Miejsca pracy świadome ekologicznie

Nasze miejsca pracy świadome ekologicznie współistnieją z naturą

Kluczowy obraz strony Miejsca pracy świadome ekologicznie

Wszystkie obiekty Samsung Electronics otrzymały certyfikację potwierdzającą działające w nich systemy przyjaznego dla środowiska zarządzania, a zatem we wszystkich praktykowane jest eko-zarządzanie. Jednak nasze działania na rzecz planety nie kończą się tam, gdzie przebiegają granice danego zakładu. W przypadku wszystkich obiektów identyfikujemy problemy w zakresie ekologii i opracowujemy dla nich rozwiązania. Precyzyjnie ustalając przyczynę danego problemu i podejmując działania prewencyjne na przestrzeni całego systemu operacyjnego zakładu, sprawiamy, że rozwiązania te nie są jedynie działaniami tymczasowymi czy inicjatywami w rodzaju „za mało i za późno“. Jednocześnie poza terenem obiektu wraz z lokalną społecznością entuzjastycznie angażujemy się w prace na rzecz zachowania bioróżnorodności, by chronić ekosystem.

KPI na 2020 r: Prowadzenie miejsc pracy świadomych ekologicznie

Tempo certyfikacji systemów zarządzania przyjaznego dla środowiska
Ten obraz jest celem miejsc pracy świadomych ekologicznie. Do 2020 r. planujemy uzyskać 100% certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego. W szczególności, wszystkie nasze 36 zakładów produkcyjnych na całym świecie powinno przejść certyfikację ISO 14001 i OHSAS 18001.

Przyjmując system zarządzania przyjaznego dla środowiska we wszystkich obiektach, wprowadziliśmy zarządzanie zintegrowane

Aby realizować eko-zarządzanie, firma Samsung Electronics kierowała obiektami zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania w sposób przyjazny dla środowiska. Wszystkie nasze obiekty na świecie posiadają przyznawane przez International Organization for Standardization certyfikaty: ISO 14001 potwierdzający ekologiczny charakter zarządzania oraz ISO 50001 zaświadczający, że także zarządzanie energią spełnia ekologiczne wymogi. Poszliśmy jednak o krok dalej i ustanowiliśmy własne standardy, które są jeszcze bardziej wyśrubowane od tych międzynarodowych, i dokładnie kierujemy wszystkimi aspektami działania naszych obiektów. Posiadamy ponadto zarządzane bezpośrednio przez naszego CEO centrum Global EHS (Environment, Health & Safety – Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo) i centrum Global CS (Customer Satisfaction – Zadowolenie klienta), by zapewnić organizacji możliwość systematycznej i organicznej pracy.

Osiągnięcie 100% zarządzania przyjaznego dla środowiska

Międzynarodowe normy ISO 14001 i ISO 50001 to, odpowiednio, system przyjaznego dla środowiska zarządzania oraz system zarządzania energią opracowane przez komitety techniczne ISO. Firmy pragnące uzyskać te certyfikaty muszą posiadać politykę przyjaznego dla środowiska zarządzania i szczegółowe ekologiczne cele i plany działań. Aby pomyślnie przejść proces oceny wymagany przez ISO, wnioskodawca musi wykazać, że jest w stanie zrealizować różnorodne cele, takie jak alokacja zasobów w związku ze złożonymi przedsięwzięciami oraz efektywne wykonywanie odpowiednich zadań. Otrzymanie certyfikatu nie jest osiągnięciem jednorazowym – wymagane są coroczne audyty oraz ponowne przejście całego procesu co trzy lata.
Obiekty Samsung Electronics na całym świecie z sukcesem przeszły ten trudny proces certyfikacyjny. A w celu realizacji jeszcze bardziej zaawansowanego systemu ekologicznego zarządzania nie polegamy wyłącznie na audytach zewnętrznych, ale organizujemy je również wewnętrznie z udziałem naszych ekspertów.

Obiekty Samsung Electronics na całym świecie z sukcesem przeszły ten trudny proces certyfikacyjny. A w celu realizacji jeszcze bardziej zaawansowanego systemu ekologicznego zarządzania nie polegamy wyłącznie na audytach zewnętrznych, ale organizujemy je również wewnętrznie z udziałem naszych ekspertów.
Ta infografika pokazuje zarządzanie środowiskiem. Po lewej stronie znajdują się informacje audytorów wewnętrznych, a po prawej obrazy certyfikatów, takich jak ISO 14001 i ISO 50001. Liczba audytorów wewnętrznych wynosi 360 dla ISO 14001, 344 dla ISO 50001.

Tworzymy i realizujemy politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych

Istnieją działania, które można podejmować na poziomie całej firmy, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jednym z nich jest obiektywna i przejrzysta ocena bieżącego działania i identyfikacja możliwych ulepszeń. W tym celu Samsung Electronics co roku weryfikuje swoją emisję gazów cieplarnianych za pośrednictwem zewnętrznej jednostki ewaluacyjnej. Ponadto na podstawie diagnoz naszych ekspertów opracowujemy metody ograniczenia tychże emisji i wciąż podejmujemy działania, by poprawić sytuację. Nasze starania, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zaowocowały kilkoma osiągnięciami, takimi jak redukcja fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas), które mają spory wpływ na globalne ocieplenie. Doprowadziło to do poważnych i widocznych rezultatów, zwłaszcza w ramach produkcji półprzewodników.

