Etyka

Uczciwa i transparentna kultura firmowa

Działanie etyczne jest częścią codziennej pracy w firmie Samsung i pozwala realizować naszą społeczną rolę i obowiązki w sposób, który odpowiada naszemu statusowi globalnej firmy najwyższej klasy.

 


Jako że nasza działalność gospodarcza obejmuje liczne kraje na całym świecie, uznajemy i analizujemy różnice w prawie, przepisach oraz praktykach w poszczególnych krajach przy jednoczesnym prowadzeniu biznesu w sposób etyczny i zgodny z prawem. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy również globalną politykę dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych, aby uszanować prywatność naszych klientów i pracowników oraz chronić ich dane osobowe. Nasze starania w kierunku tego, by systematycznie zarządzać ryzykiem związanym z zachowaniem etyki i zgodności z zasadami, napędzane są Globalnym kodeksem postępowania firmy Samsung oraz Zasadami biznesowymi Samsung, którymi kierują się wszyscy nasi pracownicy przy podejmowaniu jakichkolwiek działań lub dokonywaniu oceny. Nasz zespół ds. zgodności z zasadami, wcześniej podlegający pod biuro prawne, teraz podlega bezpośrednio pod dyrektora generalnego, a kierownik tego zespołu bierze udział we wszystkich spotkaniach zarządu, aby wspierać istotne decyzje podejmowane przez zarząd. W każdym oddziale firmy i zagranicznym biurze regionalnym działa dedykowany organ zajmujący się problemami, które dotyczą zgodności z zasadami i przepisami danej jednostki biznesowej i regionu.

Zarządzanie aspektami etycznymi

Nasz globalny kodeks postępowania („Zasady biznesowe Samsung“) udostępniamy dostawcom, klientom i innym zewnętrznym interesariuszom oraz pracownikom w naszym serwisie internetowym zarządzania aspektami etycznymi, a także oferujemy kanał zgłaszania wszelkich przypadków naruszania norm etycznych. Nasze „Wytyczne etycznego postępowania dla pracowników“ stanowią zbiór norm etycznych dla pracowników i dostępne są w 15 językach (w tym po koreańsku) w naszym intranecie. Istotne fragmenty tych dokumentów przekazywane są także pracownikom na całym świecie w ramach szkoleń zbiorowych, online lub szkoleń audio/wizualnych, które odbywają się co najmniej raz do roku. Odrębne „Wytyczne biznesowe“ przekazujemy także dostawcom z zamiarem budowania przejrzystych praktyk biznesowej współpracy.

Reklamacje od konsumentów

Zarządzanie zgodnością z przepisami

Celem naszego programu zachowania zgodności z przepisami jest budowa kultury korporacyjnej opartej na zgodności z przepisami, by minimalizować ryzyka dla działalności, które mogą wynikać ze zmów cenowych lub naruszeń praw własności intelektualnej, a także by podejmować większe zobowiązania w obszarze praw człowieka, BHP i ochrony środowiska. Program zarządzania zgodnością z przepisami (CPMS) to system IT, który zarządza ryzykami związanymi ze zgodnością z przepisami i w którym ujęto polityki dla poszczególnych obszarów tematycznych oraz szczegółowe informacje dotyczące monitorowania kwestii lokalnych. Oprócz tego działa u nas stanowisko pomocy dla pracowników, którzy mogą zadawać ekspertom indywidualne pytania dotyczące pracy lub pytania dotyczące sytuacji, gdy z wytycznych nie wynika legalność określonych działań lub jej brak. System wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach opracowany w ramach CPMS dla pracowników działa w sposób gwarantujący anonimowość zgłaszających problemy.

Ten obraz to tytuł i przebieg procesu podanego na infografice
Działania dedykowanych jednostek
Utworzenie biura ds. prywatności w ramach biura prawnego pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora generalnego (CEO)
Wyznaczenie prawników odpowiedzialnych za politykę prywatności w poszczególnych dywizjach biznesowych.
Monitorowanie
Prowadzenie okresowego/doraźnego monitoringu przez dedykowane jednostki lub pracowników
Zarządzanie realizacją zaleceń
Identyfikacja źródłowych przyczyn problemów na podstawie analizy procesu/wyników, poprawa, zapobieganie ponownemu wystąpieniu tego samego problemu (np. przez omówienie faktycznych przypadków w ramach szkolenia).

Polityka prywatności

Oficjalnie ogłosiliśmy wprowadzenie globalnej, jednolitej polityki prywatności oraz opracowaliśmy odpowiednie normy, które uwzględniają warunki regulacyjne w poszczególnych regionach oraz charakterystyki lokalne. W ramach tych działań nasi pracownicy otrzymują „Globalny poradnik dotyczący danych osobowych“ oraz „Wytyczne zarządzania przetwarzaniem danych osobowych zlecanym na zewnątrz“, które służą jako wytyczne regulacyjne. Prowadzimy nasze procesy i obsługujemy systemy w sposób uwzględniający postanowienia odpowiednich polityk w naszym codziennym postępowaniu i prowadzimy regularne przeglądy oraz oferujemy szkolenia dla wszystkich pracowników firmy.

Działania dedykowanych jednostek

Utworzenie globalnego biura ds. prywatności w ramach działu prawnego pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora generalnego (CEO)
Wyznaczenie prawników odpowiedzialnych za politykę prywatności w poszczególnych dywizjach biznesowych.

 

Dokładniejszy przegląd Działania polityki prywatności / systemów zarządzania

Wykonywanie regularnych przeglądów oraz wprowadzanie niezbędnych usprawnień do naszych systemów i usług pracujących dla klientów i pracowników w zakresie ochrony zarządczej, technicznej i fizycznej i kierujących zbieraniem, przetwarzaniem i usuwaniem danych.

 

Szkolenie z polityki prywatności

Realizacja szkolenia online/offline w sprawie polityki prywatności, które uwzględnia charakterystyki zadań poszczególnych działów (planowanie, BiR, marketing, itp.), a także podstawowego szkolenia dla wszystkich pracowników

 

Działanie systemu PLMS (system zarządzania prawnymi aspektami prywatności)

Obowiązkowe podejmowanie działań zapobiegawczych poprzez wykorzystanie listy kontrolnej ryzyk dla prywatności danych opracowanej w celu weryfikacji takich ryzyk na każdym etapie realizacji produktów i usług – od planowania i rozwoju do eksploatacji i wycofania z niej. Weryfikacją pozycji listy kontrolnej zajmują skierowani do tych zadań prawnicy