Økobevisste arbeidssteder

Våre økobevisste arbeidssteder sameksisterer med naturen

Et nøkkelvisuelt bilde av økobevisste arbeidsteder-side

Alle Samsung Electronics’ arbeidssteder har oppnådd sertifisering for miljøkontrollsystem, og praktiserer som sådan øko-styring. Men våre anstrengelser for miljøet stopper ikke ved arbeidstedets grenser. Innenfor alle våre arbeidsteder identifiserer vi miljømessige problemer, og kommer opp med løsninger. Ved å sette fingeren på roten av problemet og ta forebyggende tiltak gjennom hele arbeidsstedssystemet, sikrer vi at disse løsningene ikke bare er midlertidige eller "for lite, for seint". I mellomtiden er vi entusiastisk engasjerte i biodiversitetsarbeide med lokale samfunn for å bevare økosystemet utenfor alle arbeidsstedene.

2020 KPI: Drive økobevisste arbeidssteder

Sertifiseringsrate for miljøstyringssystem
Dette bildet er målet for øke-bevisste arbeidssteder. Frem mot 2020 er målet en 100 % sertifiseringsrate for miljøstyringssystem. I detalj skulle alle våre 36 globale produksjonssteder gå gjennom ISO 14001 og OHSAS 18001s.

Ved å ta i bruk miljøstyringssystemet ved alle arbeidssteder har vi implementert integrert styring

For å praktisere øko-styring, har Samsung Electronics styrt arbeidssteder basert på internasjonale miljøstyringsstandarder. Alle våre arbeidssteder rundt om i verden holder International Organization for Standardizations miljøstyringssertifisering, ISO 14001, og dets sertifisering for energistyringssystem, ISO 50001. Samsung Electronics tar ting et skritt videre, og har etablert sine egne standarder som er ennå strengere enn de internasjonale sertifiseringene, og vi styrer nøye alle aspekter ved arbeidsstedene. I tillegg har vi Global EHS (Environment, Health & Safety)-senter og Global CS (Customer Satisfaction)-senter under direkte ledelse av adm.dir. for å kunne la organisasjonen arbeide systematisk og organisk.

Oppnå 100 % miljøstyring

De internasjonale standardene ISO 14001 og ISO 50001 er henholdsvis miljøstyrings- og energistyringssystemet, utviklet av ISO tekniske utvalg. Selskaper som søker sertifisering må ha en miljøstyringspolitikk og må formulert detaljerte miljømessige mål og handlingsplaner. For å bestå de vanskelige evalueringene som ISO krever, må en søker vise sin evne til å utføre en rekke oppgaver som ressursfordeling for kompliserte foretakender, og en effektiv etterstrebelse av relevante oppgaver. Sertifisering er ikke en engangs-oppnåelse, men innebærer årlige revisjoner og resertifisering hvert tredje år.
Samsung Electronics’ arbeidssteder rundt om i verden har alle bestått disse vanskelige sertifiseringsprosessene, og for et ennå mer avansert miljøstyringssystem, holder vi interne revisjoner utførte av våre egne eksperter, heller enn å kun stole på eksterne revisjoner.

Denne infografikken viser miljøstyringen. Den venstre siden er informasjonen fra interne revisorer, og den høyre er bilder av sertifiseringer som f.eks.  ISO 14001 og ISO 50001. Tallet for interne revisorer er 342 for ISO 14001, 298 for ISO 50001.

Vi formulerer reduksjonspolitikk for klimagasser, og setter dem i praksis

Det er tiltak som kan tas på selskapsnivå for å overkomme klimaendring. Et slikt tiltak er å objektivt og gjennomsiktig måle gjeldende ytelse og identifisere poteniselle interne forbedringer. For å oppnå dette, har Samsung Electronic bekreftet sine faktiske klimagassutslipp årlig gjennom en tredjepart. I tillegg har vi, basert på diagnosen fra interne kontrollører, søkt etter måter å redusere våre utslipp på, og har kontinuerlig tatt steg for å forbedre. Våre bestrebelser for å redusere klimagasser har ført til en del betydningsfulle prestasjoner, som å senke klimagassutslippene ved våre største arbeidssteder i Korea.

