Filozofija

Mūsu apņemšanās

Mēs kā vadošs, globāls uzņēmums apņemamies rīkoties atbildīgi

Galvenais attēls vīzijas filozofijai
 • Filozofija

Samsung ir apņēmies ievērot vietējos likumus un noteikumus, un visiem darbiniekiem ir jāievēro stingrs globālais rīcības kodekss. Uzņēmums uzskata, ka ētiska pārvaldība palīdz ne vien reaģēt uz globālās uzņēmējdarbības vides straujajām izmaiņām, bet arī veicināt dažādu iesaistīto personu, tostarp klientu, akcionāru, darbinieku, biznesa partneru un vietējo kopienu, uzticību. Samsung mērķis ir kļūt par vienu no pasaules ētiskākajiem uzņēmumiem, tāpēc pastāvīgi tiek rīkotas apmācības darbiniekiem un tiek izmantotas uzraudzības sistēmas, vienlaikus nodrošinot godīgu un pārredzamu korporatīvo pārvaldību.

Pieci Samsung uzņēmējdarbības principi

Apzinoties sava kā vadoša pasaules uzņēmuma lomu, Samsung Electronics ir apņēmies ievērot korporatīvās sociālās atbildības principus un tāpēc 2005. gadā publiskoja “piecus Samsung uzņēmējdarbības principus”. Uz šiem principiem ir būvēts uzņēmuma globālais rīcības kodekss, ņemot vērā juridiskos un ētiskos standartus, kā arī uzņemoties uzņēmuma sociālo atbildību.

1Mēs ievērojam likumus un ētiskos standartus.

 • Mēs neaizskaram indivīdu godu un cienām to daudzveidību.

  Mēs cienām ikvienas personas pamata cilvēktiesības. Nekādā gadījumā nav pieļaujams piespiedu darbs, darbinieku ekspluatācija un bērnu paverdzināšana. Mēs nepieļaujam diskrimināciju tautības, rases, dzimuma, reliģijas vai citu apsvērumu dēļ un pret visām ieinteresētajām personām un iesaistītajām pusēm attiecamies kā pret klientiem vai darbiniekiem.

 • Mēs konkurējam godīgi un atbilstīgi likumam un biznesa ētikai.

  Mēs pildām visus citu valstu un reģionālo kopienu noteikumus, respektējam tirgus konkurences modeli un pieturamies pie godīgas konkurences. Mēs negūstam negodīgu peļņu, kuru varētu gūt ar nelikumīgiem negodīgas komercprakses līdzekļiem. Mēs savas uzņēmējdarbības ietvaros nedodam un neņemam kompensācijas dāvanas un kukuļus un neizmantojam citus līdzīgus līdzekļus cilvēku motivēšanai.

 • Mēs uzturam pārredzamu grāmatvedību, izmantojot precīzus grāmatvedības pierakstus.

  Mēs precīzi reģistrējam un pārvaldām visus darījumus, lai visas ieinteresētās puses skaidri saprastu, ka mūsu uzņēmējdarbība atbilst starptautiski izmantotiem grāmatvedības standartiem, kā arī katras valsts regulējumam grāmatvedības jomā. Likumā noteiktajā kārtībā mēs sniedzam pārskatāmu informāciju par uzņēmumu un galvenajiem vadības aspektiem, piemēram, finanšu izmaiņām uzņēmumā.

 • Mēs neiesaistāmies politikā un saglabājam neitralitāti.

  Mēs cienām jebkuras personas politiskās tiesības un politiskos lēmumus un uzņēmumā neīstenojam politiskas aktivitātes. Mēs neizmantojam uzņēmuma līdzekļus, cilvēkresursus, aprīkojumu u. c. politisku mērķu sasniegšanai.

2Mēs uzturam tīru organizatorisko kultūru.

 • Mēs stingri nošķiram privāto un sabiedrisko dzīvi no visām uzņēmējdarbības aktivitātēm.

  Ja rodas konflikts starp mūsu uzņēmumu un kādu personu, mēs prioritāti piešķiram uzņēmuma tiesiskajām interesēm. Mēs neizmantojam uzņēmuma mantu vai savu stāvokli personiska labuma gūšanai un neiesaistāmies nekādās nepiedienīgās aktivitātēs, piemēram, ļaunprātīgi neizmantojam un nepiesavināmies uzņēmuma aktīvus. Mēs nenodarbojamies ar tirgū pieejamu vērtspapīru tirdzniecību, piemēram, akciju pārdošanu vai pirkšanu, izmantojot darbā iegūtu informāciju.

 • Mēs aizsargājam un respektējam uzņēmuma un citu personu intelektuālo īpašumu.

