Samsung is verheugd dat u deze website bezoekt en geeft u graag de informatie betreffende deze server. We raden u aan een kopie af te drukken van de informatie voor persoonlijk gebruik, de bestanden op te slaan op uw computer en een link te maken naar deze server vanuit uw eigen documenten. Er zijn echter enkele wettelijke beperkingen en restricties die wij aan alle bezoekers van deze en andere verwante websites opleggen. Wij vragen u de hieronder omschreven regels na te leven. Deze website bevat informatie die eigendom is van Samsung. Samsung heeft geld, tijd en inspanningen geïnvesteerd om deze informatie te ontwikkelen. Dit eigendom omvat, maar niet beperkend, copyrights, handelsmerken en informatie over technologie. Deze informatie wordt gegeven onder de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video, downloads, links of broncodes ('Diensten en Materialen'). Samsung behoudt alle rechten op dergelijke Diensten en Materialen. Diensten en Materialen zijn enkel bestemd voor Samsung klanten en worden enkel gegeven voor uw comfort. Samsung verleent u geen licentie of eigendomsrechten op dergelijke Diensten en Materialen, ...Samsung staat niet in voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de betrouwbaarheid van de Diensten en Materialen of van andere items op deze of om het even welke andere server. U mag zich dus niet baseren op de Diensten en Materialen van deze website, tenzij wij u schriftelijk en uitdrukkelijk adviseren dit wel te doen. Gelieve u niet te baseren op of gebruik te maken van de Diensten en Materialen om aan te kopen, te verkopen, te verhandelen of transacties te doen in om het even welke fondsen. De informatie die hier wordt gegeven is niet in overeenstemming met de vereisten betreffende de openbaarmaking of met regelgevende instanties zoals vereist in andere landen, met inbegrip van, maar niet beperkend, de U.S. Securities Exchange Commission. Gelieve geen investeringsbeslissingen te neme op basis van de Diensten en Materialen die hier worden gegeven.

 

Exclusief voor producten die gekocht zijn via de eigen Samsung Online Shop, gelden de volgende algemene verkoopvoorwaarden.

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

(versie: November 2021)

 

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Actievoorwaarden gelden de volgende definities:


"Actie" promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden, georganiseerd door Samsung.
"Actiegebied" het territorium binnen de Benelux waarbinnen de Actie plaatsvindt, zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden. De Actie heeft uitsluitend betrekking op Actieproducten aangekocht binnen het Actiegebied.
"Actieperiode" de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
"“Actieproducten” de actiemodellen zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden.
"Actievoorwaarden" deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Samsung bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website of in het winkelpunt. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden in geval van een verschil tussen beide voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn geldig voor promotionele acties georganiseerd door Samsung.
"Bijzondere Actievoorwaarden" de bijhorende bijzondere actievoorwaarden en/of de extra voorwaarden zoals omschreven op de Promotiepagina welke één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden en tezamen met de Actie door Samsung worden gepubliceerd voor een specifieke Actie.
"Deelnamemateriaal" bijdragen van alle aard (waaronder: afbeeldingen, video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen, interviews, portretten, social media-berichten, etc.) van Deelnemers in het kader van een Actie. Hieronder worden ook begrepen eventuele bijdragen en opnames die worden gemaakt in verband met de Actie.
"Deelnemer" de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
“Registratieperiode” de periode waarbinnen inschrijvingen voor deelname aan de Actie ingediend kunnen worden, zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden.
“Promotiepagina” de pagina op Samsung.com voor de geldende promoties, te vinden op www.samsung.com/nl/promo/, www.samsung.com/be/promo of www.samsung.com/be_fr/promo.
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland, met een bijkantoor in Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19 te België, met ondernemingsnummer 0472.450.079.
"Voordeel" elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een cashback of een product, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 – Deelname

 

1.   Deelname aan de Actie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname. Op verzoek van Samsung zal Deelnemer zich rechtsgeldig identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats en leeftijd overleggen.

2.   Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.

3.    Deelname aan bepaalde Acties is alleen mogelijk bij aankoop van een bepaald Actieproduct, zoals aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Deelname aan die Acties staat alleen open voor degene die het Actieproduct bij een aan de actie deelnemende winkel, als genoemd op deze website, heeft gekocht binnen de Actieperiode. Wanneer het product bij een niet aan de actie deelnemende winkel of bij een particulier is gekocht, kan niet aan de Actie worden deelgenomen. Opvolgende eigenaars van het product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweedekans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen evenmin voor deelname aan de Actie in aanmerking en hebben geen recht op het Voordeel. Het recht op het Voordeel komt bovendien te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke koop en de Deelnemer dient in dat geval een reeds ontvangen Voordeel uit eigen initiatief en op eigen kosten te retourneren aan Samsung, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat het recht op deelname is komen te vervallen. De deelname aan de Actie of het recht op het Voordeel zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Dergelijke Acties gelden zolang de voorraad strekt en Samsung is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of voorraad van de Actieproducten bij de deelnemende winkels.

