Działania na rzecz klimatu

Dzisiejsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i niskoemisyjnej przyszłości

Główny obraz reprezentujący stronę „Zmiany klimatyczne“

Zmiany klimatyczne, przynajmniej częściowo wynikające z ogromnego wzrostu wykorzystania paliw kopalnych oraz będący ich skutkiem efekt cieplarniany, to poważny problem dla całego świata. Samsung Electronics zdaje sobie sprawę z jego powagi i podejmuje zróżnicowane działania, by mu zaradzić. Obejmują one opracowywanie wysoce energooszczędnych produktów, instalowanie sprzętu o minimalnej emisji gazów cieplarnianych i wykorzystywanie nowych, odnawialnych źródeł energii.

KPI na rok 2020: Zmiany klimatyczne

Oparta na intensywności emisja gazów cieplarnianych dla obiektów na całym świecie              

Niniejsza infografika przedstawia opartą na intensywności emisję gazów cieplarnianych dla obiektów Samsung na całym świecie. W roku 2017 intensywność emisji tychże gazów wynosiła 3,28 tony CO₂/mln KRW. W roku 2020 ma docelowo wynosić 1,55 tony CO₂/mln KRW.

Łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

Niniejsza infografika przedstawia redukcję emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu. W latach 2008–2017 łączna emisja gazów cieplarnianych w tej fazie wynosiła 217 mln ton CO₂. Docelowo do roku 2020 będzie ona wynosiła 250 mln ton CO₂, rozpoczynając od roku 2008.

Skupiamy się na reagowaniu na kryzys jakim są zmiany klimatyczne

Rada ds. Gazów Cieplarnianych spotyka się cztery razy do roku, by ustalić plan działań mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi oraz by ocenić uzyskane wyniki. Jej członkowie dzielą się najnowszymi informacjami na temat zmian klimatycznych, tworzą szczegółowe plany działania i oceniają, co i jak udało im się osiągnąć w minionym kwartale. Firma Samsung Electronics opracowała metodykę zarządzania (ukazaną poniżej) w celu ograniczenia do minimum emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia naszych produktów – w tym w fazie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania.

Strategie i plany działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi

Ikona przedstawiająca redukcję emisji gazów cieplarnianych w obiektach Samsung

· Wykorzystanie sprzętu ograniczającego emisję F-Gas w procesie produkcji półprzewodników
· Zarządzanie projektami ograniczającymi zużycie energii, poprawa energooszczędności

Ikona przedstawiająca rosnące zarządzanie energią w obiektach Samsung

·  Wprowadzanie systemów zarządzania energią we wszystkich obiektach Samsung i utrzymywanie certyfikacji (od 2013 r.)
·  Zarządzanie kosztami energii i wskaźnikami jej wykorzystania w każdym obiekcie

Ikona przedstawiająca redukcję emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania produktu

·Opracowywanie i wprowadzanie na rynek niezwykle energooszczędnych produktów

Ikona przedstawiająca redukcję emisji gazów cieplarnianych w innych fazach

· Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych w logistyce produktowej, podczas podróży biznesowych itp. (od 2009 r.)

Ikona przedstawiająca zarządzanie dostawcami

· Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych generowanej przez dostawców (od 2012 r.)

Rozszerzamy zakres zarządzania emisją na wszystkich poziomach

Rozwiązywanie problemów wymaga dokładnych informacji. Aby precyzyjnie mierzyć generowaną przez nas emisję gazów cieplarnianych i właściwie nią zarządzać, podzieliliśmy ją na trzy kategorie (Scopes) zdefiniowane w Protokole Gazów Cieplarnianych na podstawie tego, jak są powiązane z naszą działalnością biznesową i operacyjną. Lokalizacja kolejnego punktu emisji na każdym poziomie to fundament optymalnego zarządzania gazami cieplarnianymi. Kategoria 1 (Scope 1) dotyczy gazów cieplarnianych emitowanych podczas wytwarzania produktów w obiektach Samsung Electronics. Kategoria 2 (Scope 2) to emisja pośrednia, związana z zakupem energii przez te obiekty w celu wytworzenia elektryczności i pary wodnej. Z kolei Kategoria 3 (Scope 3) obejmuje emisję, która ma miejsce poza obiektami, wynikając np. z działalności logistycznej, podróży biznesowych, naszego łańcucha dostaw czy użytkowania naszych produktów. Wykorzystujemy tę analizę, by w uporządkowany sposób zarządzać wszystkimi typami emisji – czy to bezpośrednimi, czy nie – generowanymi przez nasze obiekty, w procesie użytkowania naszych produktów oraz przez naszych dostawców.

