Vidi saudzējošas darba vietas

Mūsu vidi saudzējošās darba vietas pastāv līdzās dabai

Vidi saudzējošo darba vietu lapas galvenais attēls

Visas Samsung Electronics darba vietas ir saņēmušas vides vadības sistēmas sertifikāciju, tāpēc tajās tiek izmantoti vides vadības principi. Tomēr mūsu rīcība vides jomā sniedzas pāri darba vietas robežām. Visās mūsu darba vietās mēs apzinām vides problēmas un rodam risinājumus. Identificējot problēmu cēloni un visā darba vietas sistēmā īstenojot preventīvus pasākumus, mēs garantējam, ka tie nav tikai pagaidu risinājumi un nav arī nedz novēloti, nedz nepietiekami. Vienlaikus ārpus darba vietām mēs kopīgi ar vietējām kopienām aizrautīgi iesaistāmies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aktivitātēs, lai tiktu saglabāta ekosistēma.

2020 KPI: Vidi saudzējošu darba vietu darbība

Vides vadības sistēmu sertifikācijas īpatsvars
Attēlā redzams mērķis attiecībā uz vidi saudzējošām darba vietām. Līdz 2020. gadam ir plānots iegūt sertifikāciju pilnīgi visām vides vadības sistēmām. Visām 36 pasaulē esošajām mūsu ražotnēm būtu jāsaņem ISO 14001 un OHSAS 18001 sertifikācija.

Ieviešot vides vadības sistēmu visās darba vietās, mēs esam ieviesuši integrētu pārvaldību.

Lai praktiski izmantotu vides vadības sistēmu, Samsung Electronics savas darba vietas pārvalda atbilstoši starptautiskajiem vides vadības standartiem. Visas mūsu darba vietas visā pasaulē ir saņēmušas Starptautiskās Standartizācijas organizācijas vides vadības sertifikāciju ISO 14001 un enerģijas vadības sistēmas sertifikāciju ISO 50001. Turklāt Samsung Electronics ir izveidojis arī savus standartus, kurā ietvertās prasības ir stingrākas nekā starptautiskajā sertifikācijā, un mēs arī rūpīgi pārvaldām visus darba vietu aspektus. Papildus mēs tiešā izpilddirektora pakļautībā esam izveidojuši Globālo vides, veselības un drošības centru (Global EHS) un Globālo klientu apmierinātības centru (Global CS), lai organizācijas darbs būtu sistemātisks un organisks.

100 % vides vadības mērķa sasniegšana

Starptautiskie standarti ISO 14001 un ISO 50001 ir attiecīgi vides vadības un enerģijas vadības sistēmas, kuras ir formulējušas Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) tehniskās komitejas. Uzņēmumiem, kuri vēlas saņemt sertifikāciju, ir jāievieš vides vadības politika un jāformulē detalizēti vides mērķi un rīcības plāni. Lai spētu nokārtot sarežģītos ISO prasītos izvērtējumus, pretendentiem ir jāpierāda savas spējas izpildīt virkni uzdevumu, piemēram, novirzīt resursus sarežģītiem pasākumiem un efektīvi pildīt atbilstīgus uzdevumus. Sertifikācija nav vienreizējs sasniegums, bet paredz ikgadējās revīzijas un atkārtotu sertifikāciju ik pēc trim gadiem.

Visas Samsung Electronics darba vietas visā pasaulē ir veiksmīgi izturējušas šos sarežģītos sertifikācijas procesus. Lai nodrošinātu vēl progresīvāku vides vadības sistēmu, mūsu pašu eksperti veic iekšējās revīzijas nevis paļaujas uz ārējiem auditiem.

Mēs formulējām siltumnīcas efekta gāzu mazināšanas politiku un to īstenojam

Uzņēmumi var veikt virkni pasākumu, kas var palīdzēt pārvarēt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Viens no šādiem pasākumiem ir pašreizējā veikuma objektīva un pārredzama izvērtēšana, kā arī potenciālo iekšējo uzlabojumu noteikšana. Tāpēc Samsung Electronics katru gadu pieaicina trešo pusi, lai tiktu pārbaudītas faktiskās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Papildus tam, pamatojoties uz uzņēmuma speciālistu slēdzieniem, mēs esam samazinājuši emisiju apjomu un pastāvīgi rīkojamies, lai uzlabotu veikumu. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanas jomā ir sasniegt pastāvīgu fluorēto gāzu, kurām ir liela ietekme uz globālās sasilšanas procesiem, emisiju samazinājumu. Šie centieni ir vainagojušies ar panākumiem, it īpaši pusvadītāju ražošanas procesos.

Šī infografika atspoguļo uzkrāto fluorēto gāzu samazinājuma statusu Samsung filiālēs Korejā, kur atrodas vairākas mūsu pusvadītāju ražotnes. Cīņas par uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājumu rezultāti tika uzlaboti no 1,98 miljoniem Co2eq 2015. gadā līdz 3,63 miljoniem Co2eq 2016. gadā un 5,48 miljoniem Co2eq 2017. gadā. Kopējais samazinājums pēdējo 3 gadu laikā ir 5,48 miljoni CO2eq.

