Борба против климатските промени

Дејствуваме сега за одржлива
иднина со помалку јаглерод

Клучна визуелна слика на страницата за „Климатски промени“

Климатските промени, кои барем делумно се резултат од наглото зголемување на користењето на фосилните горива и глобалното затоплување што го предизвикаа, се сериозен проблем што го засега целиот свет. Samsung Electronics ја препозна реалноста на кризата и затоа ги продолжува напорите на повеќе фронтови. Ова вклучува развој на високо енергетски ефикасни производи, монтирање опрема со минимални емисии на стакленички гасови (СГ) и користење нова и обновлива енергија.

Клучни показатели на перформансите за климатските промени

Од 2009 до 2019 година, намалени се 270 милиони тони СГ.
Оваа е слика на користењето на обновлива енергија во Соединетите Американски Држави, Европа и Кина. Во таа област, се очекува стапката на претворање на обновливата енергија да биде 100 % во 2020 година.

Насочени сме кон реагирање на кризата поврзана со климатските промени

Посебно, воспоставени се и се следат упатства за безбедност на животната средина во однос на еколошките прашања кои се посебно релевантни за Samsung Electronics, а управуваме и со ризиците поврзани со климатските промени врз основа на нашиот „Систем за управување со животната средина“ и „Систем за управување со енергијата“.

Стратегии и акциски планови за справување со климатските промени
Стратегии и акциски планови за справување со климатските промени
Намалување на емисиите на стакленички гасови на работните локации · Управување со постројки за намалување на емисиите на флуоринирани гасови за процесот на производство на полупроводници · Управување со проекти за заштеда на енергија и подобрување на енергетската ефикасност Проширување на управувањето со енергијата на работните локации · Поставување системи за управување со енергијата на сите работни локации и одржување на сертификатите · Управување со трошоците и показателите за енергија на секоја работна локација Намалување на стакленичките гасови во фазата на употреба на производот · Развој и воведување на производи со висока енергетска ефикасност Управување со другите емисии на стакленички гасови · Управување со емисиите на стакленички гасови во логистиката на производите, деловните патувања итн. Поддршка на добавувачите · Следење на емисиите на стакленички гасови на добавувачите · Промовирање и поддршка на добавувачите да се приклучат на синџирот на снабдување на проектот за откривање на јаглеродот

Го прошируваме управувањето со нашите емисии на сите нивоа

Решавањето проблеми бара точни информации. За прецизно да ги мериме и да управуваме со нашите емисии на стакленички гасови, ги категоризиравме во три опфати кои се дефинирани со Протоколот за СГ врз основа на нивната близина до бизнисот и работата. Лоцирањето на точната точка на емисија на секое ниво е основа за управување со стакленичките гасови на оптимален начин. Опфатот 1 се однесува на стакленичките гасови кои се емитуваат кога производите се произведуваат на работните локации на Samsung Electronics, додека индиректните емисии од Опфатот 2 се поврзани со набавките на енергија на работните локации за производство на електрична енергија и пареа. Опфатот 3 ги покрива емисиите вон работните локации, како што се оние од логистичките активности, деловните патувања, нашиот синџир на снабдување и употребата на нашите производи. Ја користиме оваа анализа за систематско управување со сите емисии, без разлика дали се директни или индиректни, од нашите работни локации, употребата на производите и нашите добавувачи.

Оваа информативна графика се однесува на емисиите на СГ во соодветните опфати. Опфатот 1 се однесува на директните емисии на СГ, Опфатот 2 на индиректните емисии од електричната енергија, пареата итн. и Опфатот 3 на сите други индиректни емисии од логистиката, добавувачите, употребата на производите итн.
Оваа информативна графика се однесува на емисиите на СГ во соодветните опфати. Опфатот 1 се однесува на директните емисии на СГ, Опфатот 2 на индиректните емисии од електричната енергија, пареата итн. и Опфатот 3 на сите други индиректни емисии од логистиката, добавувачите, употребата на производите итн.
Опфат 1 (директни емисии на СГ) и
Опфат 2 (индиректни емисии од електричната енергија)

· Месечна анализа на емисиите од глобалните работни локации врз основа на системот за управување со СГ
· Монтирана опрема за третман на флуоринирани гасови во производството на полупроводници, со брзина на распаѓање од 90 % и повеќе
· Монтирана високоефикасна опрема и внатрешно осветлување променето во LED на глобалните работни локации

Панорамска фотографија на работната локација на Samsung Electronics.
Опфат 3 (сите индиректни емисии од логистиката, добавувачите, употребата на производите итн.)

∙ Спроведување проекти за намалување на стакленичките гасови за подобрување на енергетската ефикасност во логистиката.
∙ Откривање проекти за намалување на стакленичките гасови преку поддршка за главните продавачи на лице место.
∙ Зголемување на употребата на видеоконференции и намалување на бројот на меѓународни деловни патувања.

