Vispārīgie noteikumi par mobilo tālruņu remontu,
izmantojot Samsung tiešsaistes pakalpojumu portālu

Datums: 2018. gada 6. decembris

 

Šie noteikumi, tai skaitā jebkādi tajos norādīti dokumenti (turpmāk saukti Noteikumi) ir paredzēti, lai informētu jūs par noteikumiem, ar kādiem mēs piedāvājam un sniedzam jums Samsung mobilo ierīču remonta pakalpojumus (turpmāk saukti Pakalpojumi), kas norādīti www.samsung.com/lv (turpmāk saukta mūsu Mājaslapa). Šie Noteikumi neattiecas uz mūsu produktu pārdošanu, ko veicam mēs vai trešās personas, vai uz trešo personu pakalpojumu sniegšanu. Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un iepazīties ar tiem pirms Pakalpojumu pieprasīšanas mūsu Mājaslapā.

 

1      
Par mums

Mēs esam SIA Samsung Electronics Baltics, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija, (turpmāk – Samsung vai mēs), un mēs uzturam mājaslapu www.samsung.com/lv.

 

2      
Tvērums Mūsu savstarpējās tiesiskajās attiecībās tiek piemēroti šie Noteikumi redakcijā, kas ir spēkā pasūtījuma laikā. Jūsu noteikumi netiks piemēroti, izņemot gadījumu, ja mēs tiem piekrītam rakstveidā.

 

3     
Tiesības saņemt Pakalpojumu

3.1     
Lai saņemtu mūsu Pakalpojumus caur mūsu Mājaslapu:

Jums jābūt spējai noslēgt saistošus līgumus; Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam; Jūsu mobilajai ierīcei jābūt paredzētai lietošanai ES tirgū. Pakalpojums ir pieejams Latvijā un tikai fiziskām personām. 

 

4      
Remonta pakalpojumi

4.1     
Mobilās ierīces bojājuma gadījumā jūs varat mūsu Mājaslapā pieprasīt remontu, kas pārsniedz jums piešķirtās Samsung garantijas apjomu, vai pārsniedz ar likumu noteiktās patērētāja tiesības pret Samsung saistībā ar mobilo ierīci (turpmāk saukts Maksas remonts).

4.2     
Mēs piedāvājam dažādus Maksas remontus. Ja bojāts tikai jūsu mobilās ierīces displejs, izvēlēties [Displeja bojājums]. Ja bojāts displejs un aizmugurējais vāciņš, izvēlēties [Displeja un aizmugurējā vāciņa bojājums]. Ja bojāts jūsu mobilās ierīces displejs un mobilā ierīce bojāta ierīces iekšpusē nokļuvuša mitruma dēļ, izvēlēties [Displeja un mitruma bojājums]. Ja bojāts displejs un aizmugurējais vāciņš un mobilā ierīce bojāta ierīces iekšpusē nokļuvuša mitruma dēļ, izvēlēties [Displeja, aizmugurējā vāciņa un mitruma bojājums].

 

5      
Līguma noslēgšana par Maksas remontu

5.1     
Mūsu remonta Pakalpojumu apraksts un iespēja pieprasīt remontu caur mūsu Mājaslapu nav uzskatāma par saistošu oferti no mūsu puses. Jūs varat izmantot mūsu pasūtījumu sistēmu, lai izvēlētos dažādas remonta iespējas. Pirms pasūtījuma iesniegšanas jūs jebkurā laikā varat mainīt un pārskatīt datus. Tomēr pasūtījumu var iesniegt un nosūtīt tikai tad, ja jūs apstiprināt šos Noteikumus un Privātuma politiku, atzīmējot atbilstošās izvēles rūtiņas, tādējādi iekļaujot tās savā pasūtījumā. Kad jūs iesniedzat pasūtījumu, atzīmējot [Pasūtīt un maksāt] pogu, pēc pilnas mūsu pieprasītās informācijas sniegšanas par pasūtījumu, mēs izsakām saistošu oferti noslēgt remonta pakalpojumu līgumu, pamatojoties uz pasūtījuma informāciju.

