Videi draudzīgas darba vietas

Mūsu videi draudzīgās darba vietas pastāv līdzās ar dabu

Galvenais vizuālais attēls lapā Videi draudzīgas darba vietas

Visas Samsung Electronics darba vietas saņēmušas vides pārvaldības sistēmas sertifikātus un praktizē Eko pārvaldību. Bet mūsu ieguldījums vides saglabāšanā nebeidzas pie darba vietu durvīm. Ikvienā mūsu darba vietā mēs nosakām vides problēmas un meklējam risinājumus. Atrodot problēmas cēloni un īstenojot preventīvus pasākumus visā darba vietas sistēmā, mēs nodrošinām, ka šie risinājumi nav tikai pagaidu vai "par maz un par vēlu". Ārpus darba vietām mēs aktīvi iesaistāmies biodaudzveidības saglabāšanas darbā kopā ar vietējām kopienām, lai saglabātu ekosistēmu.

Piemērojot vides pārvaldības sistēmu
visās darbvietās, mēs esam ieviesuši integrēto pārvaldību

Lai praktizētu Eko pārvaldību, Samsung Electronics pārvalda darbvietas atbilstoši starptautiskajiem vides pārvaldības standartiem. Ikvienai mūsu darba vietai visā pasaulē ir Starptautiskās standartizācijas organizācijas pārvaldības sertifikāts ISO 14001 un enerģijas pārvaldības sertifikāts ISO 50001. Uzņēmumiem, kas vēlas iegūt šos sertifikātus, ir jābūt videi draudzīgiem uzņēmējdarbības pārvaldības principiem, kā arī skaidriem vides mērķiem un rīcības plāniem.
Uzņēmumi tiek ir rūpīgi izvērtēti saistībā ar dažādām izpildes iespējām, piemēram, spēja piešķirt resursus, lai īstenotu detalizētu rīcības plānu, un spēja efektīvi veikt attiecīgos uzdevumus. Turklāt, lai saglabātu sertifikātus, uzņēmumiem katru gadu ir jāiziet kontroles audits un ik pēc 3 gadiem — atkārtotas sertifikācijas audits. Visas Samsung Electronics ražotnes veiksmīgi izturējušas šos stingros sertifikācijas procesus, taču tā vietā, lai pieturētos pie esošā stāvokļa, esam izveidojuši standartus, kas ir vēl stingrāki par starptautiskajām sertifikācijas prasībām, un saskaņā ar tiem pārvaldām savas darba vietas. Turklāt tiešā izpilddirektora vadībā mums ir arī Globālais EHS (Environment, Health & Safety — Vides, veselības un drošības) centrs un Globālais CS (Customer Satisfaction — Klientu apmierinātības) centrs, kas ļauj organizācijai strādāt sistemātiski un organiski.

Videi draudzīgas darba vietu izpildes pamatrādītāji

Vides pārvaldības sistēmas sertifikācijas rādītāji
Šajā attēlā redzams, ka 2019. gadā sasniegti 100 % vides pārvaldības sistēmas sertifikācijas rādītāji. Precīzāk, tas nozīmē 36 ražotnes pasaulē ar ISO 14001 un OHSAS 18001 sertifikāciju.
Šajā attēlā redzams, ka 2019. gadā sasniegti 100 % vides pārvaldības sistēmas sertifikācijas rādītāji. Precīzāk, tas nozīmē 36 ražotnes pasaulē ar ISO 14001 un OHSAS 18001 sertifikāciju.

Mēs formulējām siltumnīcefekta gāzu mazināšanas politiku
un to īstenojam

Uzņēmumi var veikt virkni pasākumu, kas var palīdzēt pārvarēt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Viens no šādiem pasākumiem ir pašreizējā veikuma objektīva un pārredzama izvērtēšana, kā arī potenciālo iekšējo uzlabojumu noteikšana. Tāpēc Samsung Electronics katru gadu pieaicina trešo pusi, lai tiktu pārbaudītas faktiskās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Papildus tam, pamatojoties uz uzņēmuma speciālistu slēdzieniem, mēs esam samazinājuši emisiju apjomu un pastāvīgi rīkojamies, lai uzlabotu veikumu. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā ir sasniegt pastāvīgu fluorēto gāzu, kurām ir liela ietekme uz globālās sasilšanas procesiem, emisiju samazinājumu. Šie centieni ir vainagojušies ar panākumiem, it īpaši pusvadītāju ražošanas procesos.

Uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājuma statuss Samsung filiālēs Korejā un SEM emisiju samazinājums 2019. gadā

Mēs cieši sadarbojamies ar piegādātājiem, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas

Lai mudinātu piegādātājus izmantot atjaunojamo enerģiju, Samsung Electronics 2019. gadā pievienojās CDP piegādes ķēdei. Kopš tā laika veicinām veselīgāku vidi, iesakot pirmajiem 200 piegādātājiem (atbilstoši pirkumu apjomam) atjaunojamās enerģijas izmantošanu noteikt par savu mērķi. Mēs veicām apmācību par CDP Klimata pārmaiņu anketas aizpildīšanu un izpētījām piegādātāju, kuriem 80% no pārdošanas apjoma veidojas sadarbībā ar Samsung Electronics, siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Daudzi piegādātāji iesniedza atbildes uz anketas jautājumiem, un piegādātāji, kuri brīvprātīgi ir noteikuši siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķus, saņēma atzinību. Samsung Electronics turpinās atbalstīt piegādātājus un cieši sadarboties ar tiem, lai piegādātāji izrādītu interesi par ekonomiku ar zema oglekļa dioksīda emisiju līmeni un pievienotos kopējiem centieniem.

