojamojo kompiuterio, kavos puodelio ir atspausdintos ir įrištos „Samsung Electronics“ šiuolaikinės vergovės akto kopijos ant stalo vaizdas iš paukščio skrydžio.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Mes ir toliau bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis visame pasaulyje, kad puoselėtume pagarbos žmogaus teisėms kultūrą ne tik savo versle, bet ir visoje pramonės šakoje. Kurdami politiką ir mokymo programas, mes bendradarbiaujame su organizacijomis ar agentūromis, kurios specializuojasi žmogaus teisių srityje, ir dalyvaujame įvairiose daugiašalėse iniciatyvose.

Nuo 2018 m. kiekvienais metais Vietname rengiame daugiašalius forumus. 2020 m. bendradarbiaudami su VCCI (Vietnamo pramonės ir prekybos rūmais) ir VGLC (Vietnamo generaline darbo federacija) surengėme 3-čią forumą ir pravedėme diskusiją tema „Covid-19 krizės valdymas ir atsakomosios priemonės, žmogiškųjų išteklių valdymo ir technologijų pokyčiai po pandemijos“. Forume dalyvavo daugiau nei 200 suinteresuotųjų šalių, įskaitant NVO, žiniasklaidos ir akademinės bendruomenės ekspertus ir svečius.

Nuotrauka, kurioje regimas Vietnamo „Samsung“ prezidentas, skaitantis pranešimą „Samsung 2020“ suinteresuotųjų šalių forume: „Krizės valdymas socialiai atsakingu būdu: dalijimasis patirtimi kovojant su Covid-19 pandemija“ Hanojuje, Vietname. Nuotrauka, kurioje regimas Vietnamo „Samsung“ prezidentas, skaitantis pranešimą „Samsung 2020“ suinteresuotųjų šalių forume: „Krizės valdymas socialiai atsakingu būdu: dalijimasis patirtimi kovojant su Covid-19 pandemija“ Hanojuje, Vietname.

Bendradarbiaudami su Tarptautine migracijos organizacija (IOM) surengėme kelis seminarus šiuolaikinės vergovės ir įdarbinimo etikos klausimais; seminaruose dalyvavo mūsų darbuotojai, tiekėjai ir verslo partneriai iš Vengrijos, Slovakijos ir Malaizijos. Seminarai buvo puiki proga informuoti apie migruojančių darbuotojų žmogaus teisių apsaugą ir pasidalinti mintimis apie priverstinio darbo panaikinimo svarbą.

Dirbdami kartu su Vokietijos plėtros agentūra (GIZ) ir partneriais, tokiais kaip „BMW Group“ ir „BASF“, tradicinėje kobalto kasykloje Kongo Demokratinėje Respublikoje inicijavome pilotinį projektą „Cobalt for Development (C4D)“. Pagal projektą vykdome įvairią veiklą, padedančią vietos bendruomenėms pasiekti realią pažangą. Pavyzdžiui, rengiame darbo saugos mokymus vietos kalnakasiams ir statome naujas pradines ir vidurines mokyklas vietiniams vaikams.