5.2     
Kad iesniegsiet mums pasūtījumu, mēs nosūtīsim jums e-pastu uz norādīto e-pasta adresi, apstiprinot jūsu pasūtījuma saņemšanu un norādot pasūtījuma detaļas, kā arī pasūtījuma numuru (turpmāk saukts Saņemšanas apstiprinājums). Saņemšanas apstiprinājums nav uzskatāms par piekrišanu jūsu ofertei, tas tikai apstiprina, ka pasūtījums ir saņemts. Līgums par konkrēto Pakalpojuma pasūtījumu (“Pakalpojumu līgums”) uzskatāms par noslēgtu, kad mēs nosūtam nākamo e-pastu, apstiprinot, ka ir uzsākta Pakalpojuma izpilde (turpmāk saukts Izpildes apstiprinājums).

5.3     
Ja maksājums atbilstoši samaksas metodei ir veikts jau pasūtījuma iesniegšanas laikā, tas neietekmē Pakalpojumu līguma noslēgšanu.

Ja Pakalpojumu līgums netiek noslēgts, maksājums tiek atmaksāts.

5.4     
Starp Samsung un jums noslēgtais Pakalpojumu līgums attiecas tikai uz Izpildes apstiprinājumā norādītajiem Pakalpojumiem. Ja jūs pasūtat jebkādus Pakalpojumu līgumā neiekļautus papildu Pakalpojumus, mums nav pienākuma sniegt jums šādus Pakalpojumus, ja šādu Pakalpojumu izpilde nav apstiprināta ar citu Izpildes apstiprinājumu.

5.5     
Mēs varam atteikt jūsu pasūtījumu: ja attiecīgais Pasūtījums nav pieejams (skatīt arī 9.1. punktu); ja jūsu maksājuma uzdevums nav apstiprināts vai ir noraidīts; vai ja nav izpildīti noteikumi, kas norādīti 3. punktā. 

 

6      
Remonta pakalpojumu izvēle un remonta veikšana

6.1     
Pasūtīšanas gaitā mēs pieprasām datus, kas nepieciešami remonta Pakalpojumu Mājaslapā apstrādei. Iesniedzot pieprasītos datus, tai skaitā IMEI numuru, informāciju par bojājumu, kā arī informāciju par mobilās ierīces piegādi (izmantojot DPD paku piegādi), jums tiek piedāvāts izvēlēties vienu no remonta iespējām. Jebkādas iespējas izvēle nav saistoša Samsung, bet tā ir uzskatāma par jūsu remonta pieprasījuma sastāvdaļu.

6.2     
Kad remonta pasūtījums ir sagatavots, jūs saņemsiet apmaksātu nosūtīšanas etiķeti elektroniskā formātā. Jums droši jāiepako mobilā ierīce, lai novērstu bojājumus sūtīšanas laikā, un jānosūta tā mums, izmantojot nosūtīšanas etiķeti. Vienā sūtījumā drīkst sūtīt tikai vienu mobilo ierīci. Ja jūs vēlaties nosūtīt remontēšanai vairākas mobilās ierīces, jums jāpasūta remonts katrai ierīcei atsevišķi, kā arī jāiepako un jānosūta tās atsevišķos sūtījumos.

6.3     
Saņemot mobilo ierīci, mēs pārbaudīsim, vai vienas vai vairāku jūsu mobilās ierīces daļu remonts un/vai nomaiņa ir nepieciešama, praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga, vai jūsu izvēlētā remonta iespēja (Displeja bojājums / Displeja un aizmugurējā vāciņa bojājums / Displeja un mitruma bojājums / Displeja, aizmugurējā vāciņa un mitruma bojājums) faktiski attiecas uz novēroto bojājumu, un to, vai šāds jūsu mobilās ierīces bojājums atbilst jūsu izvēlētajai pasūtījuma iespējai (turpmāk saukta Pārbaude pēc saņemšanas). Ja šie nosacījumi ir izpildīti, mēs nosūtīsim jums Izpildes apstiprinājumu un uzsāksim remontu.

6.4     
Ja vienas vai vairāku jūsu mobilās ierīces daļu remonts vai nomaiņa nav nepieciešama, praktiski iespējama vai ekonomiski izdevīga, mēs nosūtīsim jums jūsu mobilo ierīci kopā ar attiecīgo informāciju. Tādā gadījumā līgums netiek noslēgts. 

