Videi draudzīgi produkti

Mūsu videi draudzīgie produkti veido veselīgu planētu

Galvenais vizuālais attēls lapā Videi draudzīgi produkti

Samsung Electronics piešķir vislielāko prioritāti videi — no brīža, kad sākas produkta plānošana, līdz produkta utilizācijai. Mūsu 2004. gadā ieviestais ekodizaina process rūpīgi analizē produkta iespējamo ietekmi uz vidi. Mēs darām visu iespējamo, lai mūsu produkti būtu tikpat videi draudzīgi, cik funkcionāli — gan taupot resursus, gan ražojot jaunus, novatoriskus produktus, lai nodrošinātu, ka tos ir viegli pārstrādāt aprites cikla beigās. Tāpēc mūsu produkti visā pasaulē tiek atzīti par videi draudzīgiem.

Videi draudzīgu produktu izstrādes izpildes pamatrādītāji

Videi draudzīgu produktu izstrādes rādītājs 2019. gadā bija 97 %
Kopš 2019. gada globālo vides marķējuma sertifikācijas modeļu skaits pārsniedz 900.

Galveno produktu novērtējumi saistībā ar vidi

Samsung Electronics veic savu produktu novērtējumus saistībā ar vidi, sākot ar produkta izstrādes posmu, izmantojot savu novērtēšanas sistēmu. Lai iegūtu sabiedrības uzticību novērtēšanas sistēmai, mēs esam ieviesuši Eco-Label sertifikācijas kritērijus, sertificēšanu videi draudzīgiem produktiem, ko veic Korejas Vides ministrija, Amerikas Savienoto Valstu Elektronisko produktu vides novērtēšanas rīku (Electronic Product Environmental Assessment tool – EPEAT) un Amerikas Savienoto Valstu Mājsaimniecības ierīču ražotāju asociācijas (AHAM).

Produktu ietekme uz vidi — dzīves cikla novērtējums

Lai novērtētu mūsu produktu potenciālo ietekmi uz vidi visā dzīves ciklā, piem., ražošanā, izmantošanā un likvidēšanā, Samsung Electronics veic dzīves cikla novērtējumu (Life Cycle Assessment — LCA) un izmanto iegūtos rezultātus produktu izstrādē. 2019. gadā LCA tika veikta 24 collu monitoriem, un rezultātu uzticamība tika apstiprināta ar UL Vides produktu deklarācijas (Environmental Product Declaration — EPD) sertifikātu ASV. Samsung Electronics analizēja monitoru ietekmi uz globālo sasilšanu katrā dzīves cikla stadijā, piemēram, primsražošanā, ražošanā, izplatīšanā, izmantošanā un likvidēšanā, 12 ietekmes uz vidi jomās¹⁾.
Rezultāti parādīja, ka 76 % no ietekmes veidojās "izmantošanas" stadijā. Tas tālab, ka monitora darbināšanai "izmantošanas" fāzē patērētās enerģijas ražošana rada ievērojamas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Turpmāk atspoguļosim rezultātus izstrādes fāzē, lai mēģinātu samazināt enerģijas patēriņu un gaidstāves enerģiju.

Šajā attēlā redzami 24 collu monitora (S24E650PL) ietekmes uz globālo sasilšanu novērtējuma rezultāti 21,7 %: pirmsražošana 0,3 %: ražošana 0,7 %: izplatīšana 75,6 %: izmantošana 1,7 %: likvidēšana
Šajā attēlā redzami 24 collu monitora (S24E650PL) ietekmes uz globālo sasilšanu novērtējuma rezultāti 21,7 %: pirmsražošana 0,3 %: ražošana 0,7 %: izplatīšana 75,6 %: izmantošana 1,7 %: likvidēšana

Videi potenciāli bīstamas vielas visos produktos
tiek strikti pārvaldītas, lai padarītu tās drošas lietošanā

Saskaņā ar principu "bez kompromisiem vides jautājumos" Samsung Electronics rūpīgi pārvalda videi potenciāli bīstamas vielas. Saskaņā ar stingrākiem starptautiskajiem vides noteikumiem mēs esam izstrādājuši "Produktos izmantoto vielu kontroles standartus", un esam veikuši rūpīgas iepriekšējas pārbaudes un tālāku pārvaldību attiecībā uz visām izmantotajām sastāvdaļām un izejvielām. Esam brīvprātīgi formulējuši samazināšanas plānus ne tikai ierobežoto vielu, bet arī potenciāli videi bīstamu vielu, piemēram, polivinilhlorīda (PVC), bromēto liesmas kavētāju (BFR), berilija un antimona, izmantošanai. Visu laiku mēs esam nepārtraukti samazinājuši videi potenciāli bīstamu materiālu izmantošanu produktos.
Samsung Electronics aktīvi pārvalda videi potenciāli bīstamas vielas kopš 2004. gada - jau divus gadus pirms ES Direktīvas par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu (RoHS) pieņemšanas. Pamudinājums izveidot stingru pārvaldības sistēmu iekšienē pirms ES Direktīvas pieņemšanas bija Samsung Electronics vadības filozofija ar uzsvaru uz vidi. Sākot ar 2005. gadu, mēs izveidojām laboratoriju videi potenciāli bīstamu vielu un gaistošo organisko savienojumu analīzei, kā arī izveidojām paškontroles sistēmu. Turklāt mūsu vides analīzes laboratorija 2019. gadā saņēma Korejas Laboratoriju akreditācijas shēmas (Korea Laboratory Accreditation Scheme — KOLAS) sertifikātu, kas apliecina mūsu datu analīzes uzticamību un eksperimentālo kapacitāti.

