PERSONVERNERKLÆRING FOR SAMSUNG PLUS

Sist oppdatert 2020-02-24

Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæring” ) regulerer hvordan Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung" , ”vi” eller ”oss” ) bruker og beskytter personopplysninger vedrørende ansatte og/eller konsulenter som arbeider hos Samsung eller hos forhandlere av Samsung-produkter (”deg” eller ”du” ), som du stiller til rådighet for oss gjennom opplæringsportalen under domenenavnet www.samsungplus.se (“Opplæringsportalen” ). Med ”personopplysninger” mener vi informasjon som alene eller sammen med annen informasjon kan brukes til å identifisere en levende person, for eksempel navn og adresse, men også informasjon av typen lokaliseringsopplysninger eller IP-adresser (”Personopplysninger” )
.
Vennligst les denne Personvernerklæringen nøye før du benytter Opplæringsportalen, ettersom vi ikke kan levere disse tjenestene uten å behandle dine Personopplysninger.

I Norge leveres Opplæringsportalen av, eller på oppdrag av, Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345 med adresse Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm.

Om vi oppdaterer Personvernerklæringen, vil vi informere deg om de endringene som vi anser som viktige. Du finner alltid den nyeste versjonen av Personvernerklæringen på Opplæringsportalen. Du kan sjekke ikrafttredelsesdatoen som er angitt øverst, for å se når Personvernerklæringen sist ble oppdatert.

Hvilke Personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi har bare mulighet til å tilby deg vår opplæring og informasjon om produkter gjennom denne Opplæringsportalen hvis du registrerer en konto og dermed oppgir Personopplysninger om deg selv.

Personopplysninger som vi innhenter fra deg

Når du er inne på Opplæringsportalen, hentes følgende opplysninger direkte fra deg:
• IP-adresse og annen informasjon om din bruk av Opplæringsportalen.

Når du registrerer deg, hentes følgende opplysninger fra deg:
• For- og etternavn;
• E-postadresse;
• Hvilken butikkjede du er ansatt i;
• Navn på butikken du jobber i, og dens Samsung StoreID;
• Hvilken produktkategori du jobber med;
• Land;
• Om du er selger eller Field Trainer; og
• Profilbilde og telefonnummer hvis du velger det.

Når du bruker Opplæringsportalen, hentes følgende opplysninger:
• Hvor ofte du har logget på, aktivitet, tekniske data (IP-adresser m.m.), statistikk vedrørende hvilke nettbaserte opplæringer du har gjennomgått, samt resultater av opplæringene.

Hva gjør vi med Personopplysningene?

Vi kan bruke Personopplysninger om deg til følgende formål:
• For å registrere en brukerkonto for Opplæringsportalen;
• For å administrere tjenestene som leveres gjennom Opplæringsportalen;
• For å kunne overvåke, granske og forbedre tjenestene som vi tilbyr;
• For våre interne registre;
• For å kunne evaluere og følge opp opplæringer;
• For å lage en oversikt over hvilke personer som har gjennomgått opplæringen, og ikke;
• For å gjennomføre, måle og følge opp opplæringer; og
• For markedsføringsformål, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til dette (se mer om dette nedenfor).

Når vi innhenter navnet og e-postadressen din, er formålet å kunne tilby deg tilgang til Opplæringsportalen samt å følge opp hvilke deltakere som ikke har deltatt i opplæringer.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine Personopplysninger

Vi behandler Personopplysninger om deg, fordi det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg når du registrerer deg for å bruke Opplæringsportalen, samt for at det er vår berettigete interesse at (1) personer som selger produktene våre, deltar i opplæring om produktene, slik at de kan presentere våre produkter for, og svare på spørsmål om dem fra, potensielle kunder; og (2) samle inn statistikk over hvor mange av en butikks selgere som er opplært om Samsungs produkter.