6.5     
Ja jūsu izvēlētā remonta iespēja neatbilst attiecīgajam bojājumam, mēs paziņosim jums, kura remonta iespēja faktiski atbilst bojājumam. Tad jūs varēsiet izvēlēties, vai pieņemt mūsu piedāvāto remonta iespēju, vai atsaukt pasūtījumu. Ja jūs nolemsiet izvēlēties piedāvāto remonta iespēju un paziņosiet to mums, mēs nosūtīsim jums Izpildes apstiprinājumu un uzsāksim remontu. Par šāda remonta izpildi tiks noslēgts Pakalpojumu līgums. Ja jūs nolemsiet atsaukt pasūtījumu, mēs nosūtīsim jums atpakaļ mobilo ierīci. Tādā gadījumā līgums netiek noslēgts.

6.6     
Jāievēro, ka mūsu veiktās Pārbaudes pēc saņemšanas ietvaros pēc jūsu mobilās ierīces saņemšanas mums nepieciešams to demontēt, lai konstatētu bojājumu. Bojāto daļu atkārtota montāža pēc tam var izrādīties neiespējama. Ja pēc tam, kad veikta Pārbaude pēc saņemšanas, ar jums netiek noslēgts Pakalpojumu līgums par remontu, mēs varēsim nosūtīt mobilo ierīci jums atpakaļ tikai demontētā veidā, ja tas nepieciešams.

6.7     
Ja Pakalpojumu līgums netiek noslēgts, mēs atmaksāsim jums jūsu veiktos maksājumus.

6.8     
Mobilās ierīces bojātās vai defektīvās daļas, ko mēs izņemam nomainīšanai, kļūst par Samsung īpašumu.

6.9     
Remonta ietvaros notiek neatgriezeniska mobilās ierīces datu zaudēšana, jo remonta laikā mobilajā ierīcē tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Jums ir pienākums nodrošināt jūsu mobilajā ierīcē saglabāto datu rezerves kopiju ārējā datu nesējā pirms mobilās ierīces nosūtīšanas mums.

6.10   
Pirms mobilās ierīces sūtīšanas mums no mobilās ierīces jāizņem SIM karte un visi datu nesēji.

 

7      
Atbildība par saitēm Mūsu Mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām. Samsung nekontrolē trešo personu mājaslapu saturu un nepasniedz to saturu kā savu. Samsung nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par šādu mājaslapu saturu. Trešo personu mājaslapu izmantošanas risku uzņemas lietotājs. Ja caur šādām mājaslapām var saņemt produktus vai pakalpojumus, visas pretenzijas (piemēram, par garantiju) jāiesniedz tikai attiecīgo produktu vai pakalpojumu sniedzējiem. Samsung neatbild par šādu mājaslapu saturu vai caur tām piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem.

 

8      
Atteikuma tiesības

8.1     
Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atkāpties no Pakalpojumu līguma par remonta izpildi četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslus. Šis periods sākas no Izpildes apstiprinājuma saņemšanas dienas. Ja jūs piekrītat tūlītējai pakalpojuma sniegšanai pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, jūsu atteikuma tiesības izbeidzas, tiklīdz mēs pabeidzam remontu. Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums jāpaziņo mums, SIA Samsung Electronics Baltics, par lēmumu atkāpties no līguma, zvanot 8000 7267 vai sūtot e-pastu uz info@samsung.lv. Šajā nolūkā jūs varat izmantot Atteikuma veidlapu, bet jums nav pienākuma to darīt. Ja jūs izvēlaties atkāpties ar elektronisku sakaru līdzekļu palīdzību, mēs nekavējoties informēsim jūs par atteikuma saņemšanu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu spēkā, pietiek ar jūsu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (kas saņemts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām).

8.2     
Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

8.2.1      Ja jūs atkāpjaties no Pakalpojumu līguma, mēs bez kavēšanās atmaksāsim jums saņemtos maksājumus, ieskaitot pasta izdevumus, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no jūsu paziņojuma par atkāpšanos no Pakalpojumu līguma saņemšanas. Maksājumu atmaksāšanai tiks izmantots tāds pats maksājuma veids, kāds izmantots sākotnējā darījumā, ja nav citas vienošanās; jums nekādā gadījumā netiks aprēķināta maksa par šādu atmaksāšanu.

