SAMSUNG LEDUSSKAPJA KAMPAŅAS (turpmāk saukta KAMPAŅA) NOTEIKUMI

30.05.2018

Kampaņas organizators

1. Kampaņu organizē SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk saukts Organizators), reģ. numurs 40003963909, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Kampaņas ilgums

2. Kampaņa sākas 2018.gada 30.maijā un beidzas 2018.gada 1.jūnijā (turpmāk saukts Kampaņas termiņš).

Dalībnieki

3. Kampaņa ir paredzēta tikai fiziskām personām.  

4. Lai piedalītos, personām (turpmāk saukti Dalībnieki) jābūt Facebook kontam vai Instagram kontam, vai jāpiedalās turpmāk aprakstītajā Kampaņas pasākumā.

5. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Kampaņā tikai ar vecāku vai likumisko aizbildņu (aprūpētāju) piekrišanu šiem Noteikumiem.

6. Organizatora pārstāvji un sabiedrību, ko Organizators iesaista šajā Kampaņā, pārstāvji nav tiesīgi piedalīties Kampaņā.

Kampaņa

7. Lai piedalītos Kampaņā, Dalībniekiem jāizpilda Organizatora Facebook lapā 2018.gada 30.maijā vai turpmāk norādītajā Kampaņas pasākumā norādītais uzdevums.

8. Uzdevums ir uzminēt, cik Samsung Shake jogurta kokteiļus vai ievietot jaunajā, superlielajā Samsung ledusskapī: modeļa numurs RS68N8670SL Latvijā, RS68N8220S9/EF Lietuvā, RS68N8231S9/EF Igaunijā.

9. Dalībnieki var piedalīties Kampaņā, iesniedzot atbildi ar Facebook platformas palīdzību, vai Kampaņas pasākuma laikā.

10. Organizators prezentē jauno Samsung ledusskapi Kampaņas pasākumā, kas notiks 2018.gada 1.jūnijā Kaļķu ielā 17, LV-1050, Rīgā, Latvijā; Gedimino Avenue 11A, Viļņā, 01103, Lietuvā, un Tallinas zoodārzā, Paldiski Mantee 145, 13522, Tallinā, Igaunijā (turpmāk saukts Kampaņas pasākums). 

11. Dalībniekiem, kuri piedalās Kampaņas pasākumā Igaunijā, jāiegādājas Tallinas zoodārza ieejas biļete (EUR 1 vērtībā) (http://tallinnzoo.ee/kulastajale/piletiinfo/; http://tallinnzoo.ee/en/visitors/tickets/). Kampaņa nav saistīta ar Tallinas zoodārza sniegtajiem pakalpojumiem.

12. Katram Dalībniekam, kurš piedalās Kampaņā, izmantojot Facebook, personīgi jānorāda sava atbilde komentārā zem Kampaņas ieraksta ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 1.jūnija pulksten 16:59 Samsung lapā Latvijā, ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 1.jūnija pulksten 17:59 Samsung lapā Lietuvā, un ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūnija pulksten 16:59 Samsung lapā Igaunijā.

13. 2018.gada 1.jūnijā Organizators Facebook lapā paziņos uzvarētāju ar pareizo vai visprecīzāko atbildi. Vairāku Dalībnieku vienādu atbilžu gadījumā Organizators izmantos nejaušas atlases rīku, lai izvēlētos uzvarētāju. Uzvarētājam jāsazinās ar vietējo Samsung Facebook lapu Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā, lai saņemtu balvu.

14. Katram Dalībniekam, kurš piedalās Kampaņā Kampaņas pasākumā, ir pienākums augšupielādēt attēlu ar Samsung ledusskapi no Kampaņas pasākuma savā personīgajā Instagram profilā, izmantojot mirkļbirku #samsungizaicina un jāieraksta sava atbilde zem attēla vai jānorāda sava atbilde un tālruņa numurs uz saņemtās Kampaņas pasākuma biļetes. Dalībniekiem jāiesniedz atbildes ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 1.jūnija pulksten 16:59 Samsung lapā Latvijā, ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 1.jūnija pulksten 17:59 Samsung lapā Lietuvā, un ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūnija pulksten 16:59 Samsung lapā Igaunijā.

15. Kampaņas pasākumā tiks paziņoti divi uzvarētāji ar pareizajām vai visprecīzākajām atbildēm no visiem dalībniekiem, kas piedalījušies ar Instagram starpniecību un iesnieguši biļeti. Lai saņemtu balvu, uzvarētājam ir jāspēj sevi identificēt Kampaņas pasākumā. Ja uzvarētājs nav klāt paziņošanas brīdī, par uzvarētāju tiek paziņots Dalībnieks ar nākamo visprecīzāko atbildi. Organizators publicē uzvarētājus vietējā Samsung Facebook lapā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

16. Dalībnieku iesniegtās atbildes pārbaudīs Organizators, kas patur tiesības noraidīt neatbilstošas atbildes. Organizators uzskata par neatbilstošām tādas atbildes, kas (a) pārkāpj jebkādus tiesību noteikumus vai likumus, (b) pārkāpj trešo personu tiesības, (c) vajā, aizskar, apvaino, kaitē, apmelo, ceļ neslavu, iebiedē vai diskriminē, (d) ir neķītras vai amorālas pēc rakstura, vai (e) atveido alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu lietošanu.

