Zrównoważony łańcuch dostaw

Wspólnie kształtujemy przyszłość: naszym celem jest zrównoważony łańcuch dostaw

Główny obraz reprezentujący stronę „Zrównoważony łańcuch dostaw“

Tworzymy lepszy świat, dzieląc się wartościami i współpracując na bazie zaufania. To samo dotyczy „zielonego“ zarządzania. Aby zwiększyć synergię, Samsung Electronics w odniesieniu do swoich dostawców będących partnerami strategicznymi stosuje takie właśnie zarządzanie. Zapewniamy budżet i siłę roboczą potrzebne dostawcom, by mogli realizować zgodne z międzynarodowymi standardami „zielone“ zarządzanie, jak również edukację, by ich pracownicy byli świadomi wagi ochrony środowiska. A to dlatego, że potencjał „zielonego“ zarządzania zrealizować można tylko wtedy, gdy wszyscy się w nie zaangażują.

Strategie zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw

Samsung Electronics posiada ogromny łańcuch dostaw, w skład którego wchodzi około 2500 dostawców na całym świecie. Niektórzy z nich dostarczają surowce lub komponenty, inni – sprzęt, ale wszyscy są niezbędni. Jeśli wszyscy oni uczestniczyliby w „zielonym“ zarządzaniu, spowodowałoby to szerszy efekt domina, dlatego zapewniamy im techniczne i ekonomiczne wsparcie oraz dedykowanych konsultantów. W ten sposób zachęcamy ich do aktywnego przejścia na „zielone“ zarządzanie i budujemy zrównoważony łańcuch dostaw. Ponadto, wybierając nowych dostawców, oceniamy ich pod względem ekologiczności zarządzania, wykorzystując do tego nasz firmowy program certyfikacyjny Eco-Partner. Po tej ewaluacji, która bierze pod uwagę wartości ekologiczne kandydata na dostawcę, jego chęć angażowania się w przyjazną dla środowiska produkcję oraz stopień, w jakim w praktyce realizuje proekologiczne podejście, podejmujemy ostateczną decyzję.

Niniejsza infografika przedstawia  sekcję „strategii i systemu zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw“ dotyczącą środowiska naturalnego. Podczas ewaluacji w ramach programu Eco-Partner oceniana jest polityka dotycząca przyjaznych dla środowiska produktów, edukacji i szkoleń oraz rozpoznanie niebezpiecznych substancji. Aby móc zostać naszym dostawcą, konieczne jest pomyślne przejście certyfikacji Eco-Partner. Z kolei w ramach oceny EHS sprawdzamy, czy potencjalny dostawca spełnia standardy dotyczące 22 aspektów, takich jak BHP, ochrona przeciwpożarowa, obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami czy proekologiczne rozwiązania. Absolutnie niezbędne jest, by kandydat spełnił wymogi 8 obszarów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami i odpadami oraz kanalizacji.

Wdrażamy system certyfikacji Eco-Partner,
by skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw

Wszyscy dostawcy dostarczający produkty lub komponenty, które mają być sprzedawane przez Samsung Electronics, podlegają certyfikacji Eco-Partner. Certyfikat przyznajemy na podstawie oceny przestrzegania przez dostawcę naszych Standardów kontroli substancji używanych w produktach, jak również ewaluacji działającego u niego systemu monitorowania działań chroniących środowisko. Dostawca przedstawia raport środowiskowy dla produktu, zawierający potwierdzenie podanych przez niego informacji na temat substancji niebezpiecznych, oraz dane od firmy zapewniającej surowce. Następnie Samsung Electronics przeprowadza dokładną ocenę, odwiedzając zakłady wytwórcze dostawcy, by zweryfikować informacje zawarte w dokumentach. Aby zachować certyfikat Eco-Parter, dostawcy muszą co dwa lata poddawać się audytowi, a wszyscy, którzy nie przejdą go pomyślnie, usuwani są z łańcucha dostaw. W ten sposób staramy się włączać dostawców w nasze inicjatywy związane z „zielonym“ zarządzaniem. Zamiast jednorazowej oceny zapewniamy ciągłe zarządzanie i ewaluację, by zapewnić zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.