Denne infografikken viser de direkte GHG-utslippene ved koreanske arbeidssteder. I 2014 var 2,2749 millioner tonn Co2eq, i 2015 1,8214 tonn Co2eq, i 2016 1,788 million tonn Co2eq. Sammenlignet med 2014 ble mengden redusert med 21 % i 2016.

Samsung Electronics’ anstrengelser for å redusere klimagasser
I halvlederbehandling krever rengjøring av silikonskiver bruk av F-Gas, en type klimagass. En silikonskive er en tynn skive av silikon som fungerer som halvederends base. Halvlederens kvalitet og ytelse avhenger i stor grad av tilstanden på skivens overflate, så bruk av F-Gas var uunngåelig. Derfor forsket Samsung Electronics på måter å holde F-Gas-utslipp til en minimum, og som et resultat, utviklet og installerte vi nytt utstyr for å redusere klimagassutslipp. Dette utstyret, resultatet av samarbeide mellom Samsung Electronics og Samsung Engineering, minsker bruk av F-Gas dramatisk, ikke bare brytes gassen ned, men energimengden som kreves for å drive utstyret er også betydelig redusert. Den tidligere metoden for å bryte ned gassen ved hjelp av høy varme krevde mye energi, og produserte derved også ytterligere klimagass. Men den nye teknologien muliggjør nedbryting av klimagasser ved en lav temperatur, noe som fører til mindre energiforbruk. Takket være disse anstrengelsene, behandler vi mer enn 90 % av klimagassene produsert ved våre arbeidssteder.

Vi minimaliserer vår miljøpåvirkning ved å redusere utslippet av forurensing fra våre arbeidsstedet

I produksjonsprosessen er det uunngåelige biprodukter som kan påvirke atmosfære- og vannkvaliteten. Samsung Electronics investerer mye i minimalisere de negative virkningene slik forurensing har på miljøet ved, f.eks., bytte ut utstyr og forbedre prosesser. Vi utstyrte våre kjeler med "lav-NOx”-brennere som bruker mindre energi og betydelig minsker utslippet av NOx og CO2. I tillegg, når vi setter opp en produksjonslinje, installerer vi forurensingskontrollutstyr som er optimalisert for den linjen. Spesielt forbedret vi våre vannbehanldingsanlegg ved våre koreanske arbeidssteder til å fjerne 97,6 % av forurensing. Videre lagres farlig avfall i spesialbeholdere for å sikre at det ikke lekker, og derved elimineres muligheten for jordforurensing. Vi påtar oss også forurensingsforebyggende initiativer hvor vi inspiserer elementer som kan produsere forurensing, og fjerner dem på forhånd. Vi holder ingenting tilbake når det gjelder å minimalisere vår miljøpåvirkning gjennom forskjellige forurensingskontrollerende- og -forebyggende initiativer som starter selv før produksjonsprosessen og går langt forbi den.

Denne infografikken forteller om den miljømessige investeringen. I 2012 ble 4,915 milliarder KRW investert i miljøet, i 2013 5,82 milliarder KRW, i 2015 6,59 milliarder KRW, i 2016 9,334 milliarder KRW. Fra 2016 ble ca. 90 % økt sammenlignet med 2012.

For holde jorden sunn,
støtter vi iniativer for bevaring av biologisk mangfold

Bevaring av økosystemet og beskyttelse av miljøet er viktige deler av å opprettholde en sunn planet. De ansatte i Samsung Electronics deltar i aktiviteter for å bevare økosystemets helse. Ved å dele den grunnleggende filosofien om å bevare biologisk mangfold, og ved å holde kampanjer som fremmer dets viktighet, oppmuntrer vi sterkt til ansattes deltagelse.