8.2.2     
Ja jūs atkāpsieties no Pakalpojumu līguma pēc tam, kad būsiet piekritis tūlītējai pakalpojuma sniegšanai pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, mēs aprēķināsim jums proporcionālu maksu par Pakalpojumiem, ko mēs būsim snieguši līdz jūsu paziņojuma par atkāpšanos saņemšanai, atskaitot šo summu no jebkādas atmaksājamās summas, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc jūsu paziņojuma par atkāpšanos no līguma saņemšanas. Atmaksa tiks veikta četrpadsmit dienu laikā pēc jūsu paziņojuma par atkāpšanos no līguma saņemšanas, kā norādīts 8.2.1. punktā.

8.2.3     
Ja jūsu atkāpšanās rezultātā rodas pasta izdevumi, jums jāsedz attiecīgās atpakaļsūtīšanas izmaksas, ja vien atteikuma iemesls nav mūsu līgumsaistību neizpilde.

 

9      
Pieejamība

9.1     
Ja jūsu pasūtījuma laikā Pakalpojumi nav pieejami, mēs paziņosim to jums Saņemšanas apstiprinājumā. Tādā gadījumā Pakalpojumu līgums netiek noslēgts.

9.2     
Ja Pakalpojumi ir tikai īslaicīgi nepieejami, mēs paziņosim to jums Saņemšanas apstiprinājumā. Ja Pakalpojumu sniegšana pēc Pakalpojumu līguma noslēgšanas aizkavējas par divām nedēļām vai ilgāk, jums ir tiesības atsaukt pasūtījumu. Tādos gadījumos mums arī

ir tiesības atteikt jūsu pasūtījumu. Mēs nekavējoties atmaksāsim jebkādus sakarā ar to no jums jau saņemtus iespējamos maksājumus.

9.3     
Jūsu mobilā ierīce tiks sūtīta mums un nosūtīta atpakaļ, izmantojot DPD pasta pakalpojumus.

9.4     
Lai Pakalpojumu ietvaros mums nosūtītu ierīces, lūdzam izmantot pasta pakalpojumu priekšapmaksas etiķeti, kas jums nosūtīta Pakalpojumu pasūtījuma iesniegšanas laikā. Jums atbilstoši jāiepako mobilā ierīce, lai novērstu bojājumus sūtīšanas laikā. Jūs atbildat par Pakalpojumu veikšanai nosūtītā sūtījuma iepakošanu un tā saturu.

9.5     
Atpakaļsūtīšana notiks uz DPD paku atpakaļsūtīšanas novietnes adresi, ko jūs izvēlaties no pieejamām iespējām, iesniedzot pasūtījumu Mājaslapā. Pēc pasūtījuma iesniegšanas atpakaļsūtīšanas adresi nav iespējams mainīt. Ja DPD paku novietne nav pieejama atpakaļnosūtīšanai, mēs sazināsimies ar jums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai vienotos par citu DPD paku novietni atpakaļsūtījuma saņemšanai.

9.6     
Jūs atbildat par mobilās ierīces saņemšanu DPD paku punktos šādos termiņos: no “Pasta Stacijas” – 5 (piecu) dienu laikā no piegādes paziņojuma saņemšanas, no DPD partneru punktiem un DPD paku termināliem – 7 (septiņu) dienu laikā no piegādes paziņojuma saņemšanas. Ja jūs savlaicīgi nesaņemsiet savu mobilo ierīci DPD paku punkta, tā tiks nosūtīta uz DPD biroju un tad atpakaļ remonta veicējam.

9.7     
Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā (piemēram, dabas katastrofas, karš, pilsoņu karš, teroristu uzbrukums), kas padara piegādi vai citu Pakalpojumu sniegšanu neiespējamu, mēs esam atbrīvoti no sava pienākuma. Mēs nekavējoties atmaksāsim jums visas jau samaksātās summas.

 

10    
Termiņš

10.1   
Remonta pakalpojumi tiks sniegti [14] dienu laikā.

 

11    
Cenas un norēķini

11.1   
Visas mūsu Mājaslapā norādītās cenas ir norādītas ar piemērojamo PVN. Maksas pakalpojumu cenas, tai skaitā pasta izmaksas, var mainīties jebkurā laikā. Ja mēs esam nosūtījuši jums Saņemšanas apstiprinājumu, tiek piemērotas tajā norādītās cenas un pasta izdevumi.