Фотографија на камион за логистика (безбедносен камион на Samsung Electronics)

Користиме напредна технологија за подобрување на енергетската ефикасност

Со своите напредни технологии за производи, Samsung Electronics се развива додека се обидуваме да овозможиме начин на живот којшто е истовремено поодговорен спрема животната средина и попрактичен. За да ја постигне оваа цел, Samsung двапати годишно организира состаноци на групата за еколошко советување на ниво на компанијата. На овие состаноци, Samsung споделува информации за барањата за животна средина и развојот на иновативни технологии меѓу експертите за животна средина на деловните оддели и истражува технологии за заштеда на енергија за развој на производи со висока енергетска ефикасност. Во 2019 година, ја намаливме годишната потрошувачка на енергија за 42 % во споредба со 2008 година со усвојување високоефикасни компресори за фрижидери и високоефикасни разменувачи на топлина за клима-уредите.

Пример за примена на Интернет на нештата на глобална работна локација

Samsung Electronics се стреми кон енергетска ефикасност не само преку нашите производи, туку и преку нашите постројки што се користат на сите работни локации. Воведовме систем за мониторинг и средина за активна контрола врз основа на Интернет на нештата во системите за ГВК (греење, вентилација и климатизација) на Центарот за обука Јондок во Кореја и на работната локација во градот Хо Ши Мин, Виетнам. Со користење на технологијата Интернет на нештата, развивме и алгоритам за штедење енергија што ги факторизира надворешните климатски услови, оптоварувањето на ГВК и капацитетот на уредот, овозможувајќи оптимална работна контрола на инфраструктурната опрема. Како резултат на тоа, Samsung Electronics во градот Хо Ши Мин можеше да ја намали потрошувачката на енергија за 12,4 %. Планирано е технологијата да се примени на нашите работни локации во Кореја, Соединетите Американски Држави и Југоисточна Азија.

Пример за примена на Интернет на нештата на глобална работна локација

Во Samsung Electronics, ние постојано ја прошируваме употребата на обновливата енергија.

Во 2018 година, Samsung Electronics објави дека ќе премине на 100 % обновлива енергија во сите наши работни локации во САД, Европа и Кина до 2020 година. Освен тоа, за да го прошириме користењето на обновливата енергија во Кореја, ветивме да инсталираме фотоволтаични и геотермални постројки за производство на електрична енергија во новоизградените работни локации како и паркинзи на покривите на постоечките работни локации лоцирани во Сувон, Хвасон и Пјонтек. За таа цел, воспоставивме и следиме извршни планови посебно прилагодени за секој регион: во Индија, потпишавме договори за снабдување со електрична енергија со ветерни и фотоволтаични електрани; во Бразил, одреден процент од електричната енергија што ја снабдува компанијата за дистрибуција на електрична енергија е обновлива енергија; а мексиканската работна локација купи сертификати за обновлива енергија. Како резултат на тоа, од 2019 година, 92 % од електричната енергија што се користи во Соединетите Американски Држави, Европа и Кина е обновлива енергија. Samsung Electronics ќе продолжи да го проширува користењето на обновлива енергија во области каде обновливата енергија може да се обезбеди.

Фотографии на сончеви и геотермални постројки на паркинзи, покриви на згради и нови градежни локации на нашите деловни локации во Сувон, Хвасон и Пјонтек.

Спроведуваме проекти за да одговориме на глобалните климатски промени.

Samsung Electronics спроведува проекти не само за да ги намали глобалните емисии на јаглерод, туку и да придонесе за создавање на подобра животна средина.
Околу 80 % од популацијата во Момбаса, Кенија го користи јагленот како гориво заради недоволно снабдување со електрична енергија. При горењето на јагленот се создаваат штетни материи, а овие материи предизвикаа пораст на стапката на предвремена смртност кај жителите на Кенија. Освен тоа, прекумерната употреба на јаглен го влошува загадувањето на воздухот и го забрзува уништувањето на шумите.
Samsung Electronics презеде мерки за решавање на овој проблем. Како дел од мерките против климатските промени, соработувавме со Green Development и најдовме начини да им помогнеме на жителите на Момбаса да живеат во поздрава животна средина. Со оглед на фактот дека биолошкиот етанол може да се набави по ниска цена бидејќи има релативно поголем број на рафинерии за шеќер во Кенија, Samsung Electronic инвестираше еден милион евра за да им дистрибуира шпорети за готвење што користат биолошки етанол на жителите на Момбаса. Бидејќи биолошкиот етанол има шест пати поголема топлинска ефикасност од јагленот, ова резултираше со двоен ефект во намалувањето на емисијата на штетни материи, а истовремено овозможи негова безбедна употреба во домаќинствата. Преку дистрибуцијата на шпорети за готвење, Samsung Electronics можеше да придонесе за поздрав и побезбеден начин на живот на жителите на Момбаса, како и за намалување на емисиите на стакленички гасови.
Заедно со Green Development, Samsung Electronics ќе ги продолжи своите напори за ревитализација на регионалната економија и подобрување на животната средина, нудејќи едукација за набавката, производството и продажбата на шпорети за готвење и биолошки етанол на жителите.

Фотографија на Samsung Electronics како спроведува проекти за да одговори на глобалните климатски промени.
Нашите еколошки свесни производи придонесуваат за поздрава планета
Слика на заднината на страницата за „Еколошки свесни производи“