Verantwoorde arbeidsomstandigheden

Bouwen aan een duurzame supply chain

Samsung Electronics zet zich ervoor in om haar sociale en ethische verantwoordelijkheden na te komen, zoals dit ook wordt verwacht van de diverse stakeholders en de internationale gemeenschap.

Lachende kinderen aan het bellenblazen.

Beleid met betrekking tot verbod op kinderarbeid

Er mag in geen enkele fase van het productieproces gebruik worden gemaakt van kinderarbeid en in overeenstemming met ons beleid richten we ons op de belangen van het kind als kinderarbeid wordt aangetroffen. Kinderarbeid is op grond van internationale standaarden en toepasselijke wet- en regelgeving verboden en Samsung Electronics en haar leveranciers hebben een zerotolerancebeleid ten aanzien van kinderarbeid.

Samsung Electronics heeft een Beleid met betrekking tot verbod op kinderarbeid vastgesteld, waarin we beschrijven wat we doen om kinderarbeid te voorkomen in partnerschap met The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR), een maatschappelijke onderneming die is opgericht door Save the Children Zweden. Het Beleid met betrekking tot verbod op kinderarbeid is gebaseerd op het 'VN-Verdrag inzake de rechten van het kind', de 'Children's Rights and Business Principles van UNICEF' en het 'IAO-verdrag'.

Twee jongetjes die aan het spelen zijn met blokken.
  • Beleid met betrekking tot verbod op kinderarbeid 122KB PDF DOWNLOAD
  • Beleid met betrekking tot werkende jongeren 59KB PDF DOWNLOAD
  • Beleid met betrekking tot werkende studenten 185KB PDF DOWNLOAD

Richtlijnen met betrekking tot werknemers met een migratieachtergrond

Bij Samsung Electronics in Maleisië werken medewerkers uit verschillende landen, zoals Indonesië, Nepal, Pakistan, enz., in harmonie samen. Respect voor culturele diversiteit en een soepele communicatie tussen medewerkers is daarom van het allergrootste belang.
Daarnaast zijn er om het wederzijdse begrip tussen verschillende culturen te bevorderen en te ondersteunen verschillende activiteiten/evenementen zoals ‘Cross-Cultural Experience’, ‘Great Work Place’, ‘Return Home Event for Migrant Workers’ georganiseerd. In 2016 hebben we Richtlijnen met betrekking tot werknemers met een migratieachtergrond opgesteld en gepubliceerd in samenwerking met Business for Social Responsibility (BSR), waarin we onze commitment hebben vastgelegd om een einde te maken aan dwangarbeid, buitensporige provisies voor tewerkstelling en alle vormen van discriminerende behandeling die zich kunnen voordoen wanneer werknemers met een migratieachtergrond in het buitenland werken.

Drie paar handen die samen een stekje met grond vasthouden.
  • Richtlijnen met betrekking tot werknemers met een migratieachtergrond 201KB PDF DOWNLOAD
  • Training voor inzicht in de richtlijnen 225KB PDF DOWNLOAD

Richtlijnen met betrekking tot stagiairs

In 2016 heeft Samsung Electronics haar Richtlijnen met betrekking tot stagiairs in India opgesteld in samenwerking met Business for Social Responsibility (BSR) en de Indiase ngo Partners in Change (PIC), om toe te zien op transparantie en compliance bij het inzetten en opleiden van stagiairs.
In de Richtlijnen is de standaard opgenomen voor de beroepsgeschikte leeftijd, minimumloon en de stageduur zoals vastgelegd in de Indiase Apprentice Act 1961 en andere wet- en regelgeving met betrekking tot stagiairs. De Richtlijnen geven ook informatie over hoe om te gaan met klachten van stagiairs, praktijkopleiding en mogelijkheden van vervroegde indiensttreding voor medewerkers die stage hebben gelopen bij het bedrijf. De Richtlijnen worden versterkt door commitments voor het tegengaan van discriminatie en met betrekking tot andere mensenrechten. Een belangrijk aspect is dat de Richtlijnen niet alleen van toepassing zijn op Samsung Electronics in India, maar ook op haar leveranciers.

Twee mannen zijn in gesprek en kijken naar een vel papier op tafel.
  • Richtlijnen met betrekking tot stagiairs 179KB PDF DOWNLOAD

Richtlijnen voor het oplossen van klachten

Om de mensenrechten van medewerkers te beschermen en een positieve werkomgeving te creëren heeft Samsung verschillende mogelijkheden voor het management gecreëerd om te luisteren naar de mening van medewerkers. Bovendien hebben we klachtenmogelijkheden online en offline op alle locaties om te horen wat er onder medewerkers leeft en om zaken snel op te lossen.


