Klimaatverandering aanpakken

Nu in actie komen voor een duurzame, koolstofarme toekomst

Afbeelding pagina Klimaatverandering

Klimaatverandering wordt ten minste deels veroorzaakt door het sterk toegenomen verbruik van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde die daar het gevolg van is. Dit is een ernstig probleem dat de hele wereld raakt. Samsung Electronics ziet de realiteit van deze crisis onder ogen en zet de inspanningen op meerdere fronten voort. Zo ontwikkelen we zeer energie-efficiënte producten, installeren we apparatuur met een minimale CO2 -uitstoot en maken we gebruik van nieuwe en duurzame energie.

2020 KPI: Klimaatverandering

Op intensiteit gebaseerde CO2-uitstoot voor wereldwijde bedrijfslocaties

Deze infographic toont de op intensiteit gebaseerde broeikasgasuitstoot voor wereldwijde bedrijfslocaties. In 2006 was de emissie-intensiteit van broeikasgassen 3,04 ton CO<sub>2</sub>-uitstoot/100 miljoen KRW. De doelstelling voor 2020 is 1,55 ton CO2-uitstoot/100 miljoen KRW.

Cumulatieve CO2-reductie tijdens gebruiksfase product

Deze infographic toont de broeikasgasreductie tijdens de gebruiksfase van het product. Van 2009 tot 2016 is de cumulatieve CO2-reductie in de gebruiksfase 188 miljoen ton CO2. De doelstelling voor 2020 is 250 miljoen ton CO2.

We gaan de strijd aan met de klimaatcrisis

De Greenhouse Gas Council komt vier keer per jaar bijeen om de agenda te bepalen voor de strijd tegen klimaatverandering en de behaalde resultaten te bespreken. De deelnemers delen de laatste informatie over klimaatverandering, werken actieplannen uit en kijken wat ze het afgelopen kwartaal hebben bereikt. Samsung Electronics heeft een systematisch beheersproces geïmplementeerd, zoals hieronder te zien is, om de broeikasgasuitstoot gedurende de gehele levenscyclus van onze producten te minimaliseren, van productie tot distributie en gebruik.

Strategieën en actieplannen om klimaatverandering aan te pakken

Een pictogram voor de reductie van broeikasgasuitstoot op bedrijfslocaties

· Toepassing van apparatuur die de emissie van F-Gas in het productieproces van halfgeleiders reduceert
· Implementatie van energiebesparingsprojecten, verbetering van de energie-efficiëntie

Een pictogram voor de uitbreiding van energiebeheer op bedrijfslocaties

· Opzetten van energiebeheersystemen op alle bedrijfslocaties en behouden van certificeringen (sinds 2013)
· Beheer van de energiekosten en -indicatoren van elke bedrijfslocatie

Een pictogram voor de broeikasgasreductie tijdens de gebruiksfase van het product

· Ontwikkeling en lancering van zeer energie-efficiënte producten

Een pictogram voor het emissiebeheer in andere fases

· Beheer van broeikasgasemissies in logistieke processen, tijdens zakenreizen, etc. (sinds 2009)

Een pictogram voor het beheer van leveranciers

· Toezicht op de broeikasgasemissies van leveranciers (sinds 2012)

We breiden ons emissiebeheer uit naar alle niveaus van de keten

Om problemen op te lossen is nauwkeurige informatie onontbeerlijk. Om onze broeikasgasemissies nauwkeurig te meten en beheren, hebben we de emissies onderverdeeld in drie 'scopes', zoals gedefinieerd in het GHG Protocol op basis van de plaats waar gassen worden uitgestoten. Voor elk niveau vaststellen waar precies de gassen worden uitgestoten, vormt het fundament voor optimaal emissiebeheer. Onder scope 1 vallen broeikasgassen uitgestoten tijdens het productieproces op Samsung Electronics-bedrijfslocaties, terwijl scope 2 de indirecte uitstoot door opwekking van gekochte en verbruikte energie om elektriciteit of stoom te genereren omvat. Scope 3 heeft betrekking op indirecte uitstoot elders dan op de productielocatie, bijvoorbeeld de uitstoot van logistieke activiteiten, zakenreizen, onze toeleveringsketen en het gebruik van onze producten. We gebruiken deze analyse om systematisch alle (directe en indirecte) emissies te beheren, van onze bedrijfslocaties, van het productgebruik en van onze leveranciers.

Deze infographic toont de broeikasgasuitstoot van de respectieve scopes. Scope 1 zijn directe emissies, scope 2 zijn indirecte emissies van elektriciteit, stoom, etc. en scope 3 zijn alle overige indirecte emissies van logistieke activiteiten, leveranciers, gebruik van producten, etc.
Scope 1 (directe emissies) & scope 2 (indirecte emissies van elektriciteit, stoom, etc.)

