Klimaatverandering aanpakken

Nu in actie komen voor een duurzame, koolstofarme toekomst

Afbeelding pagina Klimaatverandering

Klimaatverandering, dat gedeeltelijk voortkomt uit toenemend gebruik van fossiele brandstoffen en de wereldwijde opwarming die dit heeft veroorzaakt, is een serieus probleem waar de hele wereld last van heeft. Samsung Electronics heeft de realiteit van deze crisis onderkend en probeert zich daarom op verschillende gebieden in te spannen. Dit geldt onder anderen voor het ontwikkelen van uitermate energiezuinige producten, het installeren van apparatuur met minimale uitstoot van broeikasgassen (GHG) en het gebruik maken van nieuwe en vernieuwbare energie.

Prestaties klimaatverandering 2020 KPI

Intensiteit-gebaseerde GHG-uitstoot voor wereldwijde werklocaties

Op deze infographic zijn de intensiteitsdoelstellingen van de bedrijfsonderdelen van Samsung voor broeikasgas/KRW-eenheden weergegeven. De basisuitstoot van broeikasgas in 2017 was 3,28 ton CO2e/miljoen KRW, en onze doelstelling voor 2020 is 1,55 ton CO2e/miljoen KRW.

Gezamenlijke uitstoot van broeikasgas verlagen voor de productgebruiksfase

Deze infographic geeft de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas weer voor de productgebruiksfase. De vermindering van de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas voor de productgebruiksfase is tussen 2008 en 2017 217 ton CO2 geweest. De gezamenlijke ververlagingsdoelstelling voor 2020, beginnend in 2008, is 250 miljoen ton CO2.

We gaan de strijd aan met de klimaatcrisis

De Greenhouse Gas Council komt vier keer per jaar bijeen om de agenda te bepalen voor de strijd tegen klimaatverandering en de behaalde resultaten te bespreken. De deelnemers delen de laatste informatie over klimaatverandering, werken actieplannen uit en kijken wat ze het afgelopen kwartaal hebben bereikt. Samsung Electronics heeft een systematisch beheersproces geïmplementeerd, zoals hieronder te zien is, om de broeikasgasuitstoot gedurende de gehele levenscyclus van onze producten te minimaliseren, van productie tot distributie en gebruik.

Strategieën en actieplannen om klimaatverandering aan te pakken

Een pictogram voor de reductie van broeikasgasuitstoot op bedrijfslocaties

· Toepassing van apparatuur die de emissie van F-Gas in het productieproces van halfgeleiders reduceert
· Implementatie van energiebesparingsprojecten, verbetering van de energie-efficiëntie

Een pictogram voor de uitbreiding van energiebeheer op bedrijfslocaties

· Opzetten van energiebeheersystemen op alle bedrijfslocaties en behouden van certificeringen (sinds 2013)
· Beheer van de energiekosten en -indicatoren van elke bedrijfslocatie

Een pictogram voor de broeikasgasreductie tijdens de gebruiksfase van het product

· Ontwikkeling en lancering van zeer energie-efficiënte producten

Een pictogram voor het emissiebeheer in andere fases

· Beheer van broeikasgasemissies in logistieke processen, tijdens zakenreizen, etc. (sinds 2009)

Een pictogram voor het beheer van leveranciers

· Toezicht op de broeikasgasemissies van leveranciers (sinds 2012)

We breiden ons emissiebeheer uit naar alle niveaus van de keten

Om problemen op te lossen is nauwkeurige informatie onontbeerlijk. Om onze broeikasgasemissies nauwkeurig te meten en beheren, hebben we de emissies onderverdeeld in drie 'scopes', zoals gedefinieerd in het GHG Protocol op basis van de plaats waar gassen worden uitgestoten. Voor elk niveau vaststellen waar precies de gassen worden uitgestoten, vormt het fundament voor optimaal emissiebeheer. Onder scope 1 vallen broeikasgassen uitgestoten tijdens het productieproces op Samsung Electronics-bedrijfslocaties, terwijl scope 2 de indirecte uitstoot door opwekking van gekochte en verbruikte energie om elektriciteit of stoom te genereren omvat. Scope 3 heeft betrekking op indirecte uitstoot elders dan op de productielocatie, bijvoorbeeld de uitstoot van logistieke activiteiten, zakenreizen, onze toeleveringsketen en het gebruik van onze producten. We gebruiken deze analyse om systematisch alle (directe en indirecte) emissies te beheren, van onze bedrijfslocaties, van het productgebruik en van onze leveranciers.

