Bærekraftig leveringskjede

Forme fremtiden sammen: vårt mål er en bærekraftig forsyningskjede

Et nøkkelvisuelt bilde av side for bærekraftig forsyningskjede

Vi kan bygge en bedre verden ved å dele verdier og samarbeide på en basis av tillit. Det samme gjelder Grønn administrasjon. For større synergi utøver Samsung Electronics Grønn administrasjon med sine leverandører - våre strategiske partnere. Vi sørger for budsjettet og arbeidsstyrken nødvendig for at våre leverandører skal kunne satse på Grønn administrasjon som møter internasjonale standarder, og vi sørger for opplæring for å hjelpe deres ansatte anerkjenne viktigheten ved miljøspørsmål. Dette er fordi det fulle potensialet ved Grønn administrasjon kun kan realiseres når alle deltar.

Administrasjonsstrategier for bærekraftig forsyningskjede

Samsung Electronics har en enorm forsyningskjede bestående av rundt 2.500 leverandører over hele verden. Noen av dem leverer råmaterialer eller komponenter, mens andre leverer utstyr, men de er alle uunnværlige. Vi er klare over at hvis alle disse leverandørene deltok i Grønn administrasjon, ville det bli en bredere ringvirkning, så vi gir teknisk og økonomisk støtte til våre leverandører, og tildeler dem konsulenter. Gjennom dette oppmuntrer vi dem til å aktivt gå over til Grønn administrasjon, og vi bygger en bærekraftig forsyningskjede. I tillegg, når vi velger nye leverandører, utfører vi en miljøstyringsvurdering gjennom vårt interne sertifiseringsprogram, Eco-Partner-planen. En endelig avgjørelse tas etter denne evalueringen, som gjennomgår en kandidats miljømessige verdier, deres villighet til å ta del i øko-vennlig produksjon, og til hvilken grad den forestående partnere har satt disse verdiene i praksis.

Denne infografikken viser miljødelen i "administrasjonsstrategi og system for bærekraftig forsyningskjede". I Eco-Partner-evalueringen utføres produktmiljøpolitikk, opplæring og trening og bekreftelse av farlig innhold. Det er obligatorisk for leverandører å fullføre Eco-Partner-sertifiseringskravet. For  EHS-evalueringen kontrolleres bekreftelse av standarder i 22 områder, som yrkessikkerhet, brannslukkingsanlegg, yrkeshelse, håndtering av farlige stoffer og miljøanlegg. Det er påkrevd å tilfredsstille 8 obligatoriske samsvarsområde for brannslukkingsanlegg, håndtering av farlige stoffer og avfall, kloakk- og spillvannsanlegg.

Vi implementerer Eco-Partner-sertifiseringssystemet
for å styre forsyningskjeden nøye

Alle leverandører som leverer produkter eller komponenter som skal selges av Samsung Electronics, er underlagt Eco-Partner-sertifisering. Vi gir sertifisering ved å vurdere deres overholdelse av våre Standarder for kontroll av stoffer brukt i produkter og leverandørens system for miljøkvalitetsstyring. Leverandører sender en produktmiljørapport som inneholder bevis på deres farlige stofferinfomasjon, sammen med data fra råmateriale-selskapet. Samsung Electronics foretar så en grundig vurdering ved å besøke leverandørens produksjonssteder for å bekrefte de innsendte dokumentene. For å opprettholde Eco-Partner-sertifsering, må leverandører revideres hvert andre år, og de som ikke består revisjonen blir ekskludert fra forsyningskjeden. På disse måtene bestreber vi å innlemme våre leverandører i våre Grønn administrasjon-initiativer. I stedet for en engangs vurdering, gir vi kontinuerlig styring og evaluering for å sikre styring av den bærekraftig forsyningskjeden.