We hebben Richtlijnen voor het oplossen van klachten opgesteld om klachten op het werk tijdelijk en in redelijkheid op te lossen. Dit verloopt via de volgende stappen: - melden van de klacht - oplossen van de klacht - feedback. Er zijn vier klachtenmogelijkheden: online, offline, hotline en via de ondernemingsraad. Deze zouden ook geschikt kunnen zijn voor de dochterondernemingen.

Klachtenmogelijkheid

Trainingsprogramma HERhealth

Om een betere gezondheid van onze productiemedewerkers te bevorderen hebben we het project Health Enables Returns (HERhealth) opgezet om vrouwelijke medewerkers informatie over gezondheid te geven en zich daarvan bewuster te maken. Het project loopt nu in Vietnam.
De gespecialiseerde MVO-instelling Business Social Responsibility (BSR) heeft sinds 2007 dit project voor 250.000 vrouwen in 10 landen uitgevoerd. Het project richt zich niet alleen op het bieden van basiskennis over gezondheid aan vrouwelijke productiemedewerkers, zoals informatie over een gezond dieet en het voorkomen van ziektes als HIV/AIDS, hepatitis en tuberculose, maar ook op bewustzijnsbevordering over het belang van gezondheid van vrouwen.

In 2016~2017 heeft Samsung een training gegeven voor vrouwelijke medewerkers in het hele land in samenwerking met Life Centre, een lokale ngo die in 2005 is opgericht en gespecialiseerd is in gezondheidseducatie. De resultaten van het programma zijn uitstekend en we zijn ook van plan om dit programma voort te zetten.

Belangrijkste verbeteringen
Training door collega-opleiders

Trainingsprogramma HERfinance

Samsung heeft in 2015 samen met BSR en Sanchayan (India) een project voor versterking van de financiële competentie van werknemers gelanceerd. In India zijn we datzelfde jaar van start gegaan en we hebben samen met lokale ngo's in Brazilië (Positive Planet) en Mexico (Yo quiero Yo puedo) financiële trainingen gegeven.

Het project richt zich niet alleen op het geven van basisinformatie over sparen, rente, leningen en bankieren, maar ook op het aanleren van financiële planningstechnieken aan de familieleden van onze medewerkers op basis van hun inkomen zodat zij zelfverzekerd kunnen werken aan financiële onafhankelijkheid. We zijn van plan om de volgende fase van het financiële competentieprogramma in 2018 in een geselecteerd aantal landen uit te voeren.

Feedback op training

Arti Sharme deelde haar ervaring met training en vertelt: ''De HERfinance-training is erg belangrijk voor ons. Dit soort trainingen helpt om het belang in te zien van geld opzij zetten en om beter te sparen.''

Seema deelde haar ervaring met training en vertelt: ''Voorafgaand aan de HERfinance-training wist ik niet hoe belangrijk het was om een spaarplan te hebben voor de korte, middellange en lange termijn, maar nu, na de training, begrijp ik hoe belangrijk het voor ons is om te sparen. Ik begrijp nu hoe belangrijk het voor ons allemaal is om ons doel met ons inkomen te realiseren.''

Een foto van de HERfinance-training.
  • Belangrijkste resultaten van HERfinance-training 63KB PDF DOWNLOAD

RBA-auditors Labor & Ethics

* Voorheen EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

"Samsung is lid van de Responsible Business Alliance (RBA) en organisatiebreed houden wij en onze leveranciers ons aan de Gedragscode van de RBA en aan de implementatiemethoden van de code. De RBA-code is opgesteld volgens internationaal erkende standaarden om maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en bedrijfsethiek te bevorderen.
We streven continu naar verbetering van onze managementsystemen en verspreiden intern best practices. Om gekwalificeerde interne auditors te krijgen die te allen tijde kunnen toezien op de werkomstandigheden nodigen we medewerkers in Korea en andere landen uit voor het trainingsprogamma Labor & Ethics van de RBA en daarvoor een certificering te behalen.
Gekwalificeerde auditors voeren op locatie onderzoeksactiviteiten uit naar bijvoorbeeld het managementsysteem van de organisatie, milieuveiligheid, enz. in overeenstemming met RBA-standaarden."

Mensen die naar een spreker luisteren.
Aantal RBA-auditors Labor & Ethics