SAMSUNG 8K STENDA KAMPAŅAS

(turpmāk saukta KAMPAŅA)

NOTEIKUMI

Kampaņas organizators

1. Kampaņu organizē SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk saukts Organizators), reģ. numurs 40003963909, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Kampaņas ilgums

2. Kampaņa sākas 2018.gada 20.decembrī un beidzas 2019.gada 10.februārī.

Dalībnieki

3. Kampaņa ir paredzēta tikai fiziskām personām. 

4. Lai piedalītos Kampaņā, personām (turpmāk saukti Dalībnieki) ir jābūt Facebook un/vai Instagram kontam.

5. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Kampaņā tikai ar vecāku vai likumisko aizbildņu (aprūpētāju) piekrišanu šiem Noteikumiem.

6. Organizatora pārstāvji un sabiedrību, ko Organizators iesaista šajā Kampaņā, pārstāvji nav tiesīgi piedalīties Kampaņā.

Kampaņa

7. Kampaņas vieta (turpmāk saukta Kampaņas vieta) ir 8K stendi attēlu uzņemšanai, kas atrodas šādās vietās:

7.1. no 2018.gada 20.decembra līdz 2019.gada 20.janvārim tirdzniecības centrā “Alfa”, Brīvības gatvē 372, Rīgā, starp veikaliem Rimi un Drogas, C ieejas priekšā;

7.2. no 2019.gada 21. janvāra līdz 2019.gada 10.februārim tirdzniecības centrā “Spice”, Lielirbes ielā 29, Rīgā, pie infocentra.

8. Lai piedalītos Kampaņā, Dalībniekiem jāizpilda šāds uzdevums: Kampaņas vietā (stenda iekšpusē) jāuzņem pašportrets vai attēls, kurā redzams Dalībnieks un/vai Dalībnieka draugi un uzņemtais attēls jāaugšupielādē savā personīgajā Facebook un/vai Instagram profilā, izmantojot mirkļbirku #8Kbezgaliba. Dalībniekam jāaugšupielādē attēls laikā no 2018.gada 20.decembra plkst.18:00 līdz 2019.gada 10.februāra plkst.23:59 un attēlam jābūt augšupielādētam ar privātuma iestatījumu “publisks”. Ja Dalībnieka attēlā ir redzami draugi, Dalībniekam ir pienākums pirms augšupielādes informēt draugus par šiem Noteikumiem un saņemt draugu piekrišanu fotogrāfijas augšupielādēšanai.

9. Visi Dalībnieki, kuri ir augšupielādējuši attēlu atbilstoši Kampaņas noteikumiem, tiks iekļauti Kampaņas balvu izlozē.

10. Organizators pārbaudīs Dalībnieku augšupielādētos attēlus. Organizators uzskata par neatbilstošiem un neiekļauj izlozē tādus attēlus, kas (a) pārkāpj tiesību aktu noteikumus, (b) pārkāpj trešo personu tiesības, (c) vajā, aizskar, apvaino, kaitē, apmelo, ceļ neslavu, iebiedē vai diskriminē, (d) ir neķītri vai amorāli, vai (e) atveido alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu lietošanu.

11. Organizators patur tiesības neiekļaut izlozē attēlus, ja tie neatbilst šiem Noteikumiem.

12. No viltus profiliem vai ar automātisku mehānismu palīdzību augšupielādētie attēli netiek ņemti vērā, un Organizators var neiekļaut tos izlozē.

13. Organizatoram ir tiesības dalīties ar Kampaņas balvu ieguvēja augšupielādēto attēlu savā Facebook un/vai Instagram lapā.

Balva

14. Balvu fondā ietilpst:

14.1. 64 kinoteātra “Cinamon Riga” dāvanu kartes EUR 380,82  kopējā vērtībā.