Videi potenciāli bīstamas vielas pārvaldības fotogrāfija
Videi potenciāli bīstamas vielas pārvaldības fotogrāfija
Attēlā redzama ar produktu ražošanu saistīto vielu klasifikācija Ierobežotas lietošanas vielas: Vielu izmantošanu kontrolē ar regulu vai konvenciju un brīvprātīgi pakāpeniski pārtrauc, ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi vai veselību Potenciāli bīstamas vielas: Vielas, kuru izmantošana ir pastāvīgi jāuzrauga, vai vielas, kuru izmantošana, paredzams, nākotnē tiks regulēta.
Attēlā redzama ar produktu ražošanu saistīto vielu klasifikācija Ierobežotas lietošanas vielas: Vielu izmantošanu kontrolē ar regulu vai konvenciju un brīvprātīgi pakāpeniski pārtrauc, ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi vai veselību Potenciāli bīstamas vielas: Vielas, kuru izmantošana ir pastāvīgi jāuzrauga, vai vielas, kuru izmantošana, paredzams, nākotnē tiks regulēta.
Samsung Electronics videi potenciāli bīstamo vielu pārvaldības vēsture
Šis ir attēls, kurā redzama Samsung Electronics bīstamo vielu apsaimniekošanas vēsture. 2019.: - Aizliegta papildu astoņu veidu ftalātu (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) izmantošana     - Aizliegta sterilizētāju/pretrūsas līdzekļu izmantošana produktos ar gaisa kondicionētājiem un gaisa attīrīšanas filtriem (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018.: Aizliegta četru veidu ftalātu (DEHP, BBP, DBP, DIBP) izmantošana visās sastāvdaļās 2016.: Aizliegta četru veidu ftalātu (DEHP, BBP, DBP, DIBP) izmantošana jaunajās sastāvdaļās 2015.: Aizliegta heksabromciklododekāna (HBCD) un nonilfenola izmantošana 2013.: Izlaisti produkti bez ftalātiem un antimoniem (dažas klēpjdatoru, televizoru, monitoru un mājas kinozāļu produktu sastāvdaļas) 2012.: - Izlaisti produkti bez PVC (dažas klēpjdatoru, televizoru, monitoru un mājas kinozāļu produktu sastāvdaļas)     - Aizliegta hlorēto liesmu slāpētāju izmantošana mobilajos tālruņos un MP3 atskaņotājos 2011.: Izlaisti mobilie tālruņi bez berilija savienojumiem 2010.: - Aizliegts lietot kobalta hlorīdu     - Izlaisti jaunizstrādāti mobilie tālruņi, fotoaparāti un MP3 atskaņotāji bez BFR un PVC 2008.: - Aizliegts lietot perfluoroktānsulfonskābi (PFOS) un antimona savienojumus     - Izlaisti mobilie tālruņi bez BFR un PVC (daži modeļi) 2006.: - Pieņemti plāni BFR un PVC lietošanas samazināšanai 2005.: - Aizliegta PBB un PBDE lietošana produktos un BFR lietošana iepakojuma materiālos     - Izstrādāts tehniskais koks, lai samazinātu BFR izmantošanu (piegāžu ķēdes uzlabošana) 2004.: Pilnīga atteikšanās no kadmija (Cd), svina (Pb), dzīvsudraba (Hg) un
Šis ir attēls, kurā redzama Samsung Electronics bīstamo vielu apsaimniekošanas vēsture. 2019.: - Aizliegta papildu astoņu veidu ftalātu (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) izmantošana - Aizliegta sterilizētāju/pretrūsas līdzekļu izmantošana produktos ar gaisa kondicionētājiem un gaisa attīrīšanas filtriem (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018.: Aizliegta četru veidu ftalātu (DEHP, BBP, DBP, DIBP) izmantošana visās sastāvdaļās 2016.: Aizliegta četru veidu ftalātu (DEHP, BBP, DBP, DIBP) izmantošana jaunajās sastāvdaļās 2015.: Aizliegta heksabromciklododekāna (HBCD) un nonilfenola izmantošana 2013.: Izlaisti produkti bez ftalātiem un antimoniem (dažas klēpjdatoru, televizoru, monitoru un mājas kinozāļu produktu sastāvdaļas) 2012.: - Izlaisti produkti bez PVC (dažas klēpjdatoru, televizoru, monitoru un mājas kinozāļu produktu sastāvdaļas) - Aizliegta hlorēto liesmu slāpētāju izmantošana mobilajos tālruņos un MP3 atskaņotājos 2011.: Izlaisti mobilie tālruņi bez berilija savienojumiem 2010.: - Aizliegts lietot kobalta hlorīdu - Izlaisti jaunizstrādāti mobilie tālruņi, fotoaparāti un MP3 atskaņotāji bez BFR un PVC 2008.: - Aizliegts lietot perfluoroktānsulfonskābi (PFOS) un antimona savienojumus - Izlaisti mobilie tālruņi bez BFR un PVC (daži modeļi) 2006.: - Pieņemti plāni BFR un PVC lietošanas samazināšanai 2005.: - Aizliegta PBB un PBDE lietošana produktos un BFR lietošana iepakojuma materiālos - Izstrādāts tehniskais koks, lai samazinātu BFR izmantošanu (piegāžu ķēdes uzlabošana) 2004.: Pilnīga atteikšanās no kadmija (Cd), svina (Pb), dzīvsudraba (Hg) un