17. Organizators patur tiesības noraidīt Dalībnieka atbildi, ja tā neatbilst šiem Noteikumiem.

18. No viltus profiliem vai ar automātisku mehānismu palīdzību iesniegtas atbildes netiek ņemtas vērā, un Organizators var diskvalificēt attiecīgo Dalībnieku.

19. Katrs no trijiem uzvarētājiem katrā valstī ir tiesīgs saņemt tikai vienu balvu.

Balva

20. Balvu fondā ietilpst trīs dāvanu kartes katrā valstī – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā – Samsung sadzīves tehnikas iegādei:

20.1. viena dāvanu karte EUR 100 vērtībā uzvarētājam Facebook;

20.2. divas dāvanu kartes EUR 200 vērtībā uzvarētājiem Kampaņas pasākumā ar biļeti vai Instagram.

21. Balva paredzēta personīgai izmantošanai.

22. Balvu nevar izņemt naudā, aizstāt vai atdot atpakaļ. Tomēr tas neietekmē patērētāju tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos un ražotāja garantijā.

Personas datu aizsardzība

23. Organizators izmanto Dalībnieku personas datus Kampaņas īstenošanas nolūkā un grāmatvedības tiesību aktu prasību izpildei. Organizators var Kampaņas pasākumā uzņemt fotogrāfijas un video un izmantot saturu, lai atspoguļotu Kampaņas pasākumu savās sociālo tīklu lapās.

24. Lēmums par personas datu sniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Tomēr, ja Dalībnieks nesniedz informāciju, kas nepieciešama, lai piedalītos Kampaņā, tas nespēs piedalīties Kampaņā. Lēmums netikt attēlotam fotoattēlos un videoierakstos neietekmē iespēju piedalīties Kampaņā.

25. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (a) punkts (piekrišana); VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde); VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (Organizatora vai trešo personu leģitīmās intereses). Organizatora un Samsung Electronics Co., Ltd. leģitīmās intereses ir Samsung produktu popularizēšana.

26. Ja Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz viņu piekrišanas pamata, viņi ir tiesīgi atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukuma veiktās apstrādes likumību.

27. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas sniedz Organizatoram tādus pakalpojumus kā kampaņas organizēšana un citus tamlīdzīgus pakalpojumus. Šīm trešajām personām tiks nodoti personas dati vai nodrošināta piekļuve tiem nolūkā sniegt Organizatoram šos pakalpojumus.

28. Dalībnieku personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai. Juridiskas prasības gadījumā personas dati var tikt saglabāti līdz lietas beigām. Ja tiesību akti prasa personas datu obligātu saglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.

29. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par rīkošanos ar saviem personas datiem, Dalībnieki var iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības speciālistam VDAR atbalsta lapā, uz kuru ir norādīta saite Privātuma politikā, kas pieejama http://www.samsung.com/lv/lt/ee, vai rakstiskā veidā e-pastā uz šādu adresi: dataprotection@samsung.com. Dalībnieki var arī iesniegt sūdzības par rīkošanos ar viņu personas datiem datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Vispārīgi noteikumi

30. Organizators patur tiesības pamatoti un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem izdarīt izmaiņas šajos Noteikumos.

31. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu, ja tiek noskaidrots, ka Dalībnieks nav ievērojis šos Noteikumus, vai gadījumā, ja tiek konstatētas Dalībnieka krāpnieciskas darbības saistībā ar Kampaņu.

32. Organizatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu sevi pret neatbilstošām vai krāpnieciskām prasībām, tai skaitā bez ierobežojumiem tiesības pieprasīt Dalībnieka identitātes pierādījumu.

33. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībnieks atbild par visu spēkā esošo nodokļu samaksu un sedz pārējos ar balvu saistītos izdevumus.

34. Organizators neatbild par Kampaņas pārtraukšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles.

35. Organizators neatbild par: (a) atbildēm, kas nav saņemtas sistēmas kļūdu un citu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; (b) jebkādām datortīkla kļūmēm vai izlaidumiem; (c) jebkādu traucējumu, kaitējumu vai zaudējumu tādu apstākļu rezultātā, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; vai (d) jebkādām Dalībnieka pieļautām kļūdām.

36. Dalībnieki piekrīt, ka Organizators neatbild ne par kādu traumu, zaudējumu vai kaitējumu, kas rodas, piedaloties Kampaņā, vai saistībā ar Kampaņu, ciktāl tas atļauts ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

37. Uz kampaņu attiecas Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas attiecīgie tiesību akti, atkarībā no Facebook lapas un Kampaņas pasākuma, kurā Dalībnieks sniedz atbildi.

38. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai sūdzības par Kampaņu, Dalībnieks ir tiesīgs tās iesniegt līdz 2018.gada 1.septembrim, zvanot uz Samsung Zvanu centru, vai pa e-pastu. Zvani no stacionāro vai mobilo tālruņu numuriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas.

Latvija
Tel. Nr.: 8000 7267
info@samsung.lv
Lietuva
Tel. Nr.: 8800 7777
info@samsung.lt
Igaunija
Tel. Nr.: 800 7267
info@samsung.ee