Atbildīga darba prakse

Centieni izveidot ilgtspējīgu piegādes ķēdi

Samsung Electronics tiecas izpildīt savus sociālos un ētiskos pienākumus, ko no tā sagaida dažādas ieinteresētās puses un starptautiskā sabiedrība.

Smaidīgi bērni pūš ziepju burbuļus.

Bērnu nodarbinātības aizlieguma politika

Bērnus nedrīkst nodarbināt nevienā ražošanas posmā, un, ja tiek konstatēta bērnu nodarbinātība, mēs saskaņā ar mūsu politiku pievēršamies bērna labākajām interesēm. Samsung Electronics un tā piegādātāji piekopj pilnīgas neiecietības politiku pret bērnu nodarbinātību, ko aizliedz starptautiskās normas un piemērojamie valsts tiesību akti un noteikumi.
Samsung Electronics ieviesa Bērnu nodarbinātības aizlieguma politiku, šādi demonstrējot ciešo apņemšanos novērst bērnu nodarbinātību sadarbībā ar Bērnu tiesību un uzņēmumu sociālās atbildības centru (Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility — CCR CSR) — sociālo uzņēmumu, ko izveidoja organizācija Glābiet bērnus Zviedrijā. Bērnu nodarbinātības aizlieguma politika ir balstīta uz ANO Konvenciju par bērna tiesībām, UNICEF Bērnu tiesību un uzņēmējdarbības principiem un SDO Konvenciju.

Divi zēni spēlējas ar klucīšiem.

Migrantu darba ņēmēju pamatnostādnes

Uzņēmumā Samsung Electronics Malaizijā kopā harmoniski strādā darbinieki no dažādām valstīm, piemēram, no Indonēzijas, Nepālas, Pakistānas u.c. Tāpēc kultūru atšķirību respektēšana un netraucēta saziņa starp darbiniekiem ir ārkārtīgi svarīga.
Turklāt, lai palīdzētu un atbalstītu savstarpējo izpratni starp dažādām kultūrām, tiek organizētas dažādas aktivitātes/pasākumi, piemēram, “Starpkultūru pieredze”, “Lieliska darbavieta”, “Pasākums, lai atzīmētu migrantu darba ņēmēju atgriešanos mājās” utt. 2016. gadā mēs izstrādājām un publicējām Migrantu darba ņēmēju pamatnostādnes, sadarbojoties ar Business for Social Responsibility (BSR), kas ietvēra apņemšanos izskaust piespiedu darbu, pārmērīgas komisijas par darbā iekārtošanu un citu diskriminējošu attieksmi, kāda var rasties, migrantu darba ņēmējiem strādājot ārzemēs.

Trīs saliektu roku pāri tur stādu ar augsni.

Pamatnostādnes mācekļu mācībām

2016. gadā Samsung Electronics izstrādāja Pamatnostādnes mācekļu mācībām Indijā, sadarbojoties ar Business for Social Responsibility (BSR) un Indijas NVO Partners in Change (PIC), lai nodrošinātu pārredzamību un atbilstību mācekļu iesaistē un apmācībā.
Pamatnostādnēs ir iekļautas normas par darbspējas vecumu, minimālo algu un mācekļa laiku, kā paredzēts Indijas 1961. gada Mācekļu likumā un citos tiesību aktos un noteikumos, kas attiecas uz mācekļiem. Tajās ir iekļauta arī informācija par to, kā risināt mācekļu sūdzības, darba apmācību un iepriekšēju nodarbinātības iespēju darbiniekiem, kas mācījušies uzņēmumā mācekļa statusā. Pamatnostādnes pastiprina apņemšanos nodrošināt nediskrimināciju un citas cilvēktiesības. Būtisks pamatnostādņu aspekts ir tāds, ka tās attiecas ne tikai uz Samsung Electronics Indijā, bet arī uz tā piegādātājiem.

Divi vīrieši sarunājas un skatās uz papīra lapu, kas atrodas uz galda.

Sūdzību risināšanas pamatnostādnes

Lai pasargātu darbinieku cilvēktiesības un radītu pozitīvu darba vidi,Samsung ir izveidojis saziņas kanālus ar vadību, kas ļauj uzklausīt darbinieku viedokļus. Turklāt mēs uzturam tiešsaistes un bezsaistes sūdzību iesniegšanas kanālus katrā objektā, lai uzklausītu darbinieku balsi (DB) un nekavējoties risinātu ieilgušus jautājumus.