· Maandelijkse analyse van de emissies van alle wereldwijde bedrijfslocaties op basis van het emissiebeheersysteem
· Apparatuur voor CO2 -afbraak geïnstalleerd voor halfgeleiderproductie, afbraakpercentage van 90% of hoger
· Energie-efficiënte apparatuur geïnstalleerd en overgestapt naar led-binnenverlichting op wereldwijde bedrijfslocaties

Panoramafoto van Samsung Electronics-bedrijfslocatie
Scope 3 (alle overige indirecte emissies van logistieke activiteiten, leveranciers, gebruik van producten, etc.)

· 39 verbeterpunten doorgevoerd om energie-efficiëntie van logistieke processen te verbeteren
· Potentieel voor reductie van 4.920 ton CO2 -uitstoot vastgesteld bij grote leveranciers
· Buitenlandse zakenreizen met 12% verminderd door gebruik te maken van alternatieven zoals video conferencing
· Energie-efficiëntie van producten in 2016 met 49% verbeterd ten opzichte van 2008

Foto van een Safety Truck van Samsung Electronics (logistiek)
Vermindering van broeikasgasuitstoot
in gebruiksfase product
Vermindering van broeikasgasuitstoot in gebruiksfase product
Schattingen voor
de laatste twee jaar.

*Eenheid: miljoen ton CO2
*Scope dataverzameling: acht belangrijkste productcategorieën (mobiele telefoons, notebooks, tv's, beeldschermen, koelkasten, wasmachines, airconditioners en printers)
*Geaccumuleerd vanaf 2009

We gebruiken geavanceerde technologie om de energie-efficiëntie te verbeteren

Samsung Electronics' geavanceerde technologie blijft zich verder ontwikkelen in het streven naar een milieubewuste en comfortabele levensstijl. Samsung Electronics legt zich toe op de ontwikkeling van zeer energie-efficiënte producten en procestechnologieën om de uitstoot van broeikasgassen tijdens het productieproces en productgebruik te verminderen. In 2016 was onze energie-efficiëntie met 49% verbeterd ten opzichte van 2008. Deze verbetering resulteerde in een lager energieverbruik, lagere kosten voor consumenten en een lagere broeikasgasuitstoot. Daarnaast streven we ernaar milieubewuste technologieën te ontwikkelen en toe te passen in onze producten om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen.
Een voorbeeld zijn onze koelkasten, die zijn uitgerust met een milieuvriendelijke koelvloeistof. Van oudsher is de belangrijkste oorzaak van aantasting van de ozonlaag het gebruik van chloorfluorkoolstoffen (cfk's) als koelvloeistof. Als alternatief voor cfk's werd het milieuvriendelijke koelmiddel R134 ontwikkeld, maar er waren technische problemen met het gebruik daarvan in grotere koelkasten, dus dit middel werd alleen in de kleinere modellen gebruikt. Na verschillende onderzoeken en experimenten is Samsung Electronics erin geslaagd de koelvloeistof R600a te ontwikkelen. Deze heeft een veel kleinere impact op het klimaat, vergeleken met grote koelkasten. Dankzij deze inspanningen kregen onze laatste 20 koelkastmodellen het meest energiezuinige Energy Star-keurmerk in 2017.

Deze infographic toont de verbeterde energie-efficiëntie tijdens de gebruiksfase van het product. Vergeleken met 2008 is het energieverbruik gemiddeld met 49% afgenomen en bedraagt de cumulatieve CO2-reductie 188 miljoen ton in 2016.
Deze infographic toont de energiebesparing bij buitenlandse bedrijfslocaties. In 2016 bespaarden we KRW 34,9 miljard op elektriciteit en KRW 23,64 miljard op water en gas. Voor 2017 streven we naar een elektriciteitsbesparing van KRW 39,7 miljard, een brandstofbesparing van KRW 2,1 miljard en een waterbesparing van KRW 2,1 miljard. Daarvan moet 35% komen uit elektriciteit, 13% uit koelkasten en airconditioners, 12% uit operations & management, 11% uit perslucht, 7% uit gas, 4% uit stikstofgenerator, 2% uit stoom en 11% uit overige.

