Videi draudzīgas darba vietas

Videi draudzīgas darba vietas

Mūsu videi draudzīgās
darba vietas pastāv
līdzās ar dabu

Mūsu videi draudzīgās darba vietas pastāv līdzās ar dabu

Visas Samsung Electronics darba vietas saņēmušas vides pārvaldības sistēmas sertifikātus un praktizē Eko pārvaldību. Bet mūsu ieguldījums vides saglabāšanā nebeidzas pie darba vietu durvīm. Ikvienā mūsu darba vietā mēs nosakām vides problēmas un meklējam risinājumus. Atrodot problēmas cēloni un īstenojot preventīvus pasākumus visā darba vietas sistēmā, mēs nodrošinām, ka šie risinājumi nav tikai pagaidu vai "par maz un par vēlu". Ārpus darba vietām mēs aktīvi iesaistāmies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas darbā kopā ar vietējām kopienām, lai saglabātu ekosistēmu.

Mēs īstenojam ilgtspējīgu vides pārvaldību visās darba vietās

Lai praktizētu Eko pārvaldību, Samsung Electronics pārvalda darba vietas atbilstoši starptautiskajiem vides pārvaldības standartiem.

Labi apsaimniekots Samsung rūpnīcas komplekss ar kokiem, puķēm, krūmiem un zaļu mauriņu uz gaiši zilu debesu fona. Labi apsaimniekots Samsung rūpnīcas komplekss ar kokiem, puķēm, krūmiem un zaļu mauriņu uz gaiši zilu debesu fona.

Videi draudzīgu darba vietu izpildes pamatrādītāji

Vides pārvaldības sistēmas sertifikācijas rādītāji

Sasniegti

100%

līdz 2019. gadam

* 36 ražotnes pasaulē ar ISO 14001 un OHSAS 18001
sertifikāciju

Mēs īstenojam ilgtspējīgu vides pārvaldību visās darba vietās

Lai praktizētu Eko pārvaldību, Samsung Electronics pārvalda darba vietas atbilstoši starptautiskajiem vides pārvaldības standartiem. Ikvienai mūsu darba vietai visā pasaulē ir Starptautiskās standartizācijas organizācijas pārvaldības sertifikāts ISO 14001 un enerģijas pārvaldības sertifikāts ISO 50001. Uzņēmumiem, kas vēlas iegūt šos sertifikātus, ir jābūt videi draudzīgiem uzņēmējdarbības pārvaldības principiem, kā arī skaidriem vides mērķiem un rīcības plāniem.

Uzņēmumi tiek ir rūpīgi izvērtēti saistībā ar dažādām izpildes iespējām, piemēram, spēja piešķirt resursus, lai īstenotu detalizētu rīcības plānu, un spēja efektīvi veikt attiecīgos uzdevumus. Turklāt, lai saglabātu sertifikātus, uzņēmumiem katru gadu ir jāiziet kontroles audits un ik pēc 3 gadiem — atkārtotas sertifikācijas audits. Visas Samsung Electronics ražotnes veiksmīgi izturējušas šos stingros sertifikācijas procesus, taču tā vietā, lai pieturētos pie esošā stāvokļa, esam izveidojuši standartus, kas ir vēl stingrāki par starptautiskajām sertifikācijas prasībām, un saskaņā ar tiem pārvaldām savas darba vietas. Turklāt tiešā izpilddirektora vadībā mums ir arī Globālais EHS (Environment, Health & Safety — Vides, veselības un drošības) centrs un Globālais CS (Customer Satisfaction — Klientu apmierinātības) centrs, kas ļauj organizācijai strādāt sistemātiski un organiski.

Uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājuma
statuss Samsung filiālēs Korejā

Joslu grafiks, kurā attēlots uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājuma statuss Samsung filiālēs Korejā un sektoru grafiks, kurā attēlots SEG emisiju samazinājums 2019. gadā. Uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājuma statuss (vienība: 10 000 tonnu CO2 ekvivalenta). 2016. gadā – 374, 2017. gadā – 561, 2018. gadā – 750 un 2019. gadā – 938.
Joslu grafiks, kurā attēlots uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājuma statuss Samsung filiālēs Korejā un sektoru grafiks, kurā attēlots SEG emisiju samazinājums 2019. gadā. Uzkrāto fluorēto gāzu daudzuma samazinājuma statuss (vienība: 10 000 tonnu CO2 ekvivalenta). 2016. gadā – 374, 2017. gadā – 561, 2018. gadā – 750 un 2019. gadā – 938.

2019. gads SEG emisiju samazinājums

SEG emisiju samazinājums. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas paplašināšana; 36 %. Apstrādāto fluorēto gāzu pārstrāde: 35 %. Energoefektīvu ražotņu izveide; 12 %. Ražošana process efektivitātes uzlabošana; 9 %. Ražotņu efektivitātes palielināšana; 7 %. Citi; 0,4 %. Apgaismojuma uzlabošana; 0,1 %.
SEG emisiju samazinājums. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas paplašināšana; 36 %. Apstrādāto fluorēto gāzu pārstrāde: 35 %. Energoefektīvu ražotņu izveide; 12 %. Ražošana process efektivitātes uzlabošana; 9 %. Ražotņu efektivitātes palielināšana; 7 %. Citi; 0,4 %. Apgaismojuma uzlabošana; 0,1 %.

Strikta ķīmisko vielu pārvaldība atbilstoši vietējiem likumiem un iekšējiem noteikumiem

Lai novērstu potenciālos negadījumus, kas varētu izcelties no ķīmisko vielu pārvaldības, mēs sistemātiski pārvaldām ikvienu posmu, sākot no iegādes, beidzot ar likvidēšanu. Mūsu darbiniekiem, kuri strādā ar ķīmiskajām vielām mūsu darba vietās, pirms iegādes ir jāveic ķīmisko vielu novērtējums. Mēs reģistrējamies un izmantojam ķīmiskās vielas pēc tam, kad tās tiek novērtētas kā lietošanai piemērotas. Pēc lietošanas ķīmiskie
atkritumi tiek droši likvidēti ķīmisko atkritumu pārstrādes kārtībā.

5 soļu ķīmisku vielu pārvaldības process. 1. posms – sākotnējā ķīmisko vielu novērtēšanas sistēma. 1. solis – sākotnējā ķīmisko vielu novērtēšana. Attiecīgās nodaļas pieprasījums, ekspertu veikta sākotnējā pārbaude, balstoties uz materiālu drošības datu lapu, ķīmisko vielu garantijas vēstulēm un apstiprinājuma vēstulēm. Pārbaudes rezultātu analīze, kurā vielas izmantošana tiek atļauta vai aizliegta. Optimālā pārvaldības procesa pārbaude, analizējot kaitīgumu un bīstamību videi, veselībai un drošībai. 2. solis – iegāde. 2. posms – krājumu sistēma. 3. solis – koliktavas reģistrācija (izmantošanas vieta). 4. solis – lietošana (krājumu pārvaldība). 5. solis – likvidēšana.

Lai uzturētu zemeslodi veselu, mēs atbalstām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iniciatīvas

Samsung Electronics vadība un darbinieki piedalās dažādās aktivitātēs, lai radītu veselīgu ekosistēmu. Samsung Electronics dalās savā pamatfilozofijā par pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, rīko kampaņas, lai veicinātu izpratni par tās nozīmi, un veicina aktīvu vadības un darbinieku līdzdalību.

Tuvplāns, kurā redzams krastmalā atgūlies ūdrs. Tuvplāns, kurā redzams krastmalā atgūlies ūdrs.

