Miejsca pracy świadome ekologicznie

Nasze miejsca pracy świadome ekologicznie współistnieją z naturą

Kluczowy obraz strony Miejsca pracy świadome ekologicznie

Wszystkie zakłady firmy Samsung Electronics uzyskały certyfikat systemu zarządzania środowiskowego i jako takie stosują zarządzanie środowiskiem. Ale nasze starania o środowisko nie kończą się na granicach miejsca pracy. We wszystkich naszych miejscach pracy identyfikujemy problemy środowiskowe i proponujemy rozwiązania. Określając źródło problemu i podejmując działania zapobiegawcze w całym systemie w miejscu pracy, zapewniamy, że te rozwiązania nie są jedynie tymczasowe, czy też nieadekwatne do potrzeb. Tymczasem poza miejscami pracy z entuzjazmem angażujemy się w prace na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z lokalnymi społecznościami w celu ochrony ekosystemu.

Wdrażając system zarządzania środowiskowego we wszystkich
zakładach wdrożyliśmy zarządzanie zintegrowane

Aby praktykować zarządzanie środowiskiem, firma Samsung Electronics zarządzała miejscami pracy w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania środowiskiem. Wszystkie nasze zakłady na całym świecie posiadają certyfikat zarządzania środowiskowego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 14001 oraz certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001. Firmy, które chcą uzyskać te certyfikaty, muszą przestrzegać zasad zarządzania biznesem, które są świadome ekologicznie, nie wspominając o konkretnych celach środowiskowych i planach działania.
Firmy muszą przejść skrupulatną ocenę różnych zdolności wykonawczych, takich jak zdolność do alokacji zasobów na wdrożenie szczegółowego planu działania oraz zdolność do skutecznego wykonywania odpowiednich zadań. Ponadto, aby utrzymać certyfikaty, firmy muszą co roku przechodzić audyt nadzorczy i audyt recertyfikacyjny co 3 lata. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Samsung Electronics pomyślnie przeszły te rygorystyczne procesy certyfikacji, ale zamiast zadowalać się obecnym stanem rzeczy, ustanowiliśmy standardy, które są nawet surowsze niż te międzynarodowe wymagania certyfikacyjne i odpowiednio zarządzamy naszymi zakładami. Ponadto posiadamy Globalne Centrum EHS (Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo) oraz Globalne Centrum CS (Satysfakcja Klienta) pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora generalnego, aby umożliwić organizacji systematyczną i organiczną pracę.

Miejsca pracy świadome ekologicznie — kluczowe wskaźniki efektywności

Wskaźnik certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego
Ta infografika pokazuje, że firma Samsung zrealizowała w 100% zadanie usprawnienia zarządzania z poszanowaniem środowiska w 2019 r. Oznacza to, że 36 zakładów produkcyjnych na całym świecie spełniło normy ISO 14001 i OHSAS 18001.
36 globalnych zakładów produkcyjnych z certyfikatami ISO 14001 i OHSAS 18001

Tworzymy i realizujemy politykę
redukcji emisji gazów cieplarnianych

Istnieją działania, które można podejmować na poziomie całej firmy, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jednym z nich jest obiektywna i przejrzysta ocena bieżącego działania i identyfikacja możliwych ulepszeń. W tym celu Samsung Electronics co roku weryfikuje swoją emisję gazów cieplarnianych za pośrednictwem zewnętrznej jednostki ewaluacyjnej. Ponadto na podstawie diagnoz naszych ekspertów opracowujemy metody ograniczenia tychże emisji i wciąż podejmujemy działania, by poprawić sytuację. Nasze starania, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zaowocowały kilkoma osiągnięciami, takimi jak redukcja fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów), które mają spory wpływ na globalne ocieplenie. Doprowadziło to do poważnych i widocznych rezultatów, zwłaszcza w ramach produkcji półprzewodników.

Łączna redukcja fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) w obiektach firmy Samsung w Korei Południowej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2019

Ściśle współpracujemy z dostawcami w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Aby wspierać wykorzystanie energii odnawialnej przez dostawców, firma Samsung Electronics dołączyła do łańcucha dostaw CDP w 2019 r. Od tego czasu przyczyniamy się do zdrowszego środowiska, doradzając 200 największym dostawcom (w oparciu o kwotę zakupów) ustalenie celów w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. Przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące wypełniania kwestionariusza zmian klimatycznych CDP oraz zbadaliśmy emisje gazów cieplarnianych i wykorzystanie energii odnawialnej dla dostawców, którzy 80% swojej sprzedaży generują od firmy Samsung Electronics. Wielu dostawców przesłało odpowiedzi na kwestionariusz, a dostawcy, którzy dobrowolnie ustalili cele redukcji gazów cieplarnianych, otrzymali zachęty. Firma Samsung Electronics będzie nadal zapewniać wsparcie i ściśle współpracować z dostawcami, aby mogli zainteresować się gospodarką niskoemisyjną i połączyć wysiłki.

Obraz lasu sosnowego

Aby Ziemia była zdrowa,
wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej

Kierownictwo i pracownicy firmy Samsung Electronics biorą udział w działaniach mających na celu stworzenie zdrowego ekosystemu. Firma Samsung Electronics podziela podstawową filozofię działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, prowadzi kampanie promujące świadomość jej znaczenia oraz zachęca do aktywnego udziału naszego kierownictwa i pracowników.

