Помош за достапност

Водич за глобална навигација

Во овој оддел објаснето е како се користи лентата за глобална навигација.

Користење на лентата за глобална навигација на нашата веб-страница

1. случај: Како да пронајдеш подменија во нашата лента за глобална навигација

slučaj: Kako pronaći podmenije na našoj traci za globalnu navigaciju

1.1. За да пронајдеш подмени за некоја ставка во лентата за глобалнанавигација, притисни на копчето Tab додека не дојдеш до саканата ставка.Подменијата автоматски ќе се прикажат кога фокусот на тастатурата ќе биде на ставката.

На пример, за да пронајдеш подмени за ставката „Производи во продавницата“,притискај на копчето Tab додека не дојдеш до саканата ставка. Ќе пронајдеш повеќеподменија, како што се „Телефони, таблет апарати и опрема“, „PTV, аудиои видео“ итн.

1.2. За да ги прегледаш потставките на групата во лентата за глобалнанавигација, притисни на копчето Tab кога главната ставка е во фокусот.

На пример, за да преминеш на потставка од менито „Телефони, таблет апаратии опрема“, притисни на копчето Тab кога фокусот на тастатурата ќе биде на таа ставка.

1.3 За да преминеш на следната група во лентата за глобална навигација,притискај на копчето Tab додека не ги поминеш сите потставки во моментната група.Следен елемент на кој ќе биде фокусот е следната група.

На пример, за да преминеш на следна група по менито „Телефони,таблет апарати и опрема“, притискај на копчето Tab додека не ги поминеш ситепотставки во моментната група. Кога ќе притиснеш на копчето Tab од позицијатана последната потставка во групата, фокусот на тастатурата ќе биде на следната група(„TV, аудио и видео“).

1.4. За да и се вратиш на претходната ставка во лентата за глобалнанавигација, држи го копчето Shift и еднаш притисни на копчето Tab. Со тоаќе го поместиш фокусот на тастатурата на претходната ставка. Со комбинација на копчињатаShift+Tab можеш, по потреба, повеќепати да притиснеш за да севратиш наназад.

На пример, за да се вратиш на логотипот Samsung кога фокусот на тастатуратае на ставката „Производи во продавница“, притисни еднаш на комбинацијатаод копчињата Shift + Tab.

2. случај: Како да користиш пребарување во лентата за глобална навигација

slučaj: Kako koristiti pretragu na traci za globalnu navigaciju

2.1. За да го поместиш фокусот на пребарување во лентата за глобалнанавигација, притискај на копчето Tab додека не ги поминеш сите достапни опциина менито и додека фокусот на тастатурата не биде на иконата „Пребарување“.

2.2. За да внесеш термин во полето за пребарување во лентата за глобалнанавигација, притисни еднаш на копчето Тab кога фокусот на тастатурата ќе биде наиконата „Пребарување“. Со тоа фокусот ќе се помести од иконата „Пребарување“ на полетоза внесување на пребарувањето. Тогаш може да внесеш клучен збор што сакаш даго пронајдеш.

2.3. За да го избришеш терминот за пребарување во лентата за глобалнанавигација, притисни на копчето Tab по внесувањето на клучниот збор во полетоза внесување на пребарувањето. Со тоа фокусот на тастатурата ќе се помести на копчето„Затвори“. Тогаш може да притиснеш на копчето Enter за да го избришешполето за внесување.

За да ги прегледаш предлозите за пребарување во лентата за глобалнанавигација, притискај на копчето Tab - по внесување на клучниот збор вополето за внесување пребарување - додека фокусот на тастатурата не биде на првиот предлогна листата. Потоа на следните предлози може да преминуваш со повторнопритискање на копчето Tab.

2.4 За да извршиш пребарување врз основа на предложениот термин во лентата заглобална навигација, притисни го копчето Enter кога фокусот на тастатурата ќе биде напредлогот на термини за пребарување. Со тоа ќе бидеш насочен кон страницатасо резултати од пребарувањето со производи и содржини кои одговараат напредложениот клучен збор.

2.5. За да извршиш пребарување врз основа на точен клучен збор што си говнел во лентата за глобална навигација, притисни го копчето Enter когаќе го напишеш тој клучен збор во полето за внесување на пребарување. Со тоа ќе бидешнасочен кон страницата со резултати од пребарувањето со производи и содржини штоодговараат на внесениот клучен збор.

Водич за мени за филтрирање

Во овој оддел објаснето е како се користи менито за филтрирање.