I interesseavveiningen mellom vår berettigede interesse og dine interesser og grunnleggende friheter og rettigheter er det tatt hensyn til følgende: Informasjonen som vi samler inn og behandler, er begrenset til bare det som er nødvendig for å oppnå formålet, og informasjonen er ikke av en slik art at den er spesielt følsom for din integritet. Videre tar vi utgangspunkt i at det også er i din interesse å bruke Opplæringsportalen til å utvide kunnskapen din om oss og produktene våre. Det er bare et begrenset antall personer i Samsung som har tilgang til Personopplysningene, som blir beskyttet i henhold til vår til enhver tid gjeldende policy for IT-sikkerhet. Vi anser at behandlingen av personopplysninger er forenlig med dine interesser, samt at behandlingen av dem ikke utgjør en krenkelse av eller fare for dine friheter og rettigheter.

Hvor lenge lagrer vi Personopplysningene?

Dine Personopplysninger lagres bare så lenge de trengs for å kunne oppnå formålet som opplysningene samles inn for i henhold til denne Personvernerklæringen.

Personopplysninger om en bruker slettes om brukeren ikke har logget inn på mer enn seks (6) måneder.

Vi kan lagre opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å oppfylle lovmessige krav eller ivareta våre juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess. Når det ikke lenger er behov for Personopplysningene til noen av de tilsiktede formålene, slettes eller anonymiseres de.

Hvem gir vi dine Personopplysninger til?

Ettersom vi benytter en ekstern part til den tekniske administreringen av Opplæringsportalen, vil Personopplysninger gis til og behandles av denne. Denne parten behandler Personopplysninger utelukkende for de formålene som vi angir, og på vår instruks i henhold til en databehandleravtale.

Den eksterne parten har i sin tur hyret en skytjenesteoperatør for å tilbys oss sine tjenester, noe som innebærer at Personopplysninger kan formidles til og behandles av skytjenesteleverandøren. Skytjenesteleverandøren behandler Personopplysninger utelukkende for de formålene som vi angir, innenfor EU/EØS, og på instruks fra oss.

Vi kommer ikke til å behandle Personopplysninger om deg på annen måte enn beskrevet i denne Personvernerklæringen. Et begrenset antall medlemmer av serviceteamet for Opplæringsportalen, slik som kundeservicetemaet og vårt juristteam, kan komme til å tilgang til og behandle personopplysninger innenfor rammen for deres stillingsbeskrivelser og avtaleforpliktelser. Vi kan komme til å dele dine personopplysninger med (1) våre eierselskaper, datterselskaper og selskaper som vi eier eller kontrollerer; (2) med foretak som tilbyr tjenester til oss; (3) andre parter i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, eller om det er nødvendig for å beskytte oss, våre tjenester eller for å forhindre fysisk eller annen skade eller økonomisk tap (vi kan for eksempel bli pålagt å utlevere din informasjon i henhold til lov, pågående juridisk prosess eller rettsavgjørelse. Vi kan også få begjæring om personopplysninger fra kriminalitetsforebyggende myndighet som gjelder nasjonal sikkerhet, terroristbekjempelse eller annen etterforskning av lovbrudd). Vi gir ikke disse foretakene tillatelse til å bruke eller dele den informasjonen utover det som er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss eller for å overholde gjeldende lover og regler.

Enkelte personal, og enkelte datterselskaper og tredjeparter som beskrevet ovenfor kan være lokalisert utenfor EØS, hvilket omfatter land som eventuelt ikke opprettholder samme nivå av databeskyttelse som våre brukeres hjemland. Dette inkluderer Sør-Korea (Republikken Korea). Samsung foretar nødvendige skritt for å sikre at alle slike mottakere er bundet av taushetsplikter, og Samsung benytter tiltak som standardavtalevilkår for å sikre at Personopplysninger som overføres, forblir beskyttet. En kopi av disse standardavtalevilkårene kan fås ved å kontakte oss ved å bruke de opplysningene som fremgår i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

Markedsføring

1. Markedsføring
Vi kan komme til å bruke informasjon om deg som vi har tilgang til, for å informere det om produkter, kampanjer og gi deg annen informasjon om våre produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, samt informasjon om nye opplæringer, dersom du har gitt ditt separate samtykke for dette.

