Etyka

Uczciwa i transparentna kultura firmowa

Działanie etyczne jest częścią codziennej pracy w firmie Samsung i pozwala realizować naszą społeczną rolę i obowiązki w sposób, który odpowiada naszemu statusowi globalnej firmy najwyższej klasy.

 

Prowadzimy naszą działalność w wielu krajach na całym świecie i dlatego uwzględniamy i analizujemy różnice w przepisach i praktykach w poszczególnych krajach, by prowadzić biznes w sposób etyczny i zgodny z prawem. Tworzymy także i wdrażamy globalne polityki bezpieczeństwa danych osobowych, by chronić prywatność naszych klientów i pracowników oraz by chronić ich dane osobowe. Nasze wysiłki na rzecz usystematyzowanego zarządzania zgodnością z przepisami i ryzykami natury etycznej wynikają z globalnego kodeksu postępowania firmy Samsung, a także wytycznych postępowania w biznesie , które stanowią dla pracowników wskazówki dotyczące podejmowania właściwych działań i właściwej oceny sytuacji. W ramach naszego biura prawnego pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora generalnego (CEO) działa zespół ds. zgodności z przepisami oraz Komitet sterujący ds. prywatności, które zajmują się aspektami zarządzania zgodnością z przepisami, a dodatkowo komitety powoływane w związku z kwestiami zgodności z przepisami oraz Komitet sterujący ds. prywatności wspierają kierownictwo firmy w procesach decyzyjnych. Pod nadzorem tych komitetów każda z naszych dywizji i każde z biur regionalnych działających na rzecz zgodności z przepisami i prywatności realizuje wskazania nadzoru nad operacyjnymi aspektami zgodności z przepisami i operacyjnymi programami zgodności z przepisami dla lokalnych podmiotów zależnych i oddziałów

Struktura organizacyjna dywizji Samsung Electronics.

Objaśnienie struktury organizacyjnej dywizji Samsung Electronics

Samsung Electronics zarządzane jest przez Zarząd i pięć zespołów

 • Komitet ds. transakcji z jednostkami powiązanymi
 • Komitet ds. ładu korporacyjnego

Jednostka funkcjonalna.

 • Globalny ośrodek marketingu
 • Globalny ośrodek CS
 • Globalny ośrodek BHP
 • Ośrodek współpracy z partnerami
 • Ośrodek korporacyjnej innowacji biznesowej

Biuro zarządzania

 • Komitety ds. zgodności z przepisami
 • Komitet sterujący ds. prywatności
 • Zespół zarządzania
 • Zespół ds. finansów i księgowości
 • Zespół komunikacji
 • Zespół audytu
 • Grupa IR

Biuro prawne

 • Komitety ds. zgodności z przepisami
 • Komitet sterujący ds. prywatności
 • Zespół ds. zgodności z przepisami
 • Biuro ds. prywatności

Dywizja biznesowa

 • Komitety ds. zgodności z przepisami
 • Komitet sterujący ds. prywatności
 • Zespół ds. administracji
 • Pełnomocnik ds. zgodności z przepisami/prywatności

Biuro regionalne

 • Jednostka ds. zgodności z przepisami/prywatności
 • Podmiot zależny
 • Pełnomocnik ds. zgodności z przepisami/prywatności

Zarządzanie aspektami etycznymi

Nasz globalny kodeks postępowania („Zasady biznesowe Samsung“) udostępniamy dostawcom, klientom i innym zewnętrznym interesariuszom oraz pracownikom w naszym serwisie internetowym zarządzania aspektami etycznymi, a także oferujemy kanał zgłaszania wszelkich przypadków naruszania norm etycznych. Nasze „Wytyczne etycznego postępowania dla pracowników“ stanowią zbiór norm etycznych dla pracowników i dostępne są w 15 językach (w tym po koreańsku) w naszym intranecie. Istotne fragmenty tych dokumentów przekazywane są także pracownikom na całym świecie w ramach szkoleń zbiorowych, online lub szkoleń audio/wizualnych, które odbywają się co najmniej raz do roku. Odrębne „Wytyczne biznesowe“ przekazujemy także dostawcom z zamiarem budowania przejrzystych praktyk biznesowej współpracy.

