Rīcība klimata politikas jomā

Aktīva rīcība ceļā uz ilgtspējīgu nākotni ar zemām oglekļa emisijām

 

Klimata pārmaiņas, kuras vismaz daļēji ir veicinājusi fosilā kurināmā aktīvāka izmantošana un tās izraisītā globālā sasilšana, ir nopietna problēma, kas skar visu pasauli. Samsung Electronics apzinās, ka šī krīze ir īsta, un tāpēc turpina darbu vairākos virzienos. To skaitā ir īpaši energoefektīvu produktu izstrāde, aprīkojuma ar minimālām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām uzstādīšana, kā arī jaunu veidu un atjaunojamas enerģijas izmantošana.

2020. gada KPI: Klimata pārmaiņas

2020. gada KPI: Klimata pārmaiņas
darba vietām visā pasaulē

Zemāk esošā infografika demonstrē Samsung piederošo un pārvaldīto globālo operāciju intensitātes mērķus siltumnīcas efekta gāzu/KRW vienībās. 2017. gadā siltumnīcas efekta gāzu emisijas sastādīja 3.28 tonnas CO2e uz miljonu KRW, bet mūsu mērķis 2020. gadam ir 1.55 tonnas CO2e uz miljonu KRW.

GHG emisijas atbilstoši darbības intensitātei
produktu lietošanas posmā 

Šī infografika atspoguļo uzkrāto siltumnīcas efekta gāzu daudzuma samazinājumu produktu lietošanas posmā. Uzkrāto siltumnīcas efekta gāzu daudzuma samazinājums produktu lietošanas posmā laikā no 2008. līdz 2017. gadam ir 217 miljoni tonnas CO2. Uzkrāšanas samazinājuma mērķis 2020. gadam, sākot ar 2008., ir 250 miljoni tonnas CO2.

Mēs esam apņēmušies palīdzēt klimata pārmaiņu krīzes risināšanā

Četras reizes gadā tiek rīkotas Siltumnīcefekta gāzu padomes sanāksmes, kurās tiek noteikti klimata pārmaiņu novēršanai nepieciešamie darbi un tiek izvērtēts padarītais. Dalībnieki sniedz jaunāko informāciju par klimata pārmaiņām, nosprauž detalizētus rīcības plānus un pārskata ceturksnī paveikto. Lai līdz minimumam samazinātu visā produkta dzīves ciklā, tostarp ražošanā, izplatīšanā un izmantošanā, radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, Samsung Electronics ir izveidojis sistemātisku vadības procesu, kas izklāstīts tālāk.

Stratēģijas un rīcības plāni klimata pārmaiņu pārvarēšanai

Ikona ilustrē siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu darba vietās

· Pusvadītāju ražošanas procesā izmantots aprīkojums, kas samazina fluorēto gāzu (F-Gas) daudzumu
· Enerģijas patēriņu mazinošu projektu vadība, uzlabota energoefektivitāte

Ikona ilustrē energovadības izvēršanu darba vietās

· Energovadības sistēmu izveide visās darba vietās un sertifikācijas uzturēšana (kopš 2013. gada)
· Katras darba vietas enerģijas izmaksu un rādītāju pārvaldība

Šajā ikonā attēlots SEG emisiju samazinājums produktu izmantošanas posmā

· Īpaši energoefektīvu produktu izstrāde un izlaide

Šajā ikonā attēlota SEG emisiju pārvaldība citos posmos

· SEG emisiju pārvaldība produktu loģistikas, darījumu ceļojumu u. c. jomās (kopš 2009. gada)

Šajā ikonā attēlota piegādātāju pārvaldība

· Piegādātāju SEG emisiju uzraudzība (kopš 2012. gada)

Mēs izvēršam savu emisiju pārvaldības sistēmu visos līmeņos

Problēmu risināšanai ir nepieciešama precīza informācija. Lai precīzi izmērītu un pārvaldītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, mēs esam tās saskaņā ar SEG protokolu iedalījuši trijās kategorijās atbilstoši to saiknei ar mūsu uzņēmējdarbības procesiem. Katrā kategorijā galvenais ir noteikt precīzu emisijas rašanās vietu, un uz tā pamata tiek veidota optimāla siltumnīcefekta gāzu pārvaldība. Scope 1 jeb 1. kategorija ir siltumnīcefekta gāzes, kas tiek izdalītas produktu ražošanas laikā Samsung Electronics darba vietās, savukārt Scope 2 jeb 2. kategorija ir netiešās emisijas, kas saistītas ar darba vietu enerģijas iegādēm elektroenerģijas un tvaika ražošanai. Scope 3 jeb 3. kategorija ir ar darba vietām nesaistītas emisijas, piemēram, no loģistikas aktivitātēm, darījumu braucieniem, mūsu piegādes ķēdes un mūsu produktu izmantošanas. Ar šīs analīzes palīdzību mēs sistemātiski pārvaldām visas emisijas, vai tās būtu tiešas vai netiešas, ražošanas, produktu izmantošanas vai mūsu piegādātāju radītas.