Ta infografika pokazuje skumulowany stan redukcji gazu F w zakładach Samsung w Korei, gdzie znajduje się znaczna część naszej produkcji półprzewodników. Skumulowana redukcja gazów F zwiększyła się z 1,98 mln równoważnika CO2 w 2015 r. do 3,63 mln równoważnika CO2 w 2016 r. i do 5,48 mln równoważnika CO2 w 2017 r., następnie do 7,37 mln równoważnika CO2 w 2018 r. Skumulowane redukcje w ciągu ostatnich 4 lat wynoszą 7,37 mln równoważnika CO2.

Działania Samsung Electronics na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
W procesie przetwarzania półprzewodników czyszczenie powierzchni płytki krzemowej wymaga użycia jednego z fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas). Plaster krzemowy to cienki plaster silikonu, który stanowi podstawę półprzewodnika. Jakość i wydajność półprzewodnika w znacznym stopniu zależy od stanu powierzchni podłoża, dlatego też użycie gazu F-Gas było nieuniknione. W związku z tym zbadaliśmy, jak zminimalizować jego emisję, i w efekcie opracowaliśmy i zainstalowaliśmy nowe urządzenia zmniejszające emisję gazów cieplarnianych. Urządzenia te, będące owocem współpracy Samsung Electronics i Samsung Engineering, dramatycznie ograniczają wykorzystanie gazu F-Gas, nie tylko poddając go dekompozycji, ale także znacznie redukując potrzebną do działania ilość energii. Wcześniejsza metoda dekompozycji gazu z użyciem znacznego ciepła wymagała dużych nakładów energii i tym samym sama generowała dodatkową emisję gazów cieplarnianych. Natomiast nowa technologia pozwala na dekompozycję gazów cieplarnianych w niskiej temperaturze, co skutkuje mniejszym zużyciem energii. W ten sposób jesteśmy w stanie poddać dekompozycji ponad 90% gazów cieplarnianych wytwarzanych w naszych obiektach.

Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko, zmniejszając wydalanie substancji zanieczyszczających z naszych obiektów

Nierozłączną częścią procesu wytwórczego są produkty uboczne, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza i wody. Samsung Electronics mocno angażuje się w ograniczanie negatywnych skutków działania takich substancji na środowisko, zmieniając urządzenia i ulepszając procesy. Nasze kotły wyposażyliśmy w palniki o niskim poziomie NOx, które zużywają mniej energii i znacząco ograniczają emisję NOx i CO2. Kiedy przygotowujemy linię produkcyjną, instalujemy zoptymalizowane dla niej urządzenia kontrolujące poziom zanieczyszczeń. Rozbudowaliśmy na przykład urządzenia uzdatniające wodę w naszych koreańskich obiektach, w efekcie czego usuwamy z niej 97,6% zanieczyszczeń. Z kolei odpady niebezpieczne przechowujemy z specjalnych kontenerach, by mieć pewność, że w żaden sposób nie wyciekną, przez co całkowicie wyeliminowaliśmy możliwość skażenia gleby. Podejmujemy też inicjatywy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom, w ramach których przeprowadzamy inspekcje elementów, które mogłyby wytwarzać substancje zanieczyszczające, i zawczasu je usuwamy. Nie ustajemy w działaniach na rzecz ograniczenia do minimum naszego negatywnego wpływu na środowisko poprzez różnorodne inicjatywy kontrolowania zanieczyszczeń i zapobiegania im, które podejmowane są jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji i trwają długo po jego zakończeniu.

Ta infografika pokazuje inwestycje kapitałowe Samsunga w poprawę wydajności środowiskowej. Inwestycje środowiskowe Samsunga wyniosły 5,82 mld KRW w 2013 r., 6,883 mld KRW w 2014 r., 6,59 mld KRW w 2015 r., 9,334 mld KRW w 2016 r., 9,515 mld KRW w 2017 r. I 9,167 mld KRW w 2018 r. W porównaniu z 2013 r. inwestycje środowiskowe w 2018 r. wzrosły o 58%.

Aby nasza planeta była zdrowa,
wspieramy inicjatywy chroniące bioróżnorodność

Ochrona ekosystemu i środowiska to ważne elementy sprawiające, że nasza planeta pozostanie zdrowa. Pracownicy Samsung Electronics biorą udział w działaniach mających na celu ochronę środowiska. Rozpowszechniając naszą podstawową filozofię zachowania bioróżnorodności i organizując kampanie informacyjne na jej temat, mocno wspieramy zaangażowanie pracowników.