Deze infographic toont de broeikasgasuitstoot van de respectieve scopes. Scope 1 zijn directe emissies, scope 2 zijn indirecte emissies van elektriciteit, stoom, etc. en scope 3 zijn alle overige indirecte emissies van logistieke activiteiten, leveranciers, gebruik van producten, etc.
Scope 1 (directe emissies) & scope 2 (indirecte emissies van elektriciteit, stoom, etc.)

· Maandelijkse analyse van de emissies van alle wereldwijde bedrijfslocaties op basis van het emissiebeheersysteem
· Apparatuur voor CO2 -afbraak geïnstalleerd voor halfgeleiderproductie, afbraakpercentage van 90% of hoger
· Energie-efficiënte apparatuur geïnstalleerd en overgestapt naar led-binnenverlichting op wereldwijde bedrijfslocaties

Panoramafoto van Samsung Electronics-bedrijfslocatie
Toepassingsgebied 3 (alle andere indirecte uitstoot vanuit logistiek, leveranciers, productgebruik, enz.)

∙ de uitvoering van projecten voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen ter verbetering van energie-efficiëntie in de logistiek.
∙ projecten bekijken voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen via ondersteuning op locatie voor grote verkopers.
∙ het gebruik van videoconferencing vergroten en het aantal internationale zakenreizen verlagen.

Een foto van een logistieke vrachtwagen (veiligheidsvrachtwagen van Samsung Electronics)
Vermindering van broeikasgasuitstoot
in gebruiksfase product
Vermindering van broeikasgasuitstoot in gebruiksfase product
Schattingen voor
de laatste twee jaar.

*Eenheid: miljoen ton CO2
*Scope dataverzameling: acht belangrijkste productcategorieën (mobiele telefoons, notebooks, tv's, beeldschermen, koelkasten, wasmachines, airconditioners en printers)
*Geaccumuleerd vanaf 2009

We maken gebruik van geavanceerde technologie voor extra efficiënt energiegebruik

Dankzij de geavanceerde producttechnologieën evolueert Samsung Electronics, terwijl we op zoek blijven naar mogelijkheden voor een meer milieuvriendelijke en zorgeloze manier van leven. Ten behoeve van dit doel maakt Samsung twee keer per jaar gebruik van milieugerichte groepsbijeenkomsten binnen het gehele bedrijf. Via deze bijeenkomsten deelt Samsung informatie over milieuvereisten en de ontwikkeling van innovatieve technologieën door milieu-experts van verschillende bedrijfsonderdelen, en onderzoekt het energiebesparende technologieën voor het ontwikkelen van producten die zeer efficiënt gebruik maken van energie. In 2017 introduceerde Samsung producten met zeer energiezuinige technologieën zoals Quick Drive voor wasmachines en zeer zuinige ventilatoren voor externe eenheden van airconditioners, waardoor het gebruik van energie in vergelijking met 2008 met een gemiddelde van 36% efficiënter is geworden. Deze verbetering in de energiezuinigheid heeft het energieverbruik en de energiekosten van de consument verlaagd, evenals de uitstoot van broeikasgas.

Op deze infographic ziet u de energiezuinige prestaties van de productgebruiksfase. In 2017 is het gemiddelde productenergieverbruik verlaagd met 36% en de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas is in vergelijking met 2008 met 217 miljoen ton verlaagd.
Op deze infographic ziet u de energieverbruikprestaties en doelstellingen van de wereldwijde locaties van Samsung. Samsung heeft 30,46 miljard KRW in elektriciteitskosten en 28,13 miljard KRW in nutskosten bespaard in 2017. De besparingen bestaan uit 22% elektriciteit, 12% HVAC, 18% in operationeel en management, 10% in perslucht, 12% in stikstofgenerators, 9% in water, 8% in stoom, 1% in gas en 8% in andere diverse categorieën.

De verhoging van het productievolume vereist een groter aantal productielocaties en dit gaat gepaard met een toename van energieverbruik. Om het energieverbruik bij de uitbreiding van onze productiecapaciteit te verlagen, heeft Samsung 24 energiebesparende standaarden geïntroduceerd voor een efficiënte productie. In het geval van een nieuwe locatie zijn energiebesparende technologieën ontwikkeld op basis van de kenmerken van de faciliteit en zijn deze in de beginfase van het procesontwerp gebruikt om de energiezuinigheid te verbeteren. Het resultaat is dat we in 2017, ondanks de productieverhoging, 58,6 miljard KRW in elektriciteits- en nutskosten voor buitenlandse locaties hebben bespaard.