4.   Voor deelname aan bepaalde Acties is registratie via een website vereist, binnen de Registratieperiode. De registratie is kosteloos. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied. Nadere voorwaarden voor de registratie zijn te raadplegen via deze website. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail) adres. Indien deze bevestiging niet wordt ontvangen, dient de Deelnemer binnen twee weken na registratie contact op te nemen met Samsung (zie artikel 8-1). Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de registrant tot veertien (14) kalenderdagen na het ontvangen van het verzoek tot correctie vanuit Samsung in de gelegenheid worden gesteld deze aanvullende informatie en/of documentatie te verstrekken. Indien Samsung deze aanvullende informatie en/of documentatie niet heeft ontvangen uiterlijk binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen na het ontvangen van het verzoek tot correctie vanuit Samsung, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffende inzending niet deelgenomen aan de Actie.

5.   Deelname aan de Actie staat alleen open voor consumenten. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 3 – Uitsluitingen

 

1. Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn en hun respectieve medewerkers, zijn uitgesloten van deelname.

2. De Deelnemer kan enkel gedurende de Registratieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Actievoorwaarden beschreven wijze. Behalve wanneer anders is aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden, kan deelname aan verschillende acties niet gecombineerd worden. Indien de inzending van de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, onvoldoende gefrankeerd, incompleet, of anderszins onvolledig door Samsung is ontvangen, wordt de inzending niet geaccepteerd en wordt met die inzending niet deelgenomen aan de Actie. Samsung aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren Inzendingen als gevolg van
technische redenen of andere oorzaken. De Deelnemer zal een kopie of afschrift bewaren van zijn registratie en inzendingen (waaronder het Deelnamemateriaal). Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.

3. Deelname is niet toegestaan, en Samsung is gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie en eventuele volgende acties, waarbij het recht op het Voordeel komt te vervallen, wanneer:

 

 •      een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie;    
 •      een Deelnemer meerdere, onvolledige of valse (e-mail) adressen, namen en/of andere (persoons)gegevens verstrekt;
 •      gebruik wordt gemaakt van bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten;     
 •      sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden; of
 •      een Deelnemer niet voor persoonlijk gebruik deelneemt aan de actie, maar handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Samsung is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden – zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende Deelnemer -  en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

Artikel 4 – Het Voordeel

 

1. Het eventuele recht op ontvangst van het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

2. Samsung is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn.

3. Indien een Deelnemer zich niet binnen de in de Bijzondere Actievoorwaarden vermelde termijn, of binnen een maand wanneer deze termijn ontbreekt, bij Samsung heeft gemeld en het Voordeel heeft aanvaard, heeft Samsung het recht de aanspraak van die Deelnemer op het Voordeel te laten vervallen. Samsung kan het betreffende Voordeel eventueel aan een andere Deelnemer toekennen. Samsung is niet verplicht te melden dat het Voordeel is komen te vervallen.

4. Samsung streeft ernaar het Voordeel binnen de 16 weken na het indienen van een geldige registratie, respectievelijk het vaststellen van de winnaars in het geval van een wedstrijd, over te maken, af te leveren of persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen. Wanneer het Voordeel een geldbedrag (cashback) is, kan dit alleen worden overgemaakt naar
een rekeningnummer binnen de Europese Unie. Wanneer het Voordeel een cadeau (product) is, kan dit alleen worden verzonden naar postadressen binnen de Benelux. In geval het Voordeel wordt verzonden naar een postadres binnen de Benelux, wordt de Deelnemer geacht het Voordeel te hebben ontvangen op het moment van aflevering van het Voordeel op het aangegeven postadres.

5. Indien voor een Actie in Nederland over het Voordeel Nederlandse kansspelbelasting is verschuldigd, zal deze worden voldaan door Samsung en niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele andere verschuldigde belastingen en heffingen.

 

 

Artikel 5 – Deelnamemateriaal

 

1. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij / zij aan Samsung ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van
derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze onrechtmatig is of kan zijn. De Deelnemer zal Samsung vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van het door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal. Samsung kan, indien zij naar haar vrije oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen of elke andere geldige reden, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder overleg met of goedkeuring van de Deelnemer.

2. De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige rechten op het Deelnamemateriaal (waaronder intellectuele eigendoms- en persoonlijkheidsrechten) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan Samsung. Voor zover deze overdracht niet toegestaan is door de wet, doet de Deelnemer afstand van deze rechten. Samsung mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denkbaar medium tijdens en na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met (de overdracht van) het Deelnamemateriaal. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die dergelijke rechten kunnen doen gelden op het Deelnamemateriaal, deze rechten op overeenkomstige wijze zullen overgedragen aan Samsung, respectievelijk afstand zullen doen van deze rechten.

