Ētika

Godīga un pārredzama korporatīvā kultūra

Mūsu ikdienas darbību neatņemama sastāvdaļa ir godīgums, lai mēs varētu pildīt savu sociālo lomu un rīkotos atbildīgi, kā tas pienākas tādam globālam augsta līmeņa uzņēmumam.

 

Mūsu uzņēmējdarbība aptver virkni pasaules valstu, tāpēc mēs apzināmies un analizējam konkrēto valstu likumu, noteikumu un prakses atšķirības, lai mūsu uzņēmējdarbība būtu likumīga un ētiska. Mēs arī izstrādājam un īstenojam globālu personas datu drošības politiku, lai tiktu ievērots mūsu klientu un darbinieku privātums un lai tiktu aizsargāti viņu personas dati. Mēs sistemātiski pārvaldām atbilstības un ētikas riskus atbilstoši Samsung globālajam rīcības kodeksam un uzņēmējdarbības vadlīnijām , kas mūsu darbiniekiem palīdz atbilstīgi rīkoties un izdarīt pārdomātus vērtējošus spriedumus. Mūsu korporatīvajā juridiskajā departamentā, kas ir tieši pakļauts izpilddirektoram, ir izveidota Atbilstības nodaļa un Privātuma koordinācijas komiteja (Privacy Steering Committee), kas rūpējas par atbilstības pārvaldību, turklāt par atbilstību atbildīgās komitejas un Privātuma koordinācijas komiteja sniedz atbalstu augstākā līmeņa vadībai lēmumu pieņemšanas procesā. Šo komiteju pārraudzībā visās uzņēmuma struktūrvienībās un reģionālajos birojos ir izveidotas un darbojas īpašas atbilstības un privātuma nodaļas, kas rūpējas par vietējo meitasuzņēmumu un filiāļu darbības atbilstības uzraudzību un darbības atbilstības programmām.

Samsung Electronics nodaļu organizatoriskā struktūra

Samsung Electronics nodaļu organizatoriskās struktūras skaidrojums.

Samsung Electronics sastāv no direktoru padomes un piecu nodaļu grupas.

 • Saistīto pušu darījumu komiteja
 • Pārvaldības komiteja

Funkcionālā daļa

 • Globālais mārketinga centrs
 • Globālais klientu apkalpošanas centrs
 • Globālais vides, drošības un veselības centrs
 • Partneru sadarbības centrs
 • Korporatīvais biznesa inovāciju centrs

Korporatīvās pārvaldības birojs

 • Korporatīvās pārvaldības birojs
 • Finanšu un grāmatvedības nodaļa
 • Personālvadības nodaļa
 • Komunikācijas nodaļa
 • Globālo sabiedrisko lietu nodaļa (Nodaļas pakļautībā ir Korporatīvās ilgtspējas pārvaldības birojs)
 • Audita komanda
 • IR Group

Korporatīvais juridiskais birojs

 • Par atbilstību atbildīgās komitejas
 • Privātuma koordinācijas komiteja
 • Atbilstības nodaļa
 • Privātuma birojs

Uzņēmuma struktūrvienība

 • Par atbilstību atbildīgās komitejas
 • Privātuma koordinācijas komiteja
 • Administratīvā nodaļa
 • Atbilstības/privātuma amatpersona

Reģionālais birojs

 • Atbilstības/privātuma organizācija
 • Meitasuzņēmums
 • Atbilstības/privātuma amatpersona

Ētikas pārvaldība

Mēs esam izveidojuši ētikas pārvaldības tīmekļa vietni, lai savus piegādātājus, klientus un citas ārējās ieinteresētās puses, kā arī savus darbiniekus informētu par savu Globālo rīcības kodeksu (“Samsung uzņēmējdarbības principiem”), un esam izveidojuši kanālu, ko var izmantot, lai ziņotu par jebkādiem ētikas normu pārkāpumiem. Papildus ir pieejamas “Darbinieku profesionālās rīcības vadlīnijas”, kas ir mūsu darbiniekiem saistošas ētikas normas un ir iztulkotas 15 valodās (tostarp korejiešu) un augšupielādētas mūsu uzņēmuma iekštīklā. Visiem mūsu darbiniekiem visā pasaulē tiek sniegta atbilstīga informācija, izmantojot kolektīvās, tiešsaistes un audio/vizuālās apmācības, kuras tiek organizētas vismaz reizi gadā. Mūsu piegādātājiem ir pieejamas atsevišķas “Uzņēmējdarbības vadlīnijas”, kuras palīdz uzņēmējdarbību padarīt pārredzamu.