Користење на менито за филтрирање на нашата веб-страница

1. случај: Како да се пристапи до менито за филтрирање или како да се прескокне

slučaj: Kako pristupiti meniju za filtriranje ili ga preskočiti

1.1. За да пристапиш до менито за филтрирање, притискај на копчето Tabдодека фокусот на тастатурата не биде на ставката „Филтрирај според“. Потоаможе повторно да притиснеш на копчето Tab за да преминеш на првата опцијаво менито.

1.2. За да го прескокнеш менито за филтрирање, повеќепати притисни накопчето Тab кога фокусот на тастатурата ќе биде на ставката „Филтрирај според“. Со тоаќе го поместиш фокусот на тастатурата низ групата филтери. Кога фокусот на тастатуратаќе биде на последната група филтери, притисни на копчето Tab уште еднаш за даизлезеш од менито за филтрирање и да продолжиш до следниот елементна страницата.

2. случај: Како да се прегледаат и изберат опциите за филтрирање

slučaj: Kako pregledati i birati opcije filtriranja

2.1. За да ја прошириш групата филтри и да ги прикажеш нејзините опцииза филтрирање, притисни го копчето Enter кога фокусотна тастатурата ќе биде на групата филтри. Со тоа ќе се прошири групата филтри иќе се прикажат нејзините опции за филтрирање.

2.2. За да преминеш на првата опција филтрирање на некоја група филтри воменито за филтрирање, притисни на копчето Тab кога фокусот на тастатурата ќе бидена групата филтри. Со тоа фокусот ќе биде преместен на првата опцијаза филтрирање во таа група.

2.3. За да ја избереш опцијата филтрирање во менито за филтрирање,притисни го копчето Enter кога фокусот на тастатурата ќе биде на опцијата филтрирањешто сакаш да го избереш. Со тоа ќе биде избрана опцијата филтрирање иосвежена листата на достапни производи на страницата.

2.4. За да преминеш на следна група филтри во менито за филтрирање,притисни еднаш на копчето Тab кога фокусот на тастатурата ќе биде на претходнатагрупа. Ако групата филтри е проширена, потребно е повеќепатида притиснеш на копчето Tab додека не ги поминеш сите достапни опции за филтрирање ворамките на таа група.

2.5. За да преминеш на претходната опција или група филтри воменито за филтрирање, држи го копчето Shift и еднаш притисни на копчетоTab. Со тоа ќе го поместиш фокусот на тастатурата на претходната ставка. Со комбинација на копчињатаShift+Tab можеш, по потреба, повеќепати да притиснеш за да севратиш наназад.

3. случај: Како да се избришат сите избрани филтри

slučaj: Kako obrisati sve izabrane filtere

3.1. За да ја избереш опцијата „Избриши сѐ“ во менито за филтрирање,повеќепати притискај на копчето Tab додека не ги поминеш сите достапни филтри.Кога фокусот на тастатурата ќе биде на последниот филтер, притисни на копчето Tabза да го префрлиш фокусот на опцијата „Избриши сѐ“.

3.2. За да ги избришеш сите избрани филтри во менито за филтрирање,притисни еднаш на копчето Enter кога фокусот на тастатурата ќе биде на опцијата„Избриши сѐ“. Со тоа ќе бидат избришани сите опции за филтрирање штопретходно си ги избрал.

Водич за врските кон другите оддели

Во овој оддел се објаснети достапните врски кон другите оддели на нашата веб-страница.

Користење врска кон другите оддели на нашата веб-страница

Во продолжение може да научиш како да отвориш врски кон другите оддели на нашата веб-страница. На сите страници на нашата веб-страница се достапни две врски кон другите оддели: „префрли се на содржина“ и „префрли се на помош за достапност“.

1. случај: Пристап во врските кон другите оддели и нивно користење

slučaj: Pristup vezama ka drugim odeljcima i njihovo korišćenje

1.1. Префрли се на содржина. Оваа директна врска кон друг оддел е прва врскакоја можеш да ја пронајдеш на сите наши страници кога ќе го притиснеш копчетоTab. Ако сакаш да ја прескокнеш лентата за глобална навигација и да преминешдиректно на одделот со содржина на страницата, притисни на копчето Enterкога фокусот на тастатурата ќе биде на врската „Префрли се на содржина”

1.2. Префрли се на помош за достапност. Оваа врска кон друга страница евтора врска што може да ја пронајдеш на сите наши страници во текот напрегледувањето со помош на копчето Tab. Ако сакаш да прескокнеш цела страница и дапреминеш директно кон врската за помош за достапност во менито во долниот дел,притисни на копчето Enter кога фокусот на тастатурата ќе биде на врската „Префрли сепомош за достапност“.