Stratēģija

Mūsu pieeja ilgtspējai

Mēs esam globāls korporatīvais pilsonis un pildām savu sociālo pienākumu, veidojam inovatīvus produktus un pakalpojumus, kā arī radām ekonomiskas, sociālas un vides vērtības.

 

Samsung ilgtspējas pārvaldības mērķis ir radīt apvienotas vērtības. Mēs ne tikai veidojam ekonomisko vērtību, maksimizējot peļņu un akcionāru ieguvumus, bet arī kā globāls pilsonis uzņemamies lielāku atbildību par sociālo vērtību radīšanu. Inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšana vērtības veidošanas ķēdes ietvaros pamatojas uz Samsung pamatvērtībām, un mēs radām vērtību ekonomikas, sabiedrības un vides jomā. Visā šajā procesā mēs uzraugām savu finanšu un nefinanšu ietekmi uz sabiedrību, lai varam maksimizēt pozitīvo ietekmi un minimizēt negatīvo ietekmi.

Samsung ilgtspējas pārvaldības sistēma

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Ekonomiskās vērtības veidošana

Mūsu rīcība inovatīvu tehnoloģiju un produktu izveidē bruģē ceļu peļņas gūšanai un jaunu izaugsmes dzinējspēku radīšanai. Mēs cenšamies ieaust inovāciju mūsu korporatīvās kultūras pašos pamatos, bet vienlaikus arī radīt sinerģijas efektu, izmantojot ārējus resursus, lai inovācija būtu atvērta. Tādējādi mēs tuvināmies tādas ekosistēmas izveidei, kas ļautu izstrādāt inovatīvus produktus atbilstoši mūsdienu strauji mainīgo tirgu vajadzībām.

 

Sociālās vērtības veidošana

Samsung kā globāls korporatīvais pilsonis rada sociālās vērtības atbilstīgi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) (UN Sustainable Development Goals (SDGs)) — konkrētāk, mēs esam noteikuši mērķus, kas ir īpaši atbilstoši mūsu profesionālajai rīcībai, un analizējam negatīvo vai pozitīvo ietekmi, ko radām ceļā uz šiem mērķiem. Papildus mēs atklāsim un pilnībā izpētīsim uzņēmējdarbības iespējas, kas varētu veicināt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (UN SDGs) sasniegšanu.

 
 
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz novērstu nabadzību. Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz novērstu badu. Izskaust badu, uzlabot pārtikas nodrošinājumu un veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz labu veselību. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz kvalitatīvu izglītību. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz tīru ūdeni un piemērotiem sanitārajiem apstākļiem. Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Nodrošināt visiem piekļuvi ilgtspējīgai enerģijai
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz labu darbu un ekonomikas izaugsmi. Veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz inovācijām un infrastruktūru. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt ilgtspējīgu industrializāciju
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz mazinātu nevienlīdzību. Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz ilgtspējīgām pilsētām un kopienām. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz atbildīgu patēriņu. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā. Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz dzīvību ūdenī. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz dzīvību uz zemes. Aizsargāt ekosistēmu un saglabāt bioloģisko daudzveidību (mežos, tuksnešos, uz zemes u. c.)
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz mieru un taisnīgumu. Izveidot taisnīgu tiesu sistēmu visiem
 • Ilustratīvs attēls par IAM attiecībā uz sadarbību mērķu īstenošanai. Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai
 • Ilustratīvs attēls par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs): 2015. gada septembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai visā pasaulē nodrošinātu sociālo ilgtspēju. Par pamatu izmantojot Tūkstošgades attīstības mērķus (Millennium Development Goals, MDGs), kuros uzmanība bija pievērsta mazāk attīstītajām valstīm, ANO IAM (UN SDGs) nosaka vispārējus mērķus, kas būtu jāsasniedz visām valstīm, tostarp attīstītajām valstīm, tāpēc mērķu īstenošanā ir pilnvērtīgi jāiesaistās gan pilsoniskajai sabiedrībai un privātā sektora uzņēmumiem, gan arī valdībām un ekspertiem.

Ilgtspējīga pārvaldība, lai radītu vērtību

2019 Ilgtspējīgas pārvaldības vērtība

Samsung cenšas radīt sociālās un vides vērtības, kā arī ekonomiskās vērtības, izmantojot ilgtspējas pārvaldību, lai radītu pozitīvu pienesumu globālajai sabiedrībai. Tā kā sociālās un vides vērtības ir grūti izteikt kvantitatīvi, mēs ilgtspējas pārvaldības mērķu noteikšanā un pārvaldībā pieturamies pie principa “kvalitāte, nevis kvantitāte”. Tomēr kopš 2016. gada mēs izmantojam KPMG izstrādāto “patiesās vērtības” (True Value) metodi, kas dod iespēju kvantitatīvi izteikt sociālos un vides rādītājus, tādējādi ļaujot mums vizualizēt mūsu radīto vērtību.
Attiecīgo rādītāju pozitīvie (+) un negatīvie (–) skaitļi attēlo kopējās sociālās vērtības, kuras esam radījuši vai samazinājuši pēdējā gada laikā līdz 2019. gada 31. decembrim. Šī pieeja ļauj mums ne tikai paraudzīties uz uzņēmējdarbības rezultātā radīto finanšu vērtību, bet arī iekļaut sociālekonomisko un sociālo vērtību, lai galu galā ieraudzītu Samsung radītās patiesās vērtības kopainu.

Vienība (triljons KRW)

 • Earning Financial Value (21.74)
 • Socio-economic : Investor Value (10.20), Supplier (0.86), Local community Development (0.59)
 • Environmental : GHG Emissions (-0.64), Atmospheric Environmental Impact (-0.003), Aquatic Environmental Impact (-0.62), Environmentak Imoact of waste (-0.001)
 • True Earnings : True value (32.15)