Infografika przedstawia podstawową filozofię Samsung Electronics i plan działania firmy w celu ochrony bioróżnorodności. Podstawowa filozofia głosi, że „Samsung Electronics ma świadomość korzyści płynących z ekosystemu i różnorodności oraz ich znaczenia. Aby do minimum ograniczyć negatywny wpływ na bioróżnorodność, aktywnie angażujemy się w działania na rzecz ochrony ekosystemu.“ W ramach planu działania 1) wszyscy pracownicy są świadomi, że ochrona bioróżnorodności jest jedną z kluczowych wartości eko-zarządzania, 2) wpływ produktu na ekosystem i bioróżnorodność jest oceniany i analizowany przez cały jego cykl życia oraz podejmowane są starania, by zminimalizować negatywny wpływ, 3) wszystkie obiekty – zarówno w Korei, jak i zagranicą – priorytetowo traktują regiony cenne z uwagi na dużą bioróżnorodność i podejmują działania mające na celu jej ochronę, które dostosowane są do lokalnych potrzeb, a 4) firma w sposób ciągły komunikuje się z pracownikami, społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami i przyczynia się do wspierania działań na rzecz bioróżnorodności podejmowanych przez społeczności lokalne.
Ochrona siedlisk gatunków zagrożonych

W regionach, w których znajdują się nasze zakłady produkcyjne, zidentyfikowaliśmy zagrożone gatunki i ich siedliska i wraz z właściwymi organizacjami – także społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi i środowiskiem akademickim – realizujemy kampanie na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Ta infografika informuje o zagrożonych gatunkach występujących blisko miejsc pracy w Korei Południowej. W mieście Suwon jest 1 wśród ssaków, 6 wśród ptaków, 2 wśród płazów i 1 wśród roślin. W mieście Hwaseong 1 wśród ssaków, 26 wśród ptaków, 3 wśród płazów, 1 wśród owadów i 2 wśród roślin. W Gwangju zagrożonych jest 5 wśród ssaków, 6 wśród ptaków, 1 wśród ryb i 1 wśród roślin. W mieście Yongin 2 wśród płazów i 1 wśród owadów, w mieście Asan 1 wśród ssaków, 19 wśród ptaków, 3 wśród płazów i 2 wśród innych rodzajów. W mieście Gumi następujące gatunki są zagrożone wyginięciem: 2 wśród ssaków, 7 wśród ptaków, 1 wśród ryb i 3 wśród roślin.

Ochrona żurawia białoszyjego – odtworzenie Jaepyeong (Mokradeł Jaedurumi + Haepyeong)
W roku 2013 obiekt Samsung Electronics w Gumi w prowincji Gyeongsangbuk-do stał się pierwszym w Korei, który nawiązał partnerstwo na rzecz bioróżnorodności z centralnymi i lokalnymi władzami oraz uniwersytetami. Od tego czasu wsparliśmy sztuczne zapłodnienie dwóch par zagrożonych żurawi białoszyich (koreański pomnik przyrody nr 203), które sprowadzono z Holandii. W kwietniu 2016 r. jednostce Bird Ecological Environmental Research Institute udało się rozmnożyć ptaki. Pomoże to odtworzyć ekosystem Mokradeł Haepyeong, będących siedliskiem ptaków wędrownych, i stanowi znaczy wkład w ochronę bioróżnorodności.

Ochrona przybrzeżnych wydm
W naszym obiekcie w Onyang w prowincji Chungcheongnam-do od 2008 roku współpracujemy z Geum River Basin Environmental Office, by chronić przybrzeżne wydmy, będące siedliskiem dwóch zagrożonych gatunków: czapli żółtodziobej i jaszczurki mongolskiej. Obecnie w miejscowości Boyreong wspieramy działania takie jak sprzątanie oceanu, usuwanie inwazyjnych niemacierzystych roślin i ochrona wydmy Sohwang, natomiast w Asan wspieramy utworzenie siedlisk miskantu.

Usuwanie niemacierzystych gatunków ryb/roślin
Nasze obiekty w Giheung i Hwaseong w prowincji Gyeonggi-do co roku realizują działania na rzecz ochrony ekosystemu w strumieniach Osan i Woncheonri, usuwając niemacierzyste gatunki, karmiąc dzikie zwierzęta i prowadząc kampanie w celu ochrony środowiska. "

Wydarzenie z okazji Światowego Dnia Wody

Woda to źródło wszystkich form życia. Co roku 22 marca wszystkie obiekty Samsung Electronics na świecie obchodzą Dzień Wody i realizują działania w zakresie ochrony ekosystemów wodnych. Tego dnia spotykają się nie tylko pracownicy, ale także ludzie z różnych środowisk, takich jak społeczności lokalne, grupy obywatelskie czy uczelnie i uniwersytety, by wspierać kampanie mające na celu ochronę wody, edukację dotyczącą zasobów wodnych i inne działania. A to dlatego, że wodę możemy chronić tylko, jeśli pracujemy wspólnie.

Zdjęcie z wydarzenia z okazji Światowego Dnia Wody
Wspólnie kształtujemy przyszłość: naszym celem jest zrównoważony łańcuch dostaw
Tło dla strony „Zrównoważony łańcuch dostaw“