Ilgtspējīga piegādes ķēde

Ilgtspējīga piegādes ķēde

Mēs nodrošinām, ka
mūsu materiālu izcelsme
ir ētiska un atbildīga

Mēs nodrošinām, ka mūsu materiālu izcelsme ir ētiska un atbildīga

Mēs atbalstām mūsu piegādātājus stiprākas konkurences
priekšrocību veidošanā, lai izveidotu stabilu korporatīvo
ekosistēmu un ilgtspējīgu piegādes ķēdi

Mēs atbalstām mūsu piegādātājus stiprākas konkurences
priekšrocību veidošanā, lai izveidotu stabilu korporatīvo
ekosistēmu un ilgtspējīgu piegādes ķēdi

Sadarbībā ar mūsu piegādātājiem visā pasaulē mēs nepārtraukti strādājam pie ilgtspējīgas uzņēmējdarbības ekosistēmas, kuras pamatā ir taisnīguma, atvērtības un kopīgas labklājības filozofija.
Mēs sniedzam atbalstu mūsu piegādātājiem, lai tie darbotos, ievērojot globālos likumus un standartus, lai izpildītu savus pienākumus vides un sociālajā jomās. Mēs arī izmantojam riska pārvaldības sistēmu,
lai pēc iespējas samazinātu cilvēktiesību pārkāpumus un ietekmi uz vidi derīgo izrakteņu ieguves procesā augsta riska teritorijās.

Piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija

Ekonomiskā

Mēs nodrošinām visaptverošu konkurētspēju izmaksu, piegādes, kvalitātes, tehnoloģiju un cilvēkresursu jomā, lai palielinātu sinerģiju, ātrumu un efektivitāti mūsu piegādātājiem un izveidotu korporatīvo ekosistēmu, kas nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi.

Joslu grafika ikona ar bultu virs tā, kas apliecina ekonomisko izaugsmi. Joslu grafika ikona ar bultu virs tā, kas apliecina ekonomisko izaugsmi.

Sociālā

Mēs pieprasām ievērot starptautiskos standartus un noteikumus cilvēktiesību pārvaldības, darba vides, ētikas un konfliktu minerālvielu jomā, lai izveidotu atvērtu un pārredzamu pārvaldības uzskaites sistēmu, kas iesaistītu visus interešu pārstāvjus visā piegādes ķēdē.

Globusa ikona, kas apliecina sociālu pārvaldību. Globusa ikona, kas apliecina sociālu pārvaldību.

Vide

Mēs strādājam tikai ar Eco Partner sertificētiem piegādātājiem, lai mēs varētu novērtēt un pārvaldīt ietekmi uz vidi, kas var rasties to sastāvdaļās, izejvielās un ražošanas procesā.

Ikona, kurā attēlota maza lapiņa uz kāta, apliecinot vides pārvaldību. Ikona, kurā attēlota maza lapiņa uz kāta, apliecinot vides pārvaldību.
 • Piegādātāju
  darbība

 • Partneru
  sadarbība

 • Piegādātāju
  darba vide

 • Konfliktu minerālvielu
  pārvaldība

Piegādātāju darbība

Samsung Electronics cenšas veidot stratēģiskas partnerattiecības ar piegādātājiem ar vislabākajiem rezultātiem, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos. Tāpēc mēs piemērojam godīgu un pārredzamu procesu savas piegādātāju reģistrācijas sistēmas darbībā jaunajiem piegādātājiem, vienlaikus veicot ikgadējus novērtējumus, lai palīdzētu mūsu piegādātājiem nostiprināt viņu konkurētspēju un līdz minimumam samazināt attiecīgos riskus. Jebkurš uzņēmums, kurš vēlas piedāvāt savu diferencēto tehnoloģisko iespēju pakalpojumus un vēlas veikt darījumus ar uzņēmumu Samsung, var jebkurā laikā iesniegt savus jaunos uzņēmējdarbības priekšlikumus mūsu piegādātāju portālā (www.secbuy.com ). Mūsu Starptautiskais iepirkumu centrs (IPC) darbojas kā iepirkumu centrālais punkts, un IPC ļauj mums identificēt izcilus piegādātājus stratēģiski svarīgos reģionos visā pasaulē.

Korejietis un baltas ādas krāsas vīrietis lietišķos uzvalkos stāv ārā un sarokojas. Baltas ādas krāsas vīrietis otrā rokā tur portfeli. Korejietis un baltas ādas krāsas vīrietis lietišķos uzvalkos stāv ārā un sarokojas. Baltas ādas krāsas vīrietis otrā rokā tur portfeli.