Mēs esam sagatavojuši Sūdzību risināšanas pamatnostādnes, lai taisnīgi un savlaicīgi risinātu problēmas, kas rodas darba laikā. Tajās ir izklāstīti risināšanas posmi: sūdzību risināšanas kanāla atvēršana; sūdzības iesniegšana; sūdzības atrisināšana; atgriezeniskā saite. Ir pieejami četri kanāli — tiešsaistē, bezsaistē, informācijas tālrunis un darbinieku komiteja —, kas varētu būt piemēroti meitasuzņēmumu īpatnībām.

Sūdzību kanāls
  • Kopējais sūdzību skaits (2016.–2017. g.) 87KB PDF DOWNLOAD

HERhealth apmācību programma

Lai dotu mūsu ražošanas darbiniekiem iespēju uzlabot veselību, mēs īstenojam projektu ar nosaukumu “Health Enables Returns” (HERhealth), kurā strādājošajām sievietēm tiek sniegta ar veselību saistīta informācija un kas veicina lielāku izpratni; šis projekts darbojas Vjetnamā.
Kopš 2007. gada specializētā USA iestāde, saukta par Business Social Responsibility (BSR), šo projektu ir īstenojusi 250 000 sieviešu 10 valstīs ar mērķi ne vien sniegt pamatzināšanas par veselību ražošanā nodarbinātajām sievietēm, piemēram, informāciju par veselīgu uzturu un tādu slimību novēršanu kā HIV/AIDS, hepatīts un tuberkuloze, bet arī veicināt izpratni par sieviešu veselības nozīmīgumu.

2016.–2017. gadā Samsung veica apmācības strādājošajām sievietēm visā valstī, sadarbojoties ar Life Centre — vietējo NVO, kas dibināta 2005. gadā un specializējas veselības izglītībā. Tāpat mēs plānojam turpināt šo programmu, lai panāktu izcilus izglītības rezultātus.

Galvenie uzlabojumi
Specializētu pedagogu apmācība

HERfinance apmācību programma

Samsung 2015. gadā kopīgi uzsāka darbinieku finanšu kompetences stiprināšanas projektu, sadarbojoties ar BSR un Sanchayan (Indija). Sākot ar Indiju tajā pašā gadā, mēs esam īstenojuši finanšu apmācības līdztekus vietējām NVO Brazīlijā (Positive Planet) un Meksikā (Yo quiero Yo puedo).

Projekta mērķis ir ne vien sniegt pamatinformāciju saistībā ar ietaupījumiem, procentu likmēm, aizdevumiem un banku darbību, bet arī mācīt finanšu plānošanas paņēmienus mūsu darbinieku ģimenes locekļiem atbilstoši ienākumiem, lai sniegtu tiem pārliecību, īstenojot finansiālu neatkarību. 2018. gadā mēs plānojam vairākās valstīs īstenot nākamā līmeņa finanšu kompetences programmu.

Apmācību atgriezeniskā saite

Arti Šarma (Arti Sharma) dalījās apmācību pieredzē un teica: HERfinance apmācība mums ir ļoti svarīga. Šāda veida apmācības ir ļoti noderīgas, lai izprastu budžeta veidošanas nozīmi un uzlabotu taupīšanas ieradumus.

Sīma (Seema) dalījās apmācību pieredzē un teica: “Pirms HERfinance apmācībām es neapzinājos īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa ietaupījumu plānu nozīmi, bet tagad, pēc šīm apmācībām, es saprotu ietaupījumu nozīmi mūsu dzīvē. Es zinu, cik mums visiem ir svarīgi sasniegt mērķi, liekot lietā savus ienākumus.

Fotogrāfija no HERfinance apmācībām.
  • HERfinance apmācību galvenie rezultāti 63KB PDF DOWNLOAD

RBA Darba un ētikas revidenti

* Iepriekš EICC(Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung ir Responsible Business Alliance(RBA) biedrs un īsteno RBA Rīcības kodeksu; gan mēs, gan mūsu piegādātāji piemērojam tā īstenošanas metodes. RBA kodekss balstās uz starptautiski atzītiem standartiem, lai sekmētu sociālo un vides atbildību un uzņēmējdarbības ētiku.
Mēs tiecamies nemitīgi uzlabot mūsu vadības sistēmas un uzņēmuma iekšienē izplatīt paraugprakses. Lai apmācītu kvalificētus iekšējos revidentus, kas vienmēr var uzraudzīt darba vidi, mēs aicinām pašmāju un ārvalstu darbiniekus iesaistīties RBA Darba un ētikas apmācību programmā un iegūt atbilstošu sertifikāciju.
Kvalificēti revidenti veic objektu pārbaudes, piemēram, uzņēmuma un piegādātāju pārvaldības sistēmu, vides drošības u.c. pārbaudes saskaņā ar RBA standartiem.

Auditorija klausās lektoru.
RBA Darba un ētikas revidentu statuss