Atskaites un politika

Atbildīga informācijas atklāšana un skaidra komunikācija

Mēs katru gadu publicējam Ilgtspējas ziņojumu un izpaužam atbilstošo politiku, lai informētu ieinteresētās puses par savu veikumu ilgtspējas pārvaldības jomā.

 

Galvenās ilgtspējas pieejas

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Globālā kopiena

Ieguldījums globālu problēmu (t. i., klimata pārmaiņu) risināšanā

Vietējās kopienas

Efektīvs sociālais ieguldījums reputācijas pārvaldībai un uzņēmējdarbības nepārtrauktībai.

Biznesa partneri

Konkurētspējas uzlabošana ar abpusēji izdevīgu sadarbību.

Akcionāri

Godīga tirdzniecība un atbilstība.

Valdības

Korporatīvās vērtības kāpināšana ar pārdomātu ekonomisko aktivitāšu palīdzību.

Klienti

Videi draudzīgu produktu veidošana un klientu apmierinātības palielināšana.

Darbinieki

Vērtību nostiprināšana ar izglītības un inovāciju palīdzību.

NVO

Veiksmīgas sadarbības veidošana.

Ilgtspējas ziņojums

Uzņēmējdarbības pasaulē arvien svarīgāk ir apvienot korporatīvo pārvaldību ar ilgtspējīgu attīstību, turklāt vienlaikus palielinās prasības attiecībā uz sociālo atbildību un atbildību pret vidi. Reaģējot uz šīm izmaiņām, mēs esam uzlabojuši ieinteresēto pušu ideju uzklausīšanas procesu un izveidojuši uzņēmuma līmeņa vīziju un stratēģijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Mēs par ilgtspējīgas pārvaldības galvenajiem elementiem esam noteikuši ekonomisko un sociālo atbildību un atbildību vides jomā. Mēs esam apņēmušies arī turpmāk apzināta dažādas ieinteresētās puses, veidot ar tām pozitīvas attiecības un galu galā paaugstināt mūsu vērtību gan no uzņēmuma, gan arī no ieinteresēto pušu viedokļa.

Skatīt vairāk Aizvērt

Profesionālās rīcības vadlīnijas

2005. gadā (in 2005) Samsung Electronics ieviesa “Globālo rīcības kodeksu” kā atsauces ceļvedi par mūsu pieeju atbildīgai uzņēmējdarbības praksei. Gadu gaitā ir pieaugušas dažādu pušu, tostarp NVO, valdību, klientu, akcionāru, piegādātāju un darbinieku, prasības, vienlaikus pieaugot arī mūsu kā globāla korporatīvā pilsoņa atbildībai. Tāpēc Samsung Electronics ir atjauninājis un pārskatījis “Profesionālās rīcības vadlīnijas”, kurās ir sniegts konkrēts ilgtspējīgas pārvaldības virziens, kas pirmo reizi tika publicēts pagājušā gada ilgtspējas ziņojumā.

Piegādātāju rīcības kodekss

Samsung arī cenšas izveidot sadarbību ar nozīmīgām ieinteresētajām pusēm, piemēram, NVO, valdībām un vietējām kopienām, lai vadlīnijas tiktu pastāvīgi uzlabotas un tās atbilstu vietējiem nodarbinātības likumiem un Samsung Profesionālās rīcības vadlīnijām.

Piegādātāju rīcības kodeksa ceļvedis

Samsung Electronics Atbildīgas minerālu izmantošanas ziņojums

Pēdējos gados novērotas problēmas attiecībā uz minerāliem, kas tiek iegūti konfliktu skartajās un augsta riska zonās, un tālab akcionāri pieprasa, lai uzņēmumi izvēlētos "Atbildīgu resursu ieguvi".
Samsung izstrādājumos tiek izmantotas dažādas sastāvdaļas, kas satur minerālus, piemēram, tantalu, alvu, volframu, zeltu un kobaltu, lai nodrošinātu elektronikas raksturlielumus.
Tālab mēs turpinām pielikt visas iespējamās pūles, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi, piemēram, attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem un vides degradāciju rakšanas procesā, un šajā ziņojumā mēs vēlētos parādīt savus centienus.

  • Samsung Electronics Atbildīgas minerālu izmantošanas ziņojums 1,2MB PDF LEJUPIELĀDE

Vietējā prakse