15. Balvas ir paredzētas personīgai lietošanai.

16. Kampaņas dāvanu karšu balvu ieguvēji tiks paziņoti Organizatora Facebook un/vai Instagram lapā 2018.gada 27.decembrī; 2019.gada 2.janvārī; 2019.gada 7.janvārī; 2019.gada 14.janvārī; 2019.gada 21. janvārī; 2019.gada 28.janvārī; 2019.gada 4.februārī; 2019.gada 11.februārī. Katrā no šiem datumiem tiks paziņoti 4 (četri) balvu ieguvēji, un katrs balvas ieguvējs ir tiesīgs saņemt 2 (divas) dāvanu kartes. 

18. Organizators sazināsies ar Kampaņas balvu ieguvējiem par balvu saņemšanu personīgi Facebook un/vai Instagram lapā.

19. Balvu nevar izņemt naudā, aizstāt vai atdot atpakaļ.

Personas datu aizsardzība

20. Organizators izmanto Dalībnieku un viņu augšupielādētajos attēlos redzamo draugu personas datus Kampaņas īstenošanas nolūkā.

21. Lēmums par personas datu sniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Tomēr, ja Dalībnieks nesniedz informāciju, kas nepieciešama, lai piedalītos Kampaņā, tas nespēs piedalīties Kampaņā.

22. Personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk saukta VDAR) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (piekrišana); VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde); VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (Organizatora vai trešo personu leģitīmās intereses). Organizatora un Samsung Electronics Co., Ltd. leģitīmās intereses ir Samsung produktu popularizēšana.

23. Ja personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, Dalībnieki un to draugi ir tiesīgi atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukuma veiktās apstrādes likumību.

24. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas sniedz Organizatoram tādus pakalpojumus kā kampaņas organizēšana un citus tamlīdzīgus pakalpojumus. Šīm trešajām personām tiks nodoti personas dati vai nodrošināta piekļuve tiem nolūkā sniegt Organizatoram šos pakalpojumus.

25. Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai. Juridiskas prasības gadījumā personas dati var tikt saglabāti līdz lietas beigām. Ja tiesību akti prasa personas datu obligātu saglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.

26. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par rīkošanos ar saviem personas datiem, Dalībnieki un to draugi var iesniegt pieprasījumu datu aizsardzības speciālistam Eiropā, izmantojot VDAR atbalsta lapu, uz ko pieejama saite Privātuma politikā http://www.samsung.com/lv. Dalībnieki un to draugi var iesniegt sūdzības par rīcību ar personas datiem arī datu aizsardzības uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Vispārīgi noteikumi

27. Organizators patur tiesības pamatoti un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem izdarīt izmaiņas šajos Noteikumos.

28. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu, ja tiek noskaidrots, ka Dalībnieks nav ievērojis šos Noteikumus, vai gadījumā, ja tiek konstatētas Dalībnieka krāpnieciskas darbības saistībā ar Kampaņu.

29. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībnieks atbild par visu spēkā esošo nodokļu samaksu un sedz pārējos ar balvu saistītos izdevumus.

30. Organizators neatbild par Kampaņas pārtraukšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles.

31. Organizators neatbild par: (a) attēliem, kas nav augšupielādēti sistēmas kļūdu un citu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; (b) jebkādām datortīkla kļūmēm vai izlaidumiem; (c) jebkādu traucējumu, kaitējumu vai zaudējumu tādu apstākļu rezultātā, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; vai (d) jebkādām Dalībnieka pieļautām kļūdām.

32. Dalībnieki piekrīt, ka Organizators neatbild ne par kādu traumu, zaudējumu vai kaitējumu, kas rodas, piedaloties Kampaņā, vai saistībā ar Kampaņu, ciktāl tas atļauts ar piemērojamajiem tiesību aktiem. 

33. Uz Kampaņu attiecas Latvijas Republikas tiesību akti.

34. Jautājumus un sūdzības par Kampaņu var iesniegt līdz 2019.gada 10.maijam, zvanot uz vai rakstot uz Samsung zvanu centru: tel. nr.: 8000 7267, e-pasta adrese: info@samsung.lv.

Saraksts Iepriekšējais Nav nākamās lapas