3. De Deelnemer machtigt Samsung en / of de andere vennootschappen van de Samsung-groep het Deelnamemateriaal te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) op om het even welke manier of drager (drukwerk, publicaties, film, digitaal, etc.) voor promotionele en andere doeleinden van Samsung en / of een andere vennootschap van de Samsung-groep, zonder recht op enige compensatie of vergoeding, anders dan het Voordeel waarop hij eventueel recht heeft.. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die in verband met de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, een vergelijkbare machtiging aan Samsung zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

 

 

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 

1. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor: (i) kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel; (ii) schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie; (iii) schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung is ontvangen; (iv) fraude door Deelnemer(s); en (v) de inhoud van het Deelnamemateriaal.

2. Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. Samsung is niet aansprakelijk voor (i) eventuele gebreken van het Voordeel, (ii) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (iii) indien het Voordeel door de verkeerde
persoon in ontvangst wordt genomen of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan, of (iv) indien het (ontvangen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.

3. In het geval dat voor een Actie gebruik wordt gemaakt van een social media-platform als Instagram, Facebook of Twitter, is het platform op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Actie. De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met het platform.

 

 

Artikel 7 – Privacy

 

1. De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan Samsung worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. Samsung zal deze gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor het goede verloop van de Actie, eigen marktonderzoek en direct marketing, en voor doeleinden vermeld in deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe Samsung behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

2. In bepaalde gevallen kan de gebruiker deze persoonsgegevens ook verstrekken met behulp van zijn account op een sociaal media-platform, zoals Facebook of Twitter.

3. Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Samsung, per gewone post naar Samsung Electronics Benelux B.V., Evert van de Beekstraat 310,
1118 CX Schiphol, Nederland (voor Nederland) of Samsung Electronics Belgium, Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, België (voor België en Luxemburg). Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. De Deelnemer kan het volledige Samsung privacy-beleid nalezen op http://www.samsung.com/be/info/privacy.html(NL) of http://www.samsung.com/be_fr/info/privacy.html (FR) voor wat België betreft of www.samsung.com/nl/info/privacy.html voor wat Nederland betreft. Indien een Deelnemer een verzoek indient tot verwijdering van zijn persoonsgegevens, komt zijn deelname aan de Actie en te vervallen en komt de betreffende Deelnemer niet meer in aanmerking voor het Voordeel.

 

 

Artikel 8 – Klachten

 

1. Met vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kan eenieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via het adres en telefoonnummer zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden. De klantenservice is ook bereikbaar via telefoonnummer 088-9090100 (Nederland), 02 201 2418 (België) of 26 10 37 10 (Luxemburg).

2. Samsung is niet gehouden tot enige correspondentie in verband met uitsluitingen van deelname, verwijdering van Deelnamemateriaal of de uitslag van een Actie, als bedoeld in de Actievoorwaarden.

3. Het uitblijven van reactie vanwege Samsung op een bericht, mail of schrijven van de Deelnemer, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht, die mail of dat schrijven.

 

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

 

1. Voor Acties in Nederland die een kanselement bevatten, geldt dat de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen op deze Actievoorwaarden en op de Actie van toepassing is en dat Samsung handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

2. Samsung behoudt zich het recht voor om de Actie, de Actievoorwaarden en/of het Voordeel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

3. De inhoud van de Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van Samsung kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Op deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is het recht van het Actiegebied bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing, indien het Actiegebied meerdere landen behelst geldt de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemer, zijnde: België, Nederland of Groothertogdom Luxemburg.

5. Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank van Amsterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd. Voor Deelnemers uit België is de rechtbank van Antwerpen bevoegd, en voor deelnemers uit het Groothertogdom Luxemburg, is de rechtbank van Luxemburg (Stad), kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer. De Deelnemer en Samsung verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.


Artikel 1 – Definities

 

1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: 
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27157139 en/of verwante ondernemingen;
"Klant"
iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij aan wie Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd; 
"Overeenkomst"
iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Klant in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door de Klant van Samsung, alsmede alle overige door de Klant aan Samsung verstrekte opdrachten;

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Samsung, op de Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Klant.

2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

5. Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

 

 

Artikel 3 – Aanbod; Sluiten van de Overeenkomst

 

1. Offertes en prijsvoorstellen zijn te allen tijde vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.

2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een formele schriftelijke aanvaarding door Samsung van een bestelling of opdracht van de Klant, of doordat Samsung aanvangt met de uitvoering van deze bestelling of opdracht.

 

 

Artikel 4 – Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en overige overheidsheffingen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen aan de Klant gefactureerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst meest recente prijsaanbieding.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op levering af magazijn in de zin van de Incoterms 2010.

4. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kan Samsung de prijzen van nog niet gefactureerde zaken en/of diensten aanpassen om veranderingen te verwerken van prijsbepalende factoren zoals grondstofprijzen, loonkosten, sociale lasten, belastingen waaronder BTW en andere overheidsheffingen, in- en uitvoerheffingen, en wisselkoersen. Dergelijke prijsaanpassingen geven de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 5 – Betaling

 

1. Alle facturen van Samsung dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn – en bij gebreke daarvan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum – te worden voldaan door middel van overmaking op een door Samsung aangewezen bankrekening. Als betaaldag geldt de op de bankafschriften aangegeven valutadag.