Niniejsza infografika przedstawia emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych kategoriach. Kategoria 1 (Scope 1) dotyczy emisji bezpośredniej, Kategoria 2 (Scope 2) obejmuje emisję pośrednią będącą efektem zużycia elektryczności, pary wodnej itp., natomiast Kategoria 3 (Scope 3) to wszelkie niebezpośrednie typy emisji wynikające z logistyki, działalności dostawców, użytkowania produktów itp.
Kategoria 1 (Scope 1 – bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych) oraz Kategoria 2 (Scope 2 – emisja pośrednia wynikająca ze zużycia elektryczności, pary wodnej itp.)

· Comiesięczna analiza globalnej emisji obiektów Samsung na podstawie systemu zarządzania emisją gazów cieplarnianych
· Zainstalowanie urządzeń umożliwiających dekompozycję gazów cieplarnianych w procesie przetwarzania półprzewodników, osiągających skuteczność na poziomie co najmniej 90%
· Zainstalowanie wysoce efektywnych urządzeń oraz zmiana oświetlenia wewnętrznego obiektów na całym świecie na LED

Panoramiczne zdjęcie obiektu Samsung Electronics
Z kolei Kategoria 3 (Scope 3) obejmuje emisję, która ma miejsce poza obiektami, wynikając np. z działalności logistycznej czy użytkowania naszych produktów.

∙ Wdrażanie projektów zakładających redukcję emisji gazów cieplarnianych w celu zwiększenia wydajności w logistyce.
∙ Opracowywanie nowych planów redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wspieranie głównych dostawców.
∙ Zwiększenie ilości przeprowadzanych wideokonferencji i redukcja międzynarodowych podróży służbowych.

Zdjęcie ciężarówki (Safety Truck of Samsung Electronics)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
na etapie korzystania z produktu
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na etapie korzystania z produktu
Zestawienie
szacunków za
ostatnie dwa lata

* Jednostka: mln ton CO2
* Zakres gromadzenia danych: osiem głównych kategorii produktów (telefony komórkowe, notebooki, telewizory, monitory, lodówki, pralki, klimatyzatory i drukarki)
* Łącznie od 2009 r.

Wykorzystujemy zaawansowane technologie, by poprawić efektywność energetyczną

Za sprawą nowoczesnych rozwiązań stosowanych w produktach, Samsung Electronics stale się zmienia, aby reprezentować jeszcze większą odpowiedzialność względem środowiska, a także promować wygodne podejście do życia. Aby to osiągnąć, Samsung organizuje dwa razy w roku wewnętrzne spotkania poświęcone ochronie środowiska. W ramach tych spotkań prezentowane są informacje o wymogach względem ochrony środowiska oraz publikowane są postępy w opracowywaniu innowacyjnych technologii. Dane te są przekazywane ekspertom firmy Samsung w poszczególnych jednostkach biznesowych. Firma prowadzi także badania nad energooszczędnymi technologiami, aby wytwarzać swoje produkty w jeszcze bardziej wydajny sposób. W 2017 roku Samsung wprowadził niezwykle oszczędne technologie, takie jak Quick Drive dla pralek, a także wysoce oszczędne wentylatory dla zewnętrznych klimatyzatorów, zwiększając oszczędność energii średnio o 36% w porównaniu z danymi z roku 2008. Wszystkie te działania zmniejszyły zużycie energii przez użytkowników – a co za tym idzie, również koszty jej wytwarzania – a także zredukowały emisję gazów cieplarnianych.

Niniejsza infografika przedstawia wydajność energetyczną w fazie użytkowania produktu. W 2017 roku średnie zużycie energii przez produkty zostało zmniejszone o 36%, a łączna emisja gazów cieplarnianych o 217 milionów ton w porównaniu z danymi z roku 2008.
Ta infografika przedstawia redukcję zużycia energii w obiektach zagranicznych. W roku 2017 zaoszczędziliśmy 30,46 mld KRW na elektryczności i 28,13 mld KRW na mediach. W podziale na obszary działalności oszczędności kształtują się następująco: elektryczność 22%, lodówki i klimatyzatory 12%, działalność operacyjna i zarządzanie 18%, sprężone powietrze 10%, generatory azotu 12%, woda 9%, para wodna 8%, gaz 1% i inne 8%.