Scope 1 (tiešās SEG emisijas) un Scope 2 (netiešās emisijas, kas saistītas ar elektroenerģiju, tvaiku u. c.)

· Visā pasaulē esošo darba vietu emisiju ikmēneša analīze, pamatojoties uz SEG emisiju pārvaldības sistēmu
· Pusvadītāju apstrādes posmā uzstādīts SEG sadalīšanas aprīkojums ar sadalīšanas koeficientu 90 % un vairāk
· Visā pasaulē esošajās darba vietās uzstādīts augstas efektivitātes aprīkojums un pāriets uz LED apgaismojumu iekštelpās

Panorāmas fotogrāfijā attēlota Samsung Electronics darba vieta.
3. kategorija (visas pārējās netiešās emisijas, piemēram, loģistikas, piegādātāju, produktu izmantošanas emisijas u.c.)

∙ Realizēt siltumnīcas efekta gāzu daudzuma samazinājuma projektus, lai uzlabotu energoefektivitāti ar loģistiku saistītās jomās.
∙ Atklāt siltumnīcefekta gāzu daudzuma samazinājuma projektus ar informācijas atbalsta palīdzību lielākiem piegādātājiem uz vietas.
∙ Paplašināt video konferenču izmantošanas iespējas un samazināt starptautisko komandējumu skaitu.

Fotogrāfijā attēlota loģistikas kravas automašīna (Samsung Electronics Safety Truck)
SEG emisiju samazinājums
produkta lietošanas posmā
SEG emisiju samazinājums produkta lietošanas posmā
Aplēses
par pēdējiem
diviem gadiem.

* Vienība: miljoni tCO2
* Ievākto datu tvērums: astoņas galvenās produktu kategorijas (mobilie tālruņi, klēpjdatori, televizori, monitori, ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, gaisa kondicionētāji un printeri)
* Uzkrātais kopš 2009. gada

Energoefektivitātes paaugstināšanai mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas

Samsung Electronics progresīvās tehnoloģijas tiek pastāvīgi uzlabotas, lai saudzētu vidi un padarītu dzīves veidu ērtāku. Lai sasniegtu šo mērķi, Samsung organizē sanāksmes ar eko konsultantu grupu divas reizes gadā. Šajās sanāksmēs Samsung sniedz jaunāko informāciju par vides vadības prasībām un inovatīvām tehnoloģijām ražotāju vides ekspertiem un pēta enerģijas patēriņu mazinošas tehnoloģijas, kas veicina augstas energoefektivitātes produktu izveidi. 2017. gadā Samsung izstrādāja virkni produktu, pielietojot jaunas energoefektīvas tehnoloģijas, piemēram, Quick Drive veļas mazgājamām mašīnām un augstas efektivitātes ventilatorus ārējām gaisa kondicionēšanas sistēmām, tādējādi uzlabojot energoefektivitātes rādītājus vidēji par 36%, salīdzinot ar 2008. gadu. Šie energoefektivitātes uzlabojumi ļāva samazināt patērētās enerģijas daudzumu un izmaksas patērētājiem, kā arī siltumnīcas efekta gāzu emisijas.

Šī infografika atspoguļo enerģijas izlietojuma rādītājus un mērķus Samsung ražotnēs visā pasaulē. 2017. gadā Samsung ir ietaupījis 30,46 miljardus KRW elektroenerģijas izmaksās un 28,13 miljardus KRW komunālo pakalpojumu izmaksās. Ietaupījumi sastāda 22% elektroenerģijā, 12% HVAC, 18% darbībā un tās pārvaldīšanā, 10% saspiestā gaisā, 12% slāpekļa ģeneratoros, 9% ūdenī, 8% tvaikā, 1% gāzē un 8% dažādās citās kategorijās.

Lai saražotu vairāk produktu, nepieciešamas jaunas rūpnīcas, attiecīgi palielinot enerģijas patēriņu. Lai samazinātu patērēto enerģiju, palielinot ražošanas kapacitāti, Samsung Electronics ir definējis 24 enerģijas taupīšanas standartus efektīvai ražošanai. Jaunajām ražotnēm ir attīstītas jaunas, enerģiju taupošas tehnoloģijas, ņemot vērā telpu īpatnības, kas tiek izmantotas jau procesu formulēšanas posmā, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti. Tā rezultātā, neskatoties uz ražošanas apjomu pieaugumu, 2017. gadā mēs samazinājām enerģijas, tostarp elektroenerģijas un komunālo pakalpojumu, patēriņu ārzemju ražotnēs par kopējo vērtību 58,6 miljardi KRW.