Samsung Electronics centieni mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas
Pusvadītāju apstrādes procesā silīcija plāksnes virsmas tīrīšanai tiek izmantotas fluorētās gāzes (F-Gas), kas ir siltumnīcefekta gāzes. Plāksne ir plāna silīcija kārtiņa, kas tiek izmantota par pusvadītāja pamatni. Pusvadītāju kvalitāte un veiktspēja lielā mērā ir atkarīga no plāksnes virsmas stāvokļa, tāpēc fluorētās gāzes (F-Gas) izmantošana ir nenovēršama. Tādēļ Samsung Electronics pētīja, kādā veidā līdz minimumam samazināt fluorētās gāzes (F-Gas) emisijas, kā rezultātā tika izstrādāts un uzstādīts jauns aprīkojums siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Samsung Electronics un Samsung Engineering kopīgi izstrādātais aprīkojums būtiski samazināja fluorētās gāzes (F-Gas) izmantošanu, turklāt ne vien sašķeļ gāzi, bet arī ievērojami samazina aprīkojuma darbināšanai nepieciešamo enerģijas apjomu. Iepriekš gāzes sašķelšanai tika izmantots liels karstums, kas nozīmēja lielu enerģijas patēriņu un tātad arī papildu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Savukārt jaunā tehnoloģija ļauj siltumnīcefekta gāzes sašķelt zemā temperatūrā, kas nozīmē mazāku enerģijas patēriņu. Pateicoties šim risinājumam, mēs apstrādājam vairāk nekā 90 % mūsu darba vietās saražoto siltumnīcefekta gāzu.

Mēs minimizējam savu ietekmi uz vidi, samazinot mūsu filiāļu radītos piesārņotājus

Ražošanas procesā nenovēršami rodas blakusprodukti, kuriem var būt ietekme uz atmosfēras un ūdens kvalitāti. Samsung Electronics iegulda lielus resursus, lai mazinātu šādu piesārņotāju negatīvo ietekmi uz vidi, piemēram, nomainot aprīkojumu un uzlabojot procesus. Mūsu tvaika ģeneratori ir aprīkoti ar zemu NOx emisiju degļiem, kas izmanto mazāk enerģijas un būtiski samazina NOx un CO2 emisijas. Turklāt ražošanas līnijas izveides laikā mēs uzstādām piesārņojuma kontroles aprīkojumu, kas ir īpaši optimizēts konkrētajai ražošanas līnijai. Piemēram, savās Korejas darba vietās mēs esam pielāgojuši ūdens attīrīšanas iekārtas tā, lai tās likvidētu 97,6 % piesārņotāju. Savukārt bīstamie atkritumi tiek uzglabāti īpašos konteineros, kas novērš to noplūdes, tādējādi pilnībā izslēdzot augsnes piesārņojuma iespējamību. Mēs arī īstenojam piesārņojuma novēršanas iniciatīvas, lai noteiktu iespējamos piesārņojošos elementus un tos preventīvi likvidētu. Mēs netaupām spēkus, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi, īstenojot dažādas piesārņojuma kontroles un novēršanas iniciatīvas, kas tiek sāktas pirms ražošanas procesa un turpinās ilgi pēc tā beigām.

Šī infografika atspoguļo Samsung kapitālos ieguldījumus vides aizsardzības procesu attīstībā. Samsung ieguldījumi vides aizsardzībā bija 5,82 miljoni KRW 2013. gadā, 6,883 miljoni KRW 2014. gadā, 6,59 miljoni KRW 2015. gadā, 9,334 miljoni KRW 2017. gadā un 9,513 miljoni KRW 2017. gadā. Salīdzinot ar 2013. gadu, ieguldījumi vides aizsardzībā 2017. gadā ir pieauguši par 63%.

Lai Zeme būtu veselīga, mēs atbalstām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iniciatīvas

Lai planēta būtu veselīga, ļoti svarīgi ir saglabāt ekosistēmu un aizsargāt vidi. Samsung Electronics darbinieki piedalās aktivitātēs, kuru mērķis ir sargāt ekosistēmas veselību. Izveidojot kopīgu pamata filozofiju attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un rīkojot pasākumus, kuros stāstām par tās nozīmīgumu, mēs aktīvi veicinām darbinieku iesaisti.