Uitbreiding van de productiecapaciteit vraagt om nieuwe productiefaciliteiten, wat weer leidt tot meer energieverbruik op een grotere schaal. Om het energieverbruik in de productiefase terug te dringen, heeft Samsung Electronics 24 energiebesparende productienormen opgesteld. Daarnaast hebben we voor nieuwe productielocaties energiebesparende technologieën op maat ontwikkeld en toegepast vanaf de procesontwerpfase, om zo de energie-efficiëntie te verbeteren. En met resultaat, want in 2016 hadden we KRW 58,5 miljard bespaard op ons energieverbruik (inclusief gas, water en elektra).

Deze infographic toont de energiebesparing bij buitenlandse bedrijfslocaties. In 2016 bespaarden we KRW 34,9 miljard op elektriciteit en KRW 23,64 miljard op water en gas. Voor 2017 streven we naar een elektriciteitsbesparing van KRW 39,7 miljard, een brandstofbesparing van KRW 2,1 miljard en een waterbesparing van KRW 2,1 miljard. Daarvan moet 35% komen uit elektriciteit, 13% uit koelkasten en airconditioners, 12% uit operations & management, 11% uit perslucht, 7% uit gas, 4% uit stikstofgenerator, 2% uit stoom en 11% uit overige.

We breiden het gebruik van duurzame energie voortdurend uit

In 2016 wist Samsung Electronics het gebruik van duurzame energie bijna te verdubbelen ten opzicht van het voorgaande jaar en bijna te verzesvoudigen vergeleken met 2014. We hebben onze bronnen van nieuwe en duurzame energie ook gediversifieerd en gebruiken nu ook energie opgewekt door de zon, wind en waterkracht. Bovendien installeren we bij de bouw van nieuwe faciliteiten apparatuur die waarborgt dat een bepaald aandeel hernieuwbare energie wordt gebruikt. Op onze bedrijfslocaties stimuleren we het gebruik van duurzame energie voor straatverlichting, transport en kantines. En in landen met een goedwerkend systeem voor energie-inkoop kopen we meer duurzame energie in.

Gebruik van duurzame energie op wereldwijde bedrijfslocaties

Deze infographic toont het gebruik van duurzame energie door wereldwijde bedrijfslocaties. In 2014 gebruikten we 31,60 GWh duurzame energie, in 2015 was dat 92,06 GWh en in 2016 188,77 GWh.

Gebruik van nieuwe en duurzame energie

Deze infographic toont de percentages van duurzame energie gebruikt. In 2016 was windkracht goed voor 62%, waterkracht voor 14%, aardwarmte was 3%, fotovoltaïsche energie was 1% en overige duurzame energiebronnen droegen 20% bij.

We doen onderzoek en zetten projecten op voor klimaatverandering

Om als onderneming manieren te vinden om ons aan te passen aan klimaatveranderingen, voeren we al sinds 2015 het gezamenlijke onderzoek CSR Activities to Adjust to Climate Change uit. Samen met de afdeling Milieuwetenschappen van de universiteit van Seoul hebben onze onderzoekers drie thema's aangepakt: toegang tot drinkwater, energie-efficiënte huisvesting en klimaateducatie.

Voor het drinkwaterproject installeerden we semipermanente drinkwaterfaciliteiten op tien plaatsen in Vietnam waar mensen niet altijd toegang tot drinkwater hadden. Het resultaat is dat de plaatselijke bevolking zich geen zorgen meer hoeft te maken over drinkwater, een eerste levensbehoefte en onontbeerlijk om te overleven.
Ondertussen hebben we onze woningrenovatieprojecten voor kansarme bevolkingsgrepen verder ontwikkeld tot wat wij noemen het Housing Energy Efficiency Improvement Construction Project. Dit project biedt huishoudens een woonklimaat dat energie bespaart en ze tegen lage kosten 's zomers beschermt tegen de warmte en 's winters tegen de kou. Het proefproject in 2016, waarbij tien huishoudens betrokken waren, resulteerde gemiddeld in een halvering van het jaarlijkse energieverbruik en dus ook de kosten. Nog afgezien van de kostenbesparing leidde het ook tot een CO2-reductie van 8,6 ton per jaar.

Op Samsung Smart Schools ten slotte ontwikkelen we onderwijsmateriaal toegespitst op klimaatverandering, voor zowel leraren als leerlingen. In 2017 lanceerden we met behulp van dit materiaal onderwijsprogramma's over klimaatverandering voor basisscholen. Het doel van deze programma's is om toekomstige generaties de ernst van klimaatverandering te helpen inzien en het belang van inspanningen om de klimaatcrisis op te lossen.

Foto van een drinkwaterfontein op een kleuterschool in Thai Nguyen, Vietnam
Onze milieubewuste producten dragen bij aan een gezonde planeet
Achtergrondafbeelding pagina milieubewuste producten