11.2   
Apstrādājot pasūtījumu, Samsung pieņem, ka ir izpildītas 3. punktā norādītās prasības. Samsung neveic pasūtījuma apstrādi, ja šīs prasības nav izpildītas.

11.3   
Jūs varat maksāt par mūsu Pakalpojumiem, izmantojot kredītkarti (pieņemamās kredītkartes: VISA, American Express, MasterCard). Ja nepieciešams, maksa tiek ieturēta uzreiz pēc jūsu pasūtījuma pabeigšanas. Ja nav noslēgts Pakalpojumu līgums, piemēram, tāpēc,

ka jūsu pasūtītais Pakalpojums nav pieejams, mēs atmaksāsim visas jau saņemtās summas. Rēķinu izrakstīšanu un pretenziju izskatīšanu pēc nepieciešamības mūsu vietā var veikt trešās personas.

11.4   
Atlīdzība par maksas pakalpojumiem jāmaksā ne vēlāk kā Pakalpojumu līguma noslēgšanas brīdī.

 

12    
Atcelšana sakarā ar aizdomām par krāpniecību

Gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas par jūsu nelikumīgu vai krāpniecisku rīcību, lietojot mūsu Mājaslapu, mēs paturam tiesības sniegt attiecīgu paziņojumu un atteikt Pakalpojumus uz līguma pamata, nekavējoties vienpusēji izbeigt spēkā esošos līgumus un,

ja nepieciešams, ierosināt tiesas procesu pret jums vai aizdomās turētajām trešajām personām, ja vien jūs neatspēkojat šādas aizdomas nekavējoties pēc mūsu paziņojuma saņemšanas.

 

13    
Atpakaļnodošana

13.1   
Ja jūs vēlaties ierīci nodot mums atpakaļ, piemēram, ja jūs uzskatāt, ka mūsu remontētajai mobilajai ierīcei joprojām ir defekts, lūdzam sazināties ar mums mūsu Mājaslapā, pa e-pastu, vai zvanīt uz mūsu klientu apkalpošanas centru (skatīt informāciju 8.1. punktā). Mēs paziņosim jums par turpmākajām darbībām. Ja atpakaļnodošana seko atteikuma tiesību izmantošanai, jāievēro 8. punkta noteikumi.

13.2   
Nododot ierīci mums atpakaļ, mēs iesakām saņemt nosūtīšanas pierādījumu. Jebkurā gadījumā mēs paturam tiesības pārbaudīt jūsu ierīci un attiecīgo defektu.

 

14    
Atbildība par defektiem

14.1   
Sniegtajiem Pakalpojumiem mēs dodam 6 mēnešu garantiju.

14.2   
Ja Pakalpojums nav atbilstoši izpildīts (turpmāk saukts Garantijas gadījums), mēs novērsīsim defektu bez maksas.

14.3   
Garantijas gadījums neattiecas uz šādiem gadījumiem:

bojājums, kas rodas ierīču nepareizas vai neatbilstošas lietošanas rezultātā,bojājums kas rodas, pakļaujot ierīci kaitīgiem ārējiem apstākļiem (sevišķi augstas temperatūras, mitrums, augsta mehāniskā vai elektriskā slodze, sprieguma svārstības, zibens, statiskā elektrība, uguns). 

14.4   
Mēs neuzņemamies atbildību ne par kādiem defektiem vai kļūmēm, ja tās izraisa neatbilstošs remonts, ko veicis mūsu neautorizēts servisa partneris.

14.5   
Jums ir noteiktas tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu, un tās paliek neskartas.

 

15    
Mūsu atbildība

15.1   
Mēs atbildam par kaitējumu fiziskas personas dzīvībai vai veselībai, kam par cēloni ir mūsu darbība vai bezdarbība, kā arī ļaunā nolūkā izdarītu darbību vai bezdarbību.    

15.2   
Svarīgāko līgumsaistību pārkāpuma gadījumā mēs atbildam tikai par tiešiem zaudējumiem, neskarot 15.1. punkta noteikumus. Svarīgas līgumsaistības ir tādas, kas nepieciešamas Pakalpojumu līguma priekšmeta izpildei.

