Ilgtspējīga piegādes ķēde

Kopīga nākotnes veidošana — mūsu mērķis ir ilgtspējīga piegādes ķēde

Ilgtspējīgas piegādes ķēdes lapas galvenais attēls

Mēs varam veidot labāku pasauli, pieturoties pie kopīgām vērtībām un sadarbojoties uzticības gaisotnē. Tas pats attiecas uz zaļo pārvaldību. Lai nodrošinātu labāku sinerģijas efektu, Samsung Electronics izmanto zaļo pārvaldību, sadarbojoties ar piegādātājiem — mūsu stratēģiskajiem partneriem. Mēs saviem piegādātājiem nodrošinām nepieciešamos līdzekļus un darbaspēku, lai viņi varētu ieviest zaļo pārvaldību atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kā arī izglītojam piegādātāju darbiniekus, lai tie apzinātos vides jautājumu svarīgumu. Mēs to darām, jo zaļās pārvaldības potenciāls tiek izmantots pilnībā tikai tad, ja piedalās visas iesaistītās puses.

Ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldības stratēģijas

Samsung Electronics ir izveidojis milzīgu piegādes ķēdi, kurā ietilpst aptuveni 2500 piegādātāju no visas pasaules. Daži no tiem piegādā izejmateriālus vai sastāvdaļas, savukārt citi nodrošina aprīkojumu, bet viņi visi ir neaizvietojami. Mēs apzināmies, ka visu šo piegādātāju iesaiste zaļās pārvaldības kustībā radīs plašāku ķēdes reakciju, tāpēc mēs saviem piegādātājiem sniedzam tehnisku un ekonomisku atbalstu un norīkojam viņiem konsultantus. Tādējādi mēs iedrošinām viņus aktīvi pāriet uz zaļās pārvaldības sistēmu un veidojam ilgtspējīgu piegādes ķēdi. Turklāt jaunu piegādātāju izvēles laikā mēs ar savu iekšējo sertifikācijas sistēmu — ekopartneru (Eco-Partner) programmu — veicam vides vadības izvērtējumu. Galīgais lēmums tiek pieņemts, balstoties uz šī izvērtējuma, kurā tiek vērtētas pretendenta vērtības vides jomā, viņa vēlme izmantot videi draudzīgu ražošanas procesu, kā arī tas, cik lielā mērā potenciālais partneris ir dzīvē ieviesis šīs vērtības.

Šajā infografikā ir attēlots ilgtspējīgas piegādes ķēdes pārvaldības stratēģijas un sistēmas vides aspekts Ekopartneru (Eco-Partner) izvērtējuma ietvaros tiek vērtēta produktu vides politika, izglītošana un apmācības, kā arī veiktas bīstamā satura pārbaudes. Piegādātājiem ir obligāti jāizpilda ekopartneru (Eco-Partner) sertifikācijas prasības. EHS novērtējuma ietvaros tiek pārbaudīta atbilstība standartiem 22 jomās, tostarp darba drošības, ugunsdzēsības aprīkojuma, arodveselības, rīcības ar bīstamām vielām un vides aprīkojuma jomā. Pilnīga atbilstība ir obligāti nepieciešama 8 obligātajās jomās attiecībā uz ugunsdzēsības aprīkojumu, bīstamu vielu un atkritumu apstrādi, notekūdeņu aprīkojumu.

Mēs īstenojam ekopartneru (Eco-Partner) sertifikācijas sistēmu, lai rūpīgi pārvaldītu piegādes ķēdi

Visiem piegādātājiem, kas nodrošina Samsung Electronics pārdotos produktus vai sastāvdaļas, ir jāsaņem ekopartneru (Eco-Partner) sertifikācija. Sertifikāciju mēs piešķiram, izvērtējuši piegādātāju atbilstību mūsu izstrādātajiem produktos izmantoto vielu kontroles standartiem un piegādātāju vides kvalitātes vadības sistēmai. Piegādātājiem ir jāiesniedz produktu vides ziņojums, kurā ir iekļauti pierādījumi par bīstamo vielu informāciju, kā arī dati no izejmateriālu uzņēmuma. Samsung Electronics pēc tam rūpīgi izvērtē situāciju, apmeklējot piegādātāju ražotnes, lai pārbaudītu iesniegtos dokumentus. Lai saglabātu ekopartneru (Eco-Partner) sertifikāciju, ik pēc diviem gadiem tiek veikts piegādātāju audits, un no piegādes ķēdes tiek izslēgti tie piegādātāji, kuriem neizdodas izturēt auditu. Tādējādi mēs cenšamies iekļaut savus piegādātājus mūsu zaļās pārvaldības iniciatīvās. Vienreizēja novērtējuma vietā mēs nodrošinām pastāvīgu vadību un izvērtēšanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu piegādes ķēdes pārvaldību.