Šī infografika atspoguļo enerģijas izlietojuma rādītājus un mērķus Samsung ražotnēs visā pasaulē. 2017. gadā Samsung ir ietaupījis 30,46 miljardus KRW elektroenerģijas izmaksās un 28,13 miljardus KRW komunālo pakalpojumu izmaksās. Ietaupījumi sastāda 22% elektroenerģijā, 12% HVAC, 18% darbībā un tās pārvaldīšanā, 10% saspiestā gaisā, 12% slāpekļa ģeneratoros, 9% ūdenī, 8% tvaikā, 1% gāzē un 8% dažādās citās kategorijās.

Samsung uzņēmumā mēs pastāvīgi paplašinām atjaunojamās enerģijas izmantojumu.

Samsung ražotnes visā pasaulē turpinās paplašināt atjaunojamās enerģijas izmantojumu ar mērķi samazināt mūsu darbības rezultātā radušās siltumnīcefekta gāzu emisijas un pasargāt apkārtējo vidi. Lai veicinātu šā mērķa īstenošanu, mēs ierīkojam saules bateriju paneļus vietās, kas līdz šim netika lietderīgi izmantotas, piemēram, automašīnu stāvvietu un citu ēku jumti visā Korejā. Valstīs ar pietiekami attīstītu atjaunojamās enerģijas infrastruktūru, piemēram, ASV, Eiropā un Ķīnā mūsu mērķis ir 100% izmantot atjaunojamo enerģiju mūsu rūpnīcu, biroju ēku un iekārtu vajadzībām.

Atjaunojamās enerģijas izmantošana darba vietās visā pasaulē

Līdz 2020. gadam ar šiem pasākumiem mēs varēsim sasniegt enerģijas daudzumu, kas atbilst tam, ko spēj radīt caurmēra 3.1GW saules enerģijas spēkstacija.

Jaunās un atjaunojamās enerģijas pielietojums

Līdz 2020. gadam ar šiem pasākumiem mēs varēsim sasniegt enerģijas daudzumu, kas atbilst tam, ko spēj radīt vidēja 3.1GW saules enerģijas spēkstacija.

`
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Mēs veicam pētījumus un realizējam projektus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām

Lai uzņēmums varētu reaģēt uz klimata pārmaiņām un pārvarēt to radītās problēmas, kopš 2015. gada veicam kopīgu pētījumu “Uzņēmuma sociālās atbildības aktivitātes ar mērķi pielāgoties klimata pārmaiņām” (CSR Activities to Adjust to Climate Change). Sadarbībā ar Seulas Nacionālās universitātes Vides studiju augstskolu mūsu pētnieki ir analizējuši trīs novirzienus — piekļuve dzeramajam ūdenim, energoefektīvi mājokļi un izglītošana klimata pārmaiņu jomā.

Dzeramā ūdens projekta ietvaros mēs esam uzstādījuši daļēji pastāvīgu dzeramā ūdens aprīkojumu 10 Vjetnamas vietās, kurās ir problēmas ar stabilu dzeramā ūdens apgādi. Tā rezultātā vietējiem iedzīvotājiem pat nopietna sausuma laikā vairs nav jāsatraucas par piekļuvi dzīvībai tik svarīgajam ūdenim. Tikmēr mūsu mājokļu renovācijas projekti nelabvēlīgā situācijā nonākušajiem ir pārveidoti par Mājvietu energoefektivitātes uzlabojumu celtniecības projektu. Projekta ietvaros mājokļos tiek radīta tāda dzīves vide, kas taupa enerģiju un ar zemām izmaksām nodrošina izolāciju pret karstām vasarām un aukstām ziemām. 2017. gadā veiktajā pētījumā, kurā apskatītas 61 mājsaimniecības, atklājās, ka vidējais gada enerģijas patēriņš ir samazinājies par pusi, tādējādi samazinot enerģijas izmaksas nelabvēlīgā situācijā nonākušām personām. Projekts deva ne tikai ekonomiskus ieguvumus. Tas arī ļāva samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas, kas saistītas ar enerģijas ražošanu, par 43 tonnām CO2e gadā.

Visbeidzot, mēs izveidojām skolotājiem un studentiem specializētu izglītības saturu par klimata pārmaiņām Samsung viedajās skolās (Smart Schools). Izmantojot šos materiālus, mēs esam sagatavojuši 300 lekciju ekspertus un novadījuši demonstrāciju stundas 11 pamatskolās, kuras apmeklēja 2 200 skolēni. Šādā veidā mēs cenšamies palīdzēt nākamajām paaudzēm apjaust klimata pārmaiņu nopietnību un to, cik svarīgi ir pasākumi šīs problēmas risināšanai.

Mūsu vidi saudzējošie produkti palīdz veidot veselīgu planētu
Vidi saudzējošo produktu lapas fona attēls