Patērētāju sūdzības — 56 % (2014), 58 % (2015), 52 % (2016), citi — 25 % (2014), 29 % (2015), 31 % (2016), pretkorupcijas ziņojumi — 19 % (2014), 13 % (2015), 18 % (2016)

Atbilstības pārvaldība

Mūsu atbilstības programmas mērķis ir izveidot uz atbilstību orientētu korporatīvo kultūru, lai līdz minimumam samazinātu biznesa riskus, kurus var izraisīt cenu fiksēšana vai intelektuālā īpašuma tiesību aizskārums, un uzņemtos lielāku atbildību cilvēktiesību, veselības un drošības, kā arī vides jomā. Lai pārvaldītu ar atbilstību saistītos riskus, esam izveidojuši Atbilstības programmas pārvaldības IT sistēmu (APPS), kurā ir pieejama katram reģionam izstrādātā politika un informācija par reģionālo problēmu uzraudzību. Mēs esam izveidojuši atbalsta dienestu, kas palīdz darbiniekiem individuāli vērsties pēc palīdzības pie ekspertiem, ja ir radušies ar darbu saistīti jautājumi vai ja vadlīnijas nešķiet pietiekamas likumības izvērtēšanai. APPS ietvaros mūsu darbiniekiem ir izveidota trauksmes cēlēju sistēma, kas droši garantē trauksmes cēlēju konfidencialitāti.

Attēls ilustrē infografikas nosaukumu un procesu.
Īpašu nodaļu darbība
Korporatīvajā juridiskajā birojā, kas ir tieši pakļauts izpilddirektoram, tiek izveidots privātuma birojs
Attiecīgajās uzņēmuma struktūrvienībās tiek iecelti par privātuma politiku atbildīgi juristi
Uzraudzība
Ar īpašu nodaļu vai personāla starpniecību tiek veikta regulāra/īpaša uzraudzība
Sekojošā pārvaldība
Procesu/rezultātu analīzes gaitā tiek identificēti galvenie problēmu cēloņi, tiek veikti uzlabojumi, tiek novērsta tādas pašas problēmas atkārtota rašanās (piemēram, apmācību laikā kā piemēri tiek izmantoti reāli gadījumi)

Privātuma politika

Mēs esam oficiāli publicējuši savu globālo standarta privātuma politiku un esam izveidojuši attiecīgu politiku, kas atbilst katram konkrētam reģionam raksturīgajam regulējumam un vietējai videi. Šādas rīcības rezultātā mūsu darbiniekiem tiek nodrošināti pārvaldības noteikumi — “Globālais personiskās informācijas ceļvedis” un “Vadošie norādījumi par personas datu apstrādes ārpakalpojumu izmantošanu”. Mēs savus procesus un sistēmas organizējam tā, lai atbilstīgā politika tiktu iekļauta ikdienas uzņēmējdarbībā, kā arī turpinām izvērtēšanu un piedāvājam apmācības visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Īpašu nodaļu darbība

Korporatīvajā juridiskajā birojā (Corporate Legal Office), kas ir tieši pakļauts izpilddirektoram, tiek izveidots Globālais privātuma birojs (Global Privacy Office)
Attiecīgajās uzņēmuma struktūrvienībās tiek iecelti par privātuma politiku atbildīgi juristi

 

Privātuma politikas darbību / pārvaldības sistēmu pastiprināta izvērtēšana

Regulāri tiek veikta izvērtēšana, un tiek veikti nepieciešamie uzlabojumi klientiem un darbiniekiem paredzētajās sistēmās un pakalpojumos, kas attiecināmi uz datu vākšanas, apstrādes un dzēšanas procesā izmantoto vadības, tehniskās un fiziskās aizsardzības sistēmu

 

Apmācības privātuma politikas jomā

Tiek nodrošinātas tiešsaistes un bezsaistes apmācības privātuma politikas jomā, ņemot vērā departamenta darba specifiku (plānošana, pētniecība un izstrāde (R&D), mārketings u. c.), kā arī pamata apmācības visiem darbiniekiem

 

Privātuma juridiskās pārvaldības sistēmas (Privacy Legal Management System, PLMS) darbība

Tiek noteikta obligāta prasība īstenot preventīvus pasākumus, izmantojot datu privātuma risku kontrolsarakstu, kas izveidots datu privātuma risku izvērtēšanai katrā produktu un pakalpojumu dzīves cikla posmā, sākot ar plānošanu un izstrādi un beidzot ar ekspluatāciju un tās pārtraukšanu, un piesaistot īpašus juristus šāda kontrolsaraksta pārbaudei