15.3   
Ierobežojumi, kas noteikti 15.1. un 15.2. punktā, attiecas arī uz mūsu juridiskajiem pārstāvjiem un tiesību pārņēmējiem, ja pretenzijas vērstas tieši pret viņiem.

15.4   
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi paliek neskarti.

 

16    
Paziņojumi

16.1   
Lietojot mūsu Mājaslapu, jūs piekrītat tam, ka komunikācija ar jums pamatā notiks elektroniskā formātā. Mēs sazināsimies ar jums pa e-pastu vai sniegsim jums informāciju, izvietojot paziņojumus mūsu Mājaslapā.

 

17    
Tiesību un saistību nodošana

17.1   
Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat nodot, cedēt vai apgrūtināt Pakalpojumu līgumu vai jebkādas šajā līgumā noteiktas tiesības un saistības.

17.2   
Mēs varam nodot, cedēt vai apgrūtināt Pakalpojumu līgumu vai jebkādas šajā līgumā noteiktas tiesības un saistības jebkurā laikā. Mēs varam piesaistīt apakšuzņēmējus Pakalpojumu līguma izpildei.


18    
Atruna

Jebkādu Pakalpojumu līgumā noteiktu tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām. Atteikšanās no mūsu tiesībām ir spēkā tikai tad, ja mēs par to paziņojam rakstveidā.

 

19    
Dalāmība

Ja atsevišķi šo Noteikumu punkti ir vai kļūst spēkā neesoši pilnībā vai daļēji, tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību. Ja iespējams, šādi spēkā neesoši punkti jāaizstāj ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.

 

20    
Mūsu Mājaslapa

20.1   
Mums pieder vai ir licencētas visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu Mājaslapu un tās saturu. Jūs varat lietot Mājaslapu un tās saturu tikai personīgos, nekomerciālos nolūkos. Nekāda cita mūsu Mājaslapas vai tajā pieejamā satura lietošana vai reproducēšana nav atļauta.

20.2   
Mūsu Mājaslapa ir pieejama jums bez jebkādām garantijām. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu Mājaslapas pastāvīgu pieejamību, mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu mūsu Mājaslapas nepieejamību jebkurā laikā vai jebkādā laika periodā, un nesniedzam nekādas garantijas par to, ka mūsu Mājaslapa vai serveris, uz kura tā izvietota, nesatur vīrusus vai kļūmes.

 

21    
Datu aizsardzība un konfidencialitāte Jūsu tiesības uz datu aizsardzību ir aprakstītas mūsu Privātuma politikā. Ja jūs lietojat Samsung kontu, tiek piemērota arī Privātuma politika, kas regulē personas datu apstrādi kontā.

 

22    
Piemērojamais likums

Šis līgums ir noslēgts starp jums un mums, un to regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

 

23    
Sūdzības un strīdu izšķiršana

23.1   

Jūs varat sūtīt sūdzības un ieteikumus uz mūsu juridisko adresi.

23.2   

Visi strīdi sakarā ar līguma izpildi tiek izšķirti starp pusēm pārrunu ceļā. Visi strīdi, pretrunas un pretenzijas, kas izriet no šī līguma vai skar to, un ko puses nespēj atrisināt vienošanās ceļā, tiek iesniegti izšķiršanai Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijai (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, tālr. nr. 65452554, e-pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) un Latvijas tiesā.

 

**********************************************************

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS FORMA

 

LŪDZAM AIZPILDĪT UN NOSŪTĪT MUMS ŠO FORMU TIKAI TAD, JA JŪS VĒLATIES ATTEIKTIES NO LĪGUMA.

 

Adresāts:

Samsung Electronics Baltics, juridiskā adrese
Duntes ielā 6, Rīga, LV-1013, Latvija 

Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv

 

Es/mēs ar šo paziņoju/paziņojam, ka vēlos/vēlamies
atkāpties no sava/mūsu līguma par šādu pakalpojumu sniegšanu:

 

Pasūtījuma numurs:

 

Pasūtījuma datums:

 

Patērētāja(-u) vārds(-i), uzvārds(-i):

 

Patērētāja(-u) adrese:

 

Patērētāja(-u) paraksts [tikai tad, ja šī forma tiek
iesniegta papīra formātā]

 

Datums:

 

**********************************************************