Samsung Electronics bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politikas

Filozofija

Samsung Electronics atzīst ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības sniegtos ieguvumus un nozīmi.
Lai samazinātu ietekmi, kas apdraud bioloģisko daudzveidību, mēs aktīvi iesaistāmies ekosistēmas saglabāšanas iniciatīvās.

Action plans

 • Visi darbinieki atzīst
  bioloģiskās daudzveidības
  saglabāšanu par vienu no mūsu ekoloģiskās pārvaldības
  būtiskākajām vērtībām.

 • Novērtēt un analizēt
  produktu ietekmi uz ekosistēmu un
  bioloģisko daudzveidību visā dzīves ciklā
  un strādāt, lai samazinātu jebkādu negatīvo ietekmi.

 • Par prioritāriem izvirzīt
  reģionus ar augstu bioloģisko
  daudzveidību visās darba vietās Korejā un ārvalstīs un īstenot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas darbības,
  kas atbilst vietējām vajadzībām.

 • Pastāvīgi komunicēt ar
  darbiniekiem, vietējām kopienām,
  NVO un citām iesaistītajām personām un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas centienus
  vietējās kopienās.

Apdraudēto sugu biotopu aizsargāšana

Reģionos, kur atrodas mūsu ražotnes, esam identificējuši apdraudētās sugas un to biotopus, un mēs, sadarbojoties ar atbilstošajām organizācijām, tostarp vietējām kopienām, sabiedriskajām iestādēm un akadēmijām, īstenojam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas kampaņas.

Apdraudētās sugas pie darba vietām Korejā

 • Suvona

  • Abinieki

   1

 • Jongina

  • Abinieki

   2

  • Insekti

   1

 • Hvasona

  • Putni

   12

  • Abinieki

   2

  • Insekti

   1

  • Augi

   2

 • Asana

  • Putni

   5

  • Abinieki

   2

  • Cits

   1

 • Gumi

  • Zīdītāji

   2

  • Putni

   1

  • Zivis

   1

  • Insekti

   1

  • Augi

   2

 • Gvangju

  • Zīdītāji

   1

  • Putni

   1

  • Zivis

   1

  • Insekti

   1

  • Augi

   2

  • Cits

   1

Baltcekula dzērvju saglabāšana — Jepjongas saglabāšana
(Jedrumi + Hepjongas mitrāji)

2013. gadā Samsung Electronics darba vieta Gumi, Kjonsanpukto provincē, kļuva par pirmo Korejā, kas parakstīja bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas partnerības līgumu ar centrālajām un vietējām valdībām un universitātēm. Kopš tā laika esam atbalstījuši apdraudēto baltcekula dzērvju (Korejas dabas piemineklis Nr. 203), kuras tika ievestas no Nīderlandes, divu pāru mākslīgo apaugļošanu. 2016. gada aprīlī Putnu ekoloģijas vides pētniecības institūtam izdevās pavairot putnus. Tas palīdzēs atjaunot Hepjongas mitrāju ekosistēmu, kas ir gājputnu biotops, un ir nozīmīgs ieguldījums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Piekrastes smilšu kāpu saglabāšana

Anjangas darba vietā, Čungčeongam-do provincē, kopš 2008. gada sadarbojamies ar Geumas upes baseina Vides dienestu, lai saglabātu piekrastes smilšu kāpas, kurās mīt divas apdraudētās sugas — Ķīnas gārnis un Mongolijas ķirzaka. Porjonas pilsētā šobrīd veicinām aktivitātes, kā okeāna tīrīšana, invazīvo svešzemju augu likvidēšana un Sohvangas smilšu kāpu saglabāšana, savukārt Asanā veicinām miskantes biotopa izveidi.

Ievesto zivju/sugu iznīcināšana

Mūsu Giheungas un Hvasonas darba vietas Gjeongido provincē ik gadu īsteno ekosistēmas saglabāšanas aktivitātes Osanas un Vonceonri straumēs, iznīcinot svešzemju sugas, barojot savvaļas dzīvniekus un rīkojot kampaņas vides aizsardzībai.