  Bez iepriekšējas atļaujas vai apstiprinājuma no uzņēmuma nav atļauts iznest intelektuālo īpašumu vai konfidenciālu informāciju. Mēs cienām citu personu intelektuālo īpašumu un nekādā veidā nepārkāpjam šo personu tiesības uz to, tostarp nenodarbojamies ar nesankcionētu izmantošanu, pavairošanu, izplatīšanu, izmaiņu veikšanu un tamlīdzīgām darbībām.

 • Mēs radām veselīgu gaisotni.

  Mēs nepieļaujam rīcību, kas varētu kaitēt veselīgām koleģiālām attiecībām, tostarp seksuālu uzmākšanos, naudas darījumus un vardarbību. Mēs neveidojam frakcijas, kas var radīt nesaderību grupas iekšienē, nedz arī organizējam privātas grupas.

3Mēs cienām klientus, akcionārus un darbiniekus.

 • Mūsu galvenā prioritāte ir klientu apmierinātība.

  Mēs nodrošinām produktus un pakalpojumus, kas atbilst klientu vajadzībām un gaidām. Mēs veidojam patiesas un draudzīgas attiecības ar klientiem un vienmēr ieklausāmies ieteikumos un sūdzībās. Mēs arī cienām un novērtējam informāciju.

 • Mēs pārvaldību orientējam uz vērtības nodrošināšanu akcionāriem.

  Mēs akcionāriem nodrošinām ilgtermiņa ieguvumus, veicot pārdomātus ieguldījumus un uzlabojot darbības efektivitāti. Mēs nodrošinām stabilus ieguvumus, pateicoties paredzamām pārvaldības darbībām, un uzlabojam uzņēmuma tirgus vērtību. Mēs arī cienām akcionāru tiesības un ieklausāmies pamatotās viņu prasībās un idejās.

 • Mēs cenšamies uzlabot savu darbinieku dzīves kvalitāti.

  Mēs sniedzam vienlīdzīgas iespējas visiem saviem darbiniekiem un attiecamies pret viņiem taisnīgi atbilstoši viņu spējām un veikumam. Mēs darbiniekiem iesakām pastāvīgi pilnveidot sevi un atbalstām centienus uzlabot darbā nepieciešamās prasmes. Mēs arī radām tādu darba vidi, kurā darbu var veikt autonomi un radoši.

4Mēs rūpējamies par vidi, drošību un veselību.

 • Mēs pieturamies pie videi draudzīgas pārvaldības.

  Mēs ievērojam starptautiskus standartus attiecībā uz vides aizsardzību, kā arī saistītos tiesību aktus, pakārtotos noteikumus un iekšējo regulējumu. Mēs pastāvīgi cenšamies ieviest vides aizsardzības pasākumus visos uzņēmējdarbības virzienos, tostarp izstrādē, ražošanā, pārdošanā u. c. Mēs esam līderis resursu efektīvas izmantošanas ziņā, piemēram, resursu pārstrādē.

 • Mēs īpašu uzmanību pievēršam cilvēku drošībai un veselībai.

  Mēs ievērojam starptautiskus standartus attiecībā uz drošību, kā arī saistītos tiesību aktus, pakārtotos noteikumus un iekšējo regulējumu. Mēs pildām drošības prasības, radām ērtu darba vidi un novēršam negadījumus, kas var rasties nolaidības dēļ.

5Mēs esam sociāli atbildīgs korporatīvais pilsonis.

 • Mēs kā korporatīvais pilsonis uzticīgi izpildām pamata prasības.

  Mēs cenšamies vairot pārliecību par uzņēmuma atbildību un pienākumu darboties reģionālās sabiedrības dalībnieka lomā. Mēs smagi strādājam, lai panāktu drošu nodarbinātību, un patiesi izprotam nodokļu maksāšanas nozīmīgumu.

 • Ar biznesa partneriem mēs veidojam attiecības, kas balstās uz līdzāspastāvēšanu un abpusēju labklājību.

  Savus biznesa partnerus atzīstam par stratēģiskiem sadarbības partneriem, un veidojam divvirzienu attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja uzticēšanās. Mēs tiecamies uz kolektīvu izaugsmi un savu partneru konkurētspējas celšanu, sniedzot ētisku un likumīgu atbalstu.

 • Mēs cienām pašreizējās sociālās un kultūras īpatnības, un mums ir uz sadarbību vērsts pārvaldības modelis (savstarpēja labklājība/sadarbība).

  Mēs cienām reģionālās kopienas likumus, kultūru un vērtības un ieguldām dzīves kvalitātes celšanas pasākumos. Mēs pievēršam uzmanību veselīgas sabiedrības izveidei, iesaistoties sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs, piemēram, intelektuālās un mākslinieciskās darbībās, kultūras un sporta aktivitātēs u. c. Mēs aktīvi iesaistāmies sociālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, brīvprātīgo darbā, katastrofu seku likvidēšanā u. tml.