Prasības jauna piegādātāja reģistrācijai

 • Vide un drošība

  Pieprasiet piegādātājiem izpildīt 22 punktos noteiktos kritērijus, kas attiecas uz darba drošību, ugunsdrošības aprīkojumu, arodveselību, bīstamām vielām un ar vidi saistītajām iekārtām. Deviņi obligāti atbilstības punkti: ugunsdrošības aprīkojums, bīstamība un atkritumi, kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas u. c.

 • Darba tiesības

  Pieprasiet piegādātājiem izpildīt 20 punktos noteiktos kritērijus, tostarp attiecībā uz brīvprātīgo darbu, darba stundu noteikumu ievērošanu un diskriminācijas aizliegumu. Trīs obligāti atbilstības punkti: bērnu darba
  aizliegums, minimālās algas garantēšana un
  necilvēcīgas izturēšanās aizliegums.

 • Eco-Partner

  Veikt pārskatus par produktu vides rīcībpolitiku, izglītību un apmācību un bīstamo vielu lietošanu. Veikt darījumus tikai ar Eco-Partner sertificētiem piegādātājiem.

Ikgadējais piegādātāju novērtēšanas process un kritēriji

 • 01

  Pašnovērtējums
  visa gada garumā

  Piegādātāji veic pašnovērtējumu,
  pamatojoties uz
  vērtēšanas elementiem, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības
  konkurētspēju un ilgtspēju.

 • 02

  Pilnveidošanās

  Piegādātāji paši identificē
  nepieciešamos uzlabojumus
  un īsteno šos uzlabojumus. Uzņēmums
  Samsung
  uzrauga riskus un piedāvā
  atsauksmes

 • 03

  Novērtēšana

  Galīgie novērtēšanas
  rezultāti tiek paziņoti
  piegādātājiem katra
  gada beigās

 • 04

  Turpmāka
  pārvaldība

  Piegādātāji izstrādā un
  ievieš uzlabošanas
  plānus, un uzņēmums Samsung
  sniedz palīdzību

Novērtēšanas elementi uzņēmējdarbības konkurētspējai

 • Tehnoloģija

  Tehnoloģiju patentu
  īpašums un
  ieguldījumi pētniecībā
  un attīstībā

 • Kvalitāte

  Neveiksmju rādītāji
  un kvalitātes vadības
  sistēmas sertifikācija

 • Atsaucība

  Iesaistīšanās mūsu
  inovāciju rīcībpolitikās
  un aktivitātēs

 • Piegāde

  Paredzētajā laikā veikta
  piegāde un nosūtīšana

 • Izmaksas

  Palielināt darījuma
  vērtības likmi
  un izmaksu
  konkurētspēju

Ilgtspējas novērtēšanas elementi

 • Gaisa un ūdens
  apsilde (EHS)

  Workplace safety and
  international
  certification

 • Finanses

  Kredītreitings un
  parāda attiecība

 • Likumdošana
  (sociālā)

  Darba tiesības un
  cilvēktiesības darbavietā
  un korupcijas

Supporting our partners to be their best

Lai dzīvotu atbilstoši mūsu uzņēmējdarbības filozofijai, ka „mūsu konkurences priekšrocības uzņēmumā >Samsung Electronics izriet no piegādātāju konkurences
priekšrocībām”, mēs vēl vairāk paplašinām mūsu abpusēji izdevīgo pārvaldības iniciatīvu robežu, ekļaujot gan vietējos, gan ārvalstu piegādātājus. Mēs
nodrošinām plašu programmu klāstu, lai atbalstītu finansējumu, izglītību un inovācijas, lai nodrošinātu, ka mūsu piegādātāji kļūst konkurētspējīgi visā pasaulē.

 • KRW

  974

  miljardi

  Investīcijas Savstarpējo
  ieguvumu sadarbības fondā

  Finansējums

  Līdzekļu izvietošana komercbankās 1 triljona
  KRW vērtībā

 • 16,756

  cilvēki

  Piegādātāju apmācību
  apmeklētāji

  Employee capacity-building

  Nodrošināt vadības, zināšanu par darbu, globālos un
  citus kursus, izmantojot mūsu
  apmācības iespējas, kas paredzētas vienīgi piegādātājiem

 • 375

  uzņēmumi

  Piegādātāji, kas saņēma Smart Factory atbalstu

  Inovāciju iniciatīvas

  Atbalsts 1000 piegādātājiem un MVU visā valstī, kam
  nav uzņēmējdarbības
  attiecību ar Samsung, lai uzlabotu
  viņu ražotspēju

[Mūsu galveno savstarpējo ieguvumu programmu rezultāti 2020. gadā]

Mēs palīdzam mūsu 1. un 2. līmeņa piegādātājiem izteikt savas sūdzības, izmantojot mūsu tiešo tālruņa līniju (+82-80-200-3300), e-pastā (ssvoc@samsung.com ), izmantojot tiešsaistes trauksmes paušanas sistēmu piegādātāju portālā (www.secbuy.com ), piegādātāju konsultācijas uz vietas un dažādu pieredzes apmaiņas sanāksmju laikā.

