• Home /
 • Мобилни апарати Voice Assistant | Пристапност

Мобилни апарати Voice Assistant | Пристапност

Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Voice Assistant и Упатство за Voice Assistant

Voice Assistant може да служи како вашите очи кога го користите вашиот телефон. Нејзините одлики овозможуваат максимална контрола на вашиот телефон, и покрај тоа што не можете да го видите. Кога Voice Assistant е вклучена, телефонот овозможува говорни коментари за да им помага на слепите корисници и корисниците со слаб вид. На пример, опишува што допирате, избирате и активирате. Исто така, можете да уредувате текст или да менувате разни поставувања, како јачината на звукот или брзината на говорот со добро познати гестови со поминување и допирање.

Се прикажува менито „Екрански читач“. Voice Assistant е „вклучена“.

Навигација низ вашиот телефон

Кога врши интеракција со ставка на екранот, неа ја опкружува еден правоаголен фокус. Можете да користите гестови со допир и поминување со прстите за да го контролирате фокусот. Кога ја движите ставката на екранот, Voice Assistant ќе ви каже што е.

 • За да слушнете што е директно под вашиот прст

  допрете и влечете го прстот низ екранот.

 • За да активирате ставка,

  допрете ја двапати со 1 прст.

 • За да го преместите полето на фокусот на друга ставка на екранот,

  поминете лево или десно со 1 прст.

 • За да се преместите на следната или претходната страница,

  поминете лево или десно со 2 прста.

 • За да прелистате нагоре или надолу по список,

  поминете нагоре или надолу со 2 прста.

 • За да прелистате нагоре или надолу по содржина на екран,

  поминете од една на друга страна со 1 прст (лево а потоа десно за да прелистате нагоре, десно а потоа лево за да прелистате надолу).

 • За да го преместите полето на фокусот од првата на последната ставка на екранот

  со 1 прст, поминете нагоре а потоа надолу за да одите на првата ставка, или надолу па нагоре за да одите на последната ставка.

Се прикажува менито „Екрански читач“. Voice Assistant и Брзо пишување се „вклучени“. Се прикажува Контролата за брзина на говор.

Ако го правите ова бргу

Voice Assistant покажува кратенки за чисто користени функции. Можете да ги измените поставувањата или да ги прекинете говорните коментари со едноставни гестови.

 • За да ги измените поставувањата на voice assistant,

  поминете лево или десно со три прста за да го изберете поставувањето што сакате да ги измените (наведени подолу), потоа поминете нагоре или надолу со 1 прст за да го приспособите.
  - Брзина на говор: Зголемете ја или намалете ја брзината на говор
  - Интерпункција: Вклучете или пропуштете ја во говорни коментари
  - Темен екран: Вклучете го или исклучете го приказот на екранот
  - Дебели граници: Вклучете или исклучете дебела граница околу фокусот
  - Боја на показател на фокус: Изберете ја бојата на границата околу фокусот
  - Известување: Отворете го или затворете го панелот за известување
  - Звучни повратни информации: Вклучете ги или исклучете ги звучните повратни информации
  - Вибрации: Вклучете ги или исклучете ги вибрациите
  - Брзо пишување: Користете ја тастатурата Samsung подлогата на допир со еден допир на копчињата
  - Фокусирај се на говорното аудио: Намалете ја јачината на звукот на друго аудио додека Voice Assistant чита наглас

 • За да ја приспособите рапавоста на она што Voice Assistant го чита,

  поминете нагоре или надолу со три прста за да ги изберете рапавостите наведени подолу, потоа поминете нагоре или надолу со 1 прст за да ја примените избраната рапавоста.
  - Рапавост на знак: Да се чита секој знак
  - Рапавост на збор: Да се чита секој збор
  - Рапавост на ред: Да се чита по 1 ред
  - Рапавост на параграф: Да се чита по 1 параграф

Се избира фраза и се прикажува скок-мени за уредување текст со опции за отсекување, копирање, лепење и избирање на сè.

Лесно уредување текстови

Со Voice Assistant можете само да поминете со прстите за да копирате и лепите.

 • За да го изберете режимот за активирање и деактивирање,

  допрете двапати и задржете со 2 прста.

 • За да изберете знаци,

  поминете нагоре или десно со 1 прст, сè додека не се активира избраниот режим.

 • За да ги отсечете избраните знаци,

  поминете лево со 2 прста.

 • За да залепите знаци,

  поминете десно со 2 прста.

 • За да ги изберете сите знаци,

  поминете надолу со 2 прста.

 • За да ги ископирате избраните знаци,

  поминете нагоре со 2 прста.

 • За да го движите покажувачот во поле за внесување текст,

  притиснете ги копчињата за зголемување/намалување на звукот.

 • За да го преместите покажувачот за внесување на првата или на последната позиција,

  поминете нагоре а потоа надолу, или надолу а потоа нагоре со 1 прст.

Се прикажува менито „Екрански читач“. Брзо пишување е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Користете ја тастатурата и подлогата на допир Samsung со еден допир на копчињата.

Приспособете ја Voice Assistant да одговара на вашите потреби

Voice Assistant во овозможува разни начини да пристапувате до информации.

