• Home /
 • Voice Assistant | Tilgjengelighet

Voice Assistant | Tilgjengelighet

Galaxy Mobiltilgjengelighet

Menyen 'Tilgjengelighet' vises. Dette inkluderer alternativer for 'Skjermleser', 'Synlighetsforbedringer', 'Hørselsforbedringer' og 'Samhandling og smidighet'.

Voice Assistant
og Voice Assistant-læreprogram

Voice Assistant kan fungere som øynene dine når du bruker telefonen. Funksjonene gir deg maksimal kontroll over telefonen selv når du ikke ser den. Når Voice Assistant er på, gir telefonen talte tilbakemeldinger for å hjelpe blinde og synshemmede brukere. Den beskriver for eksempel hva du trykker på, velger og aktiverer. Du kan også redigere tekst eller endre ulike innstillinger som volum- og talehastighet gjennom kjente stryke- og trykkebevegelser.

Menyen Skjermleser vises. Voice Assistant er slått på.

Navigere på telefonen

Når du samhandler med et element på skjermen, er det et firkantet fokus rundt det. Du kan bruke trykke- og strykebevegelser med fingrene for å kontrollere fokuset. Når du flytter det rundt på skjermen, forteller Voice Assistant deg hva det er.

 • Slik hører du det som er rett under fingeren

  Trykk på og dra fingeren rundt på skjermen.

 • Slik aktiverer du et element

  Trykk raskt to ganger med 1 finger.

 • Slik flytter du fokusboksen til et annet element på skjermen

  Stryk mot venstre eller høyre med 1 finger.

 • Slik flytter du til neste eller forrige side

  Stryk mot venstre eller høyre med 2 fingre

 • Slik blar du opp eller ned i listen

  Stryk opp eller ned med 2 fingre.

 • Slik blar du opp eller ned gjennom skjerminnhold

  Stryk fra side til side med 1 finger (venstre mot høyre for å bla opp, høyre mot venstre for å bla ned).

 • Slik flytter du fokusboksen til det første eller siste elementet på skjermen

  Med 1 finger stryker du opp og ned for å gå til det første elementet, eller ned og opp for å gå til det siste elementet.

Menyen Skjermleser vises. Voice Assistant og Hurtigskriving er slått på. Talehastighetskontrollen vises.

Gjøre ting raskt

Voice Assistant gir snarveier til ofte brukte funksjoner. Du kan endre innstillingene eller stoppe taletilbakemelding med enkle bevegelser.

 • Slik endrer du Voice Assistant-innstillinger

  stryk mot venstre eller høyre med tre fingre for å velge innstillingen du ønsker å endre (oppført nedenfor), og stryk opp eller ned med 1 finger for å justere.
  – Talehastighet: Øk eller reduser talehastigheten
  – Tegnsetting: Ta med eller fjern tegnsetting i taletilbakemelding
  – Mørk skjerm: Slå skjermvisningen på eller av
  – Tykke rammer: Slå på eller av en tykk ramme rundt fokuset
  – Fokusindikatorfarge: Velg fargen på kanten rundt fokuset
  – Varsel: Åpne eller lukk varselspanelet
  – Lydtilbakemelding: Slå lydtilbakemelding på eller av
  – Vibrasjonstilbakemelding: Slå vibrasjonstilbakemelding på eller av
  - Hurtigskriving: Bruk Samsung-tastaturet og tastaturet ved å trykke på tastene én gang
  – Fokuser på talelyd: Reduser volumet på annen lyd mens Voice Assistant leser høyt

 • Slik justerer du detaljenivået på hva Voice Assistant leser

  Stryk opp eller ned med 3 fingre for å velge fra de ulike detaljenivåene som er oppført nedenfor, og stryk opp eller ned med 1 finger for å ta i bruk det valgte detaljenivået.
  – Tegndetaljenivå: Les hvert tegn
  – Orddetaljenivå: Les hvert ord
  – Linjedetaljenivå: Les 1 linje om gangen
  – Avsnittdetaljenivå: Les 1 avsnitt om gangen

En frase velges og sprettoppmenyen for tekstredigering vises med klipp ut, kopier, lim inn og velg alle alternativer.

Redigere tekst enkelt

Med Voice Assistant kan du stryke fingrene for å kopiere og lime inn.

 • Slik aktivere eller deaktivere du valgmodus

  trykk raskt to ganger på og hold med 2 fingre

 • Slik velger du tegn

  stryk opp- eller nedover med 1 finger mens valgmodus er aktivert

 • Slik klipper du ut valgte tegn

  stryk mot venstre med 2 fingre

 • Slik limer du inn tegn

  stryk mot høyre med 2 fingre

 • Slik velger du alle tegn

  stryk nedover med 2 fingre

 • Slik kopierer du valgte tegn

  stryk oppover med 2 fingre

 • Slik flytter du markøren til et inndatatekstfelt

  trykk på volum opp- / volum ned-tastene

 • Slik flytter du inndatamarkøren til den første eller siste posisjonen

  stryk oppover og deretter nedover eller nedover og deretter oppover med 1 finger

Menyen Skjermleser vises. Hurtigskriving er slått på. Beskrivelsesteksten er slik: Bruk Samsung-tastaturet og tastaturet ved å trykke på tastene én gang.

