အေရာင္ VITALITYBLUEVITALITYBLUE

The item is in the cart.

360 ဒီဂရီ

လွည့္ႏိုင္ေသာဖုန္စုပ္ပိုက္ျဖင့္ လိုသလို လွည့္ပတ္ႏိုင္ၿပီး သန္႔႐ွင္းေရးကိုလြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

360 degree

2.4 လီတာဆံ့သည့္ အတြင္းပိုင္း အပိုပစၥည္းႏွင့္အတူ ႐ိွသည္။

2.4 လီတာဆံ့သည့္ အတြင္းပိုင္း အပိုပစၥည္းႏွင့္အတူ ႐ိွသည္။

2.4L  big capacity & Built in accessory

ဖုန္ျပည့္လွ်င္ အခ်က္ေပးသည္။

အခ်က္ျပမီး အနီေရာင္ေျပာင္းခ်ိန္သည္ အသံုးျပဳသူကို ဖုန္ျပည့္ၿပီး အမိႈက္ပစ္ရန္အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဖုန္အကာသန္႔႐ွင္းရန္ ၊ ဖုန္သိမ္းအိတ္လဲရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

Informative Dust Full

ရပ္ရန္ နည္းလမ္း ၂ နည္း

ရပ္ရန္ နည္းလမ္း ၂ နည္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူသည္ ဖုန္စုပ္ပိုက္ကို သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ၿပီးခ်ိန္ တြင္ စက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည့္အတြက္ သန္႕႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း ႏွင့္ သိမ္းစည္းျခင္းလြယ္ကူသည္။

2-Way Parking for

ဇီဝကမၼေဗဒႏွင့္လိုက္ဖက္တင့္ေတာ္သည္။

ထုတ္လုပ္ထားေသာဒီဆိုင္းသည္ ဇီဝကမၼေဗဒနည္းေၾကာင့္ ဖုန္စုပ္စက္ကိုကိုင္တြယ္ရအဆင္ေျပၿပီး လႈပ္႐ွားမႈ အဆင္ေျပသည္။

Ergonomic Built-in

အမွန္တကယ္အသက္ေကာင္းစြာ႐ူ႐ိႈက္ႏိုင္သည္။

Samsung ၏ ဖုန္အကာသည္ HEPA စနစ္အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ဖုန္စုပ္စက္မွထြက္႐ိွေသာ ေလပူသည္သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္သည္။ ဖုန္မႈန္ငယ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈုုျဖစ္ေစေသာ ဝတၳဳမ်ားျဖစ္သည့္ ပန္းမႈန္မ်ား ႏွင့္ မိႈမ်ား ကိုဖယ္႐ွားပစ္သည္။ HEPA ဖုန္ကာသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႕႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ပိုသာေစသည္။ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ မႈတ္ထုတ္လိုက္ေသာေလ ႏွင့္ HEPA ဖုန္ကာ၏ အရည္အေသြးသည္ ဂ်ာမနီ SLG မွ စစ္ေဆးအာမခံရ႐ိွထားသည့္အျပင္ ဖုန္စစ္အကာႏွင့္ဓာတ္မတည့္မႈုုျဖစ္ေစေသာအရာကိုဖယ္ပစ္ျခင္းကိုလည္း အာမခံထားသည္။

Breathe easy. Literally.

* Key feature may different from Key Spec