Op deze infographic ziet u de energieverbruikprestaties en doelstellingen van de wereldwijde locaties van Samsung. Samsung heeft 30,46 miljard KRW in elektriciteitskosten en 28,13 miljard KRW in nutskosten bespaard in 2017. De besparingen bestaan uit 22% elektriciteit, 12% HVAC, 18% in operationeel en management, 10% in perslucht, 12% in stikstofgenerators, 9% in water, 8% in stoom, 1% in gas en 8% in andere diverse categorieën.

Bij Samsung breiden we ons gebruik van duurzame energie steeds verder uit.

De wereldwijde locaties van Samsung blijven doorgaan met de uitbreiding van het gebruik van duurzame energie, zodat onze operationele uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd en het milieu wordt beschermd. Om dit doel te bereiken, installeren we zonnepanelen op ongebruikte locaties, zoals daken van parkeerplaatsen en gebouwen in heel Korea. In regio’s met genoeg infrastructuur voor duurzame energie zoals de Verenigde Staten, Europa en China, is ons doel om 100% hernieuwbare energie uit onze fabrieken, kantoorgebouwen en operationele faciliteiten te halen.

Gebruik van duurzame energie op wereldwijde werklocaties

Op deze manier maken we tegen 2020 een hoeveelheid energie aan die gelijk staat aan een gemiddelde 3,1 GW zonne-energiecentrale.

Gebruik van nieuwe en duurzame energie

Op deze manier maken we tegen 2020 een hoeveelheid energie aan die gelijk staat aan een gemiddelde 3,1 GW zonne-energiecentrale.

We zijn op dit moment bezig met onderzoek en projecten die ons moeten helpen bij onze aanpassing aan klimaatverandering

Op zoek naar manieren om als bedrijf te reageren op klimaatverandering, zijn we vanaf 2015 bezig met een gezamenlijk onderzoek genaamd CSR Activities to Adjust to Climate Change (CSR-activiteiten voor het aanpassen aan klimaatverandering). Samen met de Graduate School of Environmental Studies met de nationale universiteit van Seoul, kijken onze onderzoekers op dit moment naar drie thema’s: toegang tot drinkwater, energiezuinige huizen en onderwijs in klimaatverandering.

Als onderdeel van het drinkwaterproject hebben we semipermanente drinkwaterfaciliteiten geïnstalleerd op 10 locaties in Vietnam waar men moeite had met het vinden van een stabiele voorraad drinkbaar water. Hierdoor hoeven de lokale bewoners zich geen zorgen te maken over de toegang tot water, dat vooral tijdens serieuze droogte van levensbelang is. Ondertussen zijn de huisrenovatieprojecten voor kansarmen naar een hoger niveau getild naar wat we nu het Housing Energy Efficiency Improvement Construction Project noemen (het energiezuinige verbetering van huizenbouw-project). Dit project biedt huishoudens een leefomgeving waarin energie wordt bespaard en die op een rendabele manier is geïsoleerd tegen hete zomers en koude winters. Een studie van 61 huishoudens in 2017 toonde aan dat het gemiddelde energiegebruik per huishouden per jaar was gehalveerd, waardoor de meer kwetsbare leden van de samenleving veel minder energiekosten hadden. Dit resulteerde niet alleen maar in economische winst. Het leidde ook tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgas 43 ton CO2e per jaar, omdat er minder stroom gegeneerd hoefde te worden.

Als laatste hebben we gespecialiseerde onderwijsinhoud voor het Samsung Smart School-platform ontwikkeld over klimaatverandering voor leraren en leerlingen. Met gebruik van deze inhoud hebben we 300 experts in lesgeven ontwikkeld en demonstratielessen aangeboden voor 2.200 kinderen in 11 basisscholen. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat onze toekomstige generatie zich bewust is van hoe serieus klimaatverandering is en hoe belangrijk het is dat we er iets aan doen om dit te veranderen.

Foto van een drinkwaterfontein op een kleuterschool in Thai Nguyen, Vietnam
Onze milieubewuste producten dragen bij aan een gezonde planeet
Achtergrondafbeelding pagina milieubewuste producten