Skreddersy Voice Assistant til å passe dine behov

Voice Assistant gir deg ulike måter å få tilgang til informasjon på.

 • Slik får du Voice Assistant til å lese opp informasjonen som vises på statuslinjen

  Trykk raskt tre ganger med 2 fingre. Du kan også velge den bestemte informasjonen du ønsker å høre: tid, dato, batteristrøm, signalstyrke, Bluetooth-status.

 • Slik får du Voice Assistant til å lese opp det første elementet til det siste elementet på skjermen

  Trykk på skjermen med 3 fingre.

 • Slik hører du elementer på skjermen i rekkefølge etter det gjeldende valgte elementet

  Trykk raskt to ganger med 3 fingre.

 • Slik hører og kopierer du det siste Voice Assistant sa

  Trykk raskt tre ganger med 3 fingre.

 • Slik går du tilbake, avbryter eller lukker en sprettoppmelding

  Trykk med 4 fingre eller stryk opp og deretter ned med 3 fingre.

 • Slik går du til startskjermen

  Trykk raskt to ganger med 4 fingre eller stryk ned og deretter opp med 3 fingre.

 • Slik fører du opp nylige apper

  trykk raskt tre ganger med 4 fingre

 • Slik slår du av taletilbakemelding

  trykk raskt to ganger med 2 fingre

For å navigere gjennom startskjerm- eller appskjermsider ved å bruke Voice Assistant stryker du mot venstre med 2 fingre. Prøv det nå. Når du kommer til den siste siden, fortsetter læreprogrammet

Komme i gang med Voice Assistant

 • Slik får du et trinn for trinn-læreprogram

  Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjermleser > Læreprogram.

 • Slik øver du på bevegelsene du har lært

  gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjermleser > Læreprogram ->
  1. Bruke dette læreprogrammet

Menyen Tastatursnarveier vises. Tastetilordning er valgt.

Tastatursnarveier

Følgende tastatursnarveier er tilgjengelige:

 • Gå til neste element

  Alt + pil mot høyre

 • Gå til forrige element

  Alt + pil mot venstre

 • Gå til første element

  Alt + Ctrl + pil mot venstre

 • Gå til siste element

  Alt + Ctrl + pil mot høyre

 • Gå til neste vindu

  Alt + Ctrl + pil ned

 • Gå til forrige vindu

  Alt + Ctrl + pil opp

 • Trykk på

  Alt + Enter

 • Trykk på og hold

  Alt + Shift + Enter

 • Gå tilbake 1 skjerm

  Alt + Delete

 • Gå til startskjerm

  Alt + Ctrl + H

 • Gå til Nylig brukte apper

  Alt + Ctrl + R

 • Åpne varselspanelet

  Alt + Ctrl + N

 • Stopp eller start taletilbakemelding

  Alt + mellomromstast

 • Utfør spesielle handlinger

  Alt + Shift + mellomromstast

 • Bla gjennom Hurtigmeny

  Shift + Ctrl + pil venstre/høyre

 • Endre innstillinger for Hurtigmenyvalg

  Ctrl + pil opp eller ned

 • Velg neste/forrige detaljenivå

  Shift + Ctrl + pil opp eller ned

 • Les fra toppen

  Alt + Ctrl + Enter

 • Les fra neste element

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • Vis tilpassede handlinger

  Alt + Ctrl + mellomromstast

 • Søk på skjermen etter elementer

  Alt + Ctrl + skråstrek

 • Les statuslinjeinformasjon høyt

  Alt + Shift + S

Delen Nettnavigering i menyen Tastatursnarveier vises.

Tastatursnarveier

Nettnavigering

 • Gå til neste knapp

  Alt + B

 • Gå til forrige knapp

  Alt + Shift + B

 • Gå til neste kontroll

  Alt + C

 • Gå til forrige kontroll

  Alt + Shift + C

 • Gå til neste ARIA-landemerke

  Alt + D

 • Gå til forrige ARIA-landemerke

  Alt + Shift + D

 • Gå til neste redigeringsboks

  Alt + E

 • Gå til forrige redigeringsboks

  Alt + Shift + E

 • Gå til neste element

  Alt + F

 • Gå til forrige element

  Alt + Shift + F

 • Gå til neste bilde

  Alt + G

 • Gå til forrige bilde

  Alt + Shift + G

 • Gå til neste overskrift

  Alt + H

 • Gå til forrige overskrift

  Alt + Shift + H

 • Gå til neste overskrift etter overskriftsnivå

  Alt + [nummer]

 • Gå til forrige overskrift etter overskriftsnivå

  Alt + Shift + [nummer]

 • Gå til neste listeelement

  Alt + I

 • Gå til forrige listeelement

  Alt + Shift + I

 • Gå til neste kobling

  Alt + L

 • Gå til forrige kobling

  Alt + Shift + L

 • Gå til neste liste

  Alt + O

 • Gå til forrige liste

  Alt + Shift + O

 • Gå til neste tabell

  Alt + T

 • Gå til forrige tabell

  Alt + Shift + T

 • Gå til neste kombinasjonsboks

  Alt + Z

 • Gå til forrige kombinasjonsboks

  Alt + Shift + Z

 • Gå til neste avmerkingsboks

  Alt + X

 • Gå til forrige avmerkingsboks

  Alt + Shift + X

* Enhetsbilder er simulert for illustrasjonsformål.