2. In geval van te late betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant vanaf de factuurdatum wettelijke handelsrente verschuldigd (op grond van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek).

3. De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die Samsung maakt als gevolg van het feit dat de Klant nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig en/of tijdig na te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Betalingen door de Klant, hoe ook omschreven, strekken eerst tot betaling van eventueel verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens tot betaling van eventueel verschuldigde wettelijke handelsrente, en vervolgens tot betaling van de oudste onbetaalde factuur.

5. De Klant kan enige schuld jegens Samsung niet verrekenen met enige vordering van de Klant op Samsung.

6. Het bepaalde in artikel 5 laat onverlet de bevoegdheid van Samsung om in het geval van een tekortkoming door de Klant in de nakoming van de Overeenkomst volledige schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 6 – Levering; Risico-overdracht

 

1. De Klant heeft een afnameplicht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de leveringsplaats het laatst bekende adres van de Klant (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)).

2. Samsung kan deelleveringen doen en deze afzonderlijk factureren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven en overeengekomen levertermijnen en –tijden niet fataal. Het enkel overschrijden van de overeengekomen levertermijn door Samsung leidt niet tot verzuim of enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden.

4. Het risico van de gekochte zaken gaat over op de Klant op het moment van levering.

5. Levering vindt plaats op het moment waarop de gekochte zaken op de leveringsplaats aankomen, ook indien de Klant de levering niet aanvaardt. Het lossen is voor rekening en risico van Samsung, tenzij de Klant het lossen op zich neemt.

6. Wanneer levering af magazijn is overeengekomen, vindt de levering plaats op het moment waarop Samsung de Klant ervan op de hoogte heeft gesteld dat de gekochte zaken gereed staan in het magazijn van Samsung. Het laden is voor rekening en risico van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de Klant de zaken af te halen binnen zeven dagen na levering af magazijn. Indien de Klant deze termijn overschrijdt, kan Samsung de zaken voor rekening van de Klant elders opslaan. Indien de Klant, na sommatie van Samsung, nalaat de zaken binnen drie maanden na levering af te halen, kan Samsung de Overeenkomst ontbinden. In dat geval kan Samsung de restitutie van de koopprijs (indien betaald) verrekenen met gemaakte opslagkosten en sinds de levering geleden waardeverlies van de zaken.

7. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de levering van de gekochte zaken te aanvaarden, dan komen alle door Samsung tevergeefs gemaakte kosten in verband met de levering alsmede de bijkomende kosten van transport, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van de Klant.

 

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 

1. De door Samsung aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Samsung totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of uit anderen hoofde aan Samsung verschuldigde bedragen inclusief rente en kosten heeft voldaan.

2. De Klant dient de door Samsung geleverde zaken, zo lang deze zaken eigendom zijn van Samsung, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal.

3. De Klant kan binnen het kader van de normale bedrijfsvoering over de door Samsung geleverde zaken beschikken en deze vervreemden (maar niet bezwaren), mits de Klant de verkrijger op de hoogte stelt van het eigendomsvoorbehoud.

4. Samsung kan de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening en met volledige medewerking van de Klant terugnemen en opslaan indien (de redelijke verwachting bestaat dat):

 

 • de Klant tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit anderen hoofde, bijvoorbeeld in het geval van het overschrijden van de betalingstermijn;
 • ten laste van de Klant beslag wordt gelegd;
 • de Klant surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken; of
 • de Klant een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft.

 

Artikel 8 – Klachten

 

1. De Klant is verplicht om bij levering te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.

2. Klachten van de Klant dienen schriftelijk bij Samsung ingediend te worden binnen de volgende termijnen:

 • klachten over de onjuiste of onvolledige uitvoering van een bestelling: binnen tien kalenderdagen na de levering;
 • klachten over een uiterlijk waarneembaar gebrek in geleverde zaken: per ommegaande na de levering met gebruikmaking van het "proof of delivery"-formulier met aangehechte foto's;
 • klachten over een niet-uiterlijk waarneembaar gebrek in geleverde zaken: binnen zeven kalenderdagen na de levering met gebruikmaking van het "proof of delivery"-formulier met aangehechte foto's.

3. Bij niet inachtneming van de klachttermijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de levering en vervalt elke aanspraak van de Klant op Samsung ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken, behoudens het bepaalde in artikel 9 over garanties.

4. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien de klacht volgens Samsung gegrond is, is Samsung slechts gehouden om het ontbrekende te leveren of de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van Samsung, alles ter vrije keuze van Samsung.

6. De Klant kan gebrekkige zaken alleen retourneren indien Samsung daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien de gebrekkige zaken zich nog in de geleverde verpakking en staat bevinden. De Klant is gehouden om de instructies van Samsung betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.