Priežu meža attēls

Lai uzturētu zemeslodi veselu,
mēs atbalstām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iniciatīvas

Samsung Electronics vadība un darbinieki piedalās dažādās aktivitātēs, lai radītu veselīgu ekosistēmu. Samsung Electronics dalās savā pamatfilozofijā par pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, rīko kampaņas, lai veicinātu izpratni par tās nozīmi, un veicina aktīvu vadības un darbinieku līdzdalību.

Šajā infografikā attēlota Samsung Electronics pamatfilozofija un rīcības plāni, lai nodrošinātu biodaudzveidību. Pamatfilozofija ir "Samsung Electronics atzīst ekosistēmas un biodaudzveidības sniegtos ieguvumus un nozīmi. Lai samazinātu ietekmi, kas apdraud biodaudzveidību, mēs aktīvi iesaistāmies ekosistēmas saglabāšanas iniciatīvās." Rīcības plānos 1) visi darbinieki atzīst biodaudzveidības saglabāšanu par vienu no Eko pārvaldības galvenajām vērtībām, 2) izvērtē un analizē produktu ietekmi uz ekosistēmu un biodaudzveidību visā dzīves ciklā, tiecoties iespējami mazināt negatīvo ietekmi, 3) noteiktas prioritātes reģioniem ar augstu biodaudzveidības vērtību visās darba vietās Dienvidkorejā un ārpus tās un īstenoti biodaudzveidības saglabāšanas pasākumi atbilstoši vietējām vajadzībām un 4) notiek pastāvīga komunikācija ar darbiniekiem, vietējām kopienām, NVO un citām ieinteresētajām pusēm, un tiek atbalstīti biodaudzveidības saglabāšanas centieni vietējās kopienās.
Apdraudēto sugu biotopu aizsargāšana

Reģionos, kur atrodas mūsu ražotnes, esam identificējuši apdraudētās sugas un to biotopus, un mēs, sadarbojoties ar atbilstošajām organizācijām, tostarp vietējām kopienām, sabiedriskajām iestādēm un akadēmijām, īstenojam biodaudzveidības saglabāšanas kampaņas.

Šajā infografikā attēlotas iekšzemes uzņēmējdarbības vietās mītošās apdraudētās sugas pēc reģioniem Suvonas kompleksā ir viena veida abinieki. Hvasonas kompleksā mīt 12 putnu sugas, 2 abinieku sugas, 1 kukaiņu un 2 augu sugas. Kvangju kompleksā ir 2 zīdītāju, 1 putnu, 1 zivju, 1 kukaiņu un 2 augu sugas. Jonginas kompleksā mīt 2 veidu abinieki un 1 sugas kukaiņi. Asanas kompleksā ir 5 putnu sugas, 2 abinieku sugas un vēl 1 cita suga. Visbeidzot Gumi kompleksā ir 1 zīdītāju, 1 putnu, 1 zivju, 1 kukaiņu, 1 augu suga un vēl 1 cita suga.

Baltcekula dzērvju saglabāšana — Jepjongas saglabāšana (Jedrumi + Hepjongas mitrāji)
2013. gadā Samsung Electronics darba vieta Gumi, Kjonsanpukto provincē, kļuva par pirmo Korejā, kas parakstīja biodaudzveidības saglabāšanas partnerības līgumu ar centrālajām un vietējām valdībām un universitātēm. Kopš tā laika esam atbalstījuši apdraudēto baltcekula dzērvju (Korejas dabas piemineklis Nr. 203), kuras tika ievestas no Nīderlandes, divu pāru mākslīgo apaugļošanu. 2016. gada aprīlī Putnu ekoloģijas vides pētniecības institūtam izdevās pavairot putnus. Tas palīdzēs atjaunot Hepjongas mitrāju ekosistēmu, kas ir gājputnu biotops, un ir nozīmīgs ieguldījums biodaudzveidības saglabāšanā.

Piekrastes smilšu kāpu saglabāšana
Anjangas darbvietā, Čungčeongam-do provincē, kopš 2008. gada sadarbojamies ar Geumas upes baseina Vides dienestu, lai saglabātu piekrastes smilšu kāpas, kurās mīt divas apdraudētās sugas — Ķīnas gārnis un Mongolijas ķirzaka. Porjonas pilsētā šobrīd veicinām aktivitātes, kā okeāna tīrīšana, invazīvo svešzemju augu likvidēšana un Sohvangas smilšu kāpu saglabāšana, savukārt Asanā veicinām miskantes biotopa izveidi.

Ievesto zivju/augu sugu iznīcināšana
Mūsu Giheungas un Hvasonas darba vietas Gjeongido provincē ik gadu īsteno ekosistēmas saglabāšanas aktivitātes Osanas un Vonceonri straumēs, iznīcinot svešzemju sugas, barojot savvaļas dzīvniekus un rīkojot kampaņas vides aizsardzībai.

Mēs tiecamies aizsargāt vidi, balstoties uz stingriem un caurredzamiem principiem.
Vides datu reklāmplakāts