Denne infografikken viser prosessen for Eco-Partner-sertifisering. Når råmaterialene transporteres til leverandørene, er det obligatorisk å bekrefte de detaljerte analysedataene og råmaterialets sammensetningstabell. Når leverandørene overfører det til Samsung Electronics, er garantibrev, presisjonsanalyserapport (ICP/GCMS-data), MSDS og prøvedeler for godkjenning påkrevd. For å gå gjennom prosessen for Eco-partner-sertifisering, blir innsendte dokumenter og prøver grunding gjennomgått, og miljøkvalitetssystem vurderes nøye.
Et miljø av konkurranselyst: en omfattende leverandørevaluering

Den fullstendige leverandørevalueringen avholdes årlig for å styrke våre leverandøres konkurranselyst. Denne evalueringen er kategorisert i to områder, nemlig forretningskonkurranselyst og bærekraftighetsrisikoer. Kategorien for bærekraftighetsrisikoer, som dekker miljøsektoren, evaluerer partnerens bestrebelser i øko-vennlig styring og dets sertifiseringsstatus i forhold til internasjonale miljøstandarder. Leverandører med bedre vurderingsresultater vil bli gitt flere muligheter og fordeler, mens leverandører som faller akterut må ta ansvar for sine mangler. Dette betyr at leverandører som ønsker å arbeide med Samsung Electronics må være oppmerksomme ikke bare på sin virksomhet, men også på miljøet. Hvis en leverandør er kategorisert som høyrisiko grunnet lav ytelse i miljøsektoren, styrer vi denne leverandøren separat, og følger opp kontinuerlig for å se om de gjør fremgang i det spesifiserte området. Verdt å bemerke er at fra 2016 ble støtteprogrammene for miljøkonsulenter for store leverandører utvidet til å sekundære og tertiære leverandører for å satse på en mer integrert og bærekraftig forsyningskjede.

  • Samsung leverandøratferdskodeks 267 KB LAST NED

Med leverandørers bestrebelser for å redusere klimagassutslipp produserte vi effekten av å plante en million furutrær

En gang i året inspiserer Samsung Electronics alle våre leverandørers energiforbruk, inkludert elektrisitet og fossilt brennstoff, og klimagassutslipp. I prosessen sørger vi for on-site konsultasjon for leverandører som mislykkes i å forvalte energi effektivt. Denne konsultasjonen hjelper med å gjøre deres energiforbruk mer effektivt, eller hjelper dem å bevare energi ved å forbedre prosessene deres og sørge for nødvendig utstyr. I 2016 ga vi 10 leverandører 62 oppgaver for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp, og sørget for ressursene nødvendig for å håndtere problemene. Som et resultat ble CO2-utslipp redusert med rundt 4.920 tonn. Med tanke på at et furutre absorberer rundt 5 kg CO2 per år, tilsvarer dette å plante rundt en million furutrær.

Et luftfoto av furuskog

Chemtronics-saken beviser at det som tjener miljøet, tjener virksomhet
Chemtronics er en kjemikalieleverandør. Når vi sjekket selskapets energiforbruk for vår energieffektivitetsvurdering, fant vi at Chemtronics var svært avhengig av elektrisitet: 95 % elektrisitet og 5 % LPG, for å være presis. Samsung Electronics undersøkte tilstanden på selskapets utstyr. Vi fant at det var et krafttap i luftkompressoren, og at lufttørkeren forbrukte mye elektrisitet. Vi startet med enkle oppgaver som å installere høyeffektive LED-lys, og utførte også forbedringer på komplisert utstyr som forårsaket et tap av kraft. Videre installerte vi et kontrollsystem på lufttørkeren for å forhindre krafttap ved å opprettholde en konstant fuktighet og temperatur, og derved redusere elektrisitetsforbruk. Etter disse forbedringene, utførte vi en økonomisk analyse av investeringene i fem aspekter: mengden og raten som kraftforbruket ble redusert med, kostnadsbesparelser, størrelsen på investeringen, og tilbakebetalingsperioden. Vi målte også størrelsen på klimagassreduksjonen for å bekrefte deres bidrag til miljøet. Som et resultat så Chemtronics ikke bare en betydelig økning i energieffektivitet, som førte til kostnadsreduksjoner, men også et fall i klimagassutslipp på 432,9 TOE.

Mer informasjon om Leverandørstyringsstrategi/-støtte og konfliktmineraler
Hvit bakgrunnsbilde av bærekraftig styring - leveringskjede
Vi satser på gjennomsiktig og åpen kommunikasjon
Et bakgrunnsbilde av side for forsyningskjede