7. De Klant kan na tekening voor ontvangst van geleverde zaken niet klagen over het aantal geleverde zaken.

 

 

Artikel 9 – Garantie

1. Onverminderd het gestelde in artikel 8 en overige tussen Samsung en de Klant overeengekomen garantiebepalingen, garandeert Samsung gedurende een in de Overeenkomst bepaalde tijd van maximaal 24 maanden na levering dat de door Samsung geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Gebreken die tijdens de levering uiterlijk waarneembaar zijn vallen niet onder deze garantie.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 

 • het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 • misbruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan het voorziene normale gebruik;
 • normale slijtage;
 • montage, aanpassing, installatie en/of reparatie van de zaak door de Klant en/of derden;
 • elektrische schade door verkeerd gebruik van de zaak;
 • toepassing door Samsung van enig overheidsvoorschrift terzake de aard en kwaliteit van toegepaste materialen; of
 • op verzoek van de Klant toegepaste of ter bewerking verstrekte zaken, materialen en/of werkwijzen.

3. Samsung zal de gebrekkige zaken die onder de garantie vallen herstellen of vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van Samsung, alles ter vrije keuze van Samsung.

4. Samsung verkrijgt de eigendom van vervangen zaken en onderdelen.

5. De garantie vervalt indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

6. Een beroep op de garantie ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid voor schade

 

1. Samsung is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door Samsung van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (inclusief de garantieverplichting), of van enig ander handelen en/of nalaten door Samsung zelf en/of door anderen handelend in opdracht van Samsung, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uitsluitend het leidinggevende personeel van Samsung.

2. De Klant zal Samsung vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door Samsung aan de Klant geleverde zaken of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de vordering uitsluitend binnen de risicosfeer van Samsung valt.

 

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zaken en diensten berusten bij Samsung en haar moedermaatschappij. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Klant niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.

2. De Klant mag zaken en diensten afkomstig van Samsung uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de zaken aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van Samsung gekochte zaken en diensten niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies.

3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van zaken of diensten aan de Klant.

4. De Klant staat er tegenover Samsung te allen tijde voor in en vrijwaart Samsung terzake dat het gebruik door Samsung van de door de Klant verstrekte gegevens of anderszins, niet in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift of inbreuk maakt op rechten van derden.

5. De merken, type- en identificatienummers en -tekens op de geleverde zaken en mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. De garantiebepaling van artikel 9 is niet van toepassing op zaken waarvan de identificatienummers ontbreken of onleesbaar zijn.

 

 

Artikel 12 - Geheimhouding

 

1. Elke partij is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de andere partij waarvan de vertrouwelijkheid hem door de andere partij is kenbaar gemaakt, of waarvan hij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

 

 

Artikel 13 - Overmacht

 

1. In geval van overmacht van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren, of al meer dan een maand duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst en vergoeding ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke al dan niet voorzienbare van de wil van een der partijen onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 

 • omstandigheden in verband met personen en/of materialen die gewoonlijk gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst of die van dien aard zijn dat deze de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of deze dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar maken dat de (onmiddellijke) uitvoering van de Overeenkomst niet langer verlangd kan worden;
 • ziekte onder het personeel, productieonderbrekingen of het stilliggen van de productie;
 • stakingen;
 • export- en/of importbeperkingen, overheidsmaatregelen;
 • tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door derden waardoor nakoming van de eigen contractuele prestaties onmogelijk wordt;
 • brand, overstroming, waterschade;
 • oorlogen, opstanden en soortgelijke.

 

 

Artikel 14 - Overdracht

 

1. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet overdragen aan derden.

 

Artikel 15 - Opschorting; ontbinding

 

1. Onverminderd het beschrevene in artikelen 4 lid 5, 5 lid 6, 6 lid 3 en 7, en 13, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat):

 

 • de wederpartij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst, zoals de verplichting van de Klant om tijdig en volledig te betalen;
 • beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
 • de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft;
 • de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst; of
 • de onderneming van de wederpartij wordt verkocht of opgeheven.

2. Indien een geval zoals omschreven in het voorgaande lid onder b tot en met g zich bij een der partijen voordoet, zijn alle vorderingen van de wederpartij jegens die partij onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar

 

 

Artikel 16 - Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverlet laten.

2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

 

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 

1. De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Klant.

 

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

 

Samsung hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

 

Artikel 1 – Definities

 

1. In deze algemene inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities:

 "Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., statutair gevestigd te Delft;

 "Leverancier" Iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij die aan Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd;

 "Overeenkomst" Iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Leverancier in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door Samsung van de Leverancier, alsmede alle overige door Samsung aan de Leverancier verstrekte opdrachten;


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, bestellingen en opdrachten van Samsung, op elke Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Leverancier.

2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Leverancier, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

5. Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene inkoopvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 

1. Offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij daaruit ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.

2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een aanvaarding door Samsung van een offerte of aanbieding van de Leverancier door middel van een schriftelijke inkooporder.