Šajā infografikā attēlots ekopartneru (Eco-Partner) sertifikācijas process. Kad izejmateriāli tiek atvesti piegādātājiem, ir obligāti jāapstiprina detalizētās analīzes dati un izejmateriālu sastāva tabula. Kad piegādātāji nodod tos uzņēmumam Samsung Electronics, apstiprināšanai ir nepieciešams iesniegt garantijas vēstuli, precīzās analīzes ziņojumu (ICP/GCMS dati), materiālu drošības datu lapu (MSDS) un paraugus. Ekopartneru (Eco-partner) sertifikācijas procesa laikā tiek cītīgi izskatīti iesniegtie dokumenti un paraugi un tiek rūpīgi izvērtēta vides kvalitātes sistēma.
Konkurētspējas vide: vispusīga piegādātāju izvērtēšana

Katru gadu tiek veikta vispusīga piegādātāju izvērtēšana, lai stiprinātu mūsu piegādātāju konkurētspēju. Šis novērtējums ir iedalīts divās jomās, respektīvi, uzņēmuma konkurētspējas un ilgtspējas risku jomā. Ilgtspējas risku kategorijā, kura aptver vides jomu, tiek izvērtēta partnera rīcība videi draudzīgas vadības jomā un tā sertifikācijas statuss attiecībā pret starptautiskajiem vides standartiem. Piegādātājiem ar labākiem novērtējuma rezultātiem tiks dots vairāk iespēju un priekšrocību, savukārt piegādātājiem, kuriem novērtējums ir vājāks, būs jāuzņemas atbildība par nepilnībām. Tādējādi piegādātājiem, kuri vēlas sadarboties ar Samsung Electronics, ir jārūpējas ne vien par savu uzņēmējdarbību, bet arī par vidi. Ja piegādātājs tiek ierindots augsta riska grupā, jo vides jomā sniegums ir vājš, mēs šo piegādātāju atsevišķi pārvaldām un nepārtraukti uzraugām, vai tas pilda noteikto uzlabojumu plānu. Piemēram, 2016. gadā vides konsultāciju atbalsta programmas, kas paredzētas lielajiem piegādātājiem, tika piedāvātas arī sekundārajiem un terciārajiem piegādātājiem, lai veidotu integrētāku un ilgtspējīgāku piegādes ķēdi.

Piegādātāju centieni samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas radīja tādu pašu efektu, kāds būtu viena miljona priežu iestādīšanai.

Reizi gadā Samsung Electronics aptaujā visus piegādātājus par to enerģijas patēriņu, tostarp elektroenerģijas un fosilā kurināmā patēriņu, kā arī par siltumnīcefekta gāzu emisijām. Šī procesa ietvaros mēs uz vietas sniedzam konsultācijas piegādātājiem, kuri enerģiju nepārvalda efektīvi. Šīs konsultācijas palīdz viņiem uzlabot enerģijas patēriņa efektivitāti vai palīdz taupīt enerģiju, jo tiek uzlaboti procesi un tiek nodrošināts nepieciešamais aprīkojums. 2016. gadā mēs 10 piegādātājiem devām 62 uzdevumus, lai tiktu samazināts enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī nodrošinājām problēmu risināšanai nepieciešamos resursus. Tā rezultātā CO2 emisijas tika samazinātas par aptuveni 4920 tonnām. Tā kā viena priede gadā absorbē aptuveni 5 kg CO2, šis samazinājums ir līdzvērtīgs viena miljona priežu iestādīšanai.

Priežu meža fotogrāfija no augšas

Chemtronics gadījums pierāda, ka ieguvumi vides jomā ir arī uzņēmējdarbības ieguvumi
Chemtronics ir ķīmisko vielu piegādātājs. Kad mēs energoefektivitātes novērtējuma ietvaros pārbaudījām uzņēmuma enerģijas patēriņu, secinājām, ka Chemtronics ir ļoti atkarīgs no elektroenerģijas — 95 % patērētās enerģijas bija elektroenerģija, bet 5 % bija sašķidrināta naftas gāze. Samsung Electronics izvērtēja uzņēmuma aprīkojuma stāvokli. Mēs atklājām, ka gaisa kompresorā rodas jaudas zudumi un ka žāvētājs patērē daudz elektroenerģijas. Mēs sākām ar vienkāršiem uzlabojumiem, piemēram, uzstādījām augstas efektivitātes LED gaismekļus, un arī uzlabojām sarežģītas iekārtas, kas izraisīja jaudas zudumus. Papildus mēs uzstādījām žāvētāja kontroles sistēmu, lai novērstu jaudas izšķiešanu, uzturot nemainīgu mitrumu un temperatūru un tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu. Pēc šo uzlabojumu ieviešanas mēs ieguldījuma ekonomisko analīzi veicām piecos aspektos — enerģijas patēriņa samazinājums (absolūtos skaitļos un procentuāli), izmaksu ietaupījums, ieguldījumu apjoms un atmaksāšanās laiks. Mēs arī izmērījām siltumnīcefekta gāzu samazinājuma apjomu, lai pārliecinātos par pienesumu videi. Tā rezultātā Chemtronics ne vien ievērojami uzlaboja energoefektivitāti, kas ļāva samazināt izmaksas, bet arī kopumā samazināja siltumnīcefekta gāzu emisijas par 432,9 TOE.

Papildu informācija par piegādātāju pārvaldības stratēģiju / atbalstu un konfliktu izrakteņiem
Ilgtspējīgas pārvaldības — piegādes ķēdes balts fona attēls
Mēs komunicējam skaidri un atklāti
Piegādes ķēdes lapas fona attēls