အရောင် WHITEWHITE

The item is in the cart.

Solo

Product Type

20 Liter

Oven Capacity

Ceramic Enamel

Ceramic Enamel Interior

အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆံုးႏွင့္ညိွ႔အားေကာင္းထူးဆန္းေသာ ပံုပန္းသ႑န္႐ိွ

မိုင္ခ႐ိုေဝ့ထိန္းသိမ္းရာတြင္အေကာင္းဆံုးေနာက္တခ်က္မွာေႂကြသားခံထားျခင္းျဖစ္သည္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ခိုင္ခံ့ျခင္း ဤအရာသည္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းတိုင္း႐ိွသင့္ေသာစြမ္းေစာင္ရည္ျဖစ္သည္္။ ထို႔ေၾကာင့္သင့္ မိသားစုသည္ အၿမဲတမ္းသံုးစဲြသည္ျဖစ္ေစ စတီးကို ျခစ္ရာျဖစ္ျခင္း ပလတ္စတစ္ကဲ့သို႕ကဲြအက္ျခင္းမ႐ိွပါ။ ၿပီးသန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ရန္လည္း လြယ္ကူၿပီး သင္သည္ အႏီုးတစ္ခုႏွင့္တင္ ညစ္ေပေသာအရာတိုင္းကို သုတ္ႏိုင္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ကိုလည္း ဘက္ထီးရီးယားပိုး ႏွင့္ အနံ႕ဆိုး ကာကြယ္ရန္ ျဒပ္တမ်ိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၄င္းသည္လည္း သင့္အတြက္ ဝမ္းသာစရာသတင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိခင္တိုင္းသည္ ခါတုိင္းလို အိမ္သားအားသန္႔႐ွင္းေရး လုပ္ခိုင္းလွ်င္ျငင္းပယ္မႈကိုမေတြ႕ရေတာ့ပါ။

Always at it’s wow-it-looks-brand-new best.

မီးဖိုေခ်ာင္၏ေနရာတိုင္းႏွင့္အဆင္ေျပသည္။

အျပင္ဆိုဒ္သည္ပါးလႊာေသာေၾကာင့္ ထားသိုရန္ ေနရာသက္သာသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ အျပင္အဆင္တိုင္းႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္သည္။

Fit for Any Kitchen Space

ေထာင့္ကြက္မ႐ိွ၍ အညစ္အေၾကးမ်ားမ႐ိွပါ

အတြင္းပိုင္းသန္႔႐ွင္းလုပ္ျခင္းလည္း အသန္႔႐ွင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေထာင့္အ႐ိွ၍လြယ္ကူစြာသန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

No Corner, No Dirt
  • Solo Product Type
  • 20 Liter Oven Capacity
  • Ceramic Enamel Ceramic Enamel Interior

တည်ဆောက်ပုံ

* Key feature may different from Key Spec