Šajā infografikā attēlota Samsung Electronics pamata filozofija un rīcības plāni bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Pamata filozofija ir “Samsung Electronics apzinās ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un to sniegtos ieguvumus. Lai līdz minimumam samazinātu negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, mēs aktīvi iesaistāmies ekosistēmas saglabāšanas iniciatīvās”. Rīcības plāni: 1) visi darbinieki apzinās, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir viena no vides vadības galvenajām vērtībām; 2) tiek izvērtēta un analizēta produkta ietekme uz ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību visā tā dzīves ciklā, un ir jācenšas minimizēt jebkādu negatīvo ietekmi; 3) par prioritāti jānosaka reģioni ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību visās darba vietās gan Dienvidkorejā, gan ārvalstīs, un ir jāiesaistās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aktivitātēs, kas ir atbilstīgas vietējām vajadzībām; 4) nepārtraukti jākomunicē ar darbiniekiem, vietējām kopienām, NVO un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī jāpalīdz vietējām kopienām to centienos labāk saglabāt bioloģisko daudzveidību.
Apdraudēto sugu biotopu aizsardzība

Mēs esam apzinājuši apdraudētās sugas un to biotopus reģionos, kuros ir mūsu ražotnes, un kopā ar atbilstošām organizācijām, tostarp vietējām kopienām, publiskām iestādēm un akadēmiskajām aprindām, rīkojam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumus.

Šajā infografikā ir attēlotas apdraudētās sugas Dienvidkorejas darba vietu tuvumā. Suvonas pilsētā apdraudēta ir 1 zīdītāju, 6 putnu, 2 abinieku un 1 augu suga. Hvasonas pilsētā apdraudētas ir 1 zīdītāju, 26 putnu, 3 abinieku, 1 kukaiņu un 2 augu sugas. Kvandžu pilsētā apdraudētas ir 5 zīdītāju, 6 putnu, 1 zivju un 1 augu suga. Joninas pilsētā kritiskā stāvoklī ir 2 abinieku, 1 kukaiņu suga, savukārt Asanas pilsētā — 1 zīdītāju, 19 putnu, 3 abinieku un 2 citas sugas. Kumi pilsētā apdraudētas ir 2 zīdītāju, 7 putnu, 1 zivju un 3 augu sugas.

Baltkakla dzērves saglabāšana — Jepjonas (Jaepyeong) (Jaedurumi + Haepyeong) mitrāju atjaunošana
2013. gadā Samsung Electronics darba vieta, kas atrodas Kumi pilsētā, Kjonsanpukto provincē, kļuva par pirmo Korejas darba vietu, kas noslēdza bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas partnerību ar centrālo valdību un vietējo pašvaldību, un universitātēm. Kopš tā laika mēs esam atbalstījuši divu no Nīderlandes atvestu apdraudētu baltkakla dzērvju (Korejas dabas piemineklis Nr. 203) pāru mākslīgo apaugļošanu. 2016. gada aprīlī Putnu ekoloģiskās vides pētniecības institūta (Bird Ecological Environment Research Institute) darbiniekiem veiksmīgi izdevās izperināt šos putnus. Tas palīdzēs atjaunot ekosistēmu Hepjonas mitrājā, kas ir migrējošo putnu biotops, un ir būtisks ieguldījums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Piekrastes smilšu kāpu saglabāšana
Mūsu Onjanas darba vietā Čhunčhonnamdo provincē mēs kopš 2008. gada sadarbojamies ar Kimganas upes baseina vides biroju, cenšoties saglabāt piekrastes smilšu kāpas, kurās mīt divas apdraudētas sugas — Ķīnas gārnis un Mongolijas skrejķirzaka. Šobrīd Porjonas pilsētā mēs atbalstām tādas aktivitātes kā okeāna tīrīšana, invazīvo svešzemju augu sugu likvidēšana un Sovanas smilšu kāpas aizsardzība, savukārt Asanā mēs atbalstām miskantes biotopu izveidi.

Svešzemju zivju/augu sugu izskaušana
Mūsu Gjonas un Hvasonas darba vietās Kjongido provincē katru gadu tiek veiktas ekosistēmas saglabāšanas aktivitātes Osanas un Konsonas upē, izskaužot svešzemju sugas, barojot savvaļas dzīvniekus un rīkojot vides aizsardzības kampaņas.

Pasaules ūdens dienas pasākums

Ūdens ir dzīvības avots. Katru gadu 22. martā visās Samsung Electronics darba vietās visā pasaulē tiek svinēta Pasaules ūdens diena un tiek rīkotas aktivitātes ūdensteču un okeānu ekosistēmu saglabāšanai. Ūdens saglabāšanas pasākumus, izglītošanu par ūdens resursiem un citas saglabāšanas aktivitātes atbalsta un tajos kopīgi piedalās ne vien darbinieki, bet arī cilvēki no ļoti dažādām vidēm, tostarp vietējām kopienām, pilsoniskajām grupām un akadēmiskajām aprindām. Jo ūdeni var pasargāt, tikai sadarbojoties.

Pasaules ūdens dienas pasākuma fotogrāfija
Kopīga nākotnes veidošana — mūsu mērķis ir ilgtspējīga piegādes ķēde
Piegādes ķēdes lapas fona attēls