Zwiększona produkcja wymaga nowych zakładów produkcyjnych, które zużywają więcej energii. Aby zredukować wykorzystanie energii w fazie produkcyjnej, Samsung Electronics opracował 24 standardy operacyjne. Ponadto dla nowych obiektów stworzyliśmy ograniczające zużycie energii technologie, które można dostosować do potrzeb poszczególnych lokalizacji i wykorzystywać już od fazy projektowania procesu. W efekcie w roku 2017 udało nam się ograniczyć zużycie elektryczności i mediów w zakładach zagranicznych łącznie o 58,6 mld KRW.

Ta infografika przedstawia redukcję zużycia energii w obiektach zagranicznych. W roku 2017 zaoszczędziliśmy 30,46 mld KRW na elektryczności i 28,13 mld KRW na mediach. W podziale na obszary działalności oszczędności kształtują się następująco: elektryczność 22%, lodówki i klimatyzatory 12%, działalność operacyjna i zarządzanie 18%, sprężone powietrze 10%, generatory azotu 12%, woda 9%, para wodna 8%, gaz 1% i inne 8%.

Wciąż rozszerzamy wykorzystanie energii odnawialnej

Obiekty zagraniczne firmy Samsung będą intensyfikować korzystanie z odnawialnych źródeł energii, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i chronić środowisko. W ramach tego programu instalujemy kolektory słoneczne w nieużytkowanych miejscach w całej Korei, takich jak dachy, parkingi czy elewacje budynków. W regionach z infrastrukturą umożliwiającą pełne korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak Stany Zjednoczone, Europa czy Chiny, naszym celem jest wyposażenie naszych zakładów produkcyjnych, biur i placówek operacyjnych w energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach Samsung na całym świecie

Dzięki temu w 2020 roku będziemy produkować energię rzędu 3,1 GW, osiąganą w typowej elektrowni słonecznej.

Wykorzystanie energii nowej i odnawialnej

Dzięki temu w 2020 roku będziemy produkować energię rzędu 3,1 GW, osiąganą w typowej elektrowni słonecznej.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Realizujemy badania i projekty w celu dostosowania się do zmian klimatycznych

Aby jako firma reagować na zmiany klimatyczne i im przeciwdziałać, od roku 2015 współprowadzimy badanie o nazwie CSR Działania mające na celu dostosowanie się do zmian klimatycznych. Wraz z pracownikami Podyplomowej Szkoły Nauk o Środowisku, działającej w ramach Uniwersytetu Narodowego w Seulu, nasi badacze rozpatrują trzy zagadnienia: dostęp do wody pitnej, energooszczędne domy mieszkalne oraz edukację w zakresie zmian klimatycznych.

W ramach projektu dotyczącego wody pitnej w 10 miejscach w Wietnamie, w których problematyczne było zapewnienie stałego źródła tej wody, zainstalowaliśmy półtrwałe urządzenia oferujące wodę zdatną do picia. W efekcie mieszkańcy nie muszą się już martwić o dostęp do wody – źródła życia – nawet podczas najgorszych susz. Z kolei skierowany do ubogich, prowadzony przez nas Projekt Renowacji Domów został ulepszony i stał się Projektem Budowania Domów o Zwiększonej Efektywności Energetycznej. Oferujemy w ramach niego domy, które pozwalają oszczędzać energię i które niewielkim kosztem można zabezpieczyć przed wysoką i niską temperaturą. Przeprowadzony w roku 2017 projekt obejmujący 61 domów pozwolił zmniejszyć o połowę przeciętne roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym, umożliwiając osobom ubogim znaczną redukcję kosztów. Nie był to zysk czysto ekonomiczny. Istotna była także redukcja emisji gazów cieplarnianych w związku z generowaniem prądu, wynosząca 43 tony CO₂ na rok.

Z kolei w ramach Samsung Smart School opracowujemy specjalistyczne treści edukacyjne dotyczące zmian klimatycznych, które są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Programem zostało objętych 300 doświadczonych nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia dla 2200 dzieci z 11 szkół podstawowych. Tym samym staramy się sprawić, że przyszłe pokolenia będą świadome powagi problemu i istotności wysiłków zmierzających do jego rozwiązania.

Zdjęcie poidełka z wodą pitną w przedszkolu w Thai Nguyen w Wietnamie
Nasze przyjazne dla środowiska produkty wpływają na środowisko planety.
Obraz tła dla strony z produktami przyjaznymi dla środowiska