Mēs ieviesām Eco-Partner sertifikācijas sistēmu, lai rūpīgi pārvaldītu piegādes ķēdi

Samsung Electronics veic Eco-Partner novērtēšanu visiem produktu un daļu piegādātājiem, lai stingri pārbaudītu ne vien visus produktus, bet arī daļas.
Mēs piešķiram sertifikāciju, izvērtējot atbilstību mūsu produktos izmantoto vielu kontroles standartiem un piegādātāja vides kvalitātes pārvaldības sistēmu. Piegādātāji iesniedz pārskatu par produktu ietekmi uz vidi, kurā ietverti pierādījumi un informācija par bīstamajām vielām, kā arī informācija no izejvielu uzņēmuma. Pēc tam Samsung Electronics rūpīgi izvērtē iesniegto informāciju, apmeklējot piegādātāja ražošanas centrus, lai pārbaudītu iesniegtos dokumentus. Lai saglabātu Eco-Partner sertifikātu, piegādātāji tiek pārbaudīti reizi divos gados, un tie, kas neiztur pārbaudi, tiek izslēgti no piegādātāju ķēdes. Tādējādi mēs mēģinām iekļaut mūsu piegādātājus zaļās pārvaldības iniciatīvās. Vienreizēja izvērtējuma vietā mēs nodrošinām pastāvīgu pārvaldību un izvērtēšanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu piegādes ķēdes pārvaldību.

Eco-partner sertifikācijas procesa fotogrāfija

Samsung Electronics turpina pētīt enerģijas taupīšanas iespējas

Samsung Electronics nemitīgi cenšas ražot īpaši energoefektīvus produktus, kas izmanto mazāk enerģijas un nodrošina labāku veiktspēju. Ja produkts var darboties ar vēl labākiem rezultātiem, izmantojot mazāk enerģijas, klienti var ietaupīt uz enerģijas izmaksu rēķina. Ja tiek patērēts mazāk enerģijas, lai ražotu elektroenerģiju, samazinās arī siltumnīcefekta gāzu emisijas. Izmantojot mūsu produktos inovatīvas, energoefektīvas tehnoloģijas, 2019. gadā mēs varējām samazināt mūsu ražojumu energopatēriņu par 42 % salīdzinājumā ar 2008. gadu. Tas nozīmē, ka mēs spējām ražot produktu ar labāku veiktspēju, izmantojot pusi enerģijas. Bet mūsu darbs pie tā neapstājas – mēs turpinām pētniecību, lai izstrādātu revolucionāras tehnoloģijas, kas vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu.

Energoefektīva produkta fotogrāfija

Samsung Electronics videi draudzīgos centienus atzīst visā pasaulē

Samsung Electronics produkti ir atzīti par ekoloģiskiem daudzās valstīs, tostarp, ASV, Eiropā, Ķīnā un Brazīlijā, kur tiem ir piešķirts eko sertifikāts, piemēram, ekomarķējumi un oglekļa emisiju marķējumi. Tas bija iespējams, pateicoties mūsu centieniem pētīt un attīstīt produktus, vispirms ņemot vērā ietekmi uz vidi un izmantojot progresīvas tehnoloģijas. Bet mūsu darbs vēl nav galā — Samsung Electronics turpinās virzību uz "PlanētaPirmajāVietā" vīziju, par prioritāti izvirzot Zemi un vidi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai padarītu dzīvi ērtu un ekoloģiski ilgtspējīgu.

Šis ir Samsung Electronics globālais vides marķējums un produktu deklarācijas marķējums. Globālais vides marķējums ietver Korejas, Ķīnas, Zviedrijas, Ziemeļeiropas, Krievijas, ASV un Brazīlijas vides marķējumu. Vides produktu deklarācijas marķējums ietver AK Oglekļa trestu, Korejas Ūdens pēdu un ASV UL EPD.
Šis ir Samsung Electronics globālais vides marķējums un produktu deklarācijas marķējums. Globālais vides marķējums ietver Korejas, Ķīnas, Zviedrijas, Ziemeļeiropas, Krievijas, ASV un Brazīlijas vides marķējumu. Vides produktu deklarācijas marķējums ietver AK Oglekļa trestu, Korejas Ūdens pēdu un ASV UL EPD.

Saglabā, izmanto ilgāk un lieto atkārtoti

Resursu efektivitātes lapas fona attēls