Vi kan komme til å sende slik informasjon med:
• e-post;
• SMS og/eller annen form for elektronisk melding (deriblant MMS, bildemelding, videomelding, hurtigmelding og fremtidige meldingsvarianter);
•pushvarsler

2. Dine preferanser med hensyn til markedsføring
Når du mottar markedsføring fra oss, vil du få mulighet til å avregistrere deg fra markedsføring av denne typen, slik at du ikke vil motta flere utsendelser fra oss. Du vil også kunne foreta valg for avregistrering av markedsføring på Opplæringsportalen. Når det kreves samtykke fra deg, vil du vanligvis bli bedt om å krysse av i en godkjenningsrute på sidene på denne Opplæringsportalen, der vi ber om opplysninger, men vi kan også be om samtykke fra deg på andre måter.

Du kan når som helst endre preferanser vedrørende direkte markedsføring gjennom å logge på din brukerkonto på Opplæringsportalen og selv endre preferansene. Når du mottar direkte markedsføring fra oss per e-post, vil du dessuten få mulighet til å takke nei til fortsatt direkte markedsføring i e-posten. Endrer du preferanser, vil vi ikke slette opplysningene dine fra databasen(e) vår(e) med mindre du uttrykkelig ber om det.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn om Personopplysninger som vi har samlet inn om deg, og begjære at vi retter uriktigheter i dem, å protestere mot eller begjære begrensning av vår behandling av dem, begjære tilgang til, sletting av og portabilitet for dine Personopplysninger. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke i situasjonene når du har gitt det. I henhold til gjeldende lovgivning i noen jurisdiksjoner, kan vi komme til å nekte å behandle forespørsler som er urimelig repeterende, som krever en uforholdsmessig teknisk innsats, som setter andre personers integritet og konfidensialitet på spill, som er ekstremt upraktisk, eller hvor tilgang ikke er nødvendig i henhold til gjeldende lokal lovgivning. Hvis du ønsker å be om tilgang til dine Personopplysninger, kan du kontakte vår support for personvern her: http://samsung.com/request-desk.

Om du begjærer sletting av dine Personopplysninger, er du innforstått med at du eventuelt ikke kommer til å kunne få tilgang til eller bruke Opplæringsportalen og at Personopplysninger kan forbli i Samsungs register og arkiv for en tid, i henhold til gjeldende lovgivning, men at Samsung ikke kommer til å bruke den informasjonen for kommersielle formål. Du forstår, til tross for din forespørsel om sletting, at Samsung forbeholder seg retten til å beholde dine Personopplysninger, eller relevante deler av dem, i samsvar med vår lagringspolicy og gjeldende lovgivning, i tilfelle Samsung har suspendert, begrenset eller avsluttet din tilgang til Tjenestene som en følge av overtredelser av Samsungs brukervilkår, når dette er nødvendig for å beskytte Samsungs, våre eiere, våre datterselskapers og selskaper vi eier eller kontrollerer, samt forretningspartneres ansatte og kunders rettigheter, eiendeler og sikkerhet.

Kontakt oss

Om du har spørsmål, vennligst kontakt oss på: dataprotection.sena@samsung.com

Den enkleste måten å kontakte oss på er gjennom vår supportside for personvern her: https://www.samsung.com/request-desk .

Du kan også kontakte vårt personvernombud på:
Det europeiske personvernombudet (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Hvis du mener at vår behandling av Personopplysninger ikke er i henhold til gjeldende lovgivning, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no . Kontaktopplysninger for relevant tilsynsmyndigheter finner du her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.