Ta infografika przedstawia podstawową filozofię i plany działania firmy Samsung Electronics w celu zapewnienia różnorodności biologicznej. Podstawowa filozofia brzmi: „Samsung Electronics docenia korzyści oraz znaczenie ekosystemu i różnorodności biologicznej. Aby zminimalizować skutki szkodliwe dla różnorodności biologicznej, aktywnie angażujemy się w inicjatywy na rzecz ochrony ekosystemów”. W przypadku planów działań 1) wszyscy pracownicy uznają ochronę różnorodności biologicznej za jedną z kluczowych wartości zarządzania środowiskiem, 2) oceniają i analizują wpływ produktu na ekosystem i bioróżnorodność w całym jego cyklu życia oraz dążą do minimalizacji wszelkich negatywnych skutków, 3) traktują priorytetowo regiony o wysokiej wartości bioróżnorodności we wszystkich miejscach pracy w Korei Południowej i za granicą oraz podejmuj działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, które zaspokajają lokalne potrzeby oraz 4) stale komunikują się z pracownikami, społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz przyczyniaj się do wzmocnienia wysiłków na rzecz ochrony różnorodności biologicznej społeczności lokalnych.
Ta infografika przedstawia podstawową filozofię i plany działania firmy Samsung Electronics w celu zapewnienia różnorodności biologicznej. Podstawowa filozofia brzmi: „Samsung Electronics docenia korzyści oraz znaczenie ekosystemu i różnorodności biologicznej. Aby zminimalizować skutki szkodliwe dla różnorodności biologicznej, aktywnie angażujemy się w inicjatywy na rzecz ochrony ekosystemów”. W przypadku planów działań 1) wszyscy pracownicy uznają ochronę różnorodności biologicznej za jedną z kluczowych wartości zarządzania środowiskiem, 2) oceniają i analizują wpływ produktu na ekosystem i bioróżnorodność w całym jego cyklu życia oraz dążą do minimalizacji wszelkich negatywnych skutków, 3) traktują priorytetowo regiony o wysokiej wartości bioróżnorodności we wszystkich miejscach pracy w Korei Południowej i za granicą oraz podejmuj działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, które zaspokajają lokalne potrzeby oraz 4) stale komunikują się z pracownikami, społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz przyczyniaj się do wzmocnienia wysiłków na rzecz ochrony różnorodności biologicznej społeczności lokalnych.
Ochrona siedlisk zagrożonych gatunków

Zidentyfikowaliśmy zagrożone gatunki i ich siedliska w regionach, w których znajdują się nasze zakłady produkcyjne, a także prowadzimy kampanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z odpowiednimi organizacjami, w tym społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi i środowiskiem akademickim.

Ta infografika przedstawia zagrożone gatunki według regionu w krajowych placówkach biznesowych. W kompleksie Suwon występuje jeden rodzaj płazów. Kompleks Hwaseong liczy 12 gatunków ptaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek owadów i 2 gatunki roślin. W kompleksie Gwangju są 2 ssaki, 1 ptak, 1 ryba, 1 owad i 2 rośliny. W kompleksie Yongin są 2 rodzaje płazów i 1 rodzaj owadów. Kompleks Asan liczy 5 gatunków ptaków, 2 płazy i 1 inny gatunek w Asan. Wreszcie kompleks Gumi liczy 1 ssaka, 1 ptaka, 1 rybę, 1 owada, 1 roślinę i 1 inny gatunek.

Ochrona żurawia białoszyjego - Przywrócenie Jaepyeong (Jaedurumi + mokradła Haepyeong)
W 2013 r. zakład firmy Samsung Electronics w Gumi w prowincji Gyeongsangbuk-do jako pierwszy w Korei podpisał partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z władzami centralnymi i lokalnymi oraz uniwersytetami. Od tego czasu wspieramy sztuczne zapłodnienie dwóch par zagrożonych wyginięciem żurawi białoszyich (koreański pomnik przyrody nr 203) przywiezionych z Holandii. W kwietniu 2016 roku Instytut Badań nad Środowiskiem Ekologicznym Ptaków był w stanie z sukcesem rozmnażać ptaki. Pomoże to w przywróceniu ekosystemu Mokradeł Haepyeong, siedliska ptaków wędrownych, jak i w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej.

Ochrona nadmorskich wydm
W naszym zakładzie w Onyang w prowincji Chungcheongnam-do współpracujemy z Geum River Basin Environmental Office od 2008 roku w celu ochrony nadmorskich wydm, na których występują dwa zagrożone gatunki: czapla żółtodzioba i mongolska jaszczurka racerunner. Obecnie w Boyreong wspieramy takie działania, jak oczyszczanie oceanów, usuwanie inwazyjnych roślin obcych i ochrona wydmy Sohwang, natomiast w Asan wspieramy tworzenie środowiska dla miskantów.

Tępienie obcych gatunków ryb i roślin
Nasze zakłady w Giheung i Hwaseong w prowincji Gyeonggi-do co roku realizują działania na rzecz ochrony ekosystemów w strumieniach Osan i Woncheonri, tępiąc obce gatunki, karmiąc dzikie zwierzęta i prowadząc kampanie na rzecz ochrony środowiska.

Dążymy do ochrony środowiska w oparciu o rygorystyczne i przejrzyste zasady.
Baner danych środowiskowych