Ētika

Godīga un pārredzama korporatīvā kultūra

Mūsu ikdienas darbību neatņemama sastāvdaļa ir godīgums, lai mēs varētu pildīt savu sociālo lomu un rīkotos atbildīgi, kā tas pienākas tādam globālam augsta līmeņa uzņēmumam.

 

Mūsu uzņēmējdarbība aptver daudzas valstis visā pasaulē, tālab mēs apzināmies un analizējam likumu, noteikumu un paražu atšķirības attiecīgajās valstīs, vienlaikus veicot uzņēmējdarbību likumīgi un ētiski. Tāpat mēs izstrādājam un ieviešam globāla mēroga personas datu aizsardzības politiku, lai respektētu savu klientu un darbinieku privātumu un aizsargātu viņu personas datus. Mūsu centieni sistemātiski pārvaldīt atbilstību un ētiskos riskus ir balstīti uz Samsung Globālo rīcības kodeksu un Uzņēmējdarbības pārvaldības vadlīnijām, kas palīdz visiem mūsu darbiniekiem rīkoties un izdarīt pilnvērtīgus spriedumus. Mūsu Atbilstības komanda, kas iepriekš bija daļa no Juridiskā biroja, šobrīd ir tiešā izpilddirektora pakļautībā, un Atbilstības komandas vadītājs apmeklē visas valdes sēdes, lai sniegtu atbalstu par būtiskiem lēmumiem, ko pieņem valde. Mūsu komanda aptver aizrautīgu un uzticamu organizāciju katrā uzņēmējdarbības nodaļā un citu valstu reģionālajos birojos, lai pārvaldītu atbilstības jautājumus atbilstoši katram uzņēmumam un reģionam.

Ētikas pārvaldība

Mēs esam izveidojuši ētikas pārvaldības tīmekļa vietni, lai savus piegādātājus, klientus un citas ārējās ieinteresētās puses, kā arī savus darbiniekus informētu par savu Globālo rīcības kodeksu (“Samsung uzņēmējdarbības principiem”), un esam izveidojuši kanālu, ko var izmantot, lai ziņotu par jebkādiem ētikas normu pārkāpumiem. Papildus ir pieejamas “Darbinieku profesionālās rīcības vadlīnijas”, kas ir mūsu darbiniekiem saistošas ētikas normas un ir iztulkotas 15 valodās (tostarp korejiešu) un augšupielādētas mūsu uzņēmuma iekštīklā. Visiem mūsu darbiniekiem visā pasaulē tiek sniegta atbilstīga informācija, izmantojot kolektīvās, tiešsaistes un audio/vizuālās apmācības, kuras tiek organizētas vismaz reizi gadā. Mūsu piegādātājiem ir pieejamas atsevišķas “Uzņēmējdarbības vadlīnijas”, kuras palīdz uzņēmējdarbību padarīt pārredzamu.

Patērētāju sūdzības —  42 % (2017),  32% (2018), 28 % (2019), citi — 16 % (2017), 20 % (2018), 11 % (2019), pretkorupcijas ziņojumi — 42 % (2017), 48 % (2018), 61 % (2019)

Atbilstības pārvaldība

Mūsu atbilstības programmas mērķis ir izveidot uz atbilstību orientētu korporatīvo kultūru, lai līdz minimumam samazinātu biznesa riskus, kurus var izraisīt cenu fiksēšana vai intelektuālā īpašuma tiesību aizskārums, un uzņemtos lielāku atbildību cilvēktiesību, veselības un drošības, kā arī vides jomā. Lai pārvaldītu ar atbilstību saistītos riskus, esam izveidojuši Atbilstības programmas pārvaldības IT sistēmu (APPS), kurā ir pieejama katram reģionam izstrādātā politika un informācija par reģionālo problēmu uzraudzību. Mēs esam izveidojuši atbalsta dienestu, kas palīdz darbiniekiem individuāli vērsties pēc palīdzības pie ekspertiem, ja ir radušies ar darbu saistīti jautājumi vai ja vadlīnijas nešķiet pietiekamas likumības izvērtēšanai. APPS ietvaros mūsu darbiniekiem ir izveidota trauksmes cēlēju sistēma, kas droši garantē trauksmes cēlēju konfidencialitāti.

Attēls ilustrē infografikas nosaukumu un procesu.
Īpašu nodaļu darbība
Korporatīvajā juridiskajā birojā, kas ir tieši pakļauts izpilddirektoram, tiek izveidots privātuma birojs
Attiecīgajās uzņēmuma struktūrvienībās tiek iecelti par privātuma politiku atbildīgi juristi
Uzraudzība
Ar īpašu nodaļu vai personāla starpniecību tiek veikta regulāra/īpaša uzraudzība
Sekojošā pārvaldība
Procesu/rezultātu analīzes gaitā tiek identificēti galvenie problēmu cēloņi, tiek veikti uzlabojumi, tiek novērsta tādas pašas problēmas atkārtota rašanās (piemēram, apmācību laikā kā piemēri tiek izmantoti reāli gadījumi)

Privātuma politika

Mēs esam oficiāli publicējuši savu globālo standarta privātuma politiku un esam izveidojuši attiecīgu politiku, kas atbilst katram konkrētam reģionam raksturīgajam regulējumam un vietējai videi. Šādas rīcības rezultātā mūsu darbiniekiem tiek nodrošināti pārvaldības noteikumi — “Globālais personiskās informācijas ceļvedis” un “Vadošie norādījumi par personas datu apstrādes ārpakalpojumu izmantošanu”. Mēs savus procesus un sistēmas organizējam tā, lai atbilstīgā politika tiktu iekļauta ikdienas uzņēmējdarbībā, kā arī turpinām izvērtēšanu un piedāvājam apmācības visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Īpašu nodaļu darbība

Korporatīvajā juridiskajā birojā (Corporate Legal Office), kas ir tieši pakļauts izpilddirektoram, tiek izveidots Globālais privātuma birojs (Global Privacy Office)
Attiecīgajās uzņēmuma struktūrvienībās tiek iecelti par privātuma politiku atbildīgi juristi

 

Privātuma politikas darbību / pārvaldības sistēmu pastiprināta izvērtēšana

Regulāri tiek veikta izvērtēšana, un tiek veikti nepieciešamie uzlabojumi klientiem un darbiniekiem paredzētajās sistēmās un pakalpojumos, kas attiecināmi uz datu vākšanas, apstrādes un dzēšanas procesā izmantoto vadības, tehniskās un fiziskās aizsardzības sistēmu

 

Apmācības privātuma politikas jomā

Tiek nodrošinātas tiešsaistes un bezsaistes apmācības privātuma politikas jomā, ņemot vērā departamenta darba specifiku (plānošana, pētniecība un izstrāde (R&D), mārketings u. c.), kā arī pamata apmācības visiem darbiniekiem

 

Privātuma juridiskās pārvaldības sistēmas (Privacy Legal Management System, PLMS) darbība

Tiek noteikta obligāta prasība īstenot preventīvus pasākumus, izmantojot datu privātuma risku kontrolsarakstu, kas izveidots datu privātuma risku izvērtēšanai katrā produktu un pakalpojumu dzīves cikla posmā, sākot ar plānošanu un izstrādi un beidzot ar ekspluatāciju un tās pārtraukšanu, un piesaistot īpašus juristus šāda kontrolsaraksta pārbaudei