 • Ако сакате voice assistant да ги чита наглас информациите што се прикажуваат во статусната лента,

  допрете трипати со 2 прста. Исто така, можете да ги изберете специфичните информации што сакате да ги слушнете: Време, датум, јачина на батерија, јачина на сигнал, статус на Bluetooth.

 • Ако сакате Voice Assistant да ги чита наглас од првата до последната ставка на екранот

  допрете го екранот со 3 прста.

 • За да слушнете ставки на екранот редоследно по тековно избраната ставка,

  допрете двапати со 3 прста.

 • За да го слушнете и ископирате последното нешто што voice assistant го изговори,

  допрете трипати со 3 прста.

 • За да се вратите назад, да откажете или да затворете скок-прозорец,

  допрете со 4 прста или поминете нагоре а потоа надолу со 3 прста.

 • За да одите на Почетниот екран,

  допрете двапати со 4 прста или поминете нагоре а потоа надолу со 3 прста.

 • За да наброите неодамнешни апликации,

  допрете трипати со 4 прста.

 • За да ги исклучите говорните коментари,

  допрете двапати со 2 прста.

За да вршите навигација низ Почетниот екран или во страницата на Екранот со апликации користејќи ја voice assistant, поминете лево или десно со 2 прста. Пробајте сега. Кога ќе стигнете на последната страница, упатството ќе продолжи

Како да почнете да ја користите voice assistant

 • За да добиете целосно, чекор по чекор упатство,

  одете во Поставувања > Пристапност > Екрански читач > Упатство.

 • За да ги вежбате гестовите што ги научивте,

  одете во Поставувања > Пристапност > Екрански читач > Упатство -> 1. Како да го користите ова упатство

Се прикажува менито „Кратенки на тастатура“. Избрано е мапирањето на полиња.

Кратенки на тастатура

Достапни се следните кратенки на тастатура:

 • Одете на следната ставка

  Alt + десна стрелка

 • Одете на претходната ставка

  Alt + лева стрелка

 • Одете на првата ставка

  Alt + Ctrl + стрелка лево

 • Одете на последната ставка

  Alt + Ctrl + стрелка десно

 • Одете во следниот прозорец

  Alt + Ctrl + стрелка надолу

 • Одете во претходниот прозорец

  Alt + Ctrl + стрелка нагоре

 • Допрете

  Alt + Enter

 • Допрете и задржете

  Alt + Shift + Enter

 • Вратете се назад 1 екран

  Alt + Delete

 • Одете на Почетниот екран

  Alt + Ctrl + H

 • Одете во неодамнешни апликации

  Alt + Ctrl + R

 • Отворете го панелот за известување

  Alt + Ctrl + N

 • Прекинете ги или стартувајте ги говорните коментари

  Alt + копче за празно место

 • Вршете специјални дејства

  Alt + Shift + копче за празно место

 • Прелистајте го Брзото мени

  Shift + Ctrl + стрелка лево или десно

 • Промена на опција за поставување на Брзо мени

  Ctrl + стрелка горе или долу

 • Изберете следна/претходна рапавост

  Shift + Ctrl + стрелка горе или долу

 • Читајте од горе

  Alt + Ctrl + Enter

 • Одете од следната ставка

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • Покажете приспособени дејства

  Alt + Ctrl + копче за празно место

 • Пребарајте ставки на екранот

  Alt + Ctrl + коса црта налево

 • Читање статусна лента наглас

  Alt + Shift + S

Се прикажува делот за веб-навигација на менито „Кратенки на тастатура“.

Кратенки на тастатура

Веб-навигација

 • Одете на следното копче

  Alt + B

 • Одете на претходното копче

  Alt + Shift + B

 • Одете на следната контрола

  Alt + C

 • Одете на претходната контрола

  Alt + Shift + C

 • Одете на следниот белег ARIA

  Alt + D

 • Одете на претходниот белег ARIA

  Alt + Shift + D

 • Одете во следното поле за уредување

  Alt + E

 • Одете во претходното поле за уредување

  Alt + Shift + E

 • Одете на следната ставка

  Alt + F

 • Одете на претходната ставка

  Alt + Shift + F

 • Одете на следната слика

  Alt + G

 • Одете на претходната слика

  Alt + Shift + G

 • Одете на следното заглавие

  Alt + H

 • Одете на претходното заглавие

  Alt + Shift + H

 • Одете на следното заглавие по ниво на заглавие

  Alt + [број]

 • Одете на претходното заглавие по ниво на заглавие

  Alt + Shift + [број]

 • Одете на следната ставка во списокот

  Alt + I

 • Одете на претходната ставка во списокот

  Alt + Shift + I

 • Одете на следната врска

  Alt + L

 • Одете на претходната врска

  Alt + Shift + L

 • Одете во следниот список

  Alt + O

 • Одете во претходниот список

  Alt + Shift + O

 • Одете во следната табела

  Alt + T

 • Одете во претходната табела

  Alt + Shift + T

 • Одете во следното комбинирано поле

  Alt + Z

 • Одете во претходното комбинирано поле

  Alt + Shift + Z

 • Одете во следното поле за избор

  Alt + X

 • Одете во претходното поле за избор

  Alt + Shift + X

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.