Niniejsza infografika przedstawia proces certyfikacyjny Eco-Partner. Kiedy surowce transportowane są do dostawcy, obowiązkowe jest potwierdzenie szczegółowych danych z analiz i tabel zawierających skład surowców. W chwili przekazania ich Samsung Electronics dostawca musi także przedstawić list gwarancyjny, precyzyjny raport z analizy (dane ICP/GCMS), kartę substancji oraz próbki do akceptacji. Aby mógł pomyślnie przejść proces certyfikacji Eco-Partner, przedstawione dokumenty i próbki poddane zostają dokładnej analizie, a system jakości ekologicznej zostaje uważnie oceniony.
Środowisko konkurencji: szczegółowa ewaluacja dostawców

Szczegółowa ewaluacja naszych dostawców przeprowadzana jest co roku, by zwiększyć ich konkurencyjność. Ocena obejmuje dwa obszary: konkurencyjność biznesową i ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ta druga kategoria, obejmująca kwestie ekologii, służy porównaniu działań partnera w dziedzinie ekologicznego zarządzania i posiadanych w tym zakresie certyfikatów z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska. Dostawcy, którzy otrzymują lepszą ocenę, dostają więcej możliwości i korzyści, a ci, którzy pozostają w tyle, muszą ponieść konsekwencje „niedoróbek“, jakich się dopuścili. Oznacza to, że dostawcy, którzy chcą współpracować z Samsung Electronics, muszą dbać nie tylko o swój biznes, ale także o środowisko. Jeśli dany dostawca zostanie uznany za wysokie ryzyko w związku ze słabymi wynikami w obszarze ekologii, zarządzamy nim indywidualnie i na bieżąco sprawdzamy, czy czyni postępy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Co więcej, w roku 2016 programy wsparcia i konsultacji w zakresie ochrony środowiska, które oferujemy głównym dostawcom, zostały rozszerzone również na dostawców pomniejszych, by zapewnić bardziej zintegrowany i zrównoważony łańcuch dostaw.

  • Kodeks postępowania dostawców Samsung 267 KB POBIERZ

Dzięki staraniom dostawców mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych uzyskaliśmy efekt będący równowartością zasadzenia miliona sosen

Raz w roku badamy zużycie energii, w tym elektryczności i paliw kopalnych, wszystkich naszych dostawców, jak również ilość emitowanych przez nich gazów cieplarnianych. W tym procesie zapewniamy organizowane na miejscu konsultacje dla tych dostawców, którzy nie są w stanie efektywnie zarządzać energią. Konsultacje te pomagają zwiększyć efektywność ich zużycia energii lub ograniczyć je poprzez poprawę procesów i zapewnienie koniecznych urządzeń. W roku 2016 dziesięciu dostawcom postawiliśmy 62 zadania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, jak również zapewniliśmy zasoby potrzebne, by mogli poradzić sobie z tymi problemami. W efekcie udało się zredukować emisję CO2 o około 4920 ton. Zważywszy, że jedna sosna pochłania ok. 5 kg CO2 rocznie, stanowi to równowartość zasadzenia mniej więcej miliona tych drzew.

widok z lotu ptaka na las sosnowy

Przypadek Chemtronics pokazuje, że to, co dobre dla biznesu, jest dobre dla środowiska
Chemtronics to dostawca substancji chemicznych. Kiedy sprawdziliśmy jego zużycie energii w ramach naszej ewaluacji efektywności energetycznej, odkryliśmy, że Chemtronics mocno polega na elektryczności: w 95% używał elektryczności, a w 5% gazu LPG. Samsung Electronics zbadał stan urządzeń firmy. Odkryliśmy, że kompresor powietrza generował straty energii, a absorpcyjny osuszacz powietrza bardzo wiele jej konsumował. Zaczęliśmy od prostych zadań, takich jak instalacja wysoce energooszczędnych świateł LED, i ulepszyliśmy skomplikowane urządzenia powodujące utraty energii. Zainstalowaliśmy też system kontrolny na osuszaczu, by zapobiec marnowaniu energii poprzez utrzymanie stałej wilgotności i temperatury, zmniejszając tym samym zużycie elektryczności. Następnie przeprowadziliśmy ekonomiczną analizę inwestycji w podziale na pięć aspektów: stopień i tempo obniżenia zużycia energii, zaoszczędzone koszty, wielkość inwestycji oraz okres zwrotu. Zmierzyliśmy też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, by zweryfikować wpływ na środowisko. W rezultacie Chemtronics doświadczył nie tylko istotnej poprawy efektywności energetycznej prowadzącej do zmniejszenia kosztów, ale także łącznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w wysokości 432,9 tony oleju ekwiwalentnego.

Więcej informacji na temat Strategii zarządzania dostawcami / Wsparcia i Minerałach konfliktowych
Biały obraz tła dla Zrównoważonego zarządzania – Łańcucha dostaw
Realizujemy przejrzystą i otwartą komunikację
Tło dla strony „Łańcuch dostaw“