Piegādātāju rīcības kodekss un pamatnostādnes

Mēs saskaņojam mūsu Piegādātāju rīcības kodeksu ar RBA kodeksu un kopīgojam atjauninājumus ar mūsu piegādātājiem. Mēs arī sagatavojam pamatnostādnes, lai palīdzētu viņiem ievērot Kodeksu un ieviest atbilstības pārvaldību praksē.

Drošas darba vieta nodrošināšana ikvienam

Mēs pastāvīgi uzraugām visus piegādātājus atbilstoši RBA (Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses) pārbaudes standartiem, lai atklātu problēmas un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Mēs mudinām savus 1. līmeņa piegādātājus izveidot drošu darba vietu, un šī apņemšanās panākt darbavietas drošību ar 1. līmeņa piegādātāju starpniecību tiek attiecināta arī uz 2. līmeņa piegādātājiem.

Pašnovērtējums

Ikgadējais pašnovērtējums visiem pirmā līmeņa piegādātājiem, izmantojot kontrolsarakstu, kas balstīts uz 85 RBA kritērijiem

Revīzijas objektos

On-site audits on high-risk suppliers
to identify improvement tasks.

Augsta riska piegādātāji: liela ietekme, pamatojoties
uz uzņēmējdarbības apjomu vai atkarību,
atrodas ģeopolitiski augsta riska
zonā, pašnovērtējums ar zemu rezultātu
vai iesaistīti apsūdzībās

Veic neatkarīgs īpašs audita
personāls, kuru vada RBA sertificēti
auditor

Kvadrātsakne no intervēto
piegādātāju kopējā skaita

Trešo personu auditi

RBA sertificētas trešo personu auditoru
uzņēmumi nejauši izvēlas piegādātājus un
veic sākotnējās revīzijas, pamatojoties
uz RBA kritērijiem

Kopš 2015. gada tikai paziņo
par mērķa izvēli un neinformē
par konkrētu grafiku,
lai nodrošinātu precīzāku revīziju

Tūlītējas darbības ar uzdevumiem,
kurus var nekavējoties risināt. Rezultāti tiek pārbaudīti,
izmantojot noslēguma revīzijas

Mūsu piegādātāji

Atbildīga minerālvielu iegāde

Samsung Electronics vada minerālvielu pārvaldības sistēmu, balstoties uz „OECD Padziļinātās izpētes vadlīnijām atbildīgai minerālvielu piegādes ķēdei no konfliktu skartajām un augsta riska zonām”, un pārvalda metalurģijas uzņēmumus piegādes ķēdē ar mūsu piegādātāju palīdzību, ar kuriem sadarbojamies. Mēs aktīvi koplietojam metalurģijas uzņēmumu sarakstu ar dažādiem interešu pārstāvjiem, tostarp mūsu klientiem. Turklāt mēs mudinām piegādātājus sadarboties ar metalurģijas uzņēmumiem, kuri saņēmuši RMAP (Responsible Minerals Assurance Process jeb Atbildīgas minerālvielu aprites nodrošināšanas process) sertifikātu, kā arī pieprasām nesertificētiem mūsu piegādes ķēdes metalurģijas uzņēmumiem iegūt RMAP sertifikātu. Atbildīgas minerālvielu aprites ziņojumā, kurā iekļauts metalurģijas uzņēmumu saraksts un cita informācija, ir izklāstīti uzņēmuma Samsung Electronics centieni pēc iespējas samazināt negatīvo derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības ietekmi uz sociālajiem aspektiem un vidi, kur pastāv augsts cilvēktiesību pārkāpumu un vides iznīcināšanas risks.

Samsung Electronics minerālvielu ieguves padziļinātās izpētes process, kas balstīts uz ESAO padziļinātās izpētes pamatnostādnēm

Tuvplānā redzamas cilvēka rokas ar bieziem cimdiem un nelielu pelēku minerālu kaudzi rokās. Tuvplānā redzamas cilvēka rokas ar bieziem cimdiem un nelielu pelēku minerālu kaudzi rokās.
 • Samsung Electronics Atbildīgas minerālvielu aprites ziņojums

Metalurģijas uzņēmumu un rafinētāju saraksts

(2020. gada decembra beigas)

Sertifikācija
iegūta
Sertifikācija
iegūta
Kopā
Tantals
(Ta)
38 - 38
Alva
(Sn)
53 - 53
Volframs
(W)
42 - 42
Zelts
(Au)
107 - 107
※ Kobalts
(Co)
- - 27