3. Mondelinge bestellingen en opdrachten binden Samsung niet, tenzij Samsung deze schriftelijk bevestigt.

4. Een afwijking van de orderbevestiging ten opzichte van de inkooporder bindt Samsung niet, tenzij Samsung de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Een aanvaarding van of betaling voor door de Leverancier geleverde zaken of diensten geldt niet als aanvaarding van de afwijking.

5. Samsung behoudt zich het recht voor om de inkooporder te wijzigen, waaronder de aantallen, eigenschappen, eisen en specificaties van de ingekochte zaken en diensten. Bij de inkoop van zaken kan de Leverancier een redelijke prijsverhoging toepassen als een dergelijke wijziging van de inkooporder extra kosten voor de Leverancier meebrengt. Daarnaast kan de Leverancier van zaken een redelijke termijnverlenging toepassen als de levering door een dergelijke wijziging rederlijkerwijs niet meer mogelijk is binnen de overeengekomen termijn. Bij de inkoop van diensten zal de Leverancier die meent dat een dergelijke wijziging van de inkooporder meerwerk meebrengt, handelen in overeenstemming met artikel 6.5.

6. Samsung behoudt zich het recht voor om haar inkooporder te herroepen wanneer de Leverancier deze niet binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging.

7. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of aanbieding zijn voor rekening van de Leverancier. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door Samsung geretourneerd.

 

 

Artikel 4 – Prijzen

 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen inclusief alle kosten en exclusief alle belastingen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen gebaseerd op 'Delivery Duty Paid’ (DDP) in de zin van de Incoterms 2010.

3. Prijzen en tarieven kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Samsung worden verhoogd, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

4. Indien de Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Samsung bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

 

 

Artikel 5 – Facturering en Betaling

 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering maandelijks plaats. De factureren dienen te voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen. Samsung heeft het recht om facturen die niet voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen onbetaald te laten. Facturen dienen te worden verzonden aan e-portal@samsung.com, met vermelding van het bestelnummer en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummers.

2. Samsung zal betalen binnen 30 dagen na acceptatie van de levering van de ingekochte en correct gefactureerde zaken en/of diensten, inclusief alle bijbehorende documentatie.

3. Samsung is bevoegd haar opeisbare vorderingen jegens de Leverancier te verrekenen met haar opeisbare schulden aan de Leverancier.

4. Samsung kan voor rekening van de Leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of een vooruitbetaling doet.

 

Artikel 6 – Levering


1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering "franco inclusief rechten" (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)). Zaken gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung voor ontvangst van de zaken heeft getekend. Diensten gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung de uitgevoerde diensten schriftelijk heeft goedgekeurd.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Leverancier niet bevoegd om deelleveringen te doen.

3. De overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn fataal. Als de Leverancier de overeengekomen levertermijn overschrijdt, is de Leverancier in verzuim en verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete van één procent (1%) van de waarde van de Overeenkomst per (deel van een) kalenderweek dat de overschrijding voortduurt, met een minimum van € 1.000 en een maximum van tien procent (10%) van de waarde van de Overeenkomst. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat Samsungs recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

4. De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier een overschrijding van de overeengekomen levertermijn verwacht.

5. De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier meerwerk verwacht en een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de levertermijn van dit meerwerk. De Leverancier zal geen meerwerk verrichten zonder schriftelijke opdracht van Samsung. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier.

 

 

Artikel 7 – Verpakking en verzending

 

1. De Leverancier zal ingekochte zaken voor zijn rekening verpakken en verzenden conform toepasselijke regelgeving. De Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste verpakking.

2. Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling, en zo min mogelijk opdruk te bevatten. Voor palletzendingen worden uitsluitend pallets van euroformaat (europallets) gebruikt. Speciale verpakkingen die retour moeten naar de Leverancier dienen als zodanig gemerkt te zijn.

3. De Leverancier dient het verpakkingsmateriaal op het eerste verzoek van Samsung terug te nemen.

4. Samsung is bevoegd een levering van zaken te weigeren wanneer de verzending niet is voorzien van het bestelnummer en een paklijst.

 

 

Artikel 8 – Keuringen

 

1. Samsung is bevoegd om ingekochte zaken zowel vóór als bij de levering te laten keuren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen. De Leverancier kan aan de resultaten van een keuring geen rechten ontlenen. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de Leverancier, behalve de kosten van de door Samsung aangewezen keuringsfunctionarissen.

 

Artikel 9 – Eigendom en risico


1. De eigendom en het risico van de ingekochte zaken gaat over op Samsung op het moment van levering.

2. Zaken die Samsung ten behoeve van de Overeenkomst aan de Leverancier ter beschikking stelt en zaken die de Leverancier ten behoeve van de Overeenkomst vormt, zijn de eigendom van Samsung en worden door de Leverancier duidelijk als zodanig gekenmerkt voor Samsung gehouden.