Reklamacje od konsumentów 30% (2016), 42% (2017), 32% (2018), inne 18% (2016), 16% (2017), 48% (2018), Raporty antykorupcyjne 52% (2016), 42% (2017), 20% (2018)

Zarządzanie zgodnością z przepisami

Celem naszego programu zachowania zgodności z przepisami jest budowa kultury korporacyjnej opartej na zgodności z przepisami, by minimalizować ryzyka dla działalności, które mogą wynikać ze zmów cenowych lub naruszeń praw własności intelektualnej, a także by podejmować większe zobowiązania w obszarze praw człowieka, BHP i ochrony środowiska. Program zarządzania zgodnością z przepisami (CPMS) to system IT, który zarządza ryzykami związanymi ze zgodnością z przepisami i w którym ujęto polityki dla poszczególnych obszarów tematycznych oraz szczegółowe informacje dotyczące monitorowania kwestii lokalnych. Oprócz tego działa u nas stanowisko pomocy dla pracowników, którzy mogą zadawać ekspertom indywidualne pytania dotyczące pracy lub pytania dotyczące sytuacji, gdy z wytycznych nie wynika legalność określonych działań lub jej brak. System wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach opracowany w ramach CPMS dla pracowników działa w sposób gwarantujący anonimowość zgłaszających problemy.

Ten obraz to tytuł i przebieg procesu podanego na infografice
Działania dedykowanych jednostek
Utworzenie biura ds. prywatności w ramach biura prawnego pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora generalnego (CEO)
Wyznaczenie prawników odpowiedzialnych za politykę prywatności w poszczególnych dywizjach biznesowych.
Monitorowanie
Prowadzenie okresowego/doraźnego monitoringu przez dedykowane jednostki lub pracowników
Zarządzanie realizacją zaleceń
Identyfikacja źródłowych przyczyn problemów na podstawie analizy procesu/wyników, poprawa, zapobieganie ponownemu wystąpieniu tego samego problemu (np. przez omówienie faktycznych przypadków w ramach szkolenia).

Polityka prywatności

Oficjalnie ogłosiliśmy wprowadzenie globalnej, jednolitej polityki prywatności oraz opracowaliśmy odpowiednie normy, które uwzględniają warunki regulacyjne w poszczególnych regionach oraz charakterystyki lokalne. W ramach tych działań nasi pracownicy otrzymują „Globalny poradnik dotyczący danych osobowych“ oraz „Wytyczne zarządzania przetwarzaniem danych osobowych zlecanym na zewnątrz“, które służą jako wytyczne regulacyjne. Prowadzimy nasze procesy i obsługujemy systemy w sposób uwzględniający postanowienia odpowiednich polityk w naszym codziennym postępowaniu i prowadzimy regularne przeglądy oraz oferujemy szkolenia dla wszystkich pracowników firmy.

Działania dedykowanych jednostek

Utworzenie globalnego biura ds. prywatności w ramach działu prawnego pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora generalnego (CEO)
Wyznaczenie prawników odpowiedzialnych za politykę prywatności w poszczególnych dywizjach biznesowych.

 

Dokładniejszy przegląd Działania polityki prywatności / systemów zarządzania

Wykonywanie regularnych przeglądów oraz wprowadzanie niezbędnych usprawnień do naszych systemów i usług pracujących dla klientów i pracowników w zakresie ochrony zarządczej, technicznej i fizycznej i kierujących zbieraniem, przetwarzaniem i usuwaniem danych.

 

Szkolenie z polityki prywatności

Realizacja szkolenia online/offline w sprawie polityki prywatności, które uwzględnia charakterystyki zadań poszczególnych działów (planowanie, BiR, marketing, itp.), a także podstawowego szkolenia dla wszystkich pracowników

 

Działanie systemu PLMS (system zarządzania prawnymi aspektami prywatności)

Obowiązkowe podejmowanie działań zapobiegawczych poprzez wykorzystanie listy kontrolnej ryzyk dla prywatności danych opracowanej w celu weryfikacji takich ryzyk na każdym etapie realizacji produktów i usług – od planowania i rozwoju do eksploatacji i wycofania z niej. Weryfikacją pozycji listy kontrolnej zajmują skierowani do tych zadań prawnicy