Filosofi

Hva vi lovte

Vårt løfte om å opptre ansvarlig som et ledende, globalt selskap

Nøkkelvisuelt bilde av filosofi i visjon

Samsung er forpliktet til å overholde lokale lover og regler, samt pålegge alle ansatte strenge regler for god opptreden. Det tror at etisk ledelse ikke bare er et verktøy for å reagere på de hurtige endringene i det globale forretningsmiljøet, men også et redskap for å bygge tillit med sine varierende interessenter inkludert kunder, aksjonærer, ansatte, forretningspartnere og lokalsamfunn. Samsung har som et mål å bli et av de mest etiske selskapene i verden, og fortsetter å lære opp sine ansatte og drive overvåkingssystemer, samtidig som det praktiserer tydelig og gjennomsiktig bedriftsledelse.

Fem Samsung forretningsprinsipper

Som et uttrykk for dets forpliktelse til dets samfunnsansvar som et verdensledende selskap, annonserte Samsung Electronics "Fem Samsung forretningsprinsipper" i 2005. Prinsippene tjener som fundamentet for dets globale regler for god opptreden i samsvar med juridiske og etiske standarder, og oppfyllelsen av dets samfunnsansvar.

1Vi overholder lover og etiske standarder.

 • Vi respekterer individers verdighet og mangfold.

  Vi respekterer de grunnleggene menneskerettighetene for alle mennesker. Tvangsarbeid, lønnsutnyttelse og barneslaveri er ikke tillatt under noen omstendigheter. Vi diskriminerer ikke mot nasjonalitet, rase, kjønn, religion, osv., og behandler alle interessenter og parter som kunder eller ansatte.

 • Vi konkurrerer rettskaffent i henhold til lov og forretningsetikk.

  Vi overholder alle regler i andre land og regionale samfunn, respekterer ordenen i markedskonkurranse, og konkurrerer på en rettskaffen måte. Vi oppnår ikke urettmessig profitt på ulovlig vis gjennom dårlig handelsetikk. Vi gir ikke eller tar ikke i mot kompensasjonsgaver, bestikkelser eller truer personer under utføring av forretningsaktiviteter.

 • Vi opprettholder gjennomsiktig regnskap gjennom nøyaktige regnskapsbilag.

  Vi registrerer og forvalter alle transaksjoner nøyaktig for at alle interessenter klart skal forstå at våre forretningsaktiviteter overholder internasjonalt brukt regnskapsstandarder, samt regnskapsregler for hvert land. Som foreskrevet ved lov, er vi gjennomsiktige med selskapsinformasjon og de vesentlige ledelsesaspektene, slik som økonomiske endringer i selskapet.

 • Vi griper ikke inn i politikk, og opprettholder nøytralitet.

  Vi respekterer en persons politiske rettigheter og politiske avgjørelser, og utfører ikke politisk aktivitet i selskapet. Vi bruker ikke selskapets midler, arbeidskraft, anlegg, osv., for politiske formål.

2Vi opprettholder en ren organisasjonsmessig kultur.

 • Vi opprettholder et strengt skille mellom ens private og offentlige liv og alle forretningsaktiviteter.

  I tilfelle konflikt mellom selskapet og en person, vil selskapets rettslige interesser bli gitt prioritet. Vi forfekter ikke personlige interesser med bruk av selskapets eiendom og egen posisjon, og er ikke involvert i noen upassende aktiviteter som misbruk eller underslag av selskapets aktiva. Vi gjør ikke forretninger med salgbare verdipapirer som kjøp og salg av aksjer gjennom bruk av offentlig ervervet informasjon.

 • Vi beskytter og respekterer selskapets og andre menneskers åndsverk.

  Åndsverk og fortrolig informasjon forlater ikke selskapet uten forhåndsgitt tillatelse eller godkjennelse. Vi respekterer andres åndsverk, og er ikke involvert i noen krenkelser som uautorisert bruk, reproduksjon, distribusjon, endringer, osv.

 • Vi skaper en sunn atmosfære.

  Vi tillater ingen atferd som kan skade sunne fagfelleforhold, som seksuell trakassering, pengetransaksjoner eller vold. Vi danner ikke fraksjoner som kan føre til uforlikelighet i grupper, og vi organiserer heller ikke private grupper.

3Vi respekterer kunder, aksjonærer og ansatte.

 • Vi gjør kundetilfredshet til vår øverste prioritet.

  Vi leverer produkter og tjenester som møter kunders behov og forventninger. Vi har et ekte og vennlig forhold med kundene våre, og aksepterer forslag og klager med fordringsløshet. Vi respekterer og ærer informasjon.

 • Vi streber mot aksjonærverdi-orientert ledelse.

  Vi gir langsiktige fordeler til aksjonærer gjennom rimelige investeringer og forbedring av driftseffektivitet. Vi skaper stabile fordeler gjennom vedholdende ledelsesaktiviteter, og forbedrer selskapets markedsverdi. Videre respekterer vi aksjonærenes rettigheter, rimelig krav og ideer.

 • Vi streber for forbedring av våre ansattes 'livskvalitet'.

  Vi gir like muligheter til alle ansatte, og behandler dem rettferdig i henhold til deres evner og ytelse. Vi anbefaler kontinuerlig selvutvikling blant ansatte, og støtter forbedringene som kreves for å utføre plikter. I tillegg skaper vi et arbeidsmiljø for autonomt og kreativt arbeide.

4Vi bryr oss om miljøet, sikkerhet og helse.

 • Vi streber mot miljøvennlig ledelse.

  Vi overholder internasjonale standarder for miljøvern, relaterte forordringer og underordnede vedtekter og internasjonale forskrifter. Vi anstrenger oss konstant for miljøvern i alle forretningsaktiviteter som utvikling, produksjon, salg, osv. Vi tar ledelsen i effektiv bruk av ressurser, som resirkulering av ressurser.

 • Vi vektlegger menneskers sikkerhet og helse.

  Vi overholder internasjonale standarder for sikkerhet, relaterte forordringer og underordnede vedtekter og internasjonale forskrifter. Vi adlyder sikkerhetsforskrifter, skaper et komfortabelt arbeidsmiljø, og forhindrer ulykker grunnet uaktsomhet.

5Vi er en sosialt ansvarlig bedriftsborger.

 • Vi utfører grunnleggende forpliktelser trofast som en bedriftsborger.

  Vi anstrenger oss for å øke troen på selskapets ansvar og forpliktelse som et medlem av regionssamfunnet. Vi arbeider hardt for trygg arbeidsplassopprettelser, og forstår oppriktig ansvaret med betaling av skatt.

 • Vi etablerer forhold, sameksistens og samvelstand mellom forretningspartnere.

  Vi gir like muligheter til alle ansatte, og behandler dem rettferdig i henhold til deres evner og ytelse. Vi anbefaler kontinuerlig selvutvikling blant ansatte, og støtter forbedringene som kreves for å utføre plikter. I tillegg skaper vi et arbeidsmiljø for autonomt og kreativt arbeide.

 • Vi respekterer de nåværende sosiale og kulturelle karakteristikkene, og har samarbeidsledelse (felles velstand/samarbeide).

  Vi respekterer lovene, kulturen og verdiene i regionen, og bidrar til forbedringen av livskvalitet. Vi holder et øye på å utvikle et sunt samfunn gjennom allment hensynsaktiviteter som ånds- og kunststudier, kultur, idrettsaktiviteter, osv. Vi bidrar aktivt i velferdsaktiviteter som frivillig arbeide, katastrofehjelp, osv.