 

Artikel 10 – Garantie


1. De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat: 

a) de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de zaken of diensten geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Samsung; 

b) de zaken nieuw en van goede kwaliteit zijn en vrij van gebreken en rechten van derden; 

c) de zaken of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze blijkens de Overeenkomst zijn bestemd; 

d) de diensten op vakbekwame wijze, door vakkundig personeel en met gebruik van nieuwe materialen ononderbroken worden uitgevoerd; 

e) de zaken of diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en de gebruikelijke normen en standaarden; 

f) de zaken zijn voorzien van de aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt, en 

g) de zaken dan wel de diensten zijn voorzien van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en onderhoud.

2. Indien het geleverde - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijkt te voldoen aan de Overeenkomst, zal Leverancier de zaken en/of diensten voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Samsung binnen een dan te bepalen redelijke termijn demonteren en terugnemen, vervangen, aanvullen, herstellen, en/ of heruitvoeren, tenzij Samsung de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze algemene inkoopvoorwaarden, onverminderd de overige rechten van Samsung uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het recht op schadevergoeding).

3. Blijft de Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, of kan dit redelijkerwijs niet worden afgewacht, dan heeft Samsung het recht om, voor rekening van de Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden. Samsung zal de Leverancier zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen van gebruikmaking van dit recht.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de garantieperiode 24 maanden vanaf het moment van levering. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de zaken of diensten niet hebben voldaan aan de Overeenkomst. Bij vervanging, herstel of heruitvoering van zaken of diensten begint een nieuwe garantieperiode te lopen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid


1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Samsung lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.

2. De Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.

3. De Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 11 en overigens tegen alle op normale voorwaarden verzekerbare risico's van zijn bedrijfsvoering voldoende verzekeren en verzekerd houden. De Leverancier zal op verzoek van Samsung onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.

4. Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van de Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevende personeel van Samsung.

 

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten; licenties


1. Alle intellectuele, industriële en soortgelijke rechten ("intellectuele eigendomsrechten") met betrekking tot de zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door Samsung ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Samsung vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Samsung vanaf het ontstaan van deze rechten. Voor zover nodig draagt de Leverancier hierbij alle eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel 12.1 onherroepelijk en kosteloos over aan Samsung, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal de Leverancier zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Samsung en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door Samsung nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Samsung.

2. Samsung behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Leverancier verleent daaraan volledige medewerking.

3. De Leverancier zal Samsung direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van Samsungs intellectuele eigendomsrechten.

4. Indien op de ingekochte zaken en/of diensten of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten van een ander rusten, verkrijgt Samsung daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie die Samsung aan derden kan overdragen, onverminderd artikel 12.1. De Leverancier garandeert dat (het gebruik inclusief doorverkoop van) de ingekochte zaken en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Samsung voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Samsung alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.


Artikel 13 - Geheimhouding en informatieplicht

 

1. De Leverancier zal Samsung alle informatie verstrekken betreffende de ingekochte zaken en/of diensten die voor Samsung van belang kan zijn.

2. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, know-how en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van een partij, en/of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de inhoud van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit de ontvangende partij te verwijten is.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Leverancier niet toegestaan de naam Samsung in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

4. In het geval de Leverancier de geheimhoudingsverplichting van artikel 13.2 schendt, verbeurt hij aan Samsung per direct een opeisbare boete van € 50.000,- en dit onverminderd het recht van Samsung om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de Leverancier te verhalen.


Artikel 14 - Overmacht


1. Indien één van de partijen gedurende een periode van 30 dagen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen of zodra redelijkerwijs vast is komen te staan dat de overmacht periode minimaal 30 dagen zal aanhouden, heeft de andere partij het recht om door middel van een aangetekend schrijven de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 


Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen; Uitbesteding


1. Partijen zullen de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.


Artikel 16 - Opschorting; Ontbinding; Beëindiging

1. Onverminderd het beschrevene in artikel 4.4, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat): 

 • de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst;
 • beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
 • de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft;
 • de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst;
 • de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd, verkocht of opgeheven; of
 • de wederpartij de reputatie van de andere partij negatief beïnvloedt.

2. In geval van ontbinding verschuift het risico van reeds geleverde zaken naar de Leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. De Leverancier zal hetgeen reeds door Samsung is betaald ter zake van de ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren.

3. Samsung kan de Overeenkomst te allen tijde zonder redelijke grond en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn per aangetekende brief beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.


Artikel 17 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden onverlet laten.

2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.


Artikel 18 – Overige bepalingen

1. Leverancier zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend wet- en regelgeving met betrekking tot privacy (waaronder nadrukkelijk begrepen gegevensbescherming), mededinging, exportcontrole en anti-corruptie. In verband met voorgaande verplichting van Leverancier heeft Samsung te allen tijde het recht om audits bij Leverancier uit te (doen) voeren.