Denne infografikken viser den grunnleggende filosofien og handlingsplanene som Samsung Electronics har for å sikre biologisk mangfold. Den grunnleggende filosofien er "Samsung Electronics anerkjenner fordelene ved og viktigheten av økosystemet og biologisk mangfold. For å minimalisere ugunstige virkninger på biologisk mangfold, engasjerer vi oss aktivt i initiativer for bevaring av økosystemet." For handlingsplannene, 1) anerkjenner alle ansatte bevaring av biologisk mangfold som en av øko-styringens nøkkelverdier, 2) vurderer og analyserer et produkts virkning på økosystemet og biologisk mangfold gjennom dets levetid, og anstrenger seg for å minimalisere evt. negative effekter, 3) prioriterer regioner med høy biologisk mangfoldsverdi på tvers av alle arbeidssteder i Sør-Korea og utenlands, og påtar seg aktiviteter for bevaring av biologisk mangfold, og 4) kommuniserer kontinuerlig med ansatte, lokalsamfunn, NGOer og andre interessenter, og bidrar til å forbedre lokale samfunns anstrengelser for bevaring av biologisk mangfold.
Beskyttelse av habitater for utryddelsestruede arter

Vi har identifisert utryddelsestruede arter og deres habitater i regioner hvor våre produksjonsanlegg befinner seg, og vi utfører kampanjer for bevaring av biologisk mangfold med relevante organisasjon inkludert lokalsamfunn, offentlige institusjoner og akademia.

Denne infografikken forteller om utrydningstruede arter i nærheten av arbeidssteder i Sør-Korea. I Suwon City er det 1 i pattedyr, 6 i fugler, 2 i amfibier, og 1 i planter. I Hwaseong City er det 1 i pattedyr, 26 i fugler, 3 i amfibier, 1 i insekter, og 2 i planter. I Gwangju er det 5 i pattedyr, 6 i fugler, 1 i fisk, og 1 i planter. I Yongin City, 2 i amfibier, og 1 i insekter, i Asan City, 1 i patterdyr, 19 i fugler, 3 i amfibier, og 2 i andre er kritiske. I Gumi City er det 2 i pattedyr, 7 i fugler, 1 i fisk, og 3 i planter som utrydningstruede arter.

Bevaring av hvitnakketrane - Gjenopprettelsen av våtområdene i Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)
I 2013 ble Samsung Electronics’ arbeidssted i Gumi, Gyeongsangbuk-do-provinsen, den første i Korea den første til å inngå et partnerskap for bevaring av biologisk mangfold med sentrale og lokale styrer og universiteter. Siden da har vi støttet den kunstige inseminasjonen av to par utrydningstruede hvitnakketraner (koreansk naturmonument nr. 203) som ble fraktet inn fra Nederland. I april 2016 ble Bird Ecological Environment Research Institute det første til å vellykket avle disse fuglene. Dette vil hjelpe med å gjenopprette økosystemet i våtområdene i Haepyeong, et habitat for trekkfugler, og er et betydelig bidrag til å bevare biologisk mangfold

Bevaring av kystnære sanddyner
Ved vårt Onyang arbeidssted i Chungcheongnam-do-provinsen har vi siden 2008 samarbeidet med miljøvernkontoret for Geum elvebasseng for å bevare de kystnære sanddynene, som er hjem for to uttrydningstruede arter, kritthegren og øglearten eremias argus. I Boyreong City støtter vi for tiden aktiviteter som havrensking, fjerning av invasive fremmede planter og beskyttelse av Sohwang sanddynen, mens i Asan støtter vi opprettelsen av miscanthus-habitater.

Utrydding av fremmede fiskearter/planter
Våre arbeidssteder i Giheung og Hwaseong i Gyeonggi-do-provinsen utfører økosystem-bevarende aktiviteter hvert år ved Osan- og Woncheonri-elvene, med uttrydding av fremmede arter, foring av ville dyr, og lansering av kampanjer for å beskytte miljøet.

Verdens vanndag

Vann er kilden til alt liv. Hvert år feirer alle Samsung Electronics' arbeidssteder over hele kloden Verdens vanndag den 22. mars, og utfører aktiviteter for å bevare økosystemer i elv og hav. Ikke bare ansatte, men også mennesker fra forskjellige bakgrunner, som lokalsamfunn, samfunnsgrupper og akademia, kommer sammen for å støtte vannbevaringskampanjer, vannressursopplæring og andre bevaringsaktiviteter. Dette er fordi vann kun kan vernes når vi arbeider sammen.

Et foto av Verdens vanndag-begivenhet
Forme fremtiden sammen: vårt mål er en bærekraftig forsyningskjede
Et bakgrunnsbilde av side for forsyningskjede