SAMSUNGS PERSONVERNERKLÆRING FOR BUTIKKSELGERE

Sist oppdatert 12.2.2020

Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæring” ) regulerer hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger om ansatte og/eller konsulenter som arbeider hos forhandlere av Samsungprodukter (”deg” eller ”du ”) og som vi innhenter i forbindelse med opplæring av selgere som jobber med produktene våre. (”Opplæringer” ).

Med ”personopplysninger” mener vi informasjon som alene eller sammen med annen informasjon kan brukes til å identifisere en levende person, for eksempel navn og adresse, men også informasjon av typen lokaliseringsopplysninger eller IP-adresser (”Personopplysninger” ).

Vi er Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345 med adresse Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm (”Samsung, ”vi” eller ”oss” ).

Les Personvernerklæringen nøye så du vet hvordan vi behandler Personopplysninger om deg og hvordan du utøver dine rettigheter med hensyn til dette.

Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du finner alltid den nyeste versjonen av Personvernerklæringen på https://www.samsung.com/no/info/privacy/samsungplus-unconnected. Du kan sjekke ikrafttredelsesdatoen som er angitt øverst for å se når Personvernerklæringen sist ble oppdatert.

Hvilke Personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi kan bare gi deg opplæring hvis du gir oss Personopplysninger knyttet til deg.

Når du deltar i våre opplæringer, innhenter vi følgende opplysninger:
• for- og etternavn;
• e-postadresse;
• hvilken butikkjede du er ansatt i; og
• navnet på butikken du jobber i.

Hvordan samler vi inn Personopplysninger om deg?

Vi innhenter navn og e-postadresse fra deg eller fra den ansvarlige på arbeidsplassen din i forbindelse med butikkopplæringen vi arrangerer.

Hva gjør vi med Personopplysningene?

Vi bruker navn og e-postadresse til å kartlegge oppslutningen og for å administrere opplæringen.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine Personopplysninger

Vi behandlinger Personopplysninger om deg fordi det er i vår berettigede interesse at:

1) Personer som selger produktene våre deltar i produktopplæringen for å kunne presentere produktene våre og besvare spørsmål om produktene fra potensielle kunder;
2) Administrasjonen får vite hvor stor del av et personalkorps som deltar på Opplæringen; og
3) Betal og administrer godtgjørelseslønn, godtgjørelse og andre fordeler samt skatter og sosiale bidrag i samsvar med gjeldende lovgivning.

I avveiningen mellom vår berettigede interesse og dine interesser og grunnleggende friheter og rettigheter er det tatt hensyn til følgende: Informasjonen som vi samler inn og behandler, er begrenset til det som kreves for å oppnå formålet, og informasjonen er ikke av en slik art at den er spesielt følsom for din integritet. Videre tar vi utgangspunkt i at det også er i din interesse å få mulighet til å delta i Opplæringen som vi tilbyr. Det er bare et begrenset antall personer i Samsung som har tilgang til Personopplysningene, som blir beskyttet i henhold til vår til enhver tid gjeldende policy for IT-sikkerhet. Vi anser at behandlingen av Personopplysninger er forenlig med dine interesser samt at behandlingen av dem ikke utgjør en krenkelse av eller fare for dine friheter og rettigheter.

Hvor lenge lagrer vi Personopplysningene?

Personopplysninger om deg lagres bare så lenge de trengs for å tjene de tilsiktede formålene i henhold til denne Personvernpolicyen. I utgangspunktet vil vi derfor slette dine opplysninger når du ikke lenger er ansatt eller arbeider for den arbeidsgiveren du har nå.
Dine Personopplysninger slettes senest 18 måneder etter at Opplæringen er gjennomført.

Vi kan lagre opplysningene lengre hvis det er nødvendig for å oppfylle lovmessige krav eller ivareta egne juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess. Når det ikke lenger er behov for opplysningene til noen av de tilsiktede formålene, slettes eller anonymiseres de.

Hvem gir vi dine Personopplysninger til?

Vi kommer ikke til å behandle Personopplysninger om deg på andre måter enn det som er beskrevet i denne personvernspolicyen. Et begrenset antall medlemmer av service-teamet fra SamsungPlus, som kundeservice, felttrenere og vår juridiske avdeling kan ha tilgang til å behandle Personopplysninger innenfor sine rammer i stillingsbeskrivelsen og kontraktmessige forpliktelser. VI kan dele dine Personopplysninger med 1) eierselskaper, datterselskap og selskaper vi eier eller kontrollerer; 2) andre parter i samsvar med gjeldende lov, eller hvis det er nødvendig for å beskytte oss, våre tjenester eller for å forhindre fysiske eller andre skader eller økonomisk tap. Vi gir ikke disse selskapene tillatelse til å bruke eller dele denne informasjonen utover det som er nødvendig for å tilby sine tjenester til oss eller for å overholde gjeldende rett. Vi kan også få begjæring om Personopplysninger fra kriminalitetsforebyggende myndighet som gjelder nasjonal sikkerhet, terroristbekjempelse eller annen etterforskning av lovbrudd). Vi gir ikke disse foretakene tillatelse til å bruke eller dele den informasjonen utover det som er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss eller for å overholde gjeldende lover og regler.

Enkelte personal, og enkelte datterselskaper og tredjeparter som beskrevet ovenfor kan være lokalisert utenfor EØS, hvilket omfatter land som eventuelt ikke opprettholder samme nivå av databeskyttelse som våre brukeres hjemland. Dette inkluderer Sør-Korea (Republikken Korea). Samsung foretar nødvendige skritt for å sikre at alle slike mottakere er bundet av taushetsplikter, og Samsung benytter tiltak som standardavtalevilkår for å sikre at Personopplysninger som overføres, forblir beskyttet. En kopi av disse standardavtalevilkårene kan fås ved å kontakte oss ved å bruke de opplysningene som fremgår i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene som vi har samlet om deg for, og begjære at retter uriktigheter i dem, protestere mot eller begjære begrensning av vår behandling av dem, og begjære tilgang til, sletting og portabilitet for dine Personopplysninger . I henhold til gjeldende lovgivning i noen jurisdiksjoner, kan vi komme til å nekte å behandle forespørsler som er urimelig repeterende, som krever en uforholdsmessig teknisk innsats, som setter andre personers integritet og konfidensialitet på spill, som er ekstremt upraktisk, eller hvor tilgang ikke lenger er nødvendig i henhold til gjeldende lokale lovgivning. Hvis du å be om tilgang til dine Personopplysninger , kan du kontakte vår support for personvern her: http://samsung.com/request-desk.

Om du begjærer sletting av dine Personopplysninger, er du innforstått med at du eventuelt ikke kommer til å kunne få delta i Opplæringen og at Personopplysninger kan forbli i Samsungs register og arkiv for en tid, i henhold til gjeldende lovgivning, men at Samsung ikke kommer til å bruke den informasjonen for kommersielle formål.

Kontakt oss

Om du har spørsmål, kan du kontakte oss på: dataprotection.sena@samsung.com.

Den enkleste måten å kontakte oss på er gjennom vår supportside for personvern her: https://www.samsung.com/request-desk .

Du kan også kontakte vårt personvernombud på:
Det europeiske personvernombudet (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Hvis du mener at vår behandling av Personopplysninger ikke er i henhold til gjeldende lovgivning, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.