2. Tenzij anders overeengekomen is de Leverancier volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Op verzoek van Samsung zal de Leverancier een productie- of uitvoeringsplanning toesturen en rapporteren over de voortgang. De Leverancier zal nadere aanwijzingen van Samsung over de uitvoering van de Overeenkomst terstond opvolgen.

3. De Leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. De Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

4. De Leverancier draagt zorg voor een correcte afdracht van sociale premies, loonbelasting en eventuele pensioenpremies terzake het door haar aan Samsung beschikbaar gestelde personeel. Desgevraagd zal Leverancier daartoe te allen tijde aan Samsung bewijs van kunnen tonen. Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle hiermee samenhangende vorderingen van UWV, de fiscus, een pensioenfonds of andere derden met inbegrip van eventuele boetes en naheffingen. Op verzoek van Samsung zal Leverancier opgaaf doen van haar loonbelastingnummer respectievelijk UWV aansluitingsnummer.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht, Geschillen


1. De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Leverancier worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).

2. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Leverancier.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.     Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Samsung Electronics Benelux B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
Samsung Service - en Informatielijn
Tel: 088-5459510 (lokaal tarief)
Open op werkdagen van 08.00 – 21.00 uur
Open op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur
E-mailadres: shop.nl@samsung.com

KvK-nummer: 27157139
Btw-identificatienummer: NL008871978B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
de gegevens over de toezichthoudende autoriteit. 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-    de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
-    de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
-    een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 – Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrechtArtikel 11 – De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling


1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk  12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 


Artikel 18 - Branchegarantie


1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede


WAARSCHUWINGEN


Waarschuwing: buitenlandse webshops bieden namaak Samsung smartphones aan


Er zijn een aantal buitenlandse webshops actief die nagemaakte Samsung smartphones aanbieden. Deze namaak-smartphones voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Samsung aan zijn producten stelt. Het is tevens niet bekend of de namaak-smartphones werkelijk geleverd worden.

Op de webshops zijn de namaak-smartphones te herkennen aan een incomplete productnaam, het ontbreken van de merknaam Samsung op productafbeeldingen en een niet realistische verkoopprijs.

Zie onderstaande afbeelding voor het verschil tussen een namaak-smartphone (links) en een officiële Samsung smartphone (rechts):

 

waarschuwing

Tips voor het herkennen van namaak-smartphones:

- Officiële webshops die Samsung producten verkopen, vermelden altijd de volledige productnaam, inclusief de merknaam (bijvoorbeeld: Samsung GALAXY S4);

- Op een productafbeelding van een Samsung smartphone staat het woord ‘SAMSUNG’ altijd boven het scherm. Aan de achterzijde van het toestel staat altijd het woord ‘SAMSUNG’.


Betrouwbaarheid webshop


Ook in Nederland zijn webshops actief die aan oplichting doen. Deze webshops leveren betaalde producten vaak niet. Wij raden u daarom aan vóór aankoop van een product altijd te beoordelen of een webshop betrouwbaar is aan de hand van drie vragen:

1. Staan de contactgegevens van de webshop op de website?

Webshops zijn verplicht hun emailadres en adresgegevens op de website te vermelden.

2. Hoe beoordelen andere kopers de webshop?

Controleer via een zoekmachine hoe andere kopers de webshop beoordelen.

3. Heeft de webshop een keurmerk voor veilig online winkelen op de website staan, zoals Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk?

Controleer op de website van het keurmerk of de webshop werkelijk bij het keurmerk is aangesloten.


Telefoonnummer klantenservice


Als u ons servicetelefoonnummer via een zoekmachine vindt, is het mogelijk dat een bedrijf dat niet aan Samsung verbonden is u een telefoonnummer laat zien waarvoor 80 c/m voor in rekening wordt gebracht. Dit bedrijf schakelt u dan door naar ons officiële telefoonnummer en incasseert vervolgens 80 c/m van u. Wij adviseren daarom enkel ons officiële nummer te gebruiken: 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (10 c/m).


Nep berichten


Mogelijke berichten over gewonnen geldbedragen bij Samsung zijn nep. Er kunnen berichten uit naam van Samsung verstuurd waarin in kromme taal wordt gesteld dat de ontvanger een geldbedrag heeft gewonnen. Deze berichten zijn niet afkomstig van Samsung en zijn niet waar. Samsung stelt nooit grote geldbedragen als prijs beschikbaar. Mensen die deze spamberichten ontvangen, raden wij ten zeerste aan het bericht direct te verwijderen. Klik niet op een link in het betreffende bericht en beantwoord het bericht niet. Samsung is een onderzoek gestart om te achterhalen van wie de berichten afkomstig zijn. Zo mogelijk neemt Samsung juridische maatregelen om deze spamactiviteiten per direct te laten beëindigen.


Mededeling aan onze klanten


Wij adviseren onze klanten om alleen door Samsung goedgekeurde en speciaal voor Samsung producten ontwikkelde batterijen te gebruiken, aangezien niet-compatibele batterijen, kabels en opladers